Growth rate of sweet basil and lemon balm plants grown under fluorescent lamps and led modulesPobieranie 84.46 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar84.46 Kb.
1/17
3-13
Growth rate of sweet basil and lemon balm plants grown under fluorescent lamps and led modules
Barbara Frąszczak, Anna Golcz, Renata Zawirska-Wojtasiak, Beata Janowska
Abstract. The aim of the experiment was to compare the effect of LED and fluorescent lamps as sources of light on growth and development of sweet basil (Ocimum basilicum L.) and lemon balm (Melissa officinalis L.). The experiment was conducted in growth chambers under controlled conditions. Plant response to the applied light sources was found to be varied. Basil plants produced greater fresh herbage mass as well as shoot height under Fl lamps. The employed sources of light did not have a significant effect on leaf area or photosynthesis rate in these plants. Light sources did not influence the growth rate of lemon balm plants, but these plants were characterised by a greater net photosynthesis value when grown under FL tubes as compared to LEDs. It can be concluded that the response of plants to the applied light is individual and depends on the species.
Key words: Ocimum basilicum, Melissa officinalis, LED, FL, light sources
Dynamika wzrostu roślin bazylii pospolitej i melisy lekarskiej uprawianej pod lampami fluorescencyjnymi i diodami
Streszczenie. Celem doświadczenia było porównanie wpływu dwóch źródeł światła białego: lamp fluorescencyjnych i modułów diodowych na wzrost i rozwój roślin bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) i melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.). Doświadczenie przeprowadzono w kamerach wegetacyjnych, w kontrolowanych warunkach. Stwierdzono zróżnicowaną reakcję roślin na zastosowane źródła światła. Bazylia charakteryzowała się większą świeżą masą ziela oraz wysokością pędów pod lampami fluorescencyjnymi. Zastosowane źródła światła nie miały natomiast istotnego wpływu na powierzchnię liści i fotosyntezę netto tych roślin. Źródła światła nie miały wpływu na dynamikę wzrostu roślin melisy, ale rośliny charakteryzowały się większą wartością fotosyntezy netto, gdy uprawiane były pod lampami fluorescencyjnymi.. Podsumowując, można stwierdzić, że reakcja roślin na zastosowane światło jest indywidualna i zależy od gatunku.
Słowa kluczowe: Ocimum basilicum, Melissa officinalis, LED, FL, źródło światło

2/17
15-30


The role of some secondary metabolites in the health status of sweet pepper (Capsicum annuum L.) grown in the field
Agnieszka Jamiołkowska
Abstract. Secondary metabolites play an important role in plant protection mechanisms. Presented studies relate to the significant role of some phenolic compounds in health status of sweet pepper plants. Eight cultivars of sweet pepper (‘Barbórka’, ‘Caryca F1’, ‘Mercedes’, ‘Ożarowska’, ‘Podstolina’, ‘Roberta F1’, ‘Robertina’) were investigated in 2007–2009. Flavonoids and phenol acids content in leaves, stems, and roots of sweet pepper plants were analyzed. Flavonoids and phenol acids content was studied using isocratic HPLC method. Disease index of tested cultivars was evaluated in the field. The leaves, stems and roots of pepper were analyzed in the laboratory. The fungi most frequently isolated from pepper were Alternaria alternata, Fusarium spp., Botrytis cinerea, and Sclerotinia sclerotiorum. The highest content of flavonoids and phenol acids was in the leaves of pepper. Flavonoids content in plant parts was positively correlated with the intensity of colonization by pathogenic fungi. Sweet pepper cultivars ‘Caryca F1’ and ‘Roberta F1’ were characterised by low content flavonoids in the tested plant parts and they were colonized by the low number of pathogenic fungi. The cultivars most frequently colonized by pathogenic fungi such as ‘Barbórka’, ‘Podstolina’, ‘Robertina’, had a high content of flavonoids in the tested plant parts. There was no correlation between the content of phenol acids and health status of pepper cultivars.
Key words: health status of sweet pepper, cultivars, flavonoids, phenolic acids, fungi
Rola niektórych metabolitów wtórnych w zdrowotności roślin papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) uprawianej w polu
Streszczenie. Metabolity wtórne odgrywają ważna rolę w mechanizmie obronnym rośliny. W przedstawionych badaniach wykazano wpływ związków fenolowych na zdrowotność papryki słodkiej. W latach 2007–2009 przeprowadzono analizę zawartości flawonoidów i kwasów fenolowych w liściach, łodygach i korzeniach papryki słodkiej odmian ‘Barbórka’, ‘Caryca F1’, ‘Mercedes’, ‘Ożarowska’, ‘Podstolina’, ‘Roberta F1’, ‘Robertina’, ‘Rumba F1’. Zawartość flawonoidów i kwasów fenolowych była analizowana techniką HPLC w układzie izokratycznym. Przeprowadzono ocenę stopnia porażenia odmian papryki i wykonano analizę mikologiczną roślin. Grzyby najliczniej izolowane z roślin papryki to Alternaria alternata, Fusarium spp., Botrytis cinerea i Sclerotinia sclerotiorum. W liściach i łodygach roślin stwierdzono wysokie stężenie flawonoidów i kwasów fenolowych. Zawartość flawonoidów w badanych częściach papryki była pozytywnie skorelowana z zasiedleniem roślin przez grzyby patogeniczne. Odmiany ‘Caryca F1’ i ‘Roberta F1’ charakteryzowały się najniższym stężeniem flawonoidów i słabo zasiedlane były przez grzyby chorobotwórcze. Odmiany ‘Barbórka’, ‘Podstolina’, ‘Robertina’ licznie porażane przez grzyby chorobotwórcze miały wysoką zawartość flawonoidów w badanych częściach roślin. Nie stwierdzono zależności pomiędzy zawartością kwasów fenolowych a zdrowotnością badanych odmian papryki słodkiej.
Słowa kluczowe: zdrowotność papryki słodkiej, odmiany, flawonoidy, kwasy fenolowe, grzyby

3/17
31-43


The effect of chilling temperature on germination and early growth of domestic and Canadian soybean (Glycine max (L.) Merr.) cultivars
Edward Borowski, Sławomir Michałek
Abstract. Low positive temperature, has an inhibiting effect on growth, development and other physiological processes of cold-sensitive plants which include soybean. An experiment in Petri dishes investigated the effect of temperature: 28/28°C (control), 10/28°C, 28/10°C, and 10/10°C (imbibition/germination), on germination of seeds of 8 soybean cultivars. Another experiment, carried out using pot cultures, investigated the response of 2-week soybean plants of the same cultivars to a 6-day chilling period. The following temperatures were used: 25/20°C (control), 25/0°C, 10/0°C (day/night). Both experiments tested the response of 6 domestic soybean cultivars (‘Aldana’, ‘Jutro’, ‘Progres’, ‘Mazowia’, ‘Nawiko’, and ‘Augusta’) and 2 Canadian cultivars (‘OAC Vision’, ‘Dorothea’) to chilling. The obtained results showed that a temperature of 10°C used during germination (28/10°C), and even to a larger extent during imbibition and germination (10/10°C), clearly reduced the speed of germination, percentage of germinated seeds, and radicle length relative to the control, but it increased catalase activity in sprouts. A chilling temperature of 25/0°C and 10/0°C (day/night) significantly increased leaf electrolyte leakage, free proline content and catalase activity relative to the control, but it decreased the photosynthetic rate and total plant leaf area. Seeds and seedlings of cvs. ‘Jutro’ and ‘Nawiko’ were generally the least sensitive to chilling, while ‘Aldana’ and ‘Dorothea’ were the most sensitive.
Key words: seeds, seedlings, catalase, EL, proline, photosynthetic rate, leaf area
Wpływ temperatury chłodowej na kiełkowanie i wczesny wzrost krajowych i kanadyjskich odmian soi (Glycine max (L.) Merr.)
Streszczenie. Niska dodatnia temperatura wpływa hamująco na wzrost, rozwój i inne procesy fizjologiczne roślin chłodowrażliwych, do których należy soja. W doświadczeniu prowadzonym na płytkach Petriego badano wpływ temperatury 28/28°C (kontrola), 10/28°C, 28/10°C i 10/10°C (pęcznienie/kiełkowanie) na przebieg procesu kiełkowania nasion 8 odmian soi. Natomiast w doświadczeniu prowadzonym metodą kultur wazonowych badano reakcję 2-tygodniowych roślin soi tych samych odmian na 6-dniowy okres chłodu. Zastosowano następujące temperatury: 25/20°C (kontrola), 25/0°C, 10/0°C (dzień/noc). W obu doświadczeniach testowano reakcję na chłód 6 krajowych (Aldana, Jutro, Progres, Mazowia, Nawiko, Augusta) i 2 kanadyjskich (OAC Vision, Dorothea) odmian soi. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że temperatura 10°C zastosowana w okresie kiełkowania 28/10°C), a szczególnie w okresie pęcznienia i kiełkowania (10/10°C), wyraźnie zmniejszyła względem kontroli szybkość kiełkowania, procent wykiełkowanych nasion i długość wytworzonego korzenia zarodkowego, a zwiększyła aktywność katalazy w kiełkach. Temperatura chłodowa 25/0°C i 10/0°C w istotny sposób zwiększyła względem kontroli wypływ elektrolitów z liści, zawartość wolnej proliny i aktywność katalazy, a obniżyła intensywność fotosyntezy i łączną powierzchnię liści na roślinach. Najmniej wrażliwe na chłód były nasiona i siewki odm. Jutro i Nawiko, a najbardziej wrażliwe Aldany i Dorothea.
Słowa kluczowe: nasiona, siewki, katalaza, EL, prolina, intensywność fotosyntezy, powierzchnia liści

4/17
45-58


In vitro adventitious shoots regeneration from ligulate florets in the aspect of application in chrysanthemum breeding
Alicja Tymoszuk, Małgorzata Zalewska
Abstract. Chrysanthemum mutants can be chimeras. The regeneration in vitro of adventitious shoots from ligulate florets can lead to the separation of chimera components, resulting in producing a new cultivar. There was determined the effect of various factors on the number and length of shoots regenerating in vitro from ligulate florets of Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat.) Kitam. ‘Cool Time’. The ligulate florets were inoculated on the MS [1962] medium supplemented with cytokinin (0; 4.44; 8.88; 13.32; 22.20 µM∙dm-3 BAP; 4.65; 23.23; 46.47; 69.70 µM∙dm-3 KIN) and auxin (0; 0.54; 1.08; 1.61; 2.69 µM∙dm-3 NAA). Most shoots regenerate when 8.88; 13.32 µM∙dm-3 BAP or 69.70 µM∙dm-3 KIN and 2.69 µM∙dm-3 NAA or 8.88 µM∙dm-3 BAP and 1.61 µM∙dm-3 NAA are supplemented. Adding 0.29; 1.44 or 2.89 µM∙dm-3 GA3 to the MS medium with 8.88 µM∙dm-3 BAP and 2.69 µM∙dm-3 NAA limits the shoot regeneration efficiency and does not stimulate their elongation. An increase in the shoot number and length is affected by the subculture of regenerating ligulate florets from the MS medium containing 8.88 µM∙dm-3 BAP and 2.69 µM∙dm-3 NAA on the medium with 2.89 µM∙dm-3 GA3 and 2.69 µM∙dm-3 NAA. There were found no differences in the number and length of shoots regenerating on ligulate florets inoculated on solid or in liquid MS medium with 8.88 µM∙dm-3 BAP and 2.69 µM∙dm-3 NAA. The subculture of regenerating ligulate florets from the solid into liquid medium increases the number of regenerating shoots and stimulates their elongation growth, however these shoots are deformed.
Key words: Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat.) Kitam., petal, micropropagation, growth regulators
Regeneracja in vitro pędów przybyszowych z kwiatów języczkowatych w aspekcie zastosowania w hodowli chryzantemy
Streszczenie. Mutanty chryzantem mogą być chimerami. Regeneracja in vitro pędów przybyszowych z kwiatów języczkowatych może doprowadzić do rozdzielenia komponentów składowych chimery i w rezultacie do uzyskania nowej odmiany. W badaniach określono wpływ różnych czynników na liczbę i długość pędów regenerujących in vitro z kwiatów języczkowatych Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat.) Kitam. ‘Cool Time’. Kwiaty języczkowate inokulowano na pożywkę MS [1962] uzupełnioną cytokininą (0; 4,44; 8,88; 13,32; 22,20 µM∙dm-3 BAP; 4,65; 23,23; 46,47; 69,70 µM∙dm-3 KIN) oraz auksyną (0; 0,54; 1,08; 1,61; 2,69 µM∙dm-3 NAA). Stwierdzono, że najwięcej pędów regeneruje przy dodatku do pożywki 8,88; 13,32 µM∙dm-3 BAP lub 69,70 µM∙dm-3 KIN i 2,69 µM∙dm-3 NAA albo 8,88 µM∙dm-3 BAP i 1,61 µM∙dm-3 NAA. Dodatek 0,29; 1,44 lub 2,89 µM∙dm-3 GA3 do pożywki MS z 8,88 µM∙dm-3 BAP i 2,69 µM∙dm-3 NAA ogranicza wydajność regeneracji pędów i nie stymuluje ich elongacji. Na zwiększenie liczby i długości pędów wpływa przeniesienie regenerujących kwiatów języczkowatych z pożywki MS zawierającej 8,88 µM∙dm-3 BAP i 2,69 µM∙dm-3 NAA na pożywkę
z 2,89 µM∙dm-3 GA3 i 2,69 µM∙dm-3 NAA. Nie stwierdzono różnic w liczbie i długości pędów powstających na kwiatach języczkowatych umieszczonych na stałej lub w płynnej pożywce MS z 8,88 µM∙dm-3 BAP i 2,69 µM∙dm-3 NAA. Przeniesienie regenerujących kwiatów języczkowatych z pożywki stałej do płynnej zwiększa liczbę regenerujących pędów i stymuluje ich wzrost elongacyjny. Pędy te jednak są zdeformowane.
Słowa kluczowe: Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat.) Kitam., płatek, mikrorozmnażanie, regulatory wzrostu

5/17
59-68


Less known vaccinium: antioxidant and chemical properties of selected Caucasian whortleberry (Vaccinium arctostaphylos) fruits native to Black Sea region of Turkey
Mustafa Özgen, Hüseyin Çelik, Onur Saraçoğlu
Abstract. There is an increasing interest in the commericalization of native fruits for food and medicinal extract utilization. This study was undertaken to determine the antioxidant and chemical properties of selected caucasian whortleberry from the native region of Northeastern Turkey. Caucasian whortleberry (Vaccinium arctostaphylos L.), a close relative to cultivated blueberries, were harvested from various sites of Black sea region of Turkey and were analyzed for their total phenolic (TP), anthocyanin (TA) contents, and their antioxidant capacity by FRAP and TEAC assays. Specific sugar and organic acid composition were also determined by the help of HPLC. ARC-1, and ARC-6 displayed the highest TP contents (5780 and 5754 µg GAE g-1 fw). The TA values were spectrophotometrically estimated and they were varied between 74.7 (ARC-6) and 194.4 (ARC-4) µg del-3-glu g-1 fresh weight basis. ARC-1 had the highest amount (19.5 and 23.4 µmol TE g-1 fw) of antioxidant capacity for both TEAC and FRAP assays. Fructose and glucose were found to be predominant sugars in all genotypes analyzed. The concentrations of fructose and glucose were averaged at 45.1 and 41.2 g kg-1 fw respectively. The organic acid distribution of berries was dominated by citric acid (mean of 9.85 g kg-1 fw). These results may provide evidence that Caucasian whortleberry has strong antioxidant capacity. Also, results of this study may be used for utilization of selected genotypes in the breeding studies of close relative vaccinium plants.
Key words: Anthocyanin, bioactive compounds, fruit, FRAP, phenolics, TEAC
Mniej znana borówka: właściwości antyoksydacyjne i chemıczne wybranych owoców borówki kaukaskiej (Vaccinium arctostaphylos) z rejonu Morza Czarnego w Turcji
Streszczenie. Obserwuje się rosnące zainteresowanie handlem rodzimymi owocami przeznaczonym do spożywania i użytku w medycynie. Niniejsze badanie podjęto w celu określenia antyoksydacyjnych i chemicznych właściwości wybranych borówek kaukaskich z północno-wschodniego regionu Turcji. Borówki kaukaskie (Vaccinium arctostaphylos), bliski kuzyn borówek hodowlanych, zostały zebrane w różnych miejscach rejonu czarnomorskiego Turcji i zostały zanalizowane pod kątem całkowitej zawartości fenoli (TP), antocyjanin (TA) oraz ich zdolności antyutleniających za pomocą testów FRAP i TEAC. Oznaczono też skład cukrów i kwasów organicznych za pomocą HPLC. ARC-1 oraz ARC-6 wykazywały największą zawartość TP (5780 i 5754 µg GAE g-1 świeżej masy). Wartości TP oszacowano metodą spektrofotometryczną. Mieściły się w zakresie 74,7 (ARC-6) i 194,4 (ARC-4) µg del-3-glu g-1 świeżej masy. ARC-1 miał największą (19,5 i 23,4 µmol TE g-1 świeżej masy) zdolność antyoksydacyjną w testach TEAC I FRAP. Stwierdzono, że fruktoza i glukoza były dominującymi cukrami we wszystkich analizowanych genotypach. Stężenia fruktozy i glukozy wynosiły odpowiednio średnio 45,1 i 41,2 g kg-1 świeżej masy. Zawartość organicznych kwasów w borówkach była zdominowana przez kwas cytrynowy (średnio 9,85 g kg-1 świeżej masy). Wyniki te mogą dowodzić, że borówka kaukaska ma silne właściwości antyoksydacyjne oraz mogą sugerować użycie wybranych genotypów w badaniach nad hodowlą roślin pokrewnych.
Słowa kluczowe: antocyjaniny, związki bioaktywne, owoce, FRAP, fenole, TEAC

6/17
69-82


Somaclonal variation of chrysanthemum propagated in vitro from different explants types
Natalia Miler, Małgorzata Zalewska
Abstract. In order to find a more efficient source of somaclones we performed a regeneration of adventitious shoots from two explant types, leaves and internodes, in eight chrysanthemum cultivars representing three groups consisted of original cultivars and their radiomutants. After the in vitro regeneration and growth, plants were transferred to the glasshouse and the phenotypes at anthesis were observed. Three new, attractive variants with changed inflorescence colours were obtained from two cultivars (‘Albugo’ and ‘Alchimist Tubular’) from leaf explants. The frequency of somaclones was 1.1% for ‘Albugo’ and 5.4% for ‘Alchimist Tubular’. The analysis of pigment content in ligulate florets revealed the presence of carotenoids in somaclones, while in control plants they were lacking. The genetic distinctiveness of new somaclones was corroborated with the estimation of the genetic similarity coefficients based on RAPD-PCR technique. Somaclones retained their phenotypes during subsequent vegetative propagations.
Key words: chimerism, adventitious shoots, genetic similarity, RAPD
Zmienność somaklonalna chryzantem rozmnażanych in vitro z wykorzystaniem różnych rodzajów eksplantatów
Streszczenie. Regenerację pędów przybyszowych in vitro z liści i międzywęźli ośmiu odmian chryzantem należących do trzech grup odmianowych złożonych z odmian wyjściowych i ich radiomutantów przeprowadzono po to, aby wskazać, który z eksplantatów może stanowić wydajniejsze źródło roślin będących somaklonami. Po regeneracji i wzroście in vitro rośliny były uprawiane w szklarni. W czasie pełni kwitnienia prowadzono obserwacje fenotypów. Z eksplantatów liściowych dwóch odmian ‘Albugo’ i ‘Alchimist Tubular’ uzyskano trzy nowe, atrakcyjne warianty o zmienionych barwach kwiatostanów. Frekwencja somaklonów u ‘Albugo’ wynosiła 1,1%, a u ‘Alchmist Tubular’ 5,4%. Po przeanalizowaniu zawartości barwników w kwiatach języczkowatych somaklonów wykazano obecność karotenoidów przy jednoczesnym ich braku w kwiatach roślin kontrolnych. Obliczenie współczynnika podobieństwa genetycznego na podstawie wzorów prążkowych uzyskanych za pomocą metody RAPD-PCR pozwoliło na wykazanie odrębności genetycznej uzyskanych somaklonów. Zmienione rośliny powtórzyły swoje cechy po kolejnym rozmnożeniu wegetatywnych.
Słowa kluczowe: chimeryzm, pędy przybyszowe, podobieństwo genetyczne, RAPD

7/17
83-96


Influence of sowing date on yield and fruit quality of coriander (Coriandrum sativum L.)
Justyna Nowak, Władysław Szempliński
Abstract. Coriander (Coriandrum sativum L.) is known as a herbal plant all over the world. The yield of coriander fruit is influenced by weather conditions, agronomic and genetic factors. This paper discusses the impact of the year of research and date of sowing and their mutual interactions on yield and yield components of coriander and on the content and chemical profile of essential oil in coriander fruit. It has been demonstrated that air temperature and precipitation during each season had a determining effect on coriander fruit yields and yield their component. The weather conditions in 2007 were most favourable for the growth and development of coriander, which then produced the highest fruit yield (1.54 tha-1). The date of sowing did not differentiate yields of coriander. However, yields of coriander were determined by interaction of sowing date with years of research. In north-eastern Poland, a date of sowing which falls between April 10 and 20 seems to ensure best coriander yields (1.40 tha-1). When coriander was sown later, the yield tended to be lower. Coriander yielding was positively correlated with the weight of fruit per plant. The content of essential oil in coriander fruits was distinctly different between the years of the experiment. The content of oil in coriander fruits was slightly raised by a later sowing date. The main component of coriander essential oil was linalool, which made up 65–67% of its chemical composition. The year of the experiment rather than the date of sowing differentiated the composition of coriander oil.
Key words: medicinal plants, Coriandri fructus, yield components, essential oil, linalool
Wpływ terminu siewu na plon i jakość owoców kolendry siewnej (Coriandrum sativum L.)
streszczenie. Kolendra siewna (Coriandrum sativum L.) jest znaną na całym świecie rośliną zielarską. Plon owoców kolendry podlega wpływom warunków pogodowych oraz czynników agronomicznych i genetycznych. W pracy przedstawiono wpływ lat badań i terminu siewu oraz ich interakcji na plonowanie i cechy plonu oraz zawartość i profil chemiczny olejku eterycznego w owocach kolendry siewnej. Wykazano, że warunki termiczno-wilgotnościowe w latach badań determinowały plon owoców kolendry i jego elementy składowe. Najbardziej korzystne dla jej wzrostu i rozwoju były warunki pogodowe w 2007 r., w którym uzyskano największy plon owoców (1,54 t×ha-1). Termin siewu nie różnicował plonowania kolendry siewnej. W plonowaniu wykazano jednak interakcję terminu siewu z latami badań. W warunkach północno-wschodniej Polski termin siewu przypadający na II dekadę kwietnia był optymalny pod względem plonowania kolendry (1,40 t×ha-1). Opóźnianie terminu siewu powodowało tendencję spadku plonu. Plonowanie kolendry było dodatnio skorelowane z masą owoców z rośliny. Zawartość olejku eterycznego w owocach kolendry wyraźnie różnicowały lata badań. Opóźnianie terminu siewu nieznacznie zwiększało zawartość olejku w owocach. Głównym komponentem olejku kolendrowego był linalol stanowiący 65–67% jego składu chemicznego. Lata badań bardziej niż termin siewu różnicowały skład olejku kolendrowego.
słowa kluczowe: rośliny lecznicze, Coriandri fructus, cechy plonu, olejek eteryczny, linalol

8/17
97-108


Improvement of Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat.) Kitam. encapsulation-dehydration cryopreservation protocol
Małgorzata Zalewska, Dariusz Kulus
Abstract. To optimize the protocol, the shoot tips of Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat.) Kitam. radiomutants have been cryopreserved using the encapsulation-dehydration technique, following different approaches. In the experiment the influence of abscisic acid – ABA (0; 10; 20 and 30 µM), sucrose concentration (0.09; 0.25 and 0.5 M) and temperature (5ºC or 22ºC) during preculture were tested. Furthermore two dehydration methods, gradual and one-step, were considered. Since the best results were reported with 10 µM ABA + 0.09 M sucrose at room temperature and gradual dehydration, only this combination was selected for the next desiccation-adjustment step. From the time of air desiccation under laminar air-flow applied (0; 1; 2; 3; 4 and 5 hours), 3 hours provided the best results. Due to the growth inhibition on the hormone-free medium, the addition of plant growth regulators during that phase was also tested, confirming the need to apply cytokinins into the medium.
Key words: mutant, ABA, sucrose, preculture, desiccation, regrowth

Optymalizacja procedury krioprezerwacji chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat.) Kitam.) metodą kapsułkowania-dehydratacji


Streszczenie. W celu optymalizacji procedury pąki wierzchołkowe radiomutantów chryzantemy wielkokwiatowej pochodzące z różnych warunków kultury in vitro poddane zostały krioprezerwacji techniką kapsułkowania-dehydratacji. W trakcie doświadczenia zbadano wpływ kwasu abscysynowego – ABA (0; 10; 20 i 30 µM), stężenia sacharozy (0,09; 0,25 i 0,5 M) oraz temperatury (5ºC lub 22ºC) w trakcie prekultury. Uwzględnione zostały dwie metody dehydratacji (stopniowa i jednoetapowa). Ponieważ najlepsze wyniki uzyskano na pożywce zawierającej 10 µM ABA + 0,09 M sacharozy w temperaturze pokojowej i po zastosowaniu stopniowej dehydratacji, tylko tę kombinację wykorzystano w kolejnym etapie – optymalizacji czasu desykacji. Spośród zastosowanych okresów suszenia (0, 1, 2, 3, 4 i 5 godzin), suszenie przez 3 godziny zapewniło najlepsze wyniki. W związku z zahamowaniem wzrostu roślin na pożywce pozbawionej regulatorów wzrostu określono wpływ auksyn i cytokinin na ten proces, potwierdzając konieczność stosowania tych ostatnich.
Słowa kluczowe: mutant, ABA, sacharoza, prekultura, suszenie, wzrost

9/17
109-118


Impact of CO2 on quality of baby lettuce grown under optimized light spectrum
Ramunas Sirtautas, Giedre Samuoliene, Ausra Brazaityte, Jurga Sakalauskaite, Sandra Sakalauskiene, Akvile Virsile, Jule Jankauskiene, Viktorija Vastakaite, Pavelas Duchovskis
Abstract. The cost and yield are two the most important criteria in agriculture by which optimization of environmental factors are needed to carry out. In the present study, we investigated the efficient lighting spectrum and elevated CO2 concentration for cultivating healthier plants more rapidly. One of the aims of our study is to optimize LEDs light spectrum for healthier vegetable production in greenhouses and maximum economical benefits for growers. The impact of elevated carbon dioxide (CO2) concentration on antioxidant and nutritional properties of green leaf ‘Multigreen 3’ and red leaf ‘Multired 4’ baby leaf lettuce (Lactuca sativa L.), grown under optimized light spectrum was investigated. CO2 concentrations of 0.963 g · dm-3and 1.938 g · dm-3 were maintained in the growth chambers. Lettuce was grown under four wavelength (640, 455, 660 and 735 nm) light-emitting diode based (LED) illumination. Under 0.963 g · dm-3 CO2 conditions, ‘Multired 4’ lettuce represented higher antioxidant value due to higher ascorbic acid, anthocyanin, tocopherol contents and higher sucrose concentration, as compared to ‘Multigreen 3’ lettuce. Higher CO2 concentration (1.938 g · dm-3) had uneven effect on the quality of both baby leaf lettuce cultivars. Red leaf lettuce reacted to the higher CO2 level by lowered  tocopherol, ascorbic acid concentrations and significantly higher glucose contents in their leaves, when green leaf lettuce – contrarily – contained higher ascorbic acid and  tocopherol concentrations under 1.938 g · dm-3 of CO2.
Key words: ascorbic acid, carbohydrates, chlorophyll, phenols, tocopherol
Wpływ jakości CO2 na młodą sałatę uprawianą pod zoptymalizowanym spektrum światła
Streszczenie. Koszty i plon to dwa najważniejsze kryteria w rolnictwie, według których należy wybierać optymalne czynniki środowiska. W niniejszym badaniu oceniano spektrum światła i podwyższone stężenie CO2 w celu szybszej hodowli zdrowych roślin. Jednym z celów badania było zoptymalizowanie spektrum światła LED w celu produkcji zdrowszych warzyw w cieplarniach oraz dla maksymalnych korzyści ekonomicznych hodowców. Badano wpływ podwyższonego stężenia dwutlenku węgla (CO2) na cechy anytoksydacyjne i żywieniowe młodej sałaty zielonej ‘Multigreen 3’ i czerwonej ‘Multired 4’ (Lactuca sativa L.) hodowanych w warunkach zoptymalizowanego spektrum światła. W komorach wzrostu utrzymywano stężenia CO2 wynoszące 0,963 g · dm-3 oraz 1,938 g · dm-3. Sałata wzrastała oświetlana diodą emitującą światło (LED) o czterech długościach fal (640, 455, 660 i 735 nm). W warunkach 0,963 g · dm-3 CO2 sałata ‘Multired 4’ miała większą wartość antyoksydacyjną ze wzdględu na wyższy poziom kwasu askorbinowego, antocyjanin, tokoferolu orac wyższe stężenie sacharozy w porównaniu z sałatą ‘Multigreen 3’. Wyższe stężnie CO2 (1,938 g · dm-3) miało nierówny wpływ na jakość obu odmian sałaty. Sałata czerwona reagowała na wyższy poziom CO2 obniżonym α-tokoferolem i stężeniem kwasu askorbinowego oraz istotnie wyższą zawartością glukozy w liściach, natomiast zielona sałata miała wyższe stężęnie kwasu askorbinowego i α-tokoferolu w warunkach 1,938 g · dm-3 of CO2.
Słowa kluczowe: kwas askorbinowy, węglowodany, chlorofil, fenole, tokoferol

10/17
119-133


Seed fatty acid profiles: potential relations between seed germination under temperature stress in selected vegetable species
Haluk Caglar Kaymak
Abstract. The study was undertaken to determine characterization of the fatty acid profile of pepper (Capsicum annuum L.), eggplant (Solanum melongena L.), radish (Raphanus sativus L.) and cabbage (Brassica oleracea var. capitata) seeds as well as relations between fatty acid profile and seed germination under temperature stress in controlled conditions. Germination tests were conducted using four replicates of 50 seeds from each species at low, optimum and high-temperatures (5, 10, 15, 20, 25 30, 35 and 40°C). Germination percentage of pepper, eggplant, radish and cabbage in last count ranged from 1.28 to 72.10, from 1.28 to 74.88, from 22.51 to 88.72 and from 1.28 to 74.94, respectively. Palmitic (C16:0), oleic (C18:1n-9) and linoleic (C18:2n-6), acids were sequentially the highest in concentration followed by stearic acid (C18:0) at less than 5% and miristic, palmitoleic, margaric, arachidic, erucic, behenic and nervonic acids at an even lower content (<1%) in pepper and eggplant. Erucic acid (C22:1n-9) was the principal fatty acid followed by oleic, linoleic, gadoleic and behenic acids and miristic, palmitic, palmitoleic, arachidonic and stearic acids at a lower content between <1% and 5% in radish and cabbage seeds. The simple correlation coefficients and stepwise multiple regression analysis showed that the low or high amount of fatty acids in tested species such as palmitic (C16:0), palmitoleic (C16:1n-7), margaric (C17:0), stearic (C18:0), oleic (C18:1n-9), linoleic (C18:2n-6), arachidic (C20:0), gadoleic (C20:1n-9), arachidonic (C20:4n-6), behenic (C22:0), MUFA, n-6 PUFA and total oil might play a major role in seed germination under low and high temperatures.
Key words: fatty acids, pepper, eggplant, radish, cabbage, seed germination
Profıle kwasów tłuszczowych w nasıonach: potencjalne zwıązkı mıędzy kıełkowanıem nasıon w warunkach stresu temperaturowego u wybranych gatunków warzyw
Streszczenie. Badanie podjęto w celu scharakteryzowania profilu kwasów tłuszczowych nasion papryki (Capsicum annuum L.), oberżyny (Solanum melongena L.), rzodkiewki (Raphanus sativus L.) i kapusty (Brassica oleracea L. var. capitata) oraz relacji między profilem kwasów tłuszczowych a kiełkowaniem nasion pod wpływem stresu temperaturowego w warunkach kontrolowanych. Testy kiełkowania przeprowadzono w czterech powtórzeniach po 50 nasion z każdego gatunku w niskiej, optymalnej i wysokiej temperaturze (5, 10, 15, 20, 25 30, 35 i 40°C). Procent kiełkowania papryki, oberżyny, rzodkiew0ki i kapusty wynosił odpowiednio: 1,28–72,10, 1,28–74,88, 22,51–88,72 i 1,28–74,94. Największe stężenie kwasu palmitynowego (C16:0), oleinowego (C18:1n-9) i linolowego (C18:2n-6) stwierdzono w nasionach papryki i oberżyny. Kwas stearynowy (C18:0) występował w stężeniu mniejszym niż 5%, a kwas mirystynowy, oleopalmitynowy, margarynowy, arachidowy, erukowy, behemowy i nerwonowy w jeszcze mniejszym (<1%). W nasionach rzodkiewki i kapust kwas erukowy (C22:1n-9) był głównym kwasem. Kwas oleinowy, linolowy, gadoleinowy i behemowy wystepował w mniejszym stężeniu, a w jeszcze mniejszym kwas mirystynowy, palmitynowy, oleopalmitynowy, arachidonowy i stearynowy (<1% i 5%). Proste współczynniki korelacji i stopniowa analiza regresji wielokrotnej wykazały, że w badanych gatunkach niskie lub wysokie stężenia kwasów tłuszczowych takich jak palmitynowy C16:0), oleopalmitynowy (C16:1n-7), margarynowy (C17:0), stearynowy (C18:0), oleinowy (C18:1n-9), linolowy (C18:2n-6), arachidowy (C20:0), gadoleinowy (C20:1n-9), arachidonowy (C20:4n-6), behemowy (C22:0), MUFA, n-6 PUFA oraz olej całkowity mogą odgrywać główną rolę w kiełkowaniu nasion w warunkach niskiej lub wysokiej temperatury.
Słowa kluczowe: kwasy tłuszczowe, papryka, oberżyna, rzodkiewka, kapusta, kiełkowanie nasion

11/17
135-150


Morpho-histological aspects of adventitious shoot formation without plant growth regulators in seed explants of Capsicum annuum L., and impact of preculture on regeneration
Andrzej Gatz
Abstract. The physiological state of plant material is the crucial endogenous factor at the explant choice for plant regeneration. The phases of germination characterised by various, following each other biochemical and developmental processes can affect the organogenesis capability. This research examined the morphological and anatomical events during the early stages of organogenesis and plant regeneration in explants derived from seeds of Capsicum annuum L., cv. Bryza preincubated under high humidity conditions from 0 to 6 days and next cultured on MS medium without PGRs. The early stage of de novo shoot formation reminded leaf differentiation in planta. First the leaves began to differentiate as spherical and tongue shaped structures from epidermis and subjacent layers of the explants about the 7th day of culture. In some cases nearly at the base of previously formed leaf and even on its petiole one or two leaves as well as shoot apex in their axils were induced thereby forming young shoot which underwent elongation and whole plant regeneration after 2 subculturing. More advanced developmentally structures of adventitious shoot were obtained while prolonging preculture duration. This was the favourable effect on the shoot differentiation, their elongation and plant regeneration as seed submitted preculture for 3, 4, 5 days however, seeds not treated with preculture revealed the best response as regard to shoot primordium formation at the earliest stage.
Key words: pepper, shoot morphogenesis, germination, histogenesis, leaf formation in vitro, plant regeneration without PGRs, shoot apical meristem
Morfologiczno-histologiczne aspekty formowania pędów przybyszowych bez regulatorów wzrostu
w eksplantatach nasion Capsicum annuum L. oraz wpływ prekultury na regenerację
Streszczenie. Stan fizjologiczny materiału roślinnego jest kluczowym endogennym czynnikiem przy wyborze eksplantatu do regeneracji roślin. Fazy kiełkowania, charakteryzujące się różnymi następującymi po sobie biochemicznymi i rozwojowymi procesami, mogą mieć wpływ na zdolności do organogenezy. W pracy tej przebadano morfologiczne i anatomiczne przemiany podczas wczesnych etapów organogenezy i regeneracji roślin w eksplantatach pochodzących z nasion Capsicum annuum L. odmiany Bryza, które wstępnie inkubowano w wilgotnych warunkach od 0 do 6 dni, a następnie utrzymywano w kulturach na pożywce MS bez regulatorów wzrostu (R.W.). Wczesne stadia formowania pędów de novo przypominały różnicowanie liścia in planta. Pierwsze liście zaczęły różnicować się jako struktury o kształcie sferycznym i języczkowatym w epidermie i warstwach leżących tuż pod nią około 7 dnia kultury eksplantatów, w niektórych przypadkach bardzo blisko podstawy wcześniej powstałego liścia, a nawet na jego ogonku. Jeden a nawet dwa liście i wierzchołek pędu w ich kątach były indukowane, formując w ten sposób młody pęd, który ulegał elongacji i pełnej regeneracji do rośliny po 2 pasażach. Wydłużając czas prekultury, otrzymywano struktury bardziej zaawansowane rozwojowo. Korzystny wpływ na różnicowanie pędów, ich elongację i regenerację roślin zaznaczył się, kiedy nasiona poddano prekulturze przez 3, 4 i 5 dni, chociaż nie traktowane ujawniły najlepszą odpowiedź odnośnie formowania zawiązków pędowych w ich najwcześniejszym etapie.
Słowa kluczowe: papryka, histogeneza, regeneracja roślin bez regulatorów wzrostu, merystem wierzchołkowy pędu

12/17
151-162


Effect of long-term storage of pepper (Capsicum annuum L.) seeds on their viability measured by selected thermodynamic parameters
Nikolay Panayotov, Anna Aladjadjiyan
Abstract. The main goal of the present study was to investigate the changes in viability potential and selected thermodynamic parameters of peppers seeds in aging during storage as well as the relationship between them. The water content and storage temperature of seeds were used for determining differential thermodynamic parameters: Gibbs free energy, entropy, and enthalpy. The experiments were carried out with aging pepper seeds stored in ambient (uncontrolled) conditions for 132 months. It was found that the viability potential deteriorated more rapidly after 4–5 years of storage. Thermodynamic parameters – differential enthalpy and entropy, and free energy decreased with decline of germination. Therefore these parameters can be used as means for better understanding of aging processes and this is of great importance for agricultural practice because it allows more detailed description and prediction of the deterioration of pepper seeds during long-term storage.
Key words: seed germination, enthalpy, entropy, Gibbs free energy, seed longevity, seed moisture
Badanie wpływu długoterminowego przechowywania na żywotność nasion papryki (Capsicum annuum L.) za pomocą termodynamicznych parametrów
Streszczenie. Głównym celem doświadczenia było zbadanie zmian w wybranych parametrach termodynamicznych nasion papryki podczas długotrwałego przechowywania. W tym celu badano zawartość wody w nasionach, jak również temperaturę osiągniętą w czasie ich przechowywania. Doświadczenie przeprowadzono z nasionami papryki przechowywanymi w temperaturze pokojowej przez okres 132 miesięcy. Stwierdzono, że żywotność nasion pogarsza się bardzo szybko, po 4–5 roku przechowywania. Parametry termodynamiczne – entropia i entalpia, jak również energia Gibbsa – pogorszają się wraz z obniżaniem kiełkowania nasion. Stwierdzono, że wskazane parametry mogą być wykorzystywane jako wskaźniki procesu starzenia się nasion. Jest to ważne dla praktyki rolniczej, ponieważ pozwala na dokładniejszy i bardziej szczegółowy opis oraz przewidywanie degradacji nasion papryki podczas procesu przechowywania.
Słowa kluczowe: kiełkowanie nasion, entalpia, entropia, swobodna energia Gibbsa, wilgotność nasion, liger nasion

13/17
163-177


The effect of nutrient solutions on yield and macronutrient status of greenhouse tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in aeroponic and rockwool culture with or without recirculation of nutrient solution
Andrzej Komosa, Tomasz Kleiber, Bartosz Markiewicz
Abstract. Aeroponics creates possibilities to cultivate plants without soil or substrate, obtaining the optimal yield, saving water and nutrient solutions and do not contaminate the environment. In a three year experiment was shown that the higher total and marketable yields of tomato cv. ‘Alboney F1’ were in cultivation in rockwool with recirculating nutrient solution. Lower yields, however being in the same significance range, were in rockwool without recirculation of nutrient solution and aeroponic culture with A-1 and A-2 nutrient solutions, but the lowest in aeroponics with A-3 nutrient solution. The saving of nutrient solution in aeroponic culture, in relation to the cultivation in rockwool with non-recirculating system, was 58.1%, but comparing with recirculating system 18.8%. Plants grown in aeroponic culture with application of A-2 and A-3 nutrient solutions had higher contents of N, P and K in leaves than cultivated in rockwool with or no recirculation and in aeroponic with A-1 nutrient solution. All tested nutrient solutions (A-1, A-2 and A-3) in aeroponic culture caused the higher contents of Mg in leaves than in rockwool cultivation. The highest Ca leaves contents were in plants grown in rockwool with recirculationg nutrient solution and aeroponic culture with A-2 and A-3 nutrient solutions. Plants grown in rockwool without recirculation of nutrient solution shown the lowest Ca contents, however there was no symptoms of blossom end rot (BER) on fruits. The yield and macronutrient status of tomato in aeroponic culture with application of A-1 nutrient solution were similar to the plants grown in rockwool with non-recirculating standard nutrient solution A-2.
Key words: soilless culture, plant nutrition, nutrient contents, fertigation
Wpływ pożywek na plon i stan odżywienia pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) uprawianego w szklarni metodą aeroponiczną i w wełnie mineralnej bez recyrkulacji i z recyrkulacją pożywki
Streszczenie. Aeroponika umożliwia uprawę roślin bez gleby lub podłoża. Pozwala też na uzyskiwanie optymalnego plonu, zmniejszenie zużycia wody i pożywek oraz niezanieczyszczanie środowiska. W 3-letnim doświadczeniu wykazano, że największy plon ogólny i handlowy pomidora odmiany ‘Alboney F1’ uzyskano w uprawie w wełnie mineralnej z recyrkulacją pożywki. Niższe plony, będące jednak w tym samym przedziale istotności, stwierdzono w uprawie w wełnie mineralnej bez recyrkulacji pożywki oraz w aeroponice z zastosowaniem pożywek A-1 i A-2, natomiast najniższe w uprawie aeroponicznej z pożywką A-3. Oszczędność pożywki w uprawie aeroponicznej w stosunku do uprawy w wełnie mineralnej bez recyrkulacji wynosiła 58,1%, a w stosunku do systemu recyrkulacyjnego 18,8%. Rośliny uprawiane aeroponicznie z zastosowaniem pożywek A-2 i A-3 wykazywały większą zawartość N, P i K w liściach niż w uprawie w wełnie mineralnej bez i z recyrkulacją pożywki oraz w aeroponice z pożywką A-1. Wszystkie pożywki testowane w aeroponicznej uprawie (A-1, A-2 i A-3) powodowały większy wzrost zawartości magnezu w liściach niż w wełnie mineralnej. Największą zawartość Ca w liściach miały rośliny uprawiane w wełnie mineralnej z recyrkulacją pożywki i aeroponice z zastosowaniem pożywek A-2 i A-3. Rośliny uprawiane w wełnie mineralnej bez recyrkulacji pożywki wykazywały najmniejszą zawartość Ca w liściach, jednak nie wywoływało to suchej zgnilizny wierzchołkowej (BER) na owocach. Plon i stan odżywienia pomidora w aeroponicznej uprawie z zastosowaniem pożywki A-1 był podobny jak plon i stan odżywienia roślin uprawianych w wełnie mineralnej bez recyrkulacji z zastosowaniem standardowej pożywki A-2.
Słowa kluczowe: uprawy bezglebowe, żywienie roślin, zawartość składników, fertygacja

14/17
179-186


Assessment of allexiviruses infection in garlic plants in Poland
Maria Chodorska, Elżbieta Paduch-Cichal, Elżbieta Kalinowska, Marek Stefan Szyndel
Abstract. Garlic (Allium sativum L.) plants may be infected in the field by viruses of the genera Potyvirus, Carlavirus and Allexivirus. These viruses are transmitted by vegetative propagation and by vectors. Detection and identification of allexiviruses was carried out in 2011–2012. It was based on ELISA and RT-PCR assays. Samples of plant material were collected from 26 garlic production fields located in different regions of Poland. Garlic virus D, Garlic virus B and Garlic virus X were the most abundant viruses in all examined regions and were identified in 79%, 64% and 59% of all garlic samples, respectively. Garlic virus A and Garlic virus C were identified in all studied regions with low frequency. Garlic virus E was detected with 100% frequency in east-central Poland. None of the tested garlic samples were infected with Shallot virus X. Allexiviruses were always present in garlic plants in mixed infections.
Key words: garlic, allexiviruses, ELISA, RT-PCR
Ocena stanu porażenia przez allexiwirusy roślin czosnku w Polsce
Streszczenie. Czosnek (Allium sativum L.) może być porażany przez wiele gatunków wirusów należących do rodzajów: Potyvirus, Carlavirus i Allexivirus, które przenoszone są z materiałem rozmnożeniowym, a w okresie wegetacji za pośrednictwem wektorów. Badania przeprowadzono w latach 2011–2012. Ich celem było wykrywanie allexiwirusów porażających rośliny czosnku w Polsce oparte na teście serologicznym ELISA oraz technice RT-PCR. Próby materiału roślinnego pobierano losowo z 26 pól produkcyjnych czosnku. Wirus D czosnku, wirus B czosnku oraz wirus X czosnku były wykrywane we wszystkich badanych rejonach w, odpowiednio, 79, 64 i 59% badanych prób. Wirus A czosnku oraz wirus C czosnku występowały w mniejszej liczbie prób. Wirus E czosnku został wykryty we wszystkich próbach pobranych z pól zlokalizowanych w centralno-wschodniej Polsce. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono obecności wirusa X szalotki. Allexiwirusy w roślinach czosnku zawsze występowały w mieszanych infekcjach.
Słowa kluczowe: czosnek, allexiwirusy, ELISA, RT-PCR

15/17
187-195


Changes in chemical composition, total phenolic content and antioxidant activities of jujube (Ziziphus jujuba Mill.) fruits at different maturation stages
Kazim Gündüz, Onur Saraçoğlu
Abstract. Jujube (Ziziphus jujuba Mill.) fruit is an important medicinal plant in Turkey. Several characteristics of jujube fruit harvested at four maturation stages were evaluated. The maturation stages were classified by degree (%) of dark color formation on the fruit surface [Stage (S1), 1–10% (S2), 11–50% (S3), 51–100% (S4)]. Fruit weight, width, length, stone weight, flesh/stone ratio, total soluble solids (TSS), titratable acidity (TA), organic acids and specific sugars were determined. Total phenolic content (TPC) was measured along with antioxidant activity (AOC), determined by Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) and Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC). Results of the study showed that TSS increased from 12.8% to 18.3% from the S1 to the S4 fruit stage, respectively. The S3 had the highest TPC (6518 mg GAE·kg fw). The highest AOC were recovered from S2 (TEAC; 74.4 µmol TE·g fw, FRAP; 50.9 µmol TE·g fw), followed by S3 (TEAC; 63.6 µmol TE·g fw, FRAP; 37.6 µmol TE·g fw). The main organic acid was citric acid as determined by the HPLC method. Fructose content tended to be more stable than glucose or sucrose.
Key words: Jujube, TEAC, FRAP, phenolic, organic sugar
Zmiany w składzie chemicznym, całkowitej zawartości fenoli i aktywności antyoksydacyjnej owoców głożyny pospolitej (Ziziphus jujuba Mill.) na różnych poziomach dojrzewania
Streszczenie. Owoce głożyny pospolitej (Ziziphus jujuba Mill.) są ważną rośliną leczniczą w Turcji. Oceniono kilka cech głożyny zebranej w czterech fazach dojrzewania. Etapy dojrzewania oceniono według stopnia (%) tworzenia się ciemnego koloru na powierzchni owoców [etap (E1), 1–10% (E2), 11–50% (E3), 51–100% (E4)]. Określono wagę, długość i szerokość owoców, wagę pestek, stosunek miąższu do pestki, całkowitą zawartość rozpuszczalnych substancji stałych (TSS), kwasowość miareczkową (TA) oraz kwasy organiczne i cukry. Całkowitą zawartość fenoli (TPC) zmierzono razem z aktywnością antyoksydacyjną według metody FRAP i TEAC. Wyniki badania wykazały, że TSS zwiększył się, odpiwiednio, z 12,8% do 18,3% od etapu E1 do E4. E3 miał najwyższy TPC (6518 mg GAE·kg świeżej masy). Najwyższe AOC stwierdzono w E2 (TEAC; 74,4 µmol TE·g świeżej masy, FRAP; 50,9 µmol TE·g świeżej masy), następnie w E3 (TEAC; 63,6 µmol TE·g świeżej masy, FRAP; 37,6 µmol TE·g świeżej masy). Głównym kwasem organicznym był kwas cytrynowy określony metodą HPLC. Zawartość fruktozy była bardziej stabilna niż glukozy czy sacharozy.
Słowa kluczowe: głożyna pospolita, TEAC, FRAP, fenole, cukier organiczny

16/17
197-205


Micropropagation of Orchis catasetum – a rare and endangered orchid
Ahmad Baker, Behzad Kaviani, Ghorbanali Nematzadeh, Naser Negahdar
Abstract. The application of modern biotechnology for mass propagation of rare and endangered species needs to develop a proper in vitro protocol. Here, a protocol was developed for high frequency in vitro multiplication of an endangered orchid, Orchis catasetum. Protocorms, as explants were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium fortified with different concentrations of N6-benzyladenine (BA), α-naphthaleneacetic acid (NAA) and indole-3-butyric acid (IBA) either individually or in combination. A combination of 0.5 mg·L BA and 0.5 mg·L NAA was found to be suitable for maximum protocorm-like bodies (PLBs) regeneration (20.40 × plantlet-1). The largest number of root (7.16 × plantlet-1) and leaf (10.10 × plantlet-1), also the highest plant height (114.20 mm × plantlet-1) and root length (193.40 mm × plantlet-1) were obtained on MS medium supplemented with 0.5 mg·L BA a long with 0.5 mg · L NAA. Plantlets with well-developed leaves and roots were transplanted to pots filled with perlite, wood pieces, ionolite and mineral cartridge shell (1:1:1:1), also perlite individually and transferred to the greenhouse. Upon ex vitro transfer, 100% of plants survived.
Key words: auxins, cytokinins, endangered species, in vitro propagation, protocorm like bodies (PLBs), tissue culture
Mikrorozmnażanie Orchis catasetum – rzadkiej i zagrożonej orchidei
Streszczenie. Zastosowanie nowoczesnej biotechnologii do masowego rozmnażania rzadkich i zagrożonych gatunków wymaga opracowania właściwej procedury in vitro. W niniejszych badaniach opracowano metodę wysokiej częstotliwości rozmnażania in vitro zagrożonej orchidei Orchis catasetum. Protokormy, jako eksplanty, były hodowane na pożywce Murashige and Skoog (MS) wzmocnionej różnymi stężeniami N6-benzyloadeniny (BA), kwasu 1-naftylooctowego (NAA) oraz kwasu indolilomasłowego (IBA), pojedynczo lub w kombinacji. Stwierdzono, że kombinacja 0,5 mg · L BA i 0,5 mg · L NAA była odpowiednia do maksymalnej regeneracji PLB (20,40 × sadzonka-1). Największą liczbę korzeni (7,16 × sadzonka-1) i liści (10,10 × sadzonka-1), a także największą wysokość roślin (114,20 mm × roślina-1) i długość korzeni (193,40 mm × sadzonka-1) uzyskano na pożywce MS uzupełnionej za pomocą 0,5 mg · L BA razem z 0,5 mg · L NAA. Sadzonki o dobrze rozwiniętych liściach i korzeniach były przeniesione do doniczek wypełnionych perlitem, trocinami, jonolitem i kompleksem minerałów (1:1:1:1), a także samym perlitem, po czym zostały przeniesione do cieplarni. Po przeniesieniu ex vitro 100% roślin przeżyło.
Słowa kluczowe: auksyny, cytonininy, gatunki zagrożone, rozmnażanie in vitro, PLB, hodowla tkanek

17/17
207-221


Herb yield and bioactive compounds of tarragon (Artemisia dracunculus L.) as influenced by plant density
Renata Nurzyńska-Wierdak, Grażyna Zawiślak
Abstract. Growth and yield of herbal plants are closely connected with meteorological conditions and agrotechnical procedures. We undertook studies on determining the effect of tarragon planting density upon fresh and dry herb yield, as well as the contents of nutritious and physiologically active substances: L-ascorbic acids, chlorophylls, carotenoids, tannins and flavonoids, as well as the contents, yield and chemical composition of essential oil. Significant effect of estragon planting density was demonstrated upon fresh and air-dry herb yield, grated herb yield and essential oil yield. Tarragon plants growing in higher density (40 × 40 cm) had higher yield of fresh, dry and de-stalked herb, as well as higher oil yield than the plants growing less densely (50 × 50 cm). The biological value of analyzed plant material was high and depended upon planting density to a really insignificant extent. Plants growing more densely had significantly higher concentration of carotenoids and significantly lower contents of essential oil compared to the remaining ones. The essential oil of Artemisia dracunculus L. was characterized by the presence of 46 compounds of the share >0.05% and 23 compounds occurring in trace amounts. The predominant compound in the examined tarragon oil was methyl eugenol, which occurred in larger quantity in the year 2012 (37.56%), than in 2011 (34.33%). Other main compounds were: elemicin, determined in the amount of 21.95 and 26.22%; sabinene, in the amount of 14.16 and 16.37%, as well as E-asarone, in the concentrations of 8.68 and 3.49% (respectively: in 2011 and 2012). A. dracunculus presented in the foregoing studies can be defined as a methyl eugenol-elemicin/sabinene chemotype (respectively: 36, 24 and 15%).
Key words: plant spacing, bioactive compounds, essential oil, methyl eugenol, elemicin, sabinene
Plon ziela oraz składniki bioaktywne bylicy estragonu (Artemisia dracunculus L.) w zależności od zagęszczenia roślin
Streszczenie. Wzrost i plonowanie roślin zielarskich związane są ściśle z warunkami meteorologicznymi oraz zabiegami agrotechnicznymi. Podjęto badania nad określeniem wpływu gęstości sadzenia roślin estragonu na plon świeżego i wysuszonego ziela oraz zawartość substancji o charakterze odżywczym i fizjologicznie aktywnym: kwasu L-askorbinowego, chlorofili, karotenoidów, garbników i flawonoidów, jak również zawartość, plon i skład chemiczny olejku eterycznego. Wykazano istotny wpływ gęstości sadzenia roślin estragonu na plon świeżego i powietrznie suchego ziela, plon ziela otartego oraz plon olejku eterycznego. Estragon rosnący w większym zagęszczeniu (40 × 40 cm) odznaczał się większym plonem świeżego, suchego i pozbawionego łodyg ziela oraz większym plonem olejku niż rośliny rosnące w mniejszym zagęszczeniu (50 × 50 cm). Wartość biologiczna analizowanego materiału roślinnego była wysoka i w niewielkim stopniu zależna od gęstości sadzenia roślin. Rośliny rosnące w większym zagęszczeniu odznaczały się istotnie wyższą koncentracją karotenoidów oraz istotnie niższą zawartością olejku eterycznego w porównaniu z pozostałymi. Olejek eteryczny Artemisia dracunculus L. charakteryzował się obecnością 46 związków o udziale >0,05% oraz 23 związków występujących w ilościach śladowych. Związkiem dominującym badanego olejku estragonowego był metyloeugenol występujący w większej ilości w roku 2012 (37,56%) niż w roku 2011 (34,33%). Kolejnymi głównymi związkami był: elemicin, oznaczony w ilości 21,95 i 26,22%; sabinen w ilości 14,16 i 16,37% oraz E-azaron w koncentracji 8,68 i 3,49% (odpowiednio w roku 2011 i 2012). A. dracunculus prezentowany w niniejszych badaniach można określić jako chemotyp metyloeugenolo-elemicynowo-sabinenowy (odpowiednio: 36, 24 i 15%)
Słowa kluczowe: rozstawa sadzenia, składniki bioaktywne, olejek eteryczny, metyloeugenol, elemicin, sabinen


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna