Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnychPobieranie 8.39 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar8.39 Kb.
(A4-2)
................................, dnia .....................r.

..........................................

pieczątka jednostki


O Ś W I A D C Z E N I E


VAT

W imieniu .....................................................................................................................

oświadczamy, że jesteśmy/ nie jesteśmy* podatnikami podatku od towaru i usług VAT,

NIP ......................................................


Jednocześnie oświadczamy, że podatek VAT wykazany w fakturach dotyczących realizowanego zadania p.n. ”...................................................................................................

……….....................................................................................................................................”

planowanego do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi koszt/ nie stanowi kosztu* tego zadania i nie będzie/ będzie* odliczany od podatku należnego w rozliczeniu składanym do Urzędu Skarbowego.

Faktury wystawiane będą na: ……………………………………………………………(nazwa jednostki)
NIP ……………………………………….
………………………… ………..……………………………………..………

Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących
Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych* niewłaściwe skreślić©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna