Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnychPobieranie 7.8 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar7.8 Kb.
(A15)
................................, dnia .......................r.

..........................................

pieczątka jednostki


O Ś W I A D C Z E N I E


o zabezpieczeniu środków własnych na realizację przedsięwzięcia

oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia

W imieniu .....................................................................................................................

oświadczam/y*, że na przedsięwzięcie pn.: „………………………….……………………………

………………………………………………………………………………………………………….” w planie finansowym/budżecie* zostały zabezpieczone środki własne na jego realizację zgodnie z zestawieniem źródeł finansowania pełnego kosztu przedsięwzięcia.

Ponadto oświadczam/y*, że rozliczenie kosztów przedsięwzięcia dokonane zostanie na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej (zgodnie z § 20 ust. 2 Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2014).


………………………… ………..……………………………………..………


Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących
(Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych* niewłaściwe skreślić©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna