Główne zagadnienia lekcjiPobieranie 20.41 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar20.41 Kb.
Scenariusz lekcji przygotowała do realizacji Aneta Marchwicka
Temat lekcji: Adam Mickiewicz – malarz i muzyk.
Główne zagadnienia lekcji:
Zajęcia rozwijają umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego. Prezentują nieco

inny sposób spojrzenia na epopeję, wskazując na liczne powiązania literatury z innymi sztukami.


Cele lekcji:
Uczeń potrafi:
1) Zanalizować i zinterpretować podane fragmenty Pana Tadeusza: ks. I w.14-28, ks. VIII

w.12-50, ks.XII w. 669-745, ks. IV w.660-700.


- zestawić opis pierwszy z horacjańskim ut pictura poesis, odnieść opis do wprowadzonego

na lekcji pojęcia impresjonizmu, odnaleźć cechy wspólne.

- wskazać związki z barokowym zainteresowaniem kolorystyką, żywością i plastyką opisu

( np. poezja J. A. Morsztyna)

- skojarzyć opis Mickiewicza z romantyczną syntezą sztuk
2) Omówić 3 koncerty opisane przez poetę:
- w pierwszym scharakteryzować terminy muzyczne, np. forte, piano, fortissimo,

pianissimo, akord, basy, chór, itd., zdefiniować imitację jako utwór muzyczny i znaleźć

jego powiązania z koncertem przyrody, udowodnić, że opisany koncert można nazwać

utworem polifonicznym

- na podstawie drugiego udowodnić, że ma związek z muzyką programową

- wskazać analogię między dźwiękami a zjawiskami świata pozamuzycznego

- podzielić koncert na trzy części, omówić je i wskazać, że osiami są trzy znane Polakom

utwory


- udowodnić, że koncert Jankiela jest improwizacją

- scharakteryzować Wojskiego jako wielkiego wirtuoza – artystę, omówić rolę echa i jego

związki z muzyką
3) Wskazać funkcje poszczególnych fragmentów w utworze
Uwagi dotyczące realizacji
Zajęcia prowadzone są na jednej godzinie lekcyjnej. Uczniowie podzieleni na grupy pracują z tekstem oraz przygotowanymi wcześniej przez wybrane osoby obrazami przedstawiającymi opisy krajobrazu, a następnie prezentują swoje spostrzeżenia
Środki dydaktyczne
A.Mickiewicz, Pan Tadeusz

Uczniowskie obrazy namalowane techniką impresjonistyczną

Wybrane przez nauczyciela przykłady malarstwa impresjonistycznego

J. A. Morsztyn, Wybór poezjiPojęcia i terminy
Ut pictura poesis, impresjonizm, wybrane terminy muzyczne, np. forte, piano, fortissimo,

pianissimo, imitacja, muzyka programowa, utwór polifoniczny, synteza sztuk


Przebieg lekcji


 1. Wybrany uczeń prezentuje przygotowaną przez siebie interpretację opisu przyrody z ks. I. Zwraca uwagę na kolorystykę, dostrzega, że krajobraz jest ulotny, stanowi grę barwnych plam, ale ilość kolorów jest niewielka, itd.

 2. Uczniowie omawiają namalowane wcześniej obrazy i odpowiadają na pytanie, jaką technikę zastosowali i dlaczego.

 3. Inny, wcześniej przygotowany uczeń prezentuje słownikową definicję impresjonizmu.

 4. Nauczyciel zapoznaje klasę z innymi obrazami typowo impresjonistycznymi.

 5. Uczniowie zastanawiają się, dzięki czemu Mickiewicz mógł wyprzedzić swą epokę?

 6. Prezentacja wiersza J. A. Morsztyna O swej pannie. Uzmysłowienie sobie zmian w różnicowaniu odcieni danej barwy pod wpływem oświetlenia. Wyciągnięcie wniosku, że to barok uczulić mógł poetę na świat kolorów i podsunął możliwość wprowadzenia do dzieła literackiego elementów malarskich. Przypomnienie romantycznej dążności do syntezy wszystkich sztuk.

 7. Wybrany uczeń dokonuje interpretacji koncertu przyrody z ks. VIII. Zwraca uwagę na następujące elementy: przypomnienie prastarego mitu o matce-ziemi i ojcu-niebie, porównanie pogodnej nocy do ciszy przed burzą, skomponowanie koncertu według prawideł sztuki kompozytorskiej: podział na trzy części - I: odgłosy z dziedzińca - niskie tony puszczyka-skarga, żal- temat muzyczny, szumy nietoperzy, ciem, komarów (pianissimo), II- odgłosy dochodzące z pola: dźwięki derkacza, bąków, bekasów – kontynuacja tego samego motywu (forte), III – odgłosy znad stawów – koncert żab(fortissimo). Definicja imitacji jako gatunku muzycznego polegającego na powtarzaniu, modulowaniu, przekształcaniu tego samego motywu muzycznego w różnych głosach i tonacjach. Definicja utworu polifonicznego, czyli łączącego w jedną całość kilka jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii.

 8. Kolejny uczeń prezentuje omówienie koncertu Jankiela. Zwraca uwagę na jego programowość (ma podstawę pozamuzyczną, ilustruje wcześniej założone treści), trójdzielność, wyróżnia człony zasadnicze każdej z nich, zwraca uwagę na naśladowanie scen batalistycznych, itd.

 9. Następny uczeń omawia koncert Wojskiego na rogu, zwraca uwagę na wirtuozerię muzyka i na cel koncertu – odtworzenie polowania, dochodzi do wniosku, że sama natura jest doskonałą muzyką.

 10. Wnioski:

Cechy wspólne koncertów:

- nie są luźnymi fragmentami,

- nie są lirycznymi wstawkami

- pełnią ważne funkcje kompozycyjne: pierwszy to przysłowiowa cisza przed burzą,

jest ponadto dźwiękowym odpowiednikiem krajobrazu, drugi to nieodzowny element

narracji, bo zastępuje opis polowania, trzeci zaś stanowi ważną deklarację ideową w

obrębie dzieła

Świat dźwięków ma do spełnienia tę samą funkcję, co świat kolorów. Ma być

czynnikiem umożliwiającym skonstruowanie wizji tworzonego w dziele świata.

Zacieranie różnic między poszczególnymi dziedzinami sztuki służy pogłębieniu

poznania


 1. Praca domowa: znaleźć w wybranym przez siebie opisie: animizację, personifikację,

onomatopeję, metaforę, epitet, porównanie homeryckie, hiperbolizację.

Literatura przedmiotu:M. Tatara, Czy Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jest dziełem romantycznym? w: Literatura polska w szkole średniej, Warszawa 1990, s. 176-197.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna