Grupa Doradcza Primus S. CPobieranie 22.52 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar22.52 Kb.


Grupa Doradcza Primus S.C.

Biuro projektu: Ul. Wyzwolenia 15A/2A, 10-006 Olsztyn

Tel. 089 678 98 98, e-mail: kucharz@grupaprimus.pl

www.alacarte.grupaprimus.pl


Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Szkolenie kwalifikacyjne A’la carte” realizowanym przez


Grupę Doradczą Primus s.c.

§1

Informacje o projekcie


 1. Projekt „Szkolenie kwalifikacyjne A’la carte” (nr wniosku WND-POKL.08.01.01-28-072/11) realizowany jest przez Grupę Doradczą Primus s.c., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwój kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 2. Biuro projektu znajduje się w przy ul. Wyzwolenia 15A/2A, 10-006 Olsztyn: czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

 3. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo warmińsko-mazurskie.

 4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


§ 2

Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt „Szkolenie kwalifikacyjne A’la carte”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2. Grupa Doradcza Primus s.c., zwana dalej Projektodawcą, będzie dążyć do zakwalifikowania do udziału w ramach projektu 40 pracowników z 15 przedsiębiorstw z woj. warmińsko-mazurskiego.

 3. Rekrutacja zamknięta.

§ 3

Warunki uczestnictwa


 1. Przedsiębiorstwo musi spełniać następujące warunku formalne:

 • posiadać status mikroprzedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa lub średniego przedsiębiorstwa na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego,

 • prowadzić działalność gospodarczą w branży gastronomiczno-hotelarskiej.

 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 pkt 1 niniejszego regulamin, jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną lub złożenie w Biurze Projektu przez Przedsiębiorcę: karty rekrutacyjnej, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (dotyczącego wysokości otrzymanej pomocy)/oświadczenia o nieskorzystaniu z pomocy de minimis, oświadczenia o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez KE, zaświadczenia o zatrudnieniu, sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonego zgodnie z przepisami o rachunkowości (w przypadku przedsiębiorstw, których nie dotyczy obowiązek sporządzania sprawozdań, należy złożyć oświadczenie, że przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej), umowy. Dodatkowo osoby oddelegowane do udziału w szkoleniu mają obowiązek złożyć: kartę rekrutacyjną, deklarację uczestnictwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, kserokopię dowodu osobistego.

 2. Dokumenty wymienione w § 3 pkt 2 dostępne są na stronie internetowej projektu www.alacarte.grupaprimus.pl, a także w Biurze Projektu.

 3. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu rekrutacyjnym, opatrzone datą oraz pieczątką firmową, podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz osoby oddelegowanej do uczestnictwa w szkoleniu.

 4. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.


§ 4

Zasady rekrutacji


 1. Proces rekrutacji rozpocznie się przynajmniej 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu.

 2. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację firm do projektu prowadzi Kierownik projektu oraz Specjalista ds. monitoringu i rekrutacji.

 3. Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej projektu.

 4. Sposoby informowania Beneficjentów Ostatecznych o rekrutacji:

 • komunikaty na stronie internetowej www.alacarte.grupaprimus.pl,

 • mailing.

 1. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:

 1. wypełnienie dokumentów określonych w § 3 pkt 2 i dostarczenie lub przesłanie do Biura Projektu,

 2. weryfikacja złożonych dokumentów,

 3. sporządzenie listy uczestników szkolenia,

 4. przesłanie poczta elektroniczną oraz telefonicznie informacji do wszystkich osób, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie

 5. podpisanie umowy dot. uczestnictwa w projekcie oraz deklaracji uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie.


§ 5

Kwalifikacja uczestników projektu/Warunki przyjęcia


 1. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria:

 1. kryteria formalne – złożenie w Biurze Projektu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w terminie wyznaczonym przez Projektodawcę, spełnienie kryteriów wymienionych w § 3 niniejszego regulaminu,

 2. wynik selekcji ze względu na kryterium grupy docelowej wymienionej w § 2 pkt 2.

 1. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji w trakcie jej trwania, kandydat zostanie poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnień formalnych, kandydat zostanie skreślony z listy uczestników kursu. Na miejsce skreślonego kandydata wchodzą osoby z zamkniętej listy rezerwowej, którą dysponował Projektodawca na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi telefoniczne i pocztą elektroniczną.


§ 6

Prawa uczestnika szkolenia


 1. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo do:


§ 7

Obowiązki uczestnika projektu


 1. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązuje się do:

 • złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

 • zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,

 • uczestniczenia w 80% zajęć, na które się zakwalifikował – potwierdzonego własnym podpisem na liście obecności,

 • wypełniania w trakcie trwania kursu ankiet monitoringowych,

 • bieżącego informowania Personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w szkoleniu,

 • bieżącego informowania Personelu projektu o zmianie swojego statusu (spełnienia warunków zapisanych w § 3 pkt 1) – w ciągu 3 dni od jego zmiany.


§ 8

Szkolenie „Szkolenie kwalifikacyjne A’la carte”


 1. W ramach szkolenia zostanie przeprowadzonych 80 godzin szkoleniowych zajęć (w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 50 godzin zajęć praktycznych), 10 godzin egzaminów oraz 3 godziny szkolenia z Zarządzania wiekiem, tj. 93 godziny szkoleniowe na grupę (93x4=372 godz.) w trakcie 5 zjazdów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 2. Grupy szkoleniowe liczyć będą: cztery grupy po 10 osób.

 3. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe (podręcznik).

 4. Uczestnikom zapewniony będzie nocleg, wyżywienie w trakcie zjazdów oraz zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.

 5. Podczas trwania projektu odbędzie się jeden nabór.


§ 9

Postanowienia końcowe


 1. Regulamin obowiązuje przez cały okres szkolenia po zatwierdzeniu przez Kierownika projektu.

 2. W sprawach spornych ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kierownika projektu.

 3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.

Tomasz Londoński


Kierownik projektu
Olsztyn, dnia 08.08.2011 r.


Projekt „Szkolenie kwalifikacyjne A’la carte”

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna