Grupa przedmiotów: specjalizacyjnePobieranie 29.17 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar29.17 Kb.

Rok akademicki:

2014/2015

Grupa przedmiotów:

specjalizacyjne

Numer katalogowy:Nazwa przedmiotu:

Socjologia ryzyka

ECTS

3

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:

Sociology of risk

Kierunek studiów:

Socjologia

Koordynator przedmiotu:

Dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW

Prowadzący zajęcia:

Dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW

Jednostka realizująca:

Wydział Nauk Społecznych, Katedra Socjologii, Zakład Struktur i Działań Społecznych

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany:
Status przedmiotu:

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień II rok II

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny:

semestr letni

Jęz. wykładowy: polski
Założenia i cele przedmiotu:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką ryzyka. Ryzyko jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Towarzyszy nam w codziennych sytuacjach (styl życia, zdrowie, środki komunikacji) i życiowych wyborach: szkoły, zawodu, partnera. Podjęcie ryzyka oznacza zarówno możliwość osiągnięcia sukcesu, jak i poniesienia porażki. Przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i postęp naukowo-technologiczny sprawiają, że jednymi z najbardziej pożądanych dziś kompetencji społecznych stają się: umiejętność identyfikowania i oceniania ryzyka, komunikowania o nim i skutecznego redukowania go.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

  1. wykłady; liczba godzin 30Metody dydaktyczne:

Wykład

Pełny opis przedmiotu:

Ryzyko we współczesnym społeczeństwie: potoczne i naukowe definicje ryzyka, historia refleksji nad ryzykiem.

Teorie i koncepcje ryzyka: kulturowa koncepcja ryzyka Mary Douglas, refleksyjna modernizacja, indywidualizacja i kosmopolityzm - społeczeństwo ryzyka Ulricha Becka, ryzyko i rządzenie Michela Foucaulta, teoria ryzyka Niklasa Luhmanna, koncepcje Scotta Lasha i Anthony’ego Giddensa.

Ryzyko: technologia i natura

Dyskurs społeczeństwa ryzyka: kultura i polityka strachu Franka Furediego, demokratyzacja ryzyka, ryzyko i zaufanie

Ryzyko a media: percepcja ryzyka, komunikacja ryzyka, komercjalizacja ryzyka, ryzyko i styl życia

Ryzyko: wiedza i niepewność (niepewność wiedzy, rola nauki w społeczeństwie ryzyka, wiedza jako zabezpieczenie, społeczne rozumienie nauki, zmierzch wiedzy eksperckiej)


Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające):
Założenia wstępne:
Efekty kształcenia:

01 - student potrafi poprawnie ocenić najważniejsze aspekty ryzyka w życiu społecznym.

02 - Student zna kluczowe koncepcje dotyczące sposobów przeciwdziałania ryzyku lub minimalizowania jego skutków.

03 - student zna główne podejścia teoretyczne w socjologii na temat ryzyka

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie (test: 02, 03; esej: 03)

Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia:

Wyniki testu, eseje

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową:

Wynik testu - 50%, esej – 50%

Miejsce realizacji zajęć:

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:

Stobińska Katarzyna, Kampka Franciszek, Połeć Wojciech (red.), Ryzyko – między kulturą strachu a kalkulowaną niepewnością, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.

Adams John, Risk, Routledge, London-New York 2009.

Arnoldi Jakob, Ryzyko, Sic!, Warszawa 2011.

Beck Ulrich, Anthony Giddens, Scott Lash, Modernizacja refleksyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Makarowski Ryszard, Granice ryzyka. Paradygmat psychologiczny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Bernstein Peter L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, przeł. T. Baszniak, P. Borzęcki, WIG-Press, Warszawa 1997.

Krzychała Sławomir, Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2007.Literatura uzupełniająca:

Luhmann Niklas, Risk. A Sociological Theory, Aldine Transaction, New Brunswick-London 2008.

Lupton Deborah, Risk, Routledge, London –New York 2009.

Douglas Mary, Aaron Wildavsky, Risk and Culture. An Essay on the Selection of Technological and Enviromental Dangers, University of California Press, Berkeley 1982
UWAGI:


Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:


Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

75 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu

Nr /symbol efektu

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku

01

Student potrafi poprawnie ocenić najważniejsze aspekty ryzyka w życiu społecznym

K2_U01, K2_U07

02

Student zna kluczowe koncepcje dotyczące sposobów przeciwdziałania ryzyku lub minimalizowania jego skutków

K2_W03, K2_W05, K2_U07

03

student zna główne podejścia teoretyczne w socjologii na temat ryzyka

K2_W03, K2_W05, K2_U07


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna