Godzina rozpoczęcia 10. 00 Godzina zakończenia 21. 00Pobieranie 269.85 Kb.
Strona1/4
Data10.05.2016
Rozmiar269.85 Kb.
  1   2   3   4

PROTOKÓŁ NR 11/2003

z sesji RADY POWIATU KŁODZKIEGO

w dniu 18 czerwca 2003 r.

Godzina rozpoczęcia - 10.00

Godzina zakończenia - 21.00

Miejsce obrad – Sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3.

W posiedzeniu wzięło udział 29 radnych.
Lista obecności w załączeniu.

ZAŁĄCZNIK 1


Ad. 1

Przewodniczący Rady otworzył obrady XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, przywitał radnych oraz przybyłych gości.

Lista gości zaproszonych na XI sesję Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu.


ZAŁĄCZNIK 2

Ad. 2

Następnie Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali znajduje się 26 radnych i Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał.


Ad. 3
Przewodniczący Rady zgłosił trzy poprawki: aby w pkt 6, ppkt „b” tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok, rozpatrywać po pkt 6”j”. Trzecia poprawka, aby ująć w pkt 8”c” uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
Rada w wyniku głosowania 21 głosami za i 2 wstrzymującymi przyjęła pierwszą poprawkę.
Rada w wyniku głosowania 23 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującymi przyjęła drugą poprawkę.
Rada w wyniku głosowania 19 głosami za, 3 przeciw i 2 wstrzymującymi przyjęła trzecią poprawkę.

Porządek obrad XI sesji:
I CZĘŚĆ

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

5. Turystyka szansą dla powiatu kłodzkiego:

a) wystąpienie wprowadzające Starosty Kłodzkiego p. Adama Łąckiego,

b) raport o stanie turystyki powiatu kłodzkiego - wystąpienia dyrektora i merytorycznych pracowników Wydziału Promocji Rozwoju Regionalnego i Turystyki,

c) wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej dla rozwoju turystyki - wystąpienie p. Renaty Gajek,

d) rola Wydziału Promocji , Rozwoju Regionalnego i Turystyki w rozwoju turystyki w powiecie kłodzkim wystąpienie dyrektora p. Grażyny Świtoń-Pawlickiej,

e) kierunki rozwoju turystyki w powiecie kłodzkim - wystąpienie Starosty Kłodzkiego p. Adama Łąckiego,

f) wystąpienia zaproszonych gości,

g) dyskusja.
Przerwa 30 minut

II CZĘŚĆ

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

b) zaliczenia odcinka drogi krajowej nr 33 do kategorii dróg powiatowych,

c) wyłonienia przedstawiciela Rady Powiatu Kłodzkiego do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

d) Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2003 - 2006,

e) określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

f) zmiany Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym ZOZ w Nowej Rudzie,

g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kłodzku za 2002 rok,

h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Nowej Rudzie za 2002 rok,

i) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Dusznikach Zdroju za 2002 rok,

j) zmian w budżecie powiatu na 2003 rok,

k) zmiany składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,

l) zmiany składu osobowego Komisji Inicjatyw Gospodarczych,

ł) rozpatrzenia skargi p. Haliny Batóg na zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku,

m) przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego,

n) przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

7. Wybór komisji skrutacyjnej

8. Podjęcie uchwał w sprawach:  1. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,

  2. wyboru Nieetatowego Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego,

  3. .zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XVII/177/2000 z dnia 30 października 2000 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu kłodzkiego

9. Informacja z pracy Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy różne

12. Zamknięcie obrad sesji.


Ad. 3
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z X sesji Rady Powiatu.
Ad. 4
Przewodniczący Rady – Zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur do składu komisji uchwał i wniosków.
Radny Ryszard Pomykała w imieniu Klubu Radnych SLD zaproponował kandydaturę radnego Romana Garniera.
Klub Radnych „Prawica Razem” nie zgłosił kandydata.
Radny Jan Podgórski w imieniu Klubu Radnych PSL zaproponował kandydaturę radnego Marka Bogdała.
Radny Henryk Wnętrzak w imieniu Klubu Radnych „Samorządowego Forum Obywatelskiego” zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Helińskiego.
Radny Ryszard Żarnowski w imieniu Klubu Radnych „Samoobrony RP” zgłosił kandydaturę radnego Józefa Kołta.
Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Rada jednogłośnie (22 głosami za) przyjęła skład komisji uchwał i wniosków.
Doszedł radny Przemysław Minta. Na sali znajduje się 27 radnych.

Ad. 5 „a”
Starosta Kłodzki – Turystyka dla powiatu kłodzkiego to działanie priorytetowe w teorii i w praktyce. Turystyka to główna gałąź życia, na której siedzimy i którą chcemy wzmacniać. Są też zjawiska, które powodują, że ją podcinamy. Jak rozwijać turystykę, skoro mamy tyle zapyziałych dworców kolejowych, a to nie kwestia inwestycji, tylko pędzla, szczotki i kosiarki do trawy, jeśli są problemy z parkingami i toaletami, a tyle dróg dziurawych. Nie ma proturystycznych, regionalnych programów, które pozyskałyby środki unijne. Z drugiej strony nie pomogą nawet najlepsze programy, jeśli turystom nie zapewni się bezpieczeństwa i pełnego omfortu pobytu. Ważna jest świadomość turystyczna, a życzliwość wobec gości powinna u nas być czymś naturalnym. Tymczasem iluż to właścicielom posesji nie zależy na ich wyglądzie. Doświadczenie najbardziej rozwiniętych krajów wskazuje, jak ważne jest pozytywne nastawienie mieszkańców wobec gości. Nie należy ignorować działań, które służą turystyce. Jest to cała wiązka usług. Ważna jest promocja wewnątrz powiązana z edukacją dzieci i młodzieży. Ugruntowanie przekonania, że z turystyki może żyć w regionie znacznie więcej osób, niż bezpośrednio w nią zaangażowani. Zaczynamy tworzyć ferment twórczy działania, które musi zaowocować pomysłami. Ważne jest dobre i precyzyjne zaadresowanie kompetencji. Powinniśmy współpracować ze sobą i konkurować z innymi regionami. Trzeba rozwijać politykę regionalną. Rolą powiatu ze Stowarzyszeniem Gmin Euroregionu Glacensis, Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej i Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Kłodzkiej jest zdobywanie środków z UE. Małe i średnie podmioty są bardzo istotne i na to kładziemy nacisk. Szansą są produkty turystyczne i oryginalna kompozycja naturalnych walorów i atutów turystycznych oraz racjonalne wykorzystanie atrakcji. Musimy unikać braku konfrontacji i szkodliwej radosnej twórczości. Promując powiat kłodzki musimy brać wiatr w żagle i wykorzystać UE. Liczę na wsparcie naszych parlamentarzystów i apeluję do obecnego tutaj p. Senatora Drożdża.

Doszła radna Monika Podjacka. Na sali znajduje się 28 radnych.Ad. 5 „b”Pani Grażyna Świtoń – Pawlicka – Raport o stanie turystyki w powiecie kłodzkim stanowi punkt wyjścia dla opracowania strategii rozwoju turystyki. Chcemy również opracować strategię produktu turystycznego z pakietami dla turystów. Jako ziemia kłodzka nie możemy promować wszystkiego. Trendy światowe to na nas wymuszają, np. pakiet dla rodziny, młodzieży, dzieci, itp. Ważne dla tego zadania są badania marketingowe. Teraz kolejno wystąpią poszczególni pracownicy Wydziału Promocji i przedstawią państwu określone tematy.

Pan Zbigniew Stachnik - Tendencje w turystyce światowej Międzynarodowy rynek turystyczno-przewozowy stał się obecnie największą gałęzią przemysłu na świecie. Na tym korzystnym tle należy uczynić parę uwag, które mają istotne znaczenie dla Ziemi Kłodzkiej:

- wyjazdy i turystyka do krajów sąsiednich stanowi w skali globu około ¾ podróży ogółem,

- Ziemia Kłodzka graniczy z Czechami będącym regionem tranzytowym dla podróżnych z

kierunku Europy Południowej i Zachodniej ( Praga –183 km, Wiedeń- 253 km, Berlin-382,

Budapeszt- 508 km),

- turystyka wnosi poważny wkład gospodarkę na całym świecie,

- turystyka stanowi ponad ¼ wartości eksportu usług ,

- Europa jest głównym celem turystyki przyjazdowej z całego świata (ponad 60 %

przyjazdów), w samej Europie następuje odwrót od krajów południowych (ze słonecznymi

klimatami) na wyjazdy wakacyjne w nowe miejsca,

- szacuje się ,ze turystyka od roku 2000 rozwija się w tempie prawie 5% rocznie

- biorąc pod uwagę utworzenie jednego wspólnego rynku europejskiego w ramach Unii


Europejskiej tempo rozwoju turystyki przyjazdowej do Europy będzie wyższe niż średnie tempo jej wzrostu dla całego świata. Według ogłoszonych pod koniec stycznia 2003 danych WTO, liczba podróży międzynarodowych na świecie wyniosła w 2002 roku 714,6 mln, tj. o 3,1% więcej niż w kryzysowym 2001 roku i o 2,7% więcej niż w najlepszym dotychczas 2000 roku. Wzrost ten jest, jak ocenia WTO, "lepszy niż się spodziewano". Wzrost liczby podróży w Europie był nieco mniejszy (o 2,4%) niż średnia światowa. Najlepszy rozwój zanotowano w Europie Środkowej i Wschodniej (+3,9%). Region ten, przyjmując 81 mln wizyt, ma dwudziestoprocentowy udział w turystyce europejskiej, pozostając w tyle za Europą południową (36%) i zachodnią (34%). Do czołowej piątki pod względem liczby odwiedzających należą: Francja 76,7 mln przyjazdów (wzrost o 2%), Hiszpania 51,7 mln (wzrost o 3,3%), Stany Zjednoczone 45,4 mln (spadek o 0,1%), Włochy ok. 39,5 mln (wzrost o 1% oszacowany na podstawie wyników z 10 miesięcy 2002), Chiny 36,8 mln (wzrost o 11%). Liczba podróży na świecie wyniesie w 2020 r. 1561 milionów, a wpływy osiągną wartość 2 bilionów US$. Europa pozostanie najczęściej odwiedzanym regionem świata - przewiduje się 717 milionów podróży w 2020 r. i 46% udział w światowym rynku. Wśród poszczególnych regionów Europy największy wzrost przyjazdów odnotują: kraje Europy Środkowo-Wschodniej (223 mln) oraz południowo - wschodnich krajów basenu Morza Śródziemnego (212 mln.) Region Azji Wschodniej i Pacyfiku stanie się drugim z kolei po Europie najczęściej odwiedzanym miejscem na świecie i jego udział wzrośnie do 25%. Liczba podróży międzyregionalnych, jak się przewiduje, będzie rosła szybciej niż liczba podróży wewnątrz regionów. Według danych European Travel Commission (ETC) sytuacja w turystyce europejskiej jest zróżnicowana. Zwraca uwagę spadek liczby wyjazdów zagranicznych Niemców. Spadek ten zanotowała nie tylko Polska, ale również Włochy, Hiszpania, Czechy, Węgry, Szwajcaria, Malta i Cypr. Bardzo dobre wyniki mają mniejsze kraje Europy Wschodniej i Południowej jak: Chorwacja, Łotwa, Słowacja, Bułgaria, Słowenia.Dane te, jakkolwiek interesujące, należy traktować jednak z pewnym sceptycyzmem, ponieważ są oparte na niejednorodnych źródłach - w przypadku niektórych krajów na statystyce bazy noclegowej, a w przypadku innych - na statystyce ruchu granicznego. Polska należy do tej drugiej grupy, a, jak wiemy, największy udział w ruchu przyjazdowym mają u nas odwiedzający jednodniowi. Tak więc spadek tej kategorii przyjazdów nie jest dobrym wskaźnikiem sytuacji w turystyce. Ruch przyjazdowy do Polski przez ostatnie 15 lat odzwierciedlał burzliwe losy polityczne kraju oraz transformację ,która pozwoliła Polsce do przystosowania się do norm i standardów obowiązujących w światowej turystyce. Liczba podróży międzynarodowych na świecie wyniosła w 2002 roku 714,6 mln, tj. o 3,1% więcej niż w kryzysowym 2001 roku i o 2,7% więcej niż w najlepszym dotychczas 2000 roku. Wzrost ten jest, jak ocenia WTO, "lepszy niż się spodziewano". Wzrost liczby podróży w Europie był nieco mniejszy (o 2,4%) niż średnia światowa. Najlepszy rozwój zanotowano w Europie środkowej i Wschodniej (+3,9%). Region ten, przyjmując 81 mln wizyt, ma dwudziestoprocentowy udział w turystyce europejskiej, pozostając w tyle za Europą południową (36%) i zachodnią (34%). Na tym tle zwraca uwagę kontynuacja trendu spadkowego w przyjazdach turystów do Polski. Instytut Turystyki ocenia, że w 2002 roku do Polski przyjechało łącznie około 14 milionów turystów, o 6,8% mniej niż w 2001 roku. Podkreślmy, że w 2001 roku spadek był jeszcze większy – o 13,8%. W 2002 roku najbardziej zmalała liczba przyjazdów z Białorusi, Łotwy, Estonii i dalej położonych krajów WNP, jak Kazachstan i Mołdowa. Z nieościennych krajów europejskich zanotowano łącznie o 5,9% mniej przyjazdów. Należy podkreślić, że oszacowania Instytutu Turystyki dotyczą wszystkich przyjazdów turystów, bez względu na to, gdzie nocowali i w jakim celu przybyli. Liczba tych turystów zagranicznych, którzy korzystali z noclegów w rejestrowanych przez GUS obiektach zakwaterowania zbiorowego, jest znacznie niższa. Dane GUS nie wskazują na spadek liczby gości w bazie noclegowej w 2002 roku. Spadek taki nastąpił w latach 1997–1999, ale w następnych latach obserwujemy lekką tendencję wzrostową. Na podstawie badań Instytutu Turystyki szacuje się, że w 2002 roku przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski wyniosły około 132 USD na osobę i blisko 29 USD dziennie. Wyniki te wskazują na niewielki spadek wydatków na osobę w stosunku do uzyskanych w poprzednim roku (o 2,9%). Wydatki na osobę według krajów wyniosły od 69 USD (Litwa) do 302 USD (kraje zamorskie). Tendencje zmian nie były jednolite. W ostatnich latach typowa turystyka (wakacje, wypoczynek), turystyka biznesowa i odwiedziny u krewnych lub znajomych obejmują po około 20%–27% ogółu przyjazdów, co pozwala oszacować wielkość tych segmentów na 3,1–4,1 mln. W 2002 roku w porównaniu z poprzednim rokiem nieco zmalał (do 23,4%) udział przyjazdów w celach turystycznych i wypoczynkowych. Tylko Niemcy (28,5%) utrzymali poziom z 2001 roku. Mimo pewnego spadku, stosunkowo największy odsetek przyjazdów w celach typowo turystycznych stwierdzamy wśród turystów z nieościennych krajów Europy Zachodniej. Turystyka jest międzysektorową gałęzią gospodarki. Wzajemne powiązania i relacje z innymi dziedzinami gospodarczymi powodują, że rozwój turystyki przenosi pozytywne impulsy na inne sektory - w szczególności na usługi, a także, choć w mniejszym stopniu, na produkcję przemysłową wybranych dóbr.Ekonomiczne znaczenie turystyki, dla całej gospodarki, jest zazwyczaj postrzegane jako znikome. Jedną z głównych przyczyn takiego podejścia jest niemożność precyzyjnego oszacowania rzeczywistego udziału produkcji oraz sprzedaży dóbr i usług powiązanych z turystyką w produkcji globalnej. Powszechnie stosowanym wskaźnikiem znaczenia danego sektora w gospodarce jest jego udział w tworzeniu PKB. Stąd też udział działalności gospodarczej powiązanej bezpośrednio, bądź pośrednio, z turystyką w tworzeniu PKB należy mierzyć udziałem tego sektora w wartości dodanej. Dla potrzeb badania został stworzony zaawansowany model, uwzględniający zarówno dane ekonomiczne (np. otoczenie makroekonomiczne, przychody firm prowadzących działalność turystyczną, rentowność, koszty) jak i typowo turystyczne (baza noclegowa, ruch graniczny itp.). Formy działalności gospodarczej, charakterystyczne dla turystyki mieszczą się w różnych sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności. Stąd też udział turystyki w PKB został zmierzony na dwa sposoby. Sposób pierwszy polega na wąskim podejściu i bardzo precyzyjnym zdefiniowaniu sektora usług turystycznych, co pozwala na obliczenie z dużą dokładnością udziału tego sektora w PKB. Sektor usług turystycznych obejmuje kompleksową obsługę turystyczną związaną z zakwaterowaniem, wyżywieniem i transportem. Sposób drugi, to podejście szersze polegające na określeniu gospodarki turystycznej. Gospodarka turystyczna obejmuje nie tylko usługi służące bezpośrednio konsumpcji turystycznej, ale także produkcję dóbr i usług, ściśle bądź częściowo uzależnionych od ruchu turystycznego. Gospodarka turystyczna obejmuje więc sektor usług turystycznych poszerzony o inne działalności związane pośrednio z turystyką. Ze względu na brak jednorodności produktu sektora usług turystycznych, wartość dodaną oszacowano oddzielnie dla każdej ze składowych tego sektora. Wyniki uzyskane dla transportu nie są wynikami obrazującymi tendencje w całym sektorze usług transportowych, a jedynie reprezentują tą jego część, która jest powiązana z turystyką. Gospodarka turystyczna jest pojęciem znacznie szerszym, niż sektor usług turystycznych. Obejmuje ona działalność przemysłową i usługową, której końcowy produkt podlega konsumpcji turystycznej. Zatem w zakresie gospodarki turystycznej mieścić się będzie zarówno produkcja i konsumpcja dóbr oraz usług stricte turystycznych, jak i częściowo wykorzystywanych w turystyce. W gospodarce turystycznej wytworzono w 1997 roku wytworzono blisko 5 procent Produktu Krajowego Brutto. W 1998 roku nastąpił spadek udziału o ponad 0,4 pkt proc. Spadek ten był związany głównie ze spadkiem udziału w PKB sektora usług turystycznych. W latach 1998-2000 udział ten był zbliżony do poziomu 4,5 procenta PKB. W 2001 roku na skutek niskiego tempa wzrostu gospodarczego, udział gospodarki turystycznej w PKB wyniósł niecałe 4,4 procenta PKB. Udział turystyki w PKB Polski, w zależności od sposobu zdefiniowania sektora, może przyjmować różne wartości. Najlepszą miarą bezpośredniego wpływu turystyki na gospodarkę jest udział sektora usług turystycznych w tworzeniu PKB. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, na bazie danych z okresu 1997-2001, oszacował go na 2,3 procent PKB. Przy podejściu szerszym, uwzględniającym działalność gospodarczą wpływającą w sposób pośredni na konsumpcję turystyczną, udział w PKB tak zdefiniowanej gospodarki turystycznej wyniósł w latach 1997-2001 średnio ok. 4,6 procenta. Na wysokość udziału województwa w generowaniu turystycznego PKB, zasadniczy wpływ mają jego walory przyrodnicze. Niektóre z województw są szczególnie uprzywilejowane ze względu na atrybuty środowiska naturalnego, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększonym napływie turystów. Zintensyfikowany ruch turystyczny pociąga za sobą większy popyt na usługi stricte turystyczne – co wymaga odpowiednich dostosowań po stronie podażowej. Na atrakcyjność turystyczną składa się również – obok walorów środowiskowych – odpowiednia infrastruktura. Odpowiednio przystosowana baza noclegowa oraz standard świadczonych usług. Ponadto, niebagatelne znaczenie dla wpływów z ruchu turystycznego posiadają ośrodki niekoniecznie atrakcyjne z punktu widzenia środowiska naturalnego, ale o dużym znaczeniu krajowym. Wskaźnikiem odzwierciedlającym wpływ turystyki na zatrudnienie, jest poziom zatrudnienia w sektorze nastawionym na bezpośrednie świadczenie usług turystom – w tym przypadku związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Według danych GUS, liczba pracujących w sekcji Hotele i Restauracje wyniosła nakoniec 2001 roku około 217 tysięcy. Dla porównania na koniec 2000 roku – 226 tysięcy.Stanowiło to ok. 2 procent pracujących ogółem. Produkcja globalna sekcji hotele i restauracje jest miarą przychodów ogółem sektora usług turystycznych2. W latach 1995-2001 w kategoriach nominalnych produkcja sektora rosła. W roku 2001 produkcja osiągnęła najwyższą wartość - ok. 16,5 miliarda złotych i w ujęciu nominalnym wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu z 1995 rokiem. W kategoriach nominalnych i realnych rok 2000 był okresem największych obrotów branży, a osiągnięty poziom przychodów w roku 2001 był identyczny z poziomem roku 1998. Tworzenie nowych inwestycji przynosi szereg korzyści dla społeczności lokalnych do których między innymi można zaliczyć wzrost i zmianę struktury zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji miejscowej siły roboczej, wprowadzanie nowych urządzeń, technologii i standardów. Problemem, który blokuje powstawanie nowych inwestycji są ograniczone środki finansowe samorządów i podmiotów gospodarczych. Dlatego też w celu ich realizacji niezbędne jest pozyskanie inwestorów zewnętrznych czy też środków z funduszy UE. W ostatnim czasie bardzo popularną formą współfinansowania inwestycji jest Partnerstwo Publiczno Prywatne, które przy zaangażowaniu kapitału prywatnego i samorządowego stwarza możliwość ich realizacji. Polska gospodarka posiada duży potencjał do rozwoju inwestycji turystycznych. Świadczą o tym zmiany strukturalne w tworzeniu PKB i powolne przechodzenie gospodarki w fazę post-industrialną. Wpłynie to na zwiększenie popytu na produkcję sektora turystycznego jako branży stricte usługowej.


Pani Joanna Walaszczyk - Posługując się kryterium funkcjonalnym wyróżnić możemy trzy kategorie: walory wypoczynkowe stanowiące podstawę rozwoju funkcji wypoczynkowych, uzależnione od warunków środowiska naturalnego, walory specjalistyczne umożliwiające uprawianie różnych form turystyki kwalifikowanej, a w przypadku występowania wód mineralnych i korzystnych warunków klimatycznych, stanowiące podstawę rozwoju funkcji uzdrowiskowych, walory krajoznawcze stanowiące przedmiot zainteresowań poznawczych i podstawę rozwoju funkcji krajoznawczej obszarów i miejscowości. Walory wypoczynkowe regionu zdeterminowane są ukształtowaniem terenu, dzięki czemu rozwinęła się gęsta sieć szlaków turystycznych docierających w jego najbardziej atrakcyjnie rejony. Szczególnie wysoką gęstość osiągają one w rejonie Gór Stołowych i Masywu Śnieżnika jako głównych obszarów rozwoju turystyki pieszej. Najciekawszym spośród nich jest szlak czerwony, będący fragmentem szlaku im. Mieczysława Orłowicza. Wkracza on na Ziemię Kłodzką w Złotym Stoku, biegnie przez północną część Gór Złotych do Lądka Zdroju, skąd wiedzie przez Czarną Górą, Halę pod Śnieżnikiem do Międzygórza. Do cieków wodnych należą główne rzeki: Nysa Kłodzka, Bystrzyca Dusznica, Biała Lądecka. Na Ziemi Kłodzkiej brak jest większych zbiorników wodnych, ale wartym odnotowania jest kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny w Radkowie, obejmujący niewielki zalew o pow. 1,16 ha powstały w latach siedemdziesiątych w wyniku spiętrzenia Cervonohorskiego Potoku oraz bazę noclegową w postaci hotelu i 24 bungalowów usytuowanych na jego brzegach. Roztacza się stąd piękna panorama na czeską i polską część Gór Stołowych. Zalew w Lewinie Kłodzkim, a w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stronie Śląskie uwzględniono zespół rekreacyjnych zbiorników wodnych. Turystyka Uzdrowiskowa - największe znaczenie w regionie mają występujące źródła wód mineralnych czyniąc z Ziemi Kłodzkiej znaczący kompleks uzdrowiskowy w Polsce. Najstarszym, znanym z leczniczych właściwości wód uzdrowiskiem jest Lądek Zdrój/już w XIII wieku/. Leczy się tu głównie choroby reumatyczne, artretyczne, stany pourazowe i schorzenia dermatologiczne. Najmłodszym i jednocześnie najbardziej popularnym wśród kuracjuszy uzdrowiskiem jest Polanica Zdrój położona w centrum Kotliny Kłodzkiej. Spośród walorów specjalistycznych największą popularnością cieszą się te służące uprawianiu narciarstwa. Sytuacja klimatyczna sprzyja zaleganiu pokrywy śnieżnej w okresie 10-12 tygodni a w rejonach Masywu Śnieżnika i Gór Orlickich nawet do 20 tygodni. Najkorzystniejsze warunki śniegowe panują w Górach Orlickich, gdzie funkcjonują dwa ośrodki sportów zimowych Zieleniec i Jamrozowa Polana, dysponujące dwudziestoma wyciągami. W związku z rosnącą popularnością turystyki rowerowej zdecydowano się na tworzenie na Ziemi Kłodzkiej sieci tras rowerowych, sprzyjających rozwojowi tej formy turystyki, a także uatrakcyjnieniu regionu. W roku 1996 na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój wyznaczono i oznakowano dziewięć tras rowerowych przebiegających przez drogi o niewielkim natężeniu ruchu i odznaczających się różnym stopniem trudności. W roku bieżącym jedną z nich włączono do odcinka międzynarodowej trasy rowerowej „Łużyce - Beskidy”. Łączy ona Lądek, Jawornik /po stronie czeskiej / i Otmuchów. Odcinek ten liczy około czterdziestu kilometrów i biegnie starym szlakiem handlowym, łączącym niegdyś Czechy z Ziemią Kłodzką a dalej ze wschodem. Spośród innych walorów specjalistycznych można wymienić cieki Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy Dusznickiej i Białej Lądeckiej jako bazę wędkarstwa oraz kompleksy leśne Gór Bystrzyckich, Bardzkich oraz nie objętych ochroną obszarów Masywu Śnieżnika jako podstawę łowiectwa. Największą popularnością cieszą się rezerwaty krajobrazowe w Górach Stołowych: Szczeliniec Wielki i Błędne Skały, w których ochroną objęto przede wszystkim unikatowe formy skalne oraz Jaskinia Niedźwiedzia o długości 400 m z bogatą szatą naciekową. Szczególnie efektownie prezentują się ośmiometrowej długości kaskady powstałe w wyniku działalność wód nasyconych wapnia. Na uwagę zasługuje najwyższy w Sudetach „Wodospad Wilczki” w Międzygórzu o wysokości 27 m. Rezerwat „Wielkie Torfowisko Batorowskie” jest rezerwatem ścisłym obejmującym liczne siedliska rzadkich gatunków roślin, takich jak: wierzba borówkolistna i lapońska, widłak torfowy, rosiczki i turzyce. Świat zwierzęcy nie jest specjalnie bogaty na co wpływ miało trwające od stuleci zagospodarowanie tych terenów. Można tu spotkać sarny, jelenie czy dziki. Do osobliwości należą muflony /w Górach Bystrzyckich/ i kozice /w Masywie Śnieżnika/. Na wyludnionych terenach Gór Bystrzyckich i Masywu Śnieżnika żyją bardzo rzadkie cietrzewie, głuszce, jarząbki i świergotki łąkowe. Liczne, rzadkie gatunki odnotowano wśród bezkręgowców w tym fauny jaskiń. Spośród gatunków roślin objętych ścisłą ochroną, występujących w regionie najpopularniejszym jest pełnik europejski zwany „różą kłodzką”. Tabela przedstawiająca główne atrakcje turystyczne wymaga uzupełnienia i poprawek, bardzo państwa proszę o wskazywanie błędów i braków. Baza noclegowa powiatu kłodzkiego liczy ponad 20 000 miejsc. Charakteryzuje się ona zróżnicowanym standardem i stanowi istotny składnik produktu turystycznego regionu. Powoduje to, że powiat pod względem liczby miejsc konkurować może z regionem Jeleniej Góry. Największymi gestorami bazy noclegowej pozostają: Zespół Uzdrowisk Kłodzkich, Fundusz Wczasów Pracowniczych, Uzdrowisko Lądek – Długopole. Szczególnie intensywnie rozwija się ostatnio agroturystyka. Wypoczynek na wsi połączony z bezpośrednim kontaktem z przyrodą, możliwością spożywania ekologicznej żywności, a często nawet udziałem w tradycyjnych letnich pracach polowych jak np. sianokosy, to w ostatnich latach jedno z podstawowych marzeń setek tysięcy turystów. Nie jest to jedynie efekt swoistej „mody” odziedziczonej z krajów Europy Zachodniej. Ucieczka od zgiełku wielkomiejskiego, troska o nasze zdrowie i kondycję fizyczną staje się aktualnie jednym z bardziej charakterystycznych trendów zauważalnych wśród mieszkańców także Polski. Podstawowym elementem bazy transportowej powiatu kłodzkiego są połączenia realizowane przed przedsiębiorstwa PKS i PKP. Niepokojąca tendencją jest zamiar rezygnacji z połączeń kolejowych ze Stroniem Śląskim zapewniających dostępność komunikacyjną miejscowości i walorów turystycznych w gmin Stronie Śląskie, Lądek Zdrój i gminy wiejskiej Kłodzko.
Ad. 5 „c”
Pani Renata Gajek przedstawiła informację nt. wpływu wejścia Polski do UE dla rozwoju turystyki, która stanowi załącznik do protokołu.
ZAŁĄCZNIK 3
  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna