Gostyń, dnia 08 kwietnia 2016 r. Zapytanie ofertowePobieranie 48.46 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar48.46 Kb.


s.c.Gostyń, dnia 08 kwietnia 2016 r.
Zapytanie ofertowe
(prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)


 1. ZAMAWIAJĄCY

ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Lipowa 1,  63-800 Gostyń,

NIP: 696-177-79-39

Tel. (65) 575-85-00

e-mail: k.student@atcgrupa.pl


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Stosownie do zapisów wniosku o dofinansowanie projektu o nazwie: „KIERUNEK PRACA! – program zwiększania szansy na zatrudnienie osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.2, (zwanego dalej Projektem) oraz wytycznych programowych wskazanych wyżej, Zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług na: organizację i przeprowadzenie szkolenia zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia (przedmiot zamówienia).

 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę zamówienia podwykonawcom.

 6. Okres związania ofertą: 30 dni. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej opisanej poniżej, w ramach projektu. Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje: organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 20 uczestników Projektu, w wymienionym poniżej zakresie tematycznym.Kurs prawa jazdy kat. C 20h teorii (zajęcia grupowe) i 30h praktyki (zajęcia indywidualne)
Szkolenie realizowane musi być zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 280).

Liczba godzin szkolenia: • Zajęcia teoretyczne: 20 godzin

 • Zajęcia praktyczne: 30 godzin

Zamówienie nie obejmuje opłacenia kosztów egzaminu państwowego. Koszty te opłacał będzie Zamawiający. 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie w okresie od kwietnia 2016 r. do listopada 2016 r. Konkretna data realizacji zamówienia ustalona zostanie z Wykonawcą po zebraniu grupy szkoleniowej z uwzględnieniem kryterium szybkości realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia szkolenia w terminie do 7 dni od dnia skierowania uczestników na szkolenie.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w zakresie, co najmniej prawa jazdy kategorii C.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunku: warunek oceniony będzie na podstawie dołączonego do oferty zaświadczenia o dokonaniu wpisu Wykonawcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Ocena dokonana zostanie według zasady: spełnia – nie spełnia.

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest niezaleganie przez Wykonawcę z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.Sposób dokonywania oceny spełniania warunku: warunek oceniony będzie na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (oryginał). Ocena dokonana zostanie według zasady: spełnia – nie spełnia.

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy Wojewódzki Urząd Pracy.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunku: warunek oceniony będzie na podstawie dołączonego do oferty zaświadczenia o dokonaniu wpisu Wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Ocena dokonana zostanie według zasady: spełnia – nie spełnia.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i bardzo czytelną techniką.

 2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę jednostkowa cena brutto, tj. za przeszkolenie jednego uczestnika podana w PLN.

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

 4. Nie jest możliwe dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż PLN.

 5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 7. Oferta powinna składać się z:

 • formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (dokument należy złożyć w oryginale);

 • oświadczenia o spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (dokument należy złożyć w oryginale);

 • oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (dokument należy złożyć w oryginale);

 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (odpis z rejestru należy przedłożyć w oryginale);

 • zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców uwzględniającego aktualny stan faktyczny (dokument należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem);

 • zaświadczenia o dokonaniu wpisu Wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych (dokument należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT    1. Ofertę złożyć należy za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres Zamawiającego.

    2. Kopertę należy opisać w następujący sposób: „Oferta na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach projektu „KIERUNEK PRACA - program zwiększania szansy na zatrudnienie osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy”.

    3. Ofertę należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania ofertowego, tj. do 15 kwietnia 2016 r. do godz. 16:00. Za datę złożenia oferty uznanie się datę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę jej nadania. 1. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFROMACJĄ NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ INFORMACJĄ NA TEMAT SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM
 1. Oferty zostaną ocenione pod względem stawianych im w niniejszym zapytaniu ofertowym wymogów kompletności, określonych w punkcie VI. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać ww. wymogów zostanie odrzucona.

 2. Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie poniższymi kryteriami oceny oferty:
 1. Cena – 70 % (70 pkt)

Ocena zostanie przeprowadzona w ten sposób, że oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów (70 pkt) – Pc.

Pc = (Cn/Cd) x 70 - wzór obliczenia punktów za kryterium cena

Pc – liczba punktów otrzymanych przez daną ofertę w kryterium cena

Cn – wysokość najniższej ceny

Cd wysokość ceny danej oferty


 1. Szybkość realizacji zamówienia – 30 % (30 pkt)

Ocena zostanie przeprowadzona w ten sposób, że oferta o najmniejszej ilości dni realizacji zamówienia od skierowania grupy szkoleniowej przez Zamawiającego otrzyma maksymalną ilość punktów (30 pkt) – Ps.

Ps = (Cn/Cd) x 30 - wzór obliczenia punktów za kryterium szybkość realizacji zamówienia

Pc – liczba punktów otrzymanych przez daną ofertę w kryterium szybkość realizacji zamówienia

Cn – wysokość najmniejszej liczby dni realizacji zamówieniaCd – wysokość liczby dni realizacji zamówienia danej oferty

 1. W przypadku, gdy wszystkie złożone w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu oferty, zawierają cenę przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, który uzyskał najwyższa liczbę punktów w ramach oceny ofert.
 1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE

Wykonawca podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o zamówienie, jeżeli jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku powiązania osobowego lub kapitałowego w powyższym rozumieniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ramach oferty oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY
    1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty. Zawiadomienie wysłane zostanie po podpisaniu umowy w wybranym Wykonawcą.

    2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

    3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

 1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,

 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 3. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

 4. jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach),

 5. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

    1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

    2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty.

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
 1. Płatność będzie dokonywana wyłącznie za osobę, która odbędzie wszystkie wymagane programem szkolenia godziny.

 2. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu ze względu na zmniejszoną liczbę uczestników.

 3. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę na to, że terminy zapłaty wynagrodzenia, uzależnione są od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego projektu. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminach określonych umowie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej, na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku. Wystąpienie sytuacji, o której mowa wyżej nie stanowi opóźnienia w rozumieniu art. 481 kodeksu cywilnego.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości w realizacji przedmiotu umowy.

 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień, liczoną od dnia stwierdzenia nieprawidłowości do dnia usunięcia nieprawidłowości.

 6. Wykonawca zobowiązany będzie do motywowania Uczestników w taki sposób, aby 100% uczestników przystąpiło do egzaminu państwowego.

 7. W wypadku niewykonywania zamówienia w terminach ustalonych z Wykonawcą lub określonych w umowie, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, bądź za każdy dzień realizacji zajęć w terminie innym niż określony w zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie realizacji zamówienia.

 8. W przypadku nienależytej realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % łącznej kwoty wynagrodzenia.

 9. W przypadku, gdy szkoda powstała u Zamawiającego będzie przewyższała wysokość kar umownych określonych w umowie, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników, a także osób, z którymi współpracuje przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jak za swoje własne.

 11. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania. Wybór najbardziej korzystnej oferty nastąpi na skutek porównania otrzymanych ofert.
 1. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie Wykonawcy może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu ze względu na zmniejszoną liczbę uczestników. Warunkiem tej zmiany jest mniejsza od zakładanej liczba uczestników. 1. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej w wykonawcę w następstwie niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.


 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym – telefon, e-mail, droga pisemna.

 2. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

 3. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w każdym momencie jego trwania i po jego zakończeniu.

 4. Zamawiający wymaga zaoferowanie terminu płatności faktury nie krótszego niż 30 dni od dnia jej przedłożenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia ww. terminu płatności w przypadku braku środków na koncie bankowym wyodrębnionym do realizacji Projektu.

 5. Dopuszcza się możliwość przesunięcia ilości realizacji usługi z uwagi na nieprzewidziane trudności wynikające z realizacji projektu.

 6. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się po zrealizowaniu zamówienia na podstawie dokumentacji szkoleniowe oraz faktury/rachunku.Załączniki do zapytania ofertowego:

 • załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego,

 • załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

 • załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna