Historia- I iwojna światowa ( częŚĆ I)Pobieranie 18.27 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar18.27 Kb.
HISTORIA- I IWOJNA ŚWIATOWA ( CZĘŚĆ I)

TEST
.......................................................................... ..................................

imię, nazwisko klasa
1. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania:

,,Przy okazji podpisania Paktu o Nieagresji pomiędzy Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisani pełnomocnicy obu stron przedyskutowali w tajnych rozmowach sprawę granicy ich obopólnych stref interesów w Europie Wschodniej. Rozmowy te doprowadziły do następujących wniosków:

1. W wypadku nastąpienia terytorialnych lub politycznych zmian na terenach należących do państw bałtyckich(Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa) północna granica Litwy stanowić będzie granicę pomiędzy strefami interesów Niemiec i ZSSR. W związku z tym obie strony uznają interesy Litwy w rejonie Wilna.
2. W razie zmian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do państwa polskiego, strefy interesów Niemiec i ZSSR będą rozgraniczone mniej więcej wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Zagadnienie, czy interesy obu stron czynią pożądanym utrzymanie odrębnego państwa polskiego i jakie mają być granice tego państwa, może być ostatecznie rozstrzygnięte dopiero w toku wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozważą tę sprawę w drodze przyjaznego porozumienia.
3. Jeżeli idzie o Europę południowo-wschodnią to strona radziecka podkreśla swoje zainteresowanie Besarabią. Ze strony niemieckiej stwierdza się zupełne desinterressement odnośnie tego terytorium.

4. Protokół niniejszy traktowany będzie przez obie strony jako ściśle tajny.”
 1. Kto i kiedy podpisał powyższy dokument?

.....................................................................................................................................................................................

 1. dokument zapowiadał rozgraniczenie sfer wpływów między ........................... ..........i...................................

 2. Zapisz , gdzie miała przebiegać granica między tymi państwami: ....................................................................

............................................................................................................................................................................7p.

2. Uporządkuj chronologicznie następujące wydarzenia:3. Połącz pojęcia z ich znaczeniem, wpisując w miejsca wykropkowane odpowiednie cyfry:

 1. alianci (.....) 1. Skoncentrowanie więźniów w celu zmuszenia ich do ciężkiej,

wyniszczającej pracy

b) okupacja (.....) 2. Miejsce masowej koncentracji więźniów w celu ich wyniszczenia


c) obóz pracy (.....) 3. Zajęcie, opanowanie terytorium danego państwa i sprawowanie

w nim władzy

d) obóz zagłady (.....) 4. Sprzymierzeńcy, sojusznicy

4p.


4. Na stolicę Generalnego Gubernatorstwa Niemcy wybrali:

 1. a. Warszawę

 2. b. Kielce

c. Kraków 1p.
5. Getta były to:

 1. wydzielone i zamknięte obszary miejskie, do których przesiedlano ludność żydowską

 2. obozy zagłady

 3. zamknięte obszary, na których dokonywano masowych rozstrzeliwań Żydów

1p.

 1. Deportacja to:

 1. rozszerzenie strefy wpływów

 2. przymusowe przesiedlenie

 3. dobrowolna zmiana miejsca zamieszkania 1p.

7. Wpisz odpowiednio do tabelki elementy rozsypanki, dotyczące sytuacji Polaków pod okupacją niemiecką

i radziecką . Dopisz brakujące elementy.

Okupacja niemiecka

Okupacja radziecka* niszczenie życia gospodarczego* system Gułag* niszczenie życia kulturalnego* przymusowe wcielanie do armii* wysiedlanie i roboty przymusowe* zsyłki i roboty przymusowe* niszczenie kultury i życia religijnego* zagarnięcie majątków polskich* pozbawienie wszelkich praw* aresztowania, egzekucje, deportacje* obozy koncentracyjne* eksterminacja Żydów * terror, egzekucje, łapanki* 11p.


 1. Państwo Vichy powstało :

 1. w Holandii

 2. w Norwegii

 3. we Francji 1p.
 1. Karta Atlantycka to dokument

 1. podpisany między państwami osi a aliantami

 2. który stał się związkiem sprzymierzonych przeciw faszyzmowi

 3. który rozpoczął działania zbrojne na Atlantyku

1p.

10. Plan ,, Barbarossa” to: 1. niemiecki plan ataku na ZSRR

 2. niemiecki plan ataku na Norwegię

 3. japoński plan agresji na USA 1p.
 1. Agresja ZSRR na Polskę miała miejsce :

 1. 1 września 1939 r. o godz. 7.oo

 2. 17 września 1939 r. o godz. 3.oo

 3. 23 września 1939 r. o godz. 4.2o 1p.


12. Wyjaśnij ( nie mniej niż osiem zdań), co kryje się pod określeniem sprawa katyńska. 10p.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna