Grupa kapitałowa agora sa sa rs 2003 w tys. Pln wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowegoPobieranie 318.18 Kb.
Strona1/5
Data02.05.2016
Rozmiar318.18 Kb.
  1   2   3   4   5

GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_RS 2003 w tys. PLN

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Agora SA z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), ul. Czerska 8/10 zarejestrowana jest pod numerem 59944 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest działalność medialna (branża media wg klasyfikacji GPW w Warszawie), w tym głównie wydawanie gazet – PKD 22.12.Z, oraz usługi reklamowe PKD 74.40.Z (ogłoszenia prasowe), wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 22.13.Z.

Agora SA jest jednostką dominującą i znaczącym inwestorem w Grupie Agory SA (Grupa), zarządza działalnością Grupy jako całością, skupia w swej strukturze wszystkie podstawowe działalności Grupy, z wyjątkiem prowadzenia radiostacji, które to działalności prowadzone są poprzez podmioty podporządkowane.


Podstawowe obszary działalności Grupy to:

  • sprzedaż nakładu i powierzchni ogłoszeniowej dziennika Gazeta Wyborcza generującego większość przychodów i zysków z działalności operacyjnej Grupy,

  • wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,

  • reklama zewnętrzna,

  • działalność radiowa ,

  • internet (portal www.gazeta.pl).

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za rok 2003 oraz porównywalne dane finansowe za rok 2002.

W skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy za rok 2003 zostały ujęte wyniki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku spółek: Bis Media Sp. z o.o., Radio Klakson Sp. z o.o. oraz Regionalne Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o.

W skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy za rok 2002 został ujęty wynik grupy kapitałowej Art. Marketing Syndicate SA (AMS S.A.) za czwarty kwartał 2002 roku, a spółki Pomoże Sp. z o.o. za drugie półrocze 2002 roku (od momentu objęcia kontroli nad tymi spółkami przez Emitenta).


W skład Zarządu Agory SA wchodzą:

- Wanda Rapaczynski

- Piotr Niemczycki

- Helena Łuczywo

- Zbigniew Bąk

W skład Rady Nadzorczej Agory SA wchodzą:  • Stanisław Sołtysiński

  • Anna Fornalczyk

  • Tomasz Sielicki

  • Louis Zachary

  • Sandford Schwartz

Grupa nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.

Agora SA jest jednostką dominującą i znaczącym inwestorem oraz sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2002 zostało sporządzone po połączeniu ze spółką City Magazine Sp. z o.o. Połączenie zostało ujęte w księgach Grupy metodą nabycia z dniem 31 października 2002.


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności, z wyjątkiem Barys Sp. z o.o. (spółka radiowa) oraz spółek zależnych od AMS S.A., Aktis Media sp. z o.o., IDM Serwis sp. z o.o. oraz Active Media sp. z o.o.

Niepewność związana z kontynuowaniem działalności przez Barys Sp. z o.o., wynika z faktu że spółce nie przedłużono koncesji na prowadzenie działalności radiowej i prawdopodobnie spółka zaprzestanie kontynuować działalność gospodarczą. Spółka odwołuje się od tej decyzji i efekty tych działań nie są jeszcze znane. Wartość firmy z konsolidacji Barys Sp. z o.o. została w pełni umorzona w bieżącym okresie.

W październiku i listopadzie 2002 roku zarządy spółek Aktis Media sp. z o.o., IDM Serwis sp. z o.o. oraz Active Media sp. z o.o. złożyły we właściwym sądzie wnioski o ogłoszenie upadłości w/w spółek. W dniu 20 lutego 2003 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość spółki Aktis Media sp. z o.o. Jednocześnie ten sam sąd w dniu 11 lutego 2003 roku oddalił wniosek spółki IDM Serwis sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości, z uwagi na to, że majątek spółki nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Postanowieniem z dnia 30 września 2003 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość firmy Active Media Sp. z o.o.

Udziały, pożyczki, zobowiązania z tytułu poręczeń i wszelkie inwestycje Grupy w tych spółkach na dzień 31 grudnia 2002 zostały w całości pokryte odpisami aktualizującymi, na 31 grudnia 2003 roku wartość bilansowa tych inwestycji wyniosła zero.

Struktura organizacyjna GrupyJednostki w Grupie są powiązane kapitałowo.

W roku 2003 konsolidacją objęto prócz Agory S.A. 28 spółek, w tym Agorę Poligrafię Sp. z o.o., Art. Marketing Syndicate S.A. ( trzy spółki) i 24 spółki radiowe.

WYKAZ JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ LUB WYCENĄ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

Lp.

a

b

c

d

e

f

 

nazwa (firma) jednostki

siedziba

przedmiot

organ prowadzący rejestr

procent

udział w ogólnej

 

ze wskazaniem

 

przedsiębiorstwa

 

posiadanego

liczbie głosów

 

formy prawnej

 

 

kapitału zakładowego

na walnym zgromadzeniu

JEDNOSTKI OBJĘTE KONSOLIDACJĄ:

1


AGORA SA

Warszawa

wydawanie gazet , usługi reklamowe, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy , XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego2

KKK FM SA

Wrocław

nadawanie lokalnych programów radiowych

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

84,2%

84,2%

3

Elita Sp. z o.o.

Bydgoszcz

nadawanie lokalnych programów radiowych

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

99,8%

99,8%

4

Radio Trefl Sp. z o.o.

Sopot

nadawanie lokalnych programów radiowych

Sąd Rejonowy w Gdańsku,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

99,96%

99,96%

5

IM 40 Sp. z o.o.

Warszawa

nadawanie lokalnych programów radiowych

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy,XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

72,0%

72,0%

6

Lokalne Rozgłośnie Radiowe Sp. z o.o.

Warszawa

działalność radiowa

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy,XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

100,0%

100,0%

7

O`LE Sp. z o.o.

Opole

nadawanie lokalnych programów radiowych

Sąd Rejonowy w Opolu,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

100,0%

100,0%

8

Karolina Sp. z o.o.

Tychy

nadawanie lokalnych programów radiowych

Sąd Rejonowy w Katowicach,Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

100,0%

100,0%

9

CITY Radio Sp. z o.o.

Częstochowa

nadawanie lokalnych programów radiowych

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

100,0%

100,0%

10

BARYS Sp. z o.o.

Tychy

świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

89,8%

89,8%

11

Radio Na fali Sp. Z o.o. ( dawna ZUH UZNAM Sp. z o.o.)

Szczecin

nadawanie lokalnych programów radiowych

Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

100,0%

100,0%

12

Agora Poligrafia Sp. z o.o.

Tychy

prowadzenie działalności poligraficznej

Sąd Rejonowy w Katowicach,Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

100,0%

100,0%

13

ROM Sp. z o.o.

Warszawa

rozpowszechnianie programów radiowych

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy,XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

100,0%

100,0%

14

Agencja Reklamowa Jowisz Sp. z o.o.

Jelenia Góra

rozpowszechnianie programów radiowych

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

100,0%

100,0%

15

Radio Pomoże Sp. z o.o.

Bydgoszcz

działalność radiowa i telewizyjna,świadczenie usług reklamowych

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

100,0%

100,0%

16

Twoje Radio Sp. o.o.

Wałbrzych

rozpowszechnianie programów radiowych

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

23,0%

23,0%

17

Wibor Sp. z o.o.

Nowy Sącz

świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

100,0%

100,0%

18

Art Marketing Syndicate S.A.

Poznań

reklama zewnętrzna

Sąd Rejonowy dla m. Poznania, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

99,83%

99,86%

19

Adpol Sp. z o.o.

Warszawa

reklama

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

100,0%

100,0%

20

Akcent Media Sp. z o.o

Poznań

reklama

Sąd Rejonowy w Poznaniu,XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

100,0%

100,0%

JEDNOSTKI OBJĘTE WYCENĄ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI:

21

Jan Babczyszyn Radio Jazz FM Sp. z o.o.

Poznań

nadawanie lokalnych programów radiowych

Sąd Rejonowy w Poznaniu,XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


42,0%

42,0%

22

Biuro Obsługi Radiowej Sp. z o.o.

Poznań

świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych

Sąd Rejonowy w Poznaniu,XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

48,2%

48,2 %

23

Multimedia Plus Sp. z o.o.

Śrem

świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych

Sąd Rejonowy w Poznaniu,XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

24,0%

24,0%

24

Inforadio Sp. z o.o.

Warszawa

nadawanie ponadregionalnych programów radiowych

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy,XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

41,6%

41,6%

25

Radio Wanda Sp. z o.o.

Kraków

świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

27,0%

27,0%

26

Radio Mazowsze Sp. z o.o.

Łomianki

działalność radiowa i telewizyjna,świadczenie usług reklamowych

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

24,0%

24,0%

27

Radio Klakson Sp.z o.o.

Wrocław

działalność radiowa i telewizyjna,świadczenie usług reklamowych

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

49%

49%


28

Bis Media Sp. z o.o

Lublin

nadawanie lokalnych programów radiowych

Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

49%

49%

29

Regionalne Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o.

Katowice

nadawanie lokalnych programów radiowych

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

49%

49%WYKAZ JEDNOSTEK GRUPY NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ LUB WYCENĄ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
Emitent wyłączył z konsolidacji następujące spółki podporządkowane jako nieistotne na podstawie art. 58 pkt.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku. Dane za okres kończący się 31 grudnia 2003 r.

Kwoty podano w tys. zł

Lp.

 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych

Wynik finansowy netto

Suma bilansowa

 

nazwa jednostki

 

 

 

1

Radio Wawel Sp. z o.o.

-

-

-

2

CHI Sp. z o.o.

60

42

2 088

3

Jamar Sp. z o.o.

0

(10)

24

4

Projekt Inwestycyjny Sp. z o.o.

0

(10)

25

5

Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.

785

60

221

6

Aktis Media Sp. z o.o. w upadłości

brak danych

-

-

7

IDM Serwis Sp. z o.o.

0

(174)

10

8

Polskie Badania Reklamy Zewnętrznej Sp. z o.o.

287

(124)

80

9

Active Media Sp. z o.o. w upadłości

brak danych

-

-

10

Media System Sp. z o.o.

2 577

(604)

1 885

Radio Wawel Sp. z o.o. do 31 grudnia 2003 r. nie rozpoczęła działalności.

Wartość udziałów w spółkach: Aktis Media Sp. z o.o. , IDM Serwis Sp. z o.o. , Active Media Sp. z o.o. w całości została objęta odpisem aktualizującym.
W roku 2002 Grupa zawiązała rezerwę w kwocie 707 tys. PLN na oszacowany wpływ na wynik finansowy bieżącego roku konsolidacji CHI Sp. z o.o., wyłączonej z konsolidacji. Kwota ta odpowiadała udziałom Agory w stratach CHI Sp. z o.o. za rok 2002. Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość udziałów w CHI Sp. z o.o. w 2003 r.
WYKAZ UDZIAŁU JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ W KAPITAŁACH INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ


Jednostka posiadająca udziały

jednostka

procent posiadanego kapitału

Agencja Reklamowa Jowisz Sp. z o.o.

Twoje Radio Sp. z o.o.

77%

Art Marketing Syndicate S.A.

Aktis Media Sp. z o.o.

90%

Art Marketing Syndicate S.A.

IDM Serwis Sp. z o.o.

58%

Art Marketing Syndicate S.A.

Polskie Badania Reklamy Zewnętrznej Sp. z o.o.

51%

Art Marketing Syndicate S.A.

Adpol Sp. z o.o.

100%

Art Marketing Syndicate S.A.

Akcent Media Sp. z o.o.

100%

IDM Serwis Sp. z o.o.

Active Media Sp. z o.o.

100%

Art Marketing Syndicate S.A.

Media System Sp. z o.o.

100%

W roku 2003 Radio Klakson Sp. z o.o., Bis Media Sp. z o.o., Regionalne Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o. stały się spółkami powiązanymi i zostały objęte w bieżącym okresie konsolidacją metodą praw własności . Podstawowe wielkości ich sprawozdań za okres do 31 grudnia 2003 zawiera poniższa tabela.


Dane za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2003 r.

Lp.

nazwa jednostki

kapitał własny jednostki, w tym:

kapitał zakładowy

kapitał zapasowy

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki

należności jednostki

suma aktywów

przychody ze sprzedaży

1

Radio Klakson Sp. z o.o.

(2 165)

50

-

(869)

(1 346)

3 171

393

1 006

1 784

2

Bis Media Sp. z o.o.

(1 030)

1 000

-

(1 631)

(399)

1 524

218

494

1 150

3

Regionalne Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o.

(6 223)

50

907

(4 922)

(2 271)

7 091

347

868

649

Wibor Sp. z o.o. stała się spółką zależną na dzień 31 grudnia 2003 r. W konsekwencji rachunek zysków i strat spółki Wibor został przyłączony do rachunku zysków i strat Grupy przy zastosowaniu metody praw własności, natomiast bilans przy użyciu metody pełnej.


Dane Spółki za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2003 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.

nazwa jednostki

kapitał własny jednostki, w tym:

kapitał zakładowy

kapitał zapasowy

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki

należności jednostki

suma aktywów

przychody ze sprzedaży

1

Wibor Sp. z o.o.

1 339

3 300

-

(1 357)

(604)

1 087

272

2 426

1 418

Do 30 czerwca 2002 wszystkie podmioty, za wyjątkiem Agory Poligrafii Sp. z o.o., nie były objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Skonsolidowane sprawozdanie za okres do 31 grudnia 2002 było pierwszym rocznym sprawozdaniem obejmującym te jednostki, sporządzonym po tych zmianach. Podstawowe wielkości ich sprawozdań za okres do 31 grudnia 2002 r. zawiera poniższa tabela.


Dane za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2002 r.

Lp.

nazwa jednostki

kapitał własny jednostki, w tym:

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki

należności jednostki

suma aktywów

przychody ze sprzedaży
kapitał zakładowy

kapitał zapasowy

1

KKK FM SA

73

1 947

-

(1 355)

(519)

2 082

690

2 155

2 953

2

Inforadio Sp. z o.o.

(42 045)

14 490

640

(52 227)

(4 938)

43 143

718

1 098

1 521

3

Elita Sp. z o.o.

(41)

3 629

384

(3 441)

(613)

874

212

833

1 088

4

Radio Trefl Sp. z o.o.

442

2 683

900

(3 155)

15

827

571

1 269

3 103

5

Jan Babczyszyn Radio Jazz FM Sp. z o.o.

194

600

-

(351)

(55)

495

542

689

1 224

6

IM 40 Sp. z o.o.

5 077

1 000

465

-

3 612

1 125

2 595

6 202

12 198

7

Lokalne Rozgłośnie Radiowe Sp. z o.o.

(41)

804

525

(834)

(536)

1 244

876

1 203

1 669

8

O`LE Sp. z o.o.

(105)

1 994

1 082

(2 415)

(766)

1 003

211

898

757

9

Karolina Sp. z o.o.

3 415

1 100

-

-

2 315

835

1 779

4 250

7 713

10

CITY Radio Sp. z o.o.

(2 270)

1 701

181

(3 280)

(872)

2 813

228

543

915

11

Biuro Obsługi Radiowej Sp. z o.o.

(2 488)

1 336

500

(2 920)

(1 404)

4 387

1 181

1 899

8 883

12

BARYS Sp. z o.o.

(3 094)

269

-

(2 437)

(926)

3 743

166

649

304

13

Radio Na fali Sp. z o.o (dawna ZUH UZNAM Sp z o.o.)

368

2 544

677

(1 893)

(960)

1 049

367

1 417

984

14

ROM Sp. z o.o.

(5 437)

684

1 075

(5 272)

(1 924)

5 949

446

512

193

15

Radio Mazowsze Sp. z o.o.

(2 366)

269

714

(1 928)

(1 421)

2 685

53

319

105

16

Radio Wanda Sp. z o.o.

(1 031)

250

-

-

(1 281)

2 696

648

1 665

1 859

17

Twoje Radio Sp. z o.o.

(830)

10

26

(500)

(366)

991

50

161

300

18

Agencja Reklamowa Jowisz Sp. z o.o.

(1 912)

114

-

(838)

(1 188)

2 474

163

562

1 057

19

Multimedia Plus Sp. z o.o.

(506)

1 121

-

(414)

(1 213)

1 104

208

598

659

20

Wibor Sp. z o.o.

1 943

3 300

-

(721)

(636)

571

291

2 514

1 776

21

Radio Pomoże Sp. z o.o.

(516)

20

-

(116)

(420)

728

141

212

743

22

Art Marketing Syndicate S.A.

14 338

8 434

54 226

-

(48 322)

127 898

35 149

142 236

88 362

23

Adpol sp. zo.o.

(2 038)

200

2 000

(634)

(3 784)

13 765

3 824

11 727

32 311

24

Akcent Media Sp. z o.o.

(2 633)

100

-

(290)

(2 443)

3 187

484

554

3 009

W roku 2003 Grupa zmieniła w bilansie klasyfikację krótkoterminowych aktywów pieniężnych (papierów skarbowych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych) o terminie płatności lub wymagalności do 3 miesięcy od dnia nabycia oraz w rachunku przepływów pieniężnych prezentację korekt związanych z aktualizacją składników aktywów trwałych. Zakres zmian przedstawiono w punkcie 16 dodatkowych not objaśniających.

Nie było zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Grupy w stosunku do sprawozdania finansowego oraz porównywalnych danych finansowych, poza zastrzeżeniem w opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2002 Grupy AMS, które miało brzmienie: „W związku z badaniem sprawozdania finansowego za 2002 rok uzyskaliśmy pisemne oświadczenie Zarządu między innymi o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym, ujawnieniu wszelkich istotnych zdarzeń po dacie bilansu oraz przekazaniu na potrzeby badania rzetelnych i kompletnych informacji. Oświadczenie to dotyczy zdarzeń, działań, zaniechania działania, planów i innych faktów, które miały miejsce po dniu 2 września 2002 roku, w którym to dniu został powołany nowy Zarząd Spółki. W trakcie badania nie uzyskaliśmy oświadczenia dotyczącego okresu sprzed 2 września 2002 roku.”

Grupa prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku nr 76, poz. 694).


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna