Henryk Pietras sj, bibliografia patrystycznaPobieranie 37.53 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar37.53 Kb.
Henryk Pietras SJ,

bibliografia patrystyczna
 1. De charitate ecclesiae: il termine AGAPE in Origene, Rassegna di Teologia 26 (1985) 179-182.

 2. O męczeństwie i unikaniu męczeństwa według Orygenesa, Przegląd Powszechny 1985 z. 10, 46-51.

 3. O. Ignacy Bieda SJ (1913 - 1986), Vox Patrum 6 (1986) z. 11, 783-784.

 4. Jedność wspólnoty kościelnej jako owoc Eucharystii w nauczaniu pierwszych Ojców, Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne (1986-1987) 5-12.

 5. L'amore in Origene, Studia Ephemeridis Augustinianum 28, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 1988, 191 s.

 6. Uświęcające działanie Ducha Świętego według Orygenesa, Vox Patrum 8 (1988) z. 15, 635 - 648.

 7. Oszustwo użyteczne według Orygenesa, Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 1989, 197-206.

 8. Cristología alejandrina en el siglo III: Clemente y Orígenes, Medellin, 58-59 (1989) 229 - 270.

 9. Dionizy Aleksandryjski wobec sporu o ważność chrztu heretyków, Roczniki Teologiczno - Kanoniczne 36 (1989) 103-117.

 10. Jedność Boga, jedność świata i jedność Kościoła. Studium fragmentów Dionizego Aleksandryjskiego, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Instytut Kultury Religijnej, Studia i Materiały I, Kraków 1990, 194s.

 11. Chrystus - Sternik: między Biblią a mitologią, Horyzonty Wiary z. 4 (1990) 29-36.

 12. Lettera pros Germanon di Dionigi Alessandrino, Gregorianum 71 (1990) 573-583.

 13. La difesa della monarchia divina da parte del papa Dionigi (+268), Archivum Historiae Pontificiae 28 (1990) 335-342.

 14. By nie milczeć o Bogu. Zarys teologii Ojców Kościoła, Maszachaba, Kraków 1991, 220s.

 15. Logos a początek stworzenia według Filona z Aleksandrii, Bobolanum 2 (1991) 86-98.

 16. L'unità di Dio in Dionigi di Alessandria, Gregorianum 72 (1991) 459-490.

 17. Orygenes o małżeństwie i rozwodzie, w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko - katechetyczne, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Instytut Kultury Religijnej, Studia i Materiały 4, Kraków 1991, 173-183.

 18. L'unità di Dio in Atanasio di Alessandria. Una descrizione dinamica della Trinit , Rassegna di Teologia 32 (1991) 558-581.

 19. Rozeznawanie duchów u Ojców Kościoła, w: Rozeznawanie duchów w «Ćwiczeniach duchownych», seria: «Duchowość ignacjańska», Czechowice-Dziedzice 1991, 60-67. Przedruk w: Smak życia z Bogiem, pod red. J. Augustyna, Wydawnictwo WAM 1999, 193-204.

 20. [rec]: La communauté johannique et son histoire. La trajectoire de l'éwangile de Jean aux deux premiers si cles, ed. par J.-D. Kaestli etc; Gregorianum 72 (1991) 571-575.

 21. [rec]: Publio Ovidio Nasone, Medicamenta faciei (I cosmetici), introduzione: Enzo Cadoni, Traduzione e note: Anna Maria Piredda. Sassari, Ed. Gallizzi, 1989; Gregorianum 72 (1991) 800-801.

 22. Dzień święty. Antologia tekstów patrystycznych o świętowaniu niedzieli, WAM Kraków 1992, 145 s.

 23. Dio Padre secondo Origene, w: Dizionario di Spiritualità Biblico-Patristica. I Grandi temi della S. Scrittura per la «Lectio Divina», vol 1: Abbà - Padre, Borla Roma 1992, 269-278.

 24. L'unità del mondo secondo Dionigi Alessandrino. Sviluppo di una tradizione, Rassegna di Teologia 33 (1992) 363-386.

 25. Apokatastasis według Ojców Kościoła. Nadzieja zbawienia, czy powszechna amnestia? Collectanea Theologica 62 (1992) z. 3, 21-41.

 26. Il fondamento ecclesiologico della posizione di Dionigi di Alessandria nella controveria battesimale, w: Recherches et Tradition, Mélanges patristique offerts Henri Crouzel SJ, Beauchesne, Paris, 1992, Théologie Historique 88, 199-210.

 27. [rec:] L. Moraldi, Vangelo arabo apocrifo dell'apostolo Giovanni, da un manoscritto della Biblioteca Ambrosiana, Di fronte e attraverso, 285, Jaca Book Milano 1991; Gregorianum 73 (1992) 347-348.

 28. [rec:] Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli II e III, [per] G. Bosio, E. Dal Covolo, M. Maritano (Strumenti della Corona Patrum, 2) SEI Torino 1991 in: Gregorianum 73 (1992) 562.

 29. Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy, WAM Kraków 1993, 282s.

 30. L'amore in Origene, Dizionario di Spiritualit Biblico-Patristica. I Grandi temi della S. Scrittura per la «Lectio Divina», vol 3: Amore - Carit - Misericordia, Borla Roma 1993, 261-273.

 31. Kerygmatyczna treść formuły «Zstąpił do piekieł» u pierwszych Ojców, w: Ewangelizacja w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, praca zbiorowa pod red. ks. F. Drączkowskiego i ks. J. Pałuckiego, Polihymnia Lublin 1994, 103-123.

 32. Utracona nagość. Grzech pierworodny w Liście do Gobara Orygenesa, Collectanea Theologica 64 (1994) z. 3, 27-37.

 33. Medytacja jako wznoszenie umysłu do Boga według Ojców Kościoła, Życie Duchowe 2 (2) 1995 s. 93 - 112.

 34. Seria Pism Starochrześcijańskich Pisarzy w ocenie patrologa, Studia Antiquitatis Christianae 11, ATK Warszawa 1995, 31-34.

 35. Wprowadzenie w: Orygenes, O zasadach, Źródła Myśli Teologicznej 1, Wydawnictwo WAM Kraków 1996, 5-43.

 36. Wartość prostej wiary w oczach Orygenesa według Listu do Firmiliana, w: Godność chrześcijanina w nauczaniu Ojców Kościoła, praca zbiorowa pod red. ks. F. Drączkowskiego i ks. J. Pałuckiego, Polihymnia Lublin 1996, 69-73.

 37. Początki teologii Ducha Świętego, wprowadzenie do: Św. Atanazy Wielki, Listy do Serapiona, Źródła Myśli Teologicznej 1, Wydawnictwo WAM Kraków 1996, 5-67.

 38. Pneumatikoi według gnostyków i Orygenesa, Studia Antiquitatis Christianae 12, ATK Warszawa 1996, 30-36.

 39. Początki sporów o Trójcę Świętą, wprowadzenie do: Trójca Święta. Tertulian, Przeciw Prakseaszowi, Hipolit, Przeciw Noetosowi, Źródła Myśli Teologicznej 4, Wydawnictwo WAM Kraków 1997, 5-32.

 40. Rozchodzenie się tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, PP 1997/5, 154-159: 1997/6, 300-308.

 41. Orygenes. Korespondencja, Źródła Myśli Teologicznej 6, Wydawnictwo WAM Kraków 1997.

 42. Rola Ducha Świętego w rozwoju ku pełni człowieczeństwa według św. Ireneusza i Orygenesa, w: Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Polihymnia Lublin 1997, 115-135.

 43. Chrześcijańskie interpretacje “Odysei”, PP 1997/12, 267-277.

 44. Geneza Symbolu Apostolskiego, w: Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła, red. R. Knapi ski, TN KUL Lublin 1997, 62-76.

 45. Encyklopedia Katolicka VII, TN KUL, Lublin 1997; hasła: Jan bar Kursos (806), Jan IV, patriarcha Jerozolimy (863), Jan bar Aftonia (880), Jan z Biclar (882).

 46. Pośmiertna kariera św. Hipolita, Vox Patrum 17 (1997) z. 32-33, 61-75.

 47. Starożytne spory wokół Apokalipsy, Studia Antiquitatis Christianae 13, ATK Warszawa 1998, 36-41.

 48. Rdz 1 u Ojców Kościoła, w: Początek świata - Biblia a nauka, red.: M. Heller i M. Drożdż, seria Universum, Biblos, Tarnów 1998, 83-100.

 49. Starożytne tłumaczenia Biblii i ich wpływ na tradycję chrześcijańską, HW 9 (1998), z. 3, 27-36.

 50. Argumentacja filozoficzna za wiecznością Syna Bożego u Orygenesa, w: Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Polihymnia Lublin 1998, 89-97.

 51. Droga na zesłanie Dionizego Aleksandryjskiego w roku 257 w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, TN KUL, Lublin 1998, 313-321.

 52. Pierwszy grzech ludzi według św. Ireneusza (Adv Haer V, 23, 1-2), w: Grzech pierworodny, ŹMT 12, Kraków, Wydawnictwo WAM 1999, 25-39.

 53. Polskie podręczniki do nauczania dyscyplin patrologicznych, VoxP 19 (1999), z. 36-37, 167-173.

 54. Początki teologii Kościoła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000, 410s.

 55. Millenaryzm a interpretacja szabatu (I-II w), Tarnowskie Studia Teologiczne 19 z. 1 (2000) 9-25.

 56. Szatan jako początek świata materialnego w koncepcji Orygenesa, w: Demonologia w nauce Ojców Kościoła. Hipolit, O Antychryście, ŹMT 17, Kraków, Wydawnictwo WAM 2000, 55-66.

 57. Aniołowie w teologii Ireneusza z Lyonu na tle tradycji judeochrześcijańskiej, Terminus 2 (2000) z. 1-2, 51-71; Księga o Aniołach, Wydawnictwo WAM Kraków 2002, 131-150.

 58. Pojęcie Bożej substancji absolutnej u Orygenesa – próba ujęcia, Zeszyty Naukowe UJ MCCXLVI, Studia Religiologica 33, 2000, 127-140.

 59. Wcielenie Słowa Bożego w teologii Apolinarego z Laodycei na tle kontrowersji ariańskiej, VoxP 20 (2000), t. 38-39, 213-222.

 60. Orygenes, seria: „Wielcy Ludzie Kościoła”, Wydawnictwo WAM 2001, 80s.

 61. Le ragioni della convocazione del Concilio Niceno da parte di Costantino il Grande. Un’investigazione storico-teologica, Gregorianum, 82/1 (2001) 5-35.

 62. Wprowadzenie do: Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, Studia Antiquitatis Christianae 15, UKSW, Warszawa 2001.

 63. Chrześcijaństwo fabularne, Dekada Literacka 11 (2001) nr 11/12, 52-56.

 64. (opr. z A. Baronem) Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 1, Wydawnictwo WAM 2001.

 65. Dwie szkoły mówienia o Chrystusie, List, styczeń 2002, 21-23.

 66. Postrzeganie kapłaństwa, ZNAK 54 z. 11 (2002) 94-104.

 67. Od prezbiteratu do kapłaństwa: ewolucja pojęć i urzędu, Studia Bobolanum 3 (2002) 5-17.

 68. Pierwotne pojmowanie jedności małżeństwa w Kościele, w: Z. J. Kijas, J. Krzywda (red.), Sakramentalność małżeństwa, WN PAT, Kraków 2002, 9-21.

 69. (opr. z A. Baronem) Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 2, Wydawnictwo WAM 2002.

 70. Miejsce aniołów a teologii Ireneusza z Lyonu, w: Świat aniołów, Materiały z Sympozjum (Kraków, 9-10 II 1999), Michalineum, Marki 2003, 65-80 (pierwsza wersja artykułu nr 57).

 71. Wprowadzenie w: Orygenes, Komentarz do Ewangelii wg św. Jana, tłum. i opracowanie S. Kalinkowski, ŹMT 27, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, 5-23.

 72. (opr. z A. Baronem) Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 3, Wydawnictwo WAM 2003.

 73. Do pełni życia w Duchu Świętym. Orygenes O zasadach I, 3, 8, Studia Bobolanum 3 (2003) 43-51

 74. I Principi II, 11 di Origene e il millenarismo, Origeniana octava. Origen and the Alexandrian Tradition, ed. L. Perrone, Leuven University Press - Peeters, Leuven 2003, 707-714.

 75. Patrologia i jej związki z naukami humanistycznymi, Przegląd Powszechny 4/2004, 84-96.

 76. Jeden chrzest na odpuszczenie grzechów - próba zrozumienia świadectw patrystycznych, Studia Antiquitatis Christianae 17, UKSW, Warszawa 2004, 179-193.

 77. (opr. z A. Baronem) Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4, Wydawnictwo WAM 2004.

 78. Zasypany Kościół, PSJ kwiecień 2005, 22-23.

 79. Bibliografia polacca sulla tradizione alessandrina (z Mariuszem Szramem), Adamantius 11 (2005) 236-254.

 80. Dio dell’elezione (Origene, IoCom II, 3, 24), w: Emanuela Prinzivalli (a cura di), Il Commento a Giovanni di Origene: il testo e i suoi contesti, Atti dell’VIII Convegno di Studi del Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la Tradizione Alessandrina, Biblioteca Adamantius 3, Pazzini Stampatore Editore, Villa Verucchio 2005, 441-448.

 81. Słownik w: Starożytny Kościół. Tablica chronologiczna, słownik osób i dzieł, mapa, Wydawnictwo WAM 2006.

 82. (opr. z A. Baronem) Acta synodalia (Ann. 50-381), Synodi et Collectiones Legum, vol. I, Wydawnictwo WAM 2006.

 83. L’Escatologia della Chiesa dagli scritti giudaici fino al IV secolo, Istituto Patristico “Augustinianum”, Roma 2006.

 84. Kościół w Tyrze i tęsknota za Świątynią (Euzebiusz z Cezarei, HE X, 4), w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. V, TN KUL, Lublin 2005 (wydane w 2006), 169-176.

 85. (opr. z A. Baronem) Constitutiones Apostolorum, Synodi et Collectiones Legum, vol. II, Wydawnictwo WAM 2007.

 86. Początek „kontrowersji ariańskiej”, ZN UJ, Studia Religiologica 39, UJ 2006, 57-79.

 87. Tożsamość chrześcijańskia: ani Żyda, ani Greka, Przegląd Powszechny, marzec 2007, 57-68.

 88. Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków, Wydawnictwo WAM 2007, 154s.

 89. Początki teologii Kościoła, wyd. 2 uzupełnione, Wydawnictwo WAM 2007, 424s.

 90. List Konstantyna do Aleksandra i Ariusza a zwołanie Soboru Nicejskiego, VoxP 26 (2006), t. 49, 531-547 (wydane w r. 2007).

 91. Spór o wyznanie wiary w IVw., Teologia Patrystyczna 4 (2007) 35-50.

 92. Czego uczą Ojcowie Kościoła? Znaczenie tradycji patrystycznej dla utrzymania tożsamości chrześcijańskiej i wierności Objawieniu, w: J. Augustyn, K. Osuch (red.), Wierność dzisiaj. Powrót do korzeni, Wydawnictwo WAM 2007, 60-71 [tekst referatu wydanego również w: Przegląd Powszechny, marzec 2007, 57-68].

 93. Czy Jezus był naprawdę człowiekiem?, Znak 59 (2007), z. 10, 33-39.

 94. Orygenes w pismach i wystąpieniach Jana Pawła II, VoxP 27 (2007) z. 50-51, 205-211 (publikacja w r. 2008).

 95. Poza Kościołem nie ma zbawienia... na ziemi, Tygodnik Powszechny 2, 13 stycznia 2008, 10-11.

 96. (z A. Baronem) Chrześcijaństwo, w: Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, pod red. K. Pilarczyka i J. Drabiny, Instytut Religioznawstwa UJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, 447-521.

 97. Klerykalizacja kapłaństwa w Kościele starożytnym, czyli przyczynek do historii języka religijnego, w: Sympozja Kazimierskie VI, pod red. Bożeny Wronikowskiej i Daniela Próchniaka, TN KUL 2008, 111-116.

 98. Pojęcie Bożej substancji w początkach Kościoła, w: R. Woźniak (red.), Metafizyki i teologia. Debata u podstaw, MT 62, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, 122-140.

 99. List Konstantyna do Kościoła Aleksandrii oraz List soborowy do Egipcjan (325) – falsyfikaty nieznane Atanazemu? VoxP 28 (2008) z. 52/2, .855-869.

 100. Lettera di Costantino alla Chiesa di Alessandria e Lettera del sinodo di Nicea agli Egiziani (325) – i falsi sconosciuti da Atanasio?, Gregorianum 89, 3 (2008) 727-739 (wersja włoska powyższego).

 101. (z A. Baronem) Canones Patrum Graecorum, Synodi et Collectiones Legum, vol. III, Wydawnictwo WAM 2009.

 102. Żydowski apokryf Modlitwa Józefa w interpretacji Orygenesa, Człowiek i Społeczeństwo 29 (2009) 31-44.

 103. L’inizio del mondo materiale e l’elezione divina in Origene, Origeniana Nona, G. Heidl – R. Somos (ed.), BETL 228, Peeters 2009, 653-668.

 104. Świadomość prymatu biskupa Rzymu w Kościele starożytnym, Christianitas Antiqua II, UG 2009, 190-205.

 105. Tożsamość kapłańska w Kościele starożytnym, w: J. Augustyn (red.), Sztuka bycia księdzem, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, 59-66.

 106. Dymisja ze stanu duchownego i jej skutki w starożytności chrześcijańskiej, w: K. Dyrek (red.), Odejścia od kapłaństwa. Studium historyczno-psychologiczne, WAM 2010, 7-19.

 107. (opr. z A. Baronem) Acta synodalia (Ann. 381-431), Synodi et Collectiones Legum, voI. IV, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010, 792 s.

 108. (opr. z Moniką Ożóg) Hieronim ze Strydonu, Listy 1 (1-50), tekst łaciński i polski, ŹMT 54, WAM 2010, XVIII + 550 s..

 109. Kościół jako społeczność zbawionych – próba zrozumienia aksjomatu: Poza Kościołem nie ma zbawienia, w: Kościół starożytny – Królestwo Chrystusa i instytucja, red. F. Drączkowski i inni, Polihymnia Lublin 2010, 11-21..

 110. (opr. z Moniką Ożóg) Hieronim ze Strydonu, Listy 2 (51-79), tekst łaciński i polski, ŹMT 55, WAM 2010, 506 s..

 111. Libri poenitentiales (Księgi pokutne), tekst łaciński i polski; układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras seria: Synodi et Collectiones Legum 5, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011, XXX + 1058.

 112. Chrzest jako sakrament kapłaństwa – „Kościół Pierworodnych”, [w:] Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski i inni, Polyhymnia, Lublin 2011, 9-20.

 113. (opr. z Moniką Ożóg) Hieronim ze Strydonu, Listy 3 (80-115), tekst łaciński i polski, ŹMT 61, WAM 2011, 436 s..

 114. (opr. Z Sylwią Kaczmarek) Origeniana Decima. Origen as writer, Papers of the 10th International Origen Congres, University School of Philosophy and Education “Ignatianum”, Kraków, Poland, 31 August – 4 September 2009, Leuven, Peeters 2011, 1031 s.

 115. L’apocrifo giudaico Preghiera di Giuseppe nell’interpretazione Origeniana - ComIo II, 31, 188-190, Origeniana Decima, Peeters 2011, 545-559.

 116. (opr. z Moniką Ożóg) Hieronim ze Strydonu, Listy 4 (116-130), tekst łaciński i polski, ŹMT 63, Kraków WAM 2011, 420 s.

 117. Chrzest jako sakrament - "Kościół Pierworodnych", Gdański Rocznik Ewangelicki 5 (2011) 240-249 (to samo co w Katechumenat i inicjacja chrześcijańska – zob. wyżej .

 118. (współautorstwo z Moniką Ożóg) Edykt Teoderyka, przepisy synodale a prawo azylu, Polonia Sacra 15/33 (2011), nr 29/73, 85-96.

 119. (opr. z A. Baronem) Acta synodalia (Ann. 431-505), Synodi et Collectiones Legum, voI. VI, Wydawnictwo WAM 2011, XXXVIII + 836 s.

 120. Wprowadzenie w: Orygenes, Homilie o Księdze Rodzaju. Homilie o Księdze Wyjścia, tłum. St. Kalinkowski, ŹMT 64, Kraków: Wydawnictwo WAM 2012, 5-18.

 121. Nieznana mowa obrończa Ariusza wygłoszona na placu przed pałacem cesarskim w Nicei, w czasie wielkiego synodu, [w:] Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym, red.: F. Drączkowski i inni, Lublin: Polihymnia 2012, 35-45.

 122. ”Niecierpiętliwy z miłości do ludzi cierpi” (Orygenes, MtKom X, 23, do Mt 14, 12-14), StBob 3 (2012) 21-26.

 123. (współautorstwo z Iwoną Huber) Celsus i inni. Nauka i życie chrześcijan w krytyce pogańskiej II w., [w:] Wczesne chrześcijaństwo a religie, red. I. Ledwoń, M. Szram, Lublin: KUL, 2012, 63-98.

 124. Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków: Wydawnictwo WAM 2013. [rec. W. Chrostowski w: „Collectanea Theologica” 83 (2013) z. 1, 209-213].

 125. (współautorstwo z Moniką Ożóg) Hokus-pokus, czyli o magii w starożytnym Kościele, “List” 29 (2013) nr 2, 20-23.

 126. (opr. z Moniką Ożóg) Hieronim ze Strydonu, Listy 5 (131-156), tekst łaciński i polski, ŹMT 68, Kraków: Wydawnictwo WAM 2013, 420 s.

 127. Wprowadzenie w: Orygenes, Homilie o Księdze Kapłańskiej, tłum. St. Kalinkowski, ŹMT 69, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, 5-10.

 128. Tadeusza Sinki tłumaczenia pism Ojców Kościoła i ich przedruki, [w:] S. Stabryła (red.), Tadeusz Sinko (1877-1966) w służbie nauki i narodu, Kraków, Komisja Historii Nauki PAU, Monografie 18, Kraków: PAU 2013, 59-64.

 129. (opracowanie) Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna, tekst grecki i polski, ŹMT 70, Kraków: Wydawnictwo WAM 2013, 796 s.

 130. (współautorstwo z Moniką Ożóg) Praktyki magiczne w aktach synodalnych – kwestie terminologiczne i zarys problematyki, [w:] Zabobony, czary i magia w Kościele starożytnym, red. M. Ożóg, N. Widok, Opolska Biblioteka Teologiczna 138, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO 2013, ISBN 978-83-63950-21-7, 97-117 (opublikowane w 2014).

 131. Wielkość Orygenesa (wywiad), „Życie Duchowe” Zima 77 (2014) 142-149.

 132. Herezja jako grzech przeciwko świętości Kościoła. Uwagi na temat przepisów synodalnych późnego antyku, „Studia Nauk Teologicznych PAN”, 6-7 (2011-2012) 39-50 (opublikowane w 2014).

 133. Baptysteria rzymskie w Liber Pontificalis. Część II: Baptysterium w Bazylice św. Piotra, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 34 (2014) 313-320.

 134. (opr. z A. Baronem) Acta synodalia (Ann. 506-553), Synodi et Collectiones Legum, voI. VIII, Kraków: Wydawnictwo WAM 2014, XXXVI + 763.

 135. (opr. z Moniką Ożóg Liber Pontificalis I-XCVI (usque ad annum 772), Synodi et Collectiones Legum, vol. IX, Kraków: Wydawnictwo WAM 2014, LXI + 289 + 289*.

 136. Pojmowanie synostwa Bożego Jezusa Chrystusa w IV wieku, „E-Patrologos” 1 (2015) z. 1, 6-19.

 137. (z M. Ożóg) Il battesimo di Clodoveo e le sue possibili ripercussioni in Italia alla luce del Liber Pontificalis, ossia della chiesa romana di S. Martino ai Monti, “Gregorianum” 93, 1 (2015) 157-174.

 138. Podróże naukowe Orygenesa w aleksandryjskim okresie jego życia (ok. 186-232), [w:] D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz (red.), Itinera clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych [Itinera clericorum. Culture and religious aspects of travel and clergy], Kraków 2014, 11-30 (druk w 2015).

 139. Ekshumacja ciał świętych Piotra i Pawła w roku 258 i jej miejsce w kulturze chrześcijańskiej, [w:] S. Stabryła (red.) Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU 46 (2015) 25-32.

 140. Il trasferimento delle reliquie di Pietro e Paolo in Katakomba, „Studia Bobolanum” 26 (2015) z. 4, 119-130.

 141. Dzień stworzenia – dzień zbawienia. Uwagi na marginesie Ireneusza Adversus Haereses V, 23, 2 oraz syryjskiej Groty skarbów, E-Patrologos 1 (2015) z. 4, 69-78.

 142. Council of Nicaea (325). Religious and Political Context, Documents, Commentaries, trad. M. Fijak, Roma: GBPress, 2016.

 143. Kim są ci, którzy „dwa razy zawarli małżeństwo” z 8. kanonu Soboru Nicejskiego z 325 roku?, Studia Bobolanum” 27 (2016) z. 1, 185-204.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna