Historia literatury staropolskiej I oświeceniowejPobieranie 109.61 Kb.
Strona1/3
Data09.05.2016
Rozmiar109.61 Kb.
  1   2   3

HISTORIA LITERATURY STAROPOLSKIEJ I OŚWIECENIOWEJ


Treści kształcenia:

Wykład:

 1. Warsztat bibliograficzny: omówienie najważniejszych syntez akademickich oraz podstawowych opracowań z zakresu literatury staropolskiej i oświeceniowej, periodyzacja epok literackich ze szczególnym uwzględnieniem cezur, pozwalających w przybliżeniu określić nowe tendencje w kulturze i literaturze.

 2. Średniowiecza literatura polska: oralność i piśmienność, najważniejsze zabytki literatury religijnej i świeckiej (problematyka przekładu, parafrazy i oryginalności dzieł polskich), typologia gatunków, wzorce osobowe w średniowieczu.

 3. Renesansowa literatura polska: humanizm renesansowy oraz reformacja, fazy epoki ze wskazaniem najwybitniejszych twórców i zjawisk literackich, rola tradycji antycznej w piśmiennictwie epoki, erudycja humanistyczna, imitacja i emulacja, preferencje w zakresie gatunków, syntetyczna ocena twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego.

 4. Barokowa literatura polska: manieryzm a barok, główne nurty w twórczości barokowej, literatura w służbie kontrreformacji, różnowiercy i ich wkład w rozwój literatury doby baroku, ewolucja sarmatyzmu, twórczość okolicznościowa oraz sylwiczna.

 5. Oświeceniowa literatura polska: definicje pojęć – klasycyzm, sentymentalizm, rokoko; główni przedstawiciele formacji oświeceniowej, Ignacy Krasicki i jego wkład w rozwój literatury polskiej, rola dworu królewskiego oraz magnackich w propagowaniu nowych idei, stosunek do wcześniejszej tradycji, dydaktyzm i jego odbicie w doborze gatunków literackich.


Ćwiczenia:

 1. Historia i literatura – polskie kroniki średniowieczne.

 2. Obraz świata, Boga i człowieka w średniowiecznej liryce religijnej.

 3. Średniowieczna eschatologia (motywy śmierci, sądu ostatecznego, ars moriendi).

 4. Tematyka społeczno-obyczajowa w poezji polskiego średniowiecza.

 5. Średniowieczne narracje hagiograficzne i biblijno-apokryficzne.

 6. Humanistyczna poezja nowołacińska wczesnego renesansu.

 7. Wczesnorenesansowa twórczość w języku polskim.

 8. Idea „poczciwości” w twórczości Mikołaja Reja.

 9. Pieśni Kochanowskiego wobec tradycji antycznej i humanistycznej.

 10. „Fraszki nad złoto droższe” Mistrza z Czarnolasu.

 11. Treny Kochanowskiego i kryzys humanizmu.

 12. Renesansowe tłumaczenia i parafrazy biblijne.

 13. Mit Złotego Wieku i renesansowe wcielenia Arkadii.

 14. Poezja metafizyczna i medytacyjna przełomu renesansowo-barokowego.

 15. Pisemne kolokwium zaliczeniowe (średniowiecze - renesans).

 16. Estetyka barokowego konceptyzmu.

 17. W kręgu baroku dworskiego (Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn).

 18. Poetycka moralistyka Wacława Potockiego.

 19. Poezja ziemiańska polskiego baroku.

 20. Idee sarmackie w prozie i poezji XVII stulecia.

 21. Oświeceni wobec sarmatyzmu.

 22. Klasycyzm oświeceniowy.

 23. Ignacego Krasickiego ocena przeszłości i współczesności.

 24. Narodziny nowożytnej powieści.

 25. Sentymentalizm Franciszka Karpińskiego.

 26. Estetyka rokoka w poezji i sztuce.

 27. Kolokwium zaliczeniowe (barok - oświecenie).


ŚREDNIOWIECZE

Literatura podstawowa:

Lektury:

 1. Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przekł. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, BN I 59, Wrocław 1965 i nast. wyd.

 2. By czas nie zaćmił i niepamięć”. Wybór kronik średniowiecznych, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1979 (Roczniki Jana Długosza, Kronika Janka z Czarnkowa).

 3. Literatura staropolska. Wybór tekstów, wybór i oprac. P. Borek i R. Mazurkiewicz, t. 1, Kraków 2006 (z działu Średniowiecze: poezja łacińska, polska poezja religijna).

 4. Polska poezja świecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, BN I 60, Wrocław 1997.

 5. Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, oprac. M. Włodarski, BN I 310, Wrocław 2007.

 6. Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, przekł. J. Pleziowa, oprac. i wst. M. Plezia, Warszawa 1987 (Żywot mniejszy św. Stanisława lub św. Wojciecha Tempore illo).

 7. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1984 i nast. wyd. (z działu Przekłady Biblii: Biblia królowej Zofii, Psałterz floriański; z działu Kazania: Kazania świętokrzyskie; z działu Literatura o cechach apokryficznych i apokryfy: Rozmyślanie przemyskie).


Opracowania:

 1. T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995 i nast. wyd.

 2. Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok, red. T. Michałowska, Wrocław 1990 i nast. wyd. (hasła: Apokryf, Biblia, Dramat liturgiczny, Hagiografia, Kazanie, Kronika, Misterium, Pieśń religijna, Sekwencja, Średniowiecze, Trop).


Literatura uzupełniająca:

Lektury (jedna publikacja do wyboru):

 1. By czas nie zaćmił i niepamięć”. Wybór kronik średniowiecznych, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1979 (Kronika krakowska, Kronika wielkopolska).

 2. Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne, wyd. W.R. Rzepka i W. Wydra, wst. M. Adamczyk, Warszawa–Poznań 1996.

 3. Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, t. 1, Warszawa 1959 (Nawiedzenie grobu).

 4. K. Liman, Antologia poezji łacińskiej w Polsce. Średniowiecze, Poznań 2004.

 5. Modlitwy księżnej Gertrudy z „Psałterza Egberta” w Cividale, przekł. i oprac. B. Kürbis, Kraków 1998.

 6. Mistrz Wincenty tzw. Kadłubek, Kronika polska, przekł. i oprac. B. Kürbis, BN I 227, Wrocław 1992.

 7. J. Ostroróg, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej [w:] Filozofia i myśl społeczna XIII–XV wieku, przekł. A Pawiński, wybór, oprac., wst. i przyp. J. Domański, sł. wst. W. Tatarkiewicz, Warszawa 1978.

 8. Polskie wierszowane legendy średniowieczne, wyd. i oprac. S. Vrtel
  -Wierczyński i W. Kuraszkiewicz, Wrocław 1962.

 9. Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1987 (Jan Ursyn z Krakowa, O sposobie pisania listów, O życiu i cudach bł. Kingi, O życiu i cudach świętej Jadwigi).

 10. W. Wydra, W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1984 i nast. wyd. (z działu „Przekłady Biblii”: Psałterz puławski; z działu „Kazania”: Kazania gnieźnieńskie, Jan z Szamotuł, Kazania o Maryi Pannie Czystej; Kazanie na dzień Wszech Świętych; z działu „Literatura o cechach apokryficznych i apokryfy”: Rozmyślania dominikańskie, Ewangelia Nikodema, Historia Trzech Króli, List Lentulusa do senatu rzymskiego; z działu „Świecka proza powieściowa i nowelistyczna”: Historia Aleksandra Wielkiego).


Opracowania (jedna publikacja do wyboru):

 1. M. Adamczyk, Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku, Poznań 1980.

 2. E. Auerbach, Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu, przekł. R. Urbański, Kraków 2006.

 3. Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, E. Ostrowska, H. Feicht, Wrocław 1962, BPP Seria A, nr 1 (wstępy: filologiczny, językowy i muzykologiczny).

 4. T. Borawska, K. Górski, Umysłowość średniowiecza, Warszawa 1993.

 5. U. Borkowska, Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku), Lublin 1988.

 6. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przekł. i oprac. Andrzej Borowski, Kraków 2005.

 7. A. Czyż, Bogurodzica - między Wschodem a Zachodem. Kilka myśli o duchowej jedności Europy, „Ogród” 1991 nr. 4; (lub w: A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych, Warszawa 1995).

 8. J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław 1964.

 9. A. Dąbrówka, Średniowiecze. Korzenie, Warszawa 2005.

 10. A. Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia – cywilizacja – estetyka, Wrocław 2001.

 11. A. Drzewicka, Starofrancuska epopeja rycerska. Szkice, Warszawa 1979.

 12. G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, przekł. K. Dolatowska, Warszawa 1986.

 13. U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, przekł. M. Olszewski i M. Zabłocka, Kraków 1994.

 14. N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przekł. T. Zabłudowski, Warszawa 1980.

 15. J. le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, przekł. H. Szumańska
  -Grossowa, Warszawa 1994.

 16. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986 (fragment dotyczący średniowiecza).

 17. A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, przekł. J. Dancygier, Warszawa 1976.

 18. A. Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przekł. Z. Dobrzyniecki, Warszawa 1987.

 19. J. Huizinga, Jesień średniowiecza, przekł. T. Brzostowski, Warszawa 1992.

 20. A. Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie, Warszawa 1966.

 21. W.P. Ker, Wczesne średniowiecze. Zarys historii literatury, przekł. T. Rybowski, Wrocław 1977.

 22. J. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981 (rozdział 1: W wiekach średnich).

 23. C.S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, przekł. W. Ostrowski, Kraków 1995.

 24. Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, red. T. Michałowska, Warszawa 1993 (rozprawy S. Świeżawskiego, Z. Włodek i T. Michałowskiej).

 25. Łacina jako język elit, red. Jerzy Axer, Warszawa 2004.

 26. T. Manteuffel, Kultura Europy średniowiecznej, Warszawa 1974.

 27. R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 2002 (cz. 2: Kultura staropolska).

 28. R. Mazurkiewicz, Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne, Kraków 2002.

 29. Mediewistyka literacka w Polsce, red. T. Michałowska, Warszawa 2003.

 30. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Średniowiecze, Warszawa 1963.

 31. M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1973.

 32. E. Ostrowska, Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Kraków 1978.

 33. E. Ostrowska, O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków językowych, Kraków 1967.

 34. E. Panofsky, Studia z historii sztuki, wybór i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1971 (Architektura gotycka i scholastyka).

 35. K. Pawłowski, Retoryka starożytna w „Kronice”Wincentego Kadłubka, Kraków 2004.

 36. R. Pernoud, Kobieta w czasach katedr, przekł. I. Badowska, Warszawa 1990.

 37. Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław 1989 (wybór).

 38. K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli średniowiecza, Warszawa 1968 (wybór).

 39. E. Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984.

 40. H. Samsonowicz, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław 1991.

 41. H. Samsonowicz, Złota jesień polskiego średniowiecza, Warszawa 1971.

 42. J. Starnawski, Średniowiecze, Warszawa 1989.

 43. P. Stępień, Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach (Kazanie na dzień św. Katarzyny, Legenda o św. Aleksym, Lament świętokrzyski, Żołtarz Jezusow), Warszawa 2003.

 44. J. Strzelczyk, Średniowieczny obraz świata, Poznań 2004.

 45. Średniowiecze. Studia o kulturze, red. J. Lewański, t. 1-4, Warszawa 1961
  –1969.

 46. S. Urbańczyk, "Bogurodzica". Problemy czasu powstania i tła kulturalnego, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 1 (lub w: S. Urbańczyk, Prace z dziejów języka polskiego, Wrocław 1979).

 47. H. Waddel, Średniowiecze wagantów, przekł. Z. Wrzeszcz, Warszawa 1960.

 48. N.M. Wildiers, Obraz świata a teologia. Od średniowiecza do dzisiaj, przekł. J. Doktór, Warszawa 1985.

 49. T. Witczak, Literatura średniowiecza, Warszawa 1990 i nast. wyd.

 50. M. Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku, Kraków 1987.

 51. A. Wolański, Dramat liturgiczny w średniowieczu, Wrocław 2005.

 52. J. Woronczak, Polskość i europejskość literatury naszego średniowiecza [w:] Studia o literaturze średniowiecza i renesansu, Wrocław 1993 (lub w zbiorze: Problemy literatury staropolskiej, red. J. Pelc, ser. 1, Wrocław 1972).

 53. J. Woronczak, Studia o literaturze średniowiecza i renesansu, Wrocław 1993.

 54. R. Wójcik, „Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku, Poznań 2006.

 55. W. Wydra, Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach, Warszawa 2003.

 56. W. Wydra, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej, Poznań 1992.  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna