Harmonogram uczelnianej sesji kóŁ naukowych na wydziale inżynierii I technologii chemicznej, sala 402Pobieranie 57.66 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar57.66 Kb.
HARMONOGRAM UCZELNIANEJ SESJI KÓŁ NAUKOWYCH

NA WYDZIALE INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ, SALA 402

16 MAJA 2006


Sesja 900 – 1030
WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ, INSTYTUT CHEMII I TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ

Nr

Imię i Nazwisko

Rok

Tytuł

Opiekun naukowy

1.

Małgorzata GARDUŁA


V

WALIDACJA ANALIZY PROCEDURY WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH DLA WYBRANYCH MATRYC THE VALIDATION ANALYSIS PROCEDURE OF POLICYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS ON CHOOSEN MATRICES

Dr inż. Ryszard Chrząszcz

2.

Bartłomiej LASEK


V

PRÓBY OTRZYMANIA SPOIW MAGNEZJOWYCH NA BAZIE ODPADU POFLOTACYJNEGO Z PROCESU WZBOGACANIA RUD CYNKU I OŁOWIU AN EFFORT TO OBTAIN MAGNESIUM BINDER BASED ON POSTFLOTATION TAILINGS FROM THE PROCESS OF ZINC AND LEAD ORES ENRICHMENT

Dr inż. Sylwester Żelazny

3.

Andrei NIKITIN

THE KINETIC STABILITY OF COPPER COMPLEX WITH 3,7,12,18-TETRAMETHYL-2,8,13,17-TETRA(n-BUTYL)PORPHYN IN ACID SOLUTION

Prof. M.E. Klyeva

Prof. R.M. Moskvina4.

Vladimir RVBKIN

GAS ELECTRON DIFFRACTION STUDY OF MOLECULAR STRUCTURE OF HEXAFLOURACETYLACETONATES OF SOME LANTHIDES [M(hfa)3, hfa=CF3-CO-CH-CO-CF3]

Prof. G.V. Girichev

5.

Yury LEBEDEV

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF ASYMMETRICAL OCTAALKYLPORPHYRINS OF MANGANESE

Prof. M.E. Klyeva

Prof. R.M. Moskvina6.

Grzegorz SYCHOWSKI


V

BADANIA STOPNIA ADSORPCJI POLICHLOROWANYCH BIFENYLI NA ADSORBENTACH POLIURETANOWYCH METODĄ CHROMATOGRAFI GAZOWEJ Z DETEKCJĄ ECD I MS INVESTIGATION OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS SORPTION ON POLYURETHANE FOAM ADSORBENTS USING GAS CHROMATOGRAPY WITH ELECTRON CAPTURE AND MASS SPECTROMETRY DETECTOR

Dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK

7.

Alicja WYSOCKA


Agnieszka  KULAWIK  

V

IV


MECHANOCHEMIA -  PROEKOLOGICZNE  METODY  SYNTEZ MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH MECHANOCHEMISTRY - PROECOLOGICAL SYNTHESIS METHODS OF FUNCTIONAL MATERIALS

Dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa, prof.PK

8.

Agnieszka WRONA


V

MECHANICZNA SYNTEZA PROSZKU KOMPOZYTOWEGO Cu-Al/Al2O3 MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS OF Cu-Al/Al2O3 COMPOSITE POWDER

Dr inż. Katarzyna Gamrat

9.

mgr inż. Ewelina KMITA


SUM

MECHANOCHEMICZNA AKTYWACJA ZWIĄZKÓW FOSFORU W ASPEKCIE SYNTEZY BIOMATERIAŁÓW MECHANOCHEMICAL ACTIVATION OF PHOSPHORUS COMPOUNDS AS BIOMATERIALS

Dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa, prof.PK

Sesja 1040 – 1200

WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ, INSTYTUT CHEMII I TECHNOLOGII ORGANICZNEJ

10.

Iwona GÓRAL


V

USUWANIE FENOLU Z WÓD KOKSOWNICZYCH ZA POMOCĄ TANICH ADSORBENTÓW

ATTEMPTS TO REMOVE PHENOL FROM SEWAGE WATERS USING CHEAP ADSORBENTS

Dr inż. Halina Machowska

11.

Piotr RADOMSKI

Grzegorz PIENIĄŻEKIII

II


RENESANS WĘGLA RENESANS OF COAL

Dr inż. Halina Machowska

12.

Tatiana CHROMOVA
POLYESTER PNEUMOTEXTUREZED YARN PRODUCTION

Prof. J.M. Bazarov

Prof. R.M. Moskvina13.

Aleksey KLIMYCHEV
TECHNOLOGY OF NYLON 6 SYNTHESIS

Prof. J.M. Bazarov

Prof. R.M. Moskvina14.

Maria MIKULSKA

III

STRUKTURA PRZEJŚĆ ELEKTRONOWYCH 1–PODSTAWIONYCH ANALOGÓW NITROETYLENU W PAŚMIE PODSTAWOWEGO UV STRUCTURE OF ELECTRON TRANSITIONS OF 1-SUBSTITUTED NITROETHENES IN THE BAND OF GROUND UV

Dr inż. Radomir Jasiński

15.

Andrzej PYSZOWSKI


V

ODNAWIALNY WODÓR Z PROCESU REFORMINGU PAROWEGO BIOETANOLU RENEWABLE HYDROGEN FROM BIOETHANOL BY STEAM REFORMING

Dr hab. inż. Jan Rakoczy

16.

Anna SZUMAŃSKA

IV

FLAWONOIDY W KOSMETYCE I KOSMETYKOLOGII FLAVONOIDS IN COSMETICS AND COSMETOLOGY

Dr inż. Elżbieta Sikora

17.

Karolina WAJDA


IV

WPLYW LIPOFILOWOSCI SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH NA ICH PRZENIKANIE PRZEZ SKÓRE EFFECT OF RAW COSMETIC MATERIALS LIPOPHILICITY ON THEIR PENETRATION THROUGH THE SKIN

Dr inż. Elżbieta Sikora

Sesja 1200 – 1420

WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ, INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

18.

Marcin WĘGOR

Roman KOPA

Leszek MIKOŁAJCZYK


V

III


III

WYNIKI WSTĘPNYCH BADAŃ CIEPLNYCH I HYDRODYNAMICZNYCH MINIATUROWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA RESULTS OF INITIAL THERMAL AND HYDRODYNAMIC INVESTIGATIONS OF MINIATURE HEAT EXCHANGER

Dr inż. Aleksander Pabiś

19.

Łukasz KRĘŻEL


V

ELEKTRONICZNY UKŁAD DO CIĄGŁEJ KONTROLI ROZKŁADU TEMPERATUR W WYMIENNIKU CIEPŁA ELECTRONIC SYSTEM FOR CONTINUOUS CONTROL OF TEMPERATURE DISTRIBUTION IN HEAT EXCHANGER

Dr inż. Aleksander Pabiś

20.

Małgorzata OĆWIEJA Anna SKOTNICKA

V

V


BIOMASA – UNIWERSALNY SUROWIEC ENERGETYCZNY BIOMASS– UNIVERSAL ENERGY RESOURCES

Dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk

21.

Patrycja LUBAŚ


V

ANALIZA STANÓW STACJONARNYCH BIOREAKTORA AIRLIFT OPISANEGO MODELEM KASKADY ZASTĘPCZEJ I KINETYKĄ DWUSUBSTRATOWĄ THE ANALYSIS AN AIRLIFT BIOREACTOR STEADY-STATES DESCRIBED TANK-IN-SERIES MODEL AND TWO-SUBSTRATES KINETICS

Dr inż. Robert Grzywacz

WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ, SAMODZIELNA KATEDRA CHEMII I TECHNOLOGII TWORZYW SZTUCZNYCH

22.

JOLANTA KĘDRA


IV

GEOMATERIAŁY NA BAZIE ODPADU GUMOWEGO GEOMATERIALS BASED ON WASTE RUBBER

Prof. zw.dr hab. inż. Jan Pielichowski

Mgr Ireneusz Maciej Haberka23.

Paweł JAGIELSKI


IV

MIKROPOROWATE ELASTOMERY POLIURETANOWE MODYFIKOWANE POLIOLEM

RZEPAKOWYM MICROPOROUS POLYURETHANE ELASTOMERS MODIFIED WITH RAPESEED OIL-BASED POLYOLDr inż. Aleksander Prociak

24.

Anna JANIKOWSKA


V

GLIKOLIZA ODPADÓW POLIURETANOWYCH W WARUNKACH OGRZEWANIA

MIKROFALOWEGO GLYCOLYSIS OF POLYURETHANE WASTES UNDER MICROWAVE IRRADIATIONDr inż. Aleksander Prociak

25.

Agnieszka BALA


IV

SYNTEZA BIODEGRADOWALNEGO KOPOLIMERU SKROBIA/POLI(KWAS ASPARAGINOWY) SYNTHESIS OF BIODEGRADABLE COPOLYMER STARCH/POLY(ASPARTIC ACID)

Dr inż. Jolanta Polaczek

26.

Marek PIĄTKOWSKI


IV

SYNTEZA BIODEGRADOWALNEGO KOPOLIMERU PKA/CHITOZAN Z UŻYCIEM TECHNIKI MIKROFALOWEJ SYNTHESIS OF BIODEGRADABLE COPOLYMER PAA/CHITOSAN WITH USE OF MICROWAVE TECHNIQUE

Dr inż. Jolanta Polaczek

27.

Bożena TYLISZCZAK


V

BADANIA NAD SYNTEZĄ MODYFIKOWANYCH AGROŻELI POLIMEROWYCH INVESTIGATIONS ON THE SYNTHESIS OF MODYFIED POLYMERIC AGROGELS

Dr Jerzy Polaczek

28.

Elżbieta PORADA


IV

WPŁYW KSZTAŁTU SUROWCA NA WŁAŚCIWOŚCI PŁYTY IZOPET-R SHAPE OF ROW MATERIAL AND ITS INFLUENCE ON PROPERTIES OF IZOPET-R BOARD

Dr Jerzy Polaczek

29.

Mateusz MYTNIK


IV

RECYKLING ODPADÓW Z PRODUKCJI OKIEN PCV RECYCLING OF PVC WASTES FROM WINDOWS PRODUCTION

Dr Jerzy Polaczek

30.

Marcin PRZEPOLSKI


IV

PRÓBY PRZYSPIESZENIA SAMOCZYNNEGO NAPEŁNIANIA SIE PAKIETÓW POWODZIOWYCH "AQUASTOPPER” ATTEMPTS OF ACCELERATION OF AUTOMATIC INFILLS INUNDATION PACKAGE "AQUASTOPPER"

Dr Jerzy Polaczek

31.

Agnieszka KOZIOŁ


V

BADANIA NAD USZLACHETNIENIEM POWIERZCHNI PŁYT IZOPET-R RESEARCH ON SURFACE MODIFICATION OF IZOPET-R PANELS

Dr Jerzy Polaczek


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna