Historia literatury polskiej – Młoda polska I xx-lecie międzywojenne MŁoda polska treści kształceniaPobieranie 33.84 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar33.84 Kb.
Historia literatury polskiej – Młoda polska i XX-lecie międzywojenne
MŁODA POLSKA
Treści kształcenia:

 1. Realia historyczne w Europie i kraju.

 2. Periodyzacja i terminologia historycznoliteracka.

 3. Młoda Polska i „izmy”.

 4. Stanowiska filozoficzne (H. Bergson, F. Nietzsche, A. Schopenhauer).

 5. Ośrodki życia literackiego i artystycznego. Teatr. Kabarety (Zielony Balonik).

 6. Czasopisma literackie, programy i manifesty literackie.

 7. Krytycy literaccy okresu.


Poezja:

 1. Poezja lat 1890–1900: debiuty młodych. Liryka pesymistyczno
  -dekadencka (m.in. sztuka, przyroda, erotyka, nirwana). Cechy symbolizmu polskiego, związki z poezją francuską. Impresjonizm. Kultura Bliskiego Wschodu. Antyk. Chrześcijaństwo. Cechy języka poetyckiego.

 2. Poezja lat 1900–1907: J. Kasprowicz, T. Miciński, L. Staff. Ekspresjonizm. Związki z filozofią okresu. Wartości estetyczne.

 3. Poezja lat 1907–1918.

 4. Ewolucja postaw światopoglądowych. J. Kasprowicz, L. Staff. Młodopolski franciszkanizm, idealizacja przyrody, mimetyzm, nowy typ bohatera, stylizacja na prymitywizm ludowy. Związki B. Leśmiana z bergsonizmem. Cechy tomu Sad rozstajny.

 5. Poezja patriotyczna lat wojennych (J. Mączka, E. Słoński).


Proza:

 1. Naturalistyczno-realistyczny nurt w nowelistyce.

 2. Symbolizm i impresjonizm w małych formach narracyjnych.

 3. Problematyka społeczno-narodowa (S. Żeromski; cechy prozy Żeromskiego i W. St. Reymonta).

 4. Powieść historyczna i jej poetyka.

 5. Powieści o tematyce wiejskiej. Folklor.

 6. Pałuba K. Irzykowskiego.

 7. Powieść społeczno-obyczajowa i liryczno-psychologiczna.

 8. Nowatorska pozycja Próchna W. Berenta.

 9. Udział krytyki w procesie przemiany powieści. St. Brzozowski i Legenda Młodej Polski.


Dramat:

 1. W nurcie Wielkiej Reformy.

 2. Dramaturgia skandynawska.

 3. Kierunki artystyczne: symbolizm, ekspresjonizm, realizm, neoromantyzm.

 4. S. Wyspiański – twórca dramatu narodowego, reformator teatru: idea „teatru ogromnego”, związki z dramaturgią zachodnioeuropejską, tradycją romantyczną, antykiem; działalność artystyczna poza dramaturgią.

 5. Dramat realistyczny Młodej Polski.


Literatura podstawowa:

Lektury:

Poezja:

 1. J. Kasprowicz, Wybór poezji, opr. J. J. Lipski, BN I 120, wyd 3, Wrocław 1990.

 2. B. Leśmian, Poezje wybrane, opr. J. Trznadel, BN I 217, wyd. 2, Wrocław 1983.

 3. T. Miciński, Poezje, opr. J. Prokop, Kraków 1980.

 4. L. Staff, Wybór poezji, opr. M. Jastrun, BN I 181, Wrocław 1963.

 5. K. Tetmajer, Poezje wybrane, opr. J. Krzyżanowski, wyd. 2 zmien., Wrocław 1968.

 6. T. Żeleński (Boy), Słówka, opr. T. Weiss, BN I 255, Wrocław 1988.


Proza:

 1. W. Berent, Próchno, opr. J. Paszek, BN I 234, Wrocław 1979.

 2. W. Orkan, Komornicy i opowiadania wybrane, wyb. B. Faron, Warszawa 1975.

 3. W. S. Reymont, Chłopi, opr. F. Ziejka, BN I 279, Wrocław 1991.

 4. S. Żeromski, Ludzie bezdomni, opr. I. Maciejewska, BN I 254, Wrocław 1987; Syzyfowe prace, opr. A. Hutnikiewicz, BN I 216, Wrocław 1992; Wybór opowiadań, opr. A. Hutnikiewicz, BN I 202, Wrocław 1971 (Doktor Piotr, Rozdziobią nas kruki, wrony..., Siłaczka, Zapomnienie, Zmierzch).


Dramat:

 1. T. Miciński, Termopile polskie, opr. T. Wróblewska, Kraków 1980.

 2. St. Przybyszewski, Złote runo [w:] Wybór pism, opr. R. Taborski, BN I 190, Wrocław 1966.

 3. St. Wyspiański, Noc listopadowa, opr. J. Nowakowski, BN I 193, Wrocław 1974; Wesele, opr. J. Nowakowski, BN I 218, wyd. 4, Wrocław 1984.

 4. G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej, opr. T. Weiss, BN I 187, Wrocław 1978.


Krytyka literacka:

 1. St. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, wyd. 2, Lwów 1910 (repr. Kraków 1983).

 2. I. Matuszewski, Słowacki i nowa sztuka (modernizm) [w:] Z pism, wybór, wstęp i opr. S. Sandler, t. 3, Warszawa 1965.


Opracowania:

 1. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 1994.

 2. Myśl teatralna Młodej Polski. Antologia, wyb. i opr. I. Sławińska i S. Kruk, Warszawa 1966 (I. Sławińska, Młodopolska batalia o teatr).

 3. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, ser. 5, t. 1-4, Warszawa 1967-1977 (t.1: K. Wyka, Charakterystyka okresu Młodej Polski; biogramy J. Kasprowicza, K. Przerwy-Tetmajera; t. 2: biogramy J. A. Kisielewskiego, T. Micińskiego, St. Przybyszewskiego, St. Wyspiańskiego; t. 3: biogramy W. Berenta, W. Orkana, W. St. Reymonta, S. Żeromskiego; t. 4: biogramy St. Brzozowskiego, I. Matuszewskiego, A. Potockiego, Z. Przesmyckiego [Miriama]).

 4. M. Podraza-Kwiatkowska; Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992.

 5. Poezja Młodej Polski, opr. M. Jastrun, BN I 125, wyd. 3, Wrocław 1967.

 6. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, opr. M. Podraza – Kwiatkowska, BN I 212, wyd. 3, Wrocław 2000.

 7. K. Wyka, Młoda Polska, t. 1 (Modernizm polski), Kraków 1977.


Literatura uzupełniająca:

Lektury (dwa utwory do wyboru):

 1. W. Berent, Ozimina, opr. M. Głowiński, BN I 213, Wrocław 1974.

 2. A. Nowaczyński, Wielki Fryderyk, opr. A. Hutnikiewicz, BN I 241, Wrocław 1982.

 3. W. Orkan, W roztokach, opr. St. Pigoń, Wrocław 1965.

 4. T. Rittner, W małym domku, opr. Z. Raszewski, BN I 116, Wrocław 1954.

 5. St. Wyspiański, Wyzwolenie, opr. A. Łempicka, BN I 200, Wrocław 1970.

 6. S. Żeromski, Róża [w:] Dzieła, opr. St. Pigoń, Warszawa 1975.


Opracowania (dwie publikacje do wyboru):

 1. A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996; Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski, Kraków 2003.

 2. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1996; Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Kraków 1997.

 3. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, wyd. 2, Kraków 1997.

 4. J. Kwiatkowski, U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa 1966.

 5. J.J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891-1906, Warszawa 1975.

 6. E. Miodońska-Brookes, Studia o kompozycji dramatów Stanisława Wyspiańskiego, Wrocław 1972.

 7. Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, red. M. Podraza
  -Kwiatkowska, Kraków 1977.

 8. J. Nowakowski, Wyspiański. Studia o dramatach, Kraków 1972.

 9. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena literackie, Wrocław 1997.

 10. M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy – dekadenci – herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985; Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, wyd. 3, Kraków 2001.

 11. M. Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 1999.

 12. M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994.

 13. Studia o Tadeuszu Micińskim, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1979.

 14. Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1995.

 15. T. Walas, Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905), Kraków 1986.

 16. T. Weiss, Legenda i prawda Zielonego Balonika, wyd. 2, Kraków 1987.

 17. J. Waligóra, Dramat historyczny w epoce Młodej Polski, Kraków 1993.

 18. W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej, red. M. Stala, F. Ziejka, Kraków 2001.

 19. F. Ziejka, „Wesele” w kręgu mitów polskich, wyd. 2 poszerz., Kraków 1997.Jerzy Waligóra
  1. DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNETreści kształcenia:

Wykład:

Chronologia oraz historyczno-kulturowe tło epoki; ośrodki życia literackiego i artystycznego; czasopisma literackie i artystyczne; ważniejsze programy i dyskusje literackie okresu; główne formacje poetyckie oraz historycznie uwarunkowana ewolucja liryki międzywojennej; nurty w prozie (zwłaszcza realizm psychologiczny, groteska oraz proza niefikcjonalna: autobiograficzna i reportażowa); tradycja i nowatorstwo w dramacie i teatrze Dwudziestolecia; krytyka literacka i jej najważniejsi przedstawiciele.


Ćwiczenia:

Poezja :

Liryka międzywojenna w kręgu programów i poszukiwań awangardowych (ekspresjonizm, formizm, futuryzm i Awangarda Krakowska); tendencje klasycyzujące i poetyka codzienności (L. Staff, poezja skamandrycka); poezja międzywojenna wobec zagrożeń cywilizacji - katastrofizm i progresywizm (Druga Awangarda, poezja proletariacka).


Proza:

Proza polityczna i społeczna międzywojnia (S. Żeromski i J. Kaden-Bandrowski); odmiany prozy psychologicznej (Z. Nałkowska, M. Kuncewiczowa, J. Iwaszkiewicz); nurt groteskowy w prozie Dwudziestolecia (B. Schulz, W. Gombrowicz); autobiografizm i diarystyka (M. Dąbrowska, Z. Nałkowska, Z. Uniłowski).


Dramat i teatr:

Dramat awangardowy (S. I. Witkiewicz, W. Gombrowicz); realizm w dramacie międzywojennym (J. Szaniawski).


Literatura podstawowa:

Lektury:

Poezja:

 1. Zaleca się korzystanie z tekstów literackich wydanych w pierwszej serii Biblioteki Narodowej:

a) W. Broniewski, J. Czechowicz: BN I 199;

b) J. Iwaszkiewicz, J. Lechoń: BN I, 256;

c) B. Leśmian: BN I 217;

d) Cz. Miłosz, M. Pawlikowska-Jasnorzewska: BN I 194;

e) J. Przyboś: BN I 266;

f) A. Słonimski, L. Staff: BN I 181;

g) J. Tuwim: BN I 184;

h) K. Wierzyński: BN I 275. 1. Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, wstęp i koment. Z. Jarosiński, BN I 230, Wrocław 1978.

 2. Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, wybór i wstęp M. Głowiński i J. Sławiński, t. 1-2, BN I 253, Wrocław 1987.


Proza:

 1. M. Dąbrowska, Noce i dnie, t. 1-4, Warszawa 1993.

 2. M. Dąbrowska, Dzienniki, t. 1-3, Warszawa 1997 (wybór).

 3. W. Gombrowicz, Ferdydurke [w:] Dzieła, red. J. Błoński, t. 2, Kraków 1986 i in. wyd.

 4. J. Iwaszkiewicz, Opowiadania wybrane, oprac. A. Zawada, BN I 303, Wrocław 2001 (Brzezina, Panny z Wilka).

 5. J. Kaden-Bandrowski, Generał Barcz, oprac. M. Sprusiński, BN I 223, Wrocław 1975.

 6. Z. Nałkowska, Granica, opr. W. Wójcik, BN I 204, Wrocław 1971.

 7. Z. Nałkowska, Dzienniki, t. 3-4, Warszawa 1989 (wybór).

 8. B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, opr. J. Jarzębski, BN I 264, Wrocław 1998.

 9. Z. Uniłowski, Wspólny pokój i inne utwory, oprac. B. Faron, BN I 224, Wrocław 1976.

 10. S. Żeromski, Przedwiośnie, oprac. Z. J. Adamczyk, BN I 242, Wrocław 1982.


Dramat:

 1. W. Gombrowicz, Iwona, księżniczka Burgunda [w:] Dzieła, red. J. Błoński, t. 6, Kraków 1986.

 2. J. Szaniawski, Wybór dramatów, oprac. A. Hutnikiewicz, BN I 263, Wrocław 1988 (Adwokat i róże, Żeglarz).

 3. S. I. Witkiewicz, Wybór dramatów, wyb. J. Błoński, oprac. M. Kwaśny, BN I 221, Wrocław 1983 (Matka, Szewcy).


Krytyka literacka:

 1. T. Boy-Żeleński, K. Irzykowski, Wybór pism krytycznoliterackich, oprac. W. Głowala, BN I 222, Wrocław 1975.

 2. I. Fik, Wybór pism krytycznych, oprac. A Chruszczyński, Warszawa 1961.

 3. J. E. Skiwski, Na przełaj oraz inne szkice o literaturze i kulturze, oprac. M. Urbanowski, Kraków 1999.


Opracowania:

 1. J. Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990.

 2. Literatura polska 1918-1975, t. 1: 1918-1932, red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski, Warszawa 1975; t. 2: 1933-1944, red. A. Brodzka, S. Żółkiewski, Warszawa 1993.

 3. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1993 (wybrane hasła).


Literatura uzupełniająca:

Lektury:

 1. J. Andrzejewski, Ład serca, Warszawa 1957.

 2. P. Gojawiczyńska, Dziewczęta z Nowolipek, Warszawa 1999.

 3. J. Iwaszkiewicz, Czerwone tarcze, Warszawa 1976.

 4. L. Kruczkowski, Kordian i cham, Warszawa 1982.

 5. J. Kurek, Grypa szaleje w Naprawie, Kraków 1967.

 6. J. Parandowski, Niebo w płomieniach, Warszawa 1988.

 7. Poezja polska 1914-1939. Antologia, opr. R. Matuszewski i S. Pollak, Warszawa 1984.

 8. Przedmieście. (Wybór pism). Zespół literacki Przedmieście, Warszawa 1959.

 9. K.H. Rostworowski, Wybór dramatów, oprac. J. Popiel, BN I 281, Wrocław 1992.

 10. H. Worcell, Zaklęte rewiry, Wrocław 1998.

 11. E. Zegadłowicz, Zmory, Kraków 1992.


Opracowania:

 1. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1918-1939, Warszawa 1996.

 2. L. Eustachiewicz, Dwudziestolecie 1919-1939, Warszawa 1983.

 3. A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia, Warszawa 1974 i in. wyd.

 4. A. Kowalczykowa, Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939, Warszawa 1981.

 5. Lektury polonistyczne: Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa, t. 1 red. J. Jarzębski, R. Nycz, Kraków 1997; t. 2 red. R. Nycz, Kraków 1999.

 6. S. Marczak-Oborski, Teatr w Polsce 1918-1939, Warszawa 1984.

 7. Cz. Miłosz, Wyprawa w dwudziestolecie, Kraków 1999.

 8. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, ser. 6, t. 1-4: Literatura polska w okresie międzywojennym, t. 1-2: red. J. Kądziela, J. Kwiatkowski, I. Wyczańska, Kraków 1979; t. 3-4: red. I. Maciejewska, J. Trznadel, M. Pokrasenowa, Kraków 1993.

 9. Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, red. B. Faron, Warszawa 1972.

 10. Poeci dwudziestolecia międzywojennego, red. I. Maciejewska, t. 1-2, Warszawa 1982.

 11. M. Rawiński, Dramaturgia polska 1918-1939, Warszawa 1993.

 12. A. Zawada, Dwudziestolecie literackie, Wrocław 1995.Bogusław Gryszkiewicz©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna