Hematopoeza- krwiotworzeniePobieranie 30.19 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar30.19 Kb.
Analityka medyczna 31.10.2006
Hematopoeza- krwiotworzenie


 1. Zachodzi:

 • Podczas życia płodowego, najpierw w woreczku żółtkowym, potem w wątrobie, śledzionie i wreszcie w szpiku kostnym

 • W dorosłym życiu prawidłowo wyłącznie w szpiku kostnym czerwonym; patologicznie mogą się obudzić prekursory nadal obecne w narządach, w których krwiotworzenie zachodziło w życiu płodowym.

Jedynie limfocyty i monocyty mogą się namnażać poza szpikiem, głównie w węzłach chłonnych.

2)


 • Centralna lokalizacja: wątroba, grasica,szpik- tu zachodzi produkcja i różnicowanie się komórek

 • Peryferyjna lokalizacja: śledziona, węzły limfatyczne, grudki Peyer’a (tu zachodzi selekcja i dolne różnicowanie się w komórki efektorowe)

 • Dzięki peryferycznym lokalizacjom możliwa jest lokalna kontrola nad procesami infekcyjnymi
 1. Początkiem wszystkich komórek krwi jest PLURIPOTENCJALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA (HSC- hematopoieticstem cells). Od niej pochodzą komórki macierzyste poszczególnych szeregów rozwojowych. Te komórki dzieląc się odnawiają pulę macierzystą, tylko część dojrzewa dalej w kierunku postaci dojrzałych.

4)

 • Hematopoetyczne komórki pnia (HSC) dają początek komórkom progenitorowym formującym kolonie, które pod wpływem różnych czynników przekształcają się w komórki linii limfoidalnej (limfocyty T i B, komórki NK) oraz hemopoetycznej (granulocyty, erytrocyty, monocyty, megakariocyty, komórki dendrytyczne)

 • HSC stanowią 1-2% wszystkich komórek mononuklearnych w szpiku

 • Różnicowanie się zachodzi pod wpływem restryktyn, cytokin, kontaktu komórka-komórka ( istotna funkcja komórek zrębowych)

5)


 • Rozwój komórek linii hematopoetycznej u dorosłych zachodzi w szpiku kostnym czerwonym

 • Rozwój komórek linii limfoidalnej jest zróżnicowany:

- limfocyty B- szpik kostny czerwony

- limfocyty T- komórki progenitorowe wędrują do grasicy, gdzie różnicują się na α β i γδ limfocyty T • Komórki NK- różnicowanie się i rozwój zarówno w grasicy jak i w szpiku

6) Powstawanie komórek w szpiku kostnym z prekursorów • Komórki szpiku obserwuje się podczas badania cytologicznego szpiku, po jego pobraniu z talerza kości biodrowej lub z mostka. Materiał do badania to krew szpikowa i zawieszone w niej grudki, w których zachodzą procesy hematopoezy. Oprócz komórek presursorowych, grudki zawierają fibroblasty, komórki tłuszczowe i śródbłonek naczyniowy.

7)


 • We wczesnym okresie embriogenezy człowieka, głównym źródłem komórek progenitorowych jest AGM (aorta- gonad-mesonephros)

 • Od 6 tyg. Ciąży dochodzi do zasiedlenia wątroby przez komórki progenitorowe; do 6 miesiąca wątroba jest słównym miejscem hematopoezy

 • Z momentu uformowania się elementów szkieletu (6 miesiąc ciąży) funkcje hematopoetyczne przejmuje szpik kostny czerwony

8) Mikrośrodowisko szpiku: • Zapewnia strukturalne utkanie, w którym może zachodzić krwiotworzenie- czyli zagospodarowuje przestrzeń

 • Zapewnia składniki odżywcze i czynniki wzrostu, dzięki którym krwiotworzenie zachodzi , a synteza odpowiednich komórek jest dostosowana do aktualnych potrzeb organizmu

9) Komórki obecne w szpiku: • Komórki tuczne

 • Komórki żerne wypełnione tłuszczem

 • Lub pochłoniętymi resztkami komórek

10) Prawidłowa dystrybucja komórek hematopoetycznych w szpiku • Komórki pnia 1%

 • Megakariocyty 1%

 • Monocyty 2%

 • Komórki dendrytyczne 2%

 • Limfocyty 15%

 • Komórki plazmatyczne 1%

 • Prekursory komórek mieloidowych 4%

 • Granulocyty 50-70-%

 • Prekursory krwinek czerwonych 2%

 • Niedojrzałe i dojrzałe krwinki czerwone

11)


 • Regulacja różnicowania się komórek pnia zachodzi na drodze interakcji (kontaktu) z różnorodnymi czynnikami mikrośrodowiskoymi w szpiku lub grasicy

 • Poprzez czasową I przestrzenną regulację ekspozycji komórek pnia na różne czynniki, jak również przez różnicowaną ekspresje ich receptorów powierzchniowych, dochodzi do kontroli proliferacji oraz różnicowania się komórek hematopoetycznych.

12) Jednym z podstawowych czynników mikrośrodowiskowych są cytokiny, które wywierają plejotropowy wpływ na rozwój komórek hematopoetycznych i limfoidalnych.


13)Podstawowym czynnikiem wzrostu jest interleukina-3, produkowana głównie przez limfocyty T. Powoduje ona namnażanie się komórek pnia, czyli wspomaga rozrost wszystkich szeregów rozwojowych.

14) 2 kolejne czynniki wzrostu: • GM- CSF- źródłem są komórki nabłonka, limfocyty T i fibroblasty, promuje wzrost granulocytów, monocytów, eozynofile i megakariocytów

 • G-CSF- źródłem są również komórki nabłonka, limfocyty T i fibroblasty, promuje wzrost i przyspiesza ostateczne dojrzewanie granulocytów

15) Inne czynniki wzrostu: • Stem cell factor- czynniki wzrostu o szerokim działaniu, pochodzi z różnych tkanek

 • Erytropoetyna- źródłem są nerki, wspomaga głownie wzrost szeregu erytropoezyny i przyspiesza dojrzewanie erytrocytów

16) Erytropoeza-to powstawanie dojrzałych krwinek czerwonych kolejno z:

proerytroblastów, erytroblastów zasadochłonnych, objętościochłonnych i kwasochłonnych.

Ostatnim stadium są wydostające się już do krwi obwodowej retikulocyty, zawierające już tylko resztki chromatyny w postaci luźnych pasm. Dojrzałe ludzkie erytrocyty nie mają jądra komórkowego.


17) Podstawowym wpływem na różnicowanie się i rozwój erytrocytów erytrocytów progenitorowych komórek UFU-GEMM mają: GM-CSF,-SCF, IL-9, trombospondyna, erytropoetyna
18) Granulopoeza- w trzech osobnych szeregach rozwojowych powstają granulocyty objętościochłonne (neurofile), kwasochłonne (eozynofile), zasadochłonne (bazofile).
19)

 • Wielojądrowe granulocyty (DMN) pochodzą od komórek progenitorowych dojrzewających w szpiku

 • Uwalnianie się do krwi obwodowej jako końcowe formy komórkowe o krótkim okresie życia (2-3dni)

 • Biorą udział w odpowiedzi na stres, zniszczenie tkanki, inwazja patogenów

 • Stanowią 65-75% obwodowych krwinek białych

20) Szereg granulopoetyczny: • Mieloblast, promielocyt, mielocyt, metamielocyt, granulocyt pałeczkowaty i segmentowy (o podzielonym jądrze komórkowym)

 • Eozynofile różnią się od neutrofilów dopiero na etapie promielocyta, szereg rozwojowy bazofili jest niejasny

21) Limfopoeza: • Zachodzi początkowo w szpiku ale dojrzewanie różni się dla limfocytów T(w grasicy) i B (od razu w szpiku). Ponadto część dojrzałych komórek wraca do szpiku, stąd można tam zaobserwować także późne stadia dojrzewania, np. powstające z limfocytów B komórki plazmatyczne

 • Stanowią ok. 25% krwinek białych

 • 3 typy limfocytów: T(80%), B(10%), NK(10%)

 • cytokiny istotne dla rozwoju limfocytów T: IL-1, IL-23, IL-2, IL-4, IL-6

 • cytokiny dla limfocytów B : SCF, IL-6, IL-11, G-CSF, IL-7

 • cytokiny komórek NK: IL-2, IL-7, IL-12, IL-4, IL-12, IL-6, IL-15

NaCl 0,9 % soli fizjologicznej

Hemoliza-rozpad hemoglobiny
Układy grupowe krwi
1) Krwinki człowieka posiadają na swojej powierzchni charakterystyczny dla siebie zespół antygenów, które umownie podzielono na tzw. Układy grupowe antygenów.


 1. Układ grupowy ABO

  • Opisany w 1909r. przez Landsteinera

  • Synteza antygenów układu ABO pozostaje pod kontrolą co najmniej 3 niezależnych loci zawierających jeden z alleli: H lub h, A1,A2, B i 0, Se i se

  • Antygeny układu ABO pojawiają się w 6 tygodniu życia płodowego

  • Do pełnej ekspresji dochodzi w 6-8 miesiącu po urodzeniu
 1. Przeciwciała układu ABO:

  • W surowicy naturalnie występują przeciwciała skierowane przeciwko antygenom układu ABO nieobecnym w krwinkach

  • Produkcja przeciwciał rozpoczyna się od razu po urodzeniu

  • Największe stężenie obserwuje się między 5 a 10 rokiem zycia
 1. Częstość występowania grup krwi układu ABO w Polsce:

GRUPA KRWI WYSTĘPOWANIE

  • A 38%

  • B 18%

  • AB 8%

  • 0 36%

5)


 • uniwersalnym dawcą jest osobnik z grupą 0 ze względu na brak antygenów A i B na powierzchni komórki

 • uniwersalnym biorcą jest osobnik z grupą AB ze względu na brak przeciwciał anty-A i anty-B
 1. Reakcja aglutynacji (zlepiania)

  • Przeciwciała reagujące z substancjami grupowymi na krwinkach powodują ich zlepianie, co jest widoczne gołym okiem

  • Brak reakcji powoduje, że krwinki pozostają rozproszone w polu reakcji

  • Do typowania krwinek używa się dwóch przeciwciał: anty-A i anty-B
 1. Wynik reakcji (dodatni-tzn. sklejają się)

 • Reakcja dodatnia z przeciwciałem anty-A i ujemna z anty-B to mamy grupę A

 • Reakcja dodatnia z przeciwciałem anty-B i ujemna z anty-A to mamy grupę B

 • Reakcja dodatnia z przeciwciałem anty-A i anty-B to grupa AB

 • Brak reakcji z oboma przeciwciałami to grupa 0


 1. Układ grupowy Rh

 • Najbardziej skomplikowany , na który składa się 45antygenów

 • Odkryty w 1940r. przy pracach z rezusami(Rhesus)

 • Substancje grupowe to białka (kanały błonowe), obecne tylko na erytrocytach

 • Kodowanie na krótkim ramieniu chromosomu 1, przez trzy loci C,D, E

 • Możliwe kombinacje na każdym z pary chromosomów Cde, cDe, cde, CDe, cDE, cdE, CdE, CDE 1. Grupy krwi układu Rh:

 • W praktyce stosuje się oznaczenie przede wszystkim antygenu D. Osoby u których się go wykrywa zalicza się do grupy Rh(+). Stanowione ok. 85% populacji zachodnioeuropejskiej (rasy kaukazkiej)

 • Jeśli u kogoś nie wykryje się antygenu D, określa się go jako Rh(-) i sprawdza obecność antygenów Ci D odpowiednimi przeciwciałami

 • Gen d jest recesywny zatem:

  • Osobnicy Dd, dD, DD są Rh(+)

  • Osobnicy dd są Rh(-)
 1. Antygen D układu Rh

 • Jest silnie immunogenny a przez to istotny ze względu na możliwość wywołania konfliktu serologicznego matka-dziecko i powikłań poprzetoczeniowych

 • Wywołuje produkcję przeciwciał anty-D u osób Rh(-)
 1. Konflikt serologiczny:

 • Jeśli u dziecka obecny jest immunogenny antygen, którego matka nie ma, konflikt z krwinkami dziecka wywołuje w jej organizmie produkcję przeciwciał

 • Dopóki są to przeciwciała klasy IgM nie zagrażają dziecku, bo nie przechodzą przez łożysko

 • Przeciwciała IgM mogą przenikać przez łożysko i uszkadzać krwinki dziecka

 • Konflikt ten może obejmować:

 • Najczęstszym podłożem konfliktu jest niezgodność w zakresie Rh (95% konfliktów)

 • Zachodzi, gdy matka ma krwi grupy Rh(-) a płód Rh(+)

 • W reakcji potransfuzyjnej wynikającej z niezgodności w układzie ABO reakcja niszczenia obecnych erytrocytów uwarunkowane jest od obecności naturalnych alloprzeciwciał klasy IgM

 • W przypadku konfliktu w układzie Rh, erytrocyty płodu niszczone są przez matczyne przeciwciała klasy IgM, które dostają się do krwi płodu przez łożysko

12)

 • Indukcja pierwotnej odpowiedzi na antygen D Wynika z przedostania się krwi grupy Rh+ dziecka do krwioobiegu matki i zachodzi najczęściej w okresie okołoporodowym lub w trakcie poronienia (średnio w trakcie ciąży do krwi matki przedostaje się 0,1-0,2 ml krwi dziecka)

 • W kolejnej ciąży, jeśli płód dziedziczy grupę krwi Rh+ jego erytrocyty są niszczone z udziałem mechanizmów immunologicznych

 • Przeciwciała anty-D klasy IgM matki łączą się z antygenem D obecnym w krwinkach płodu

 • Spłaszczone erytrocyty ulegają zniszczeniu przez komórki żerne w procesie immunofagocytozy lub w mechanizmie cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał (ADCC)

 • Klinicznie, konflikt serologiczny Rh objawia się najczęściej w postaci choroby hematolitycznej (objawy: niedokrwistość, żółtaczka, powiększenie śledziony i wątroby)

 • Przeciwciała anty-D pojawiają się w krążeniu matki w czasie od 6 tyg.- 3 miesięcy po porodzie

 • Ich miano stopniowo narasta, po czym obniż się, by ulec podwyższeniu w trakcie następnej ciąży, w której występuje niezgodność w zakresie antygenu D

 • Każda kolejna ciąża stymuluje wytwarzanie przeciwciał anty-D i nasila objawy choroby u dzieckaOsoczowe czynniki krzepnięcia krwi


 1. fibrynogen

 2. protrombina

 3. czynnik tkankowy (tromboplastyna)

 4. jony wapniowe

 5. proakceleryna (czynnik chwiejny)

 6. prokonwertyna (czynnik stabilny)

 7. czynnik przeciwhemofilowy-A (AHG-globulina antyhemofilowa)

 8. czynnik Christmasa, czynnik przeciwhemofilowy-B (PTC-skł. Tromboplastyny osoczowej)

 9. czynnik Stuarta-Prowera

 10. czynnk przeciwhemofilowy-C czynnik Rosenthala (PTA-czynnik poprzedzający tromboplastynę osoczową)

 11. czynnik Hagemana, czynnik kontaktu

 12. fibrynaza (FSO)czynnik stabilizujący fibrynę


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna