Historii w klasie II b lo opracowany na podstawie programu nauczania historii w trzyletnim liceum ogólnokształcącym „Ludzie I epoki”Pobieranie 169.89 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar169.89 Kb.
WYNIKOWY PLAN NAUCZANIA HISTORII W KLASIE II b LO

Opracowany na podstawie programu nauczania historii w trzyletnim liceum ogólnokształcącym „Ludzie i epoki”, w zakresie rozszerzonym DKOS-4015-65/02, z uwzględnieniem Podstawy programowej określonej Rozporządzeniem MENiS z dn. 26.02.2002 r., zmodyfikowany celem dostosowania do warunków panujących w szkole; przygotowany przez mgr Danutę Rusel

Liczba godzin w tygodniu – 3
Wiedza i umiejętności, które uczniowie powinni opanować, zostały podzielone na dwa poziomy:

( P ) poziom podstawowy

( PP ) poziom ponad podstawowy
l.p.

Dział/Temat

l. godzin
Wymagania programowe


Poziom podstawowy:

Uczeń potrafi:


Wymagania programowe

Poziom ponadpodstawowy:

Uczeń potrafi:
Ścieżki edukacyjne

1.

Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z PSO.

12.

Przemiany gospodarcze, społeczne, polityczne, kulturowe w Europie w XIV – XV wieku.

1


 • wymienić najważniejsze problemy społeczne, gospodarcze późnego średniowiecza,

 • wskazać główne konflikty polityczne,

 • wymienić cechy kultury późnego średniowiecza,

 • porównać sytuację w państwie polskim i w Europie Zachodniej,

 • wyjaśnić znaczenie unii z Litwą,

 • wymienić zabytki kultury późnego średniowiecza,

 • wykazać, że ta epoka zapowiada nadejście humanizmu,3.

Złoty wiek Europy.

U źródeł europejskiego humanizmu.

1


 • określić przyczyny powstania humanizmu i renesansu w Italii ,

 • scharakteryzować nowy styl życia ludzi renesansu,

 • wymienić twórców renesansowej myśli społeczno-politycznej i ich dzieła (przykłady polskie i europejskie),

 • wymienić twórców w dziedzinie literatury i sztuki oraz ich dzieła,

 • wykazać różnice między tematyką dzieł literackich i artystycznych w średniowieczu i renesansie,

 • charakteryzować poglądy T. More’a, N. Machiawellego, J. Bodina, A.F. Modrzewskiego,

UCZESTNICTWO W KULTURZE

Wiedza o stylach i epokach, wybitnych twórcach. Związki i zależności między różnymi dziedzina mi sztuki.


4- 5.

O ludzką miarę rzeczy – w poszukiwaniu nowego ideału piękna.

2


 • określić tematykę dzieł renesansowych, podać przykłady,

 • wyjaśnić pojęcia: manieryzm, perspektywa, grafika, fresk,

 • wymienić przykłady zabytków sztuki renesansowej,

 • wymienić twórców i osiągnięcia polskiego renesansu,

 • dostrzec i rozpoznać cechy charakterystyczne dla sztuki renesansowej na przykładzie wybranych reprodukcji,

 • wskazać przykłady sztuki europejskiego renesansu w polskich muzeach i zbiorach,
UCZESTNICTWO W KULTURZE

Wiedza o stylach i epokach, wybitnych twórcach

ED. CZYTELNICZA I MEDIALNA

Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji.

6.

7- 8.

Wyprawy poza horyzont geograficzny Europy.


Powstanie imperiów kolonialnych i morskich.


1

2


 • wymienić przyczyny wypraw handlowych drogą morską,

 • wskazać skutki odkryć dla mieszkańców Europy i innych kontynentów,

 • wyjaśnić: karawela, kwadrant,

 • wymienić główne wyprawy i odkrywców,

 • wyjaśnić: rekonkwista, cywilizacje prekolumbijskie, konkwistadorzy ,faktoria handlowa,

 • wskazać kolonie Hiszpanii i Portugalii,

 • określić sposób zagospodarowania kolonii,

 • scharakteryzować uwarunkowania społeczne, polityczne, gospodarcze i techniczne wypraw,

 • ocenić wagę wypraw do Nowego Świata,

 • wyjaśnić rolę władców Hiszpanii i Portugalii,
 • scharakteryzować cywilizacje prekolumbijskie,

 • scharakteryzować politykę Hiszpanii i Portugalii wobec kolonii,

 • wskazać blaski i cienie wprowadzania chrześcijaństwa w Nowym Świecie,9- 10.

W poszukiwaniu nowych rozwiązań społeczno-gospodarczych.

2


 • określić przyczyny zmian w wymianie handlowej i produkcji,

 • wyjaśnić pojęcia: merkantylizm, folwark pańszczyźniany, giełda, weksel, kompania, dualizm gospodarczy, nożyce cen, rewolucja cen,

 • wyjaśnić mechanizm rewolucji cen i jego wpływ na dzieje gospodarcze Europy Wschodniej i Środkowej,

 • wyjaśnić dlaczego Polska była „spichlerzem Europy” ,

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wpływ środowiska naturalnego na kierunki i tempo rozwoju cywilizacji.

11- 12.

Problemy polityczne w Europie w XVI w.

2


 • wskazać założenia i efekty polityki dynastycznej Habsburgów w XVI w.,

 • określić daty: 1515, 1525 – Pawia, 1526 -Mohacz, 1571- Lepanto,

 • wyjaśnić: wojny włoskie,

 • wskazać na mapie zmiany terytorialne w Europie w XVI w.

 • określić skutki ekspansji tureckiej dla Czech i Węgier,

 • scharakteryzować stosunki międzynarodowe w Europie w XVI w.,
13- 14.

Polska pod rządami ostatnich Jagiellonów.

2


 • omówić główne kierunki polskiej polityki zagranicznej w XVI w.,

 • określić politykę Zygmunta I wobec Krzyżaków,

 • wskazać zdobycze terytorialne,

 • wymienić przyczyny konfliktów Polski z sąsiadami,

 • analizować i interpretować źródła pisane, ikonograficzne i kartograficzne,
15- 17.

Rozłam w Kościele zachodnim.

3


 • wyjaśnić przyczyny rozłamu w Kościele,

 • określić przyczyny i oblicze wojen religijnych w Europie,

 • wyjaśnić źródła polskiej tolerancji religijnej,

 • wyjaśnić: symonia, nepotyzm, odpust, kalwinizm, luteranizm, predestynacja, akt supremacji, pastor, konsystorz, gmina wyznaniowa, hugenoci, purytanie, inkwizycja, indeks,

 • charakteryzować, doktryny Lutra i Kalwina,

 • wyjaśnić okoliczności odejścia Anglii z Kościoła,

 • porównać doktryny reformowane i katolicką,

 • ocenić postanowienia soboru trydenckiego,

 • scharakteryzować zmiany na mapie religijnej Europy,

EDUKACJA EUROPEJSKA

Proces integracji europejskiej w perspektywie historycznej: czynniki integrujące i dezintegrujące.


18- 19.

Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie.

2


 • określić zakres uprzywilejowania szlachty polskiej w XIV-XVI w.,

 • omówić uchwały ruchu egzekucyjnego,

 • wyjaśnić: konstytucja, sejm, sejmik, demokracja szlachecka, instrukcja sejmikowa, ruch egzekucyjny, kwarta, królewszczyzna,
 • scharakteryzować podział władzy w Polsce,

 • wskazać , jakie działania szlachty w XVI w. świadczą o jej dojrzałości politycznej i dbałości o losy państwa,

 • wykazać specyfikę ustroju Rzeczypospolitej w Europie,
20.

„Naród polski i litewski jedno jest” – unia lubelska.

1


 • wymienić przyczyny ścisłego związku Polski i Litwy,

 • wskazać różnice między unią realną a personalną ,

 • wyjaśnić: unia realna, unia lubelska,

 • określić charakter więzi na mocy unii lubelskiej,

 • scharakteryzować strukturę społeczną mieszkańców Polski,

 • ocenić skutki utworzenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów dla losów obu krajów,
21- 22.

O spokój wewnętrzny i bezpieczeństwo państwa – pierwsze wolne elekcje.

2


 • omówić okoliczności pierwszych elekcji królewskich w Polsce,

 • wyjaśnić: bezkrólewie, interrex, elekcja viritim, sejm konwokacyjny, artykuły henrykowskie, pacta conventa unia brzeska, unici,,

 • wskazać na mapie zmiany terytorialne,

 • scharakteryzować zasady funkcjonowania monarchii elekcyjnej,

 • określić znaczenie artykułów henrykowskich dla przyszłości ustroju państwa polskiego,

 • analizować teksty źródłowe,

 • ocenić politykę zagraniczną Stefana Batorego,
23.

Złoty wiek Europy – lekcja powtórzeniowa.

1


 • opisać charakter i znaczenie zmian spowodowanych ideami humanizmu i odkryciami geograficznymi,

 • wyjaśnić istotę elekcyjnej monarchii mieszanej w Polsce,

 • dostrzec związek między zmianami w dziedzinie gospodarki, kultury, świadomości i religii w XVI w.,

 • określić charakter władzy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej stosunki z sąsiadami,

 • scharakteryzować skutki reformacji w sferze kultury, gospodarczej, społecznej, politycznej,
24.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI

125.Srebrny wiek – wiek klęski, wiek chwały.

Europa w okresie wojny trzydziestoletniej.1

 • wymienić gł. okresy wojny w latach 1618-1648,

 • wymienić skutki wojen dla Rzeszy i Europy,


 • scharakteryzować przyczyny konfliktu,

 • wyjaśnić: defenestracja praska,

 • wskazać na mapie postanowienia pokoju westfalskiego,
26.

Władza królewska jest absolutna.

1


 • określić twórców systemu absolutnego we Francji: A. de Richelieu, G. Mazzarini, Ludwik XIV,

 • określić strukturę władzy w monarchii absolutnej,

 • wyjaśnić: monarchia absolutna, merkantylizm,

 • mechanizm działania państwa o władzy absolutnej,

 • wskazać cele, kierunki i efekty francuskiej polityki zagranicznej XVII / XVIII w,

 • ocenić cechy francuskiego absolutyzmu,27.

Od wielkiej rebelii do chwalebnej rewolucji – przeobrażenia wewnętrzne w Anglii.
1

 • wymienić przyczyny obalenia i stracenia króla Karola I,

 • ocenić postawę O. Cromwella w obliczu konfliktu króla z parlamentem,

 • wyjaśnić: republika, monarchia parlamentarna,

 • scharakteryzować strukturę i zasady władzy w angielskiej monarchii parlamentarnej: Habeas Corpus Act, Bill of Rights,

 • określić znaczenie rewolucji angielskiej,
28.

Zwycięstwo tendencji oligarchicznych w Rzeczpospolitej XVII wieku.


1

 • wyjaśnić: oligarchia magnacka, liberum veto, rokosz sandomierski, rokosz Lubomirskiego,

 • wymienić przyczyny konfliktu króla ze szlachtą,

 • scharakteryzować zmiany ustroju Rzeczpospolitej od demokracji do oligarchii,

 • wyjaśnić przyczyny dominacji magnaterii,
29.

Polska orężna – konflikty z sąsiadami w I poł. XVII w.

1


 • wyjaśnić powody i etapy wojen Polski ze Szwecją,

 • określić daty: 1605, 1610, 1619, 1634, 1629, 1635, 1655-60,

 • wyjaśnić: potop szwedzki, dymitriady

 • określić przyczyny starcia z imperium Osmańskim w 1620-21 r.,

 • zestawić chronologicznie kolejne wojny Rzeczypospolitej z sąsiadami,

 • określić intencje obu stron w konflikcie polsko-moskiewskim,

 • ocenić znaczenie tych walk i sporów oraz określić skutki dla Polski,

 • wskazać sukcesy i niepowodzenia oręża polskiego,
30.

Ukraina w ogniu _ wojny z Kozakami i Moskwą.


1

 • opisać stosunki, etniczne, religijne i ekonomiczne na Ukrainie w I poł. XVII w

 • określić: Bohdan Chmielnicki, Jarema Wiśniowiecki,

 • wymienić główne bitwy i ugody polsko-kozackie,

 • wyjaśnić: Kozacy, rebelia, rejestr kozacki,
 • określić podłoże konfliktów polsko-kozackich na Ukrainie w przeszłości,

 • określić okoliczności uzależnienia się Kozaków od Rosji,

 • zestawić chronologicznie przebieg wypadków podczas powstania Kozaków pod wodzą Chmielnickiego: 1648,1649, 1651,

 • ocenić polską politykę wobec mieszkańców Ukrainy,

CZYTELNICZA I MEDIALNA

Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji.

31.

Wojny polsko – szwedzkie w II poł. XVII w.

1


 • wyjaśnić: potop szwedzki, śluby lwowskie, traktaty welawsko – bydgoskie, pokój w Oliwie,

 • wymienić skutki najazdu szwedzkiego,

 • określić daty: 1655 –1660,

 • wymienić etapy wojny,

 • scharakteryzować postawy społeczeństwa wobec Szwedów,
32.

Przedmurze chrześcijaństwa. Rzeczpospolita w czasach Jana III Sobieskiego.

1


 • wymienić etapy i skutki polsko-tureckich zmagań o Podole w XVII

 • wskazać zmiany na mapie,

 • wyjaśnić: haracz, przedmurze chrześcijaństwa,

 • daty: 1672, 1683, 1699,

 • określić kierunki polskiej polityki zagranicznej,

 • ocenić znaczenie zwycięstwa wiedeńskiego dla Rzeczypospolitej i dla chrześcijańskiej Europy,

EDUKACJA EUROPEJSKA

Proces integracji europejskiej w perspektywie historycznej: czynniki integrujące i dezintegrujące.

33.

Serce ku Bogu, oczy do kontemplacji – kultura baroku.

1


 • opisać tematykę, formy i zróżnicowanie baroku europejskiego,

 • podać nazwiska autorów znanych dzieł barokowych,

 • wymienić osiągnięcia naukowe XVII w,
 • dostrzec cechy baroku analizując reprodukcje, budowle,

 • określić rolę i znaczenie przepychu barokowego dla postrzegania ówczesnego Kościoła,

UCZESTNICTWO W KULTURZE

Wiedza o stylach i epokach, wybitnych twórcach

ED. CZYTELNICZA I MEDIALNA

Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji

34.

Jakże im pięknie z tymi wąsami – barok i sarmatyzm w Polsce.

1


 • wymienić przykłady fundacji dynastii Wazów i magnatów polskich,

 • wyjaśnić pojęcia: portret trumienny, sarmatyzm, ksenofobia
 • określić charakter i wymowę sarmatyzmu,

 • naszkicować styl życia polskiej szlachty i magnatów w dobie baroku,

 • analizować źródła ikonograficzne i dostrzegać cechy barokowe,

 • określić, jakie wartości wychowawcze stawiano na pierwszym miejscu,

WYCH. DO ŻYCIA W RODZINIE

Funkcje rodziny ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dzieci w rodzinie (chrześcijański model życia)

35.

Pod wspólną koroną – unia polsko-saska.

1

 • określić program wzmocnienia władzy monarszej w Polsce,

 • omówić i ocenić skutki wciągnięcia Polski do konfliktów nad Bałtykiem,

 • scharakteryzować zalety i wady panowania Sasów,

EDUKACJA EUROPEJSKA

Proces integracji europejskiej w perspektywie historycznej: czynniki integrujące i dezintegrujące.

36- 37.

Kapryśny wiek XVII – lekcja powtórzeniowa.

2


 • wyjaśnić istotę przemian ustrojowych w państwach europejskich w XVII,

 • wymienić etapy wojen w Europie Środkowej i nad Bałtykiem,

 • opisać oblicze polskiego sarmatyzmu,

 • wskazać charakterystyczne cechy baroku,

 • dokonać bilansu polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej w XVII w.

 • dokonać syntezy materiału, porównać zjawiska zachodzące w Polsce i w Europie Zachodniej,
38.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI

139 - 40.

Wiek światła, wiek ciemności.


Przemiany w nauce i kulturze w czasach oświecenia.

2
 • określić źródła powstania nowego spojrzenia na świat i naturę,

 • wymienić główne idee i twórców,

 • cechy ideału człowieka oświecenia, stylu życia,

 • wyjaśnić: empiryzm, racjonalizm,

 • prawa naturalne, umowa społeczna, trójpodział władzy, • dostrzec istotę i nowatorstwo teorii J. Locka, Charlesa Montesqieu, J.J. Rousseau,

 • wymienić najważniejsze wyniki badań XVII- i XVIII- wiecznych,

EDUKACJA FILOZOFICZNA

Filozofia wobec wyzwań czasów – wpływ koncepcji filozof. na ideolo- gię społ. i polit. oraz kulturę i sztukę.


41.

Wiedza, sztuka i życie codzienne w Polsce czasów oświecenia.

1


 • wymienić dokonania ludzi polskiego oświecenia celem dorównania Europie,

 • omówić proces reformowania polskiej oświaty w XVIII w.,
 • ocenić istotę i znaczenie przemian w dziedzinie kultury i nauki dla przyszłości państwa,

 • ocenić trafność polityki mecenasa-króla „Stasia”: dbać i łożyć na kulturę!

UCZESTNICTWO W KULTURZE

Wiedza o stylach i epokach, wybit- nych twórcach.42– 43.

Sąsiedzi stają się wrogami. Wzrost potęgi Prus, Austrii i Rosji.

2


 • określić przesłanki i proces tworzenia mocarstwowej pozycji państw przez absolutnych władców Prus, Austrii i Rosji,
 • wskazać na mapie zmiany terytorialne na skutek aktywnej polityki państw ościennych,

 • określić różnice między sytuacją wewnętrzną Rzeczypospolitej i państw ościennych,
44.

Od kolonii do państwa. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

1


 • wyjaśnić okoliczności wybuchu wojny o niepodległość kolonii angielskich w Ameryce,

 • omówić etapy walk między metropolią i kolonistami w l. 1775-83,

 • scharakteryzować strukturę władz Stanów Zjednoczonych,

 • dostrzec idee oświecenia w Deklaracji Niepodległości i konstytucji amerykańskiej,

 • interpretować źródła,
45.

Nowy ład ekonomiczny. Przemiany społeczno-gospodarcze w Wielkiej Brytanii w XVIII i na pocz. XIX w.

1


 • określić zasadę liberalizmu ekonomicznego i jej wpływ na zamożność państwa i społeczeństwa,

 • wskazać ważne wynalazki i odkrycia techniczne i naukowe,

 • wyjaśnić: rewolucja przemysłowa, rewolucja agrarna, industrializacja,

 • określić charakter zmian w gospodarce i społeczeństwie angielskim,

 • scharakteryzować procesy zachodzące w społeczeństwie na skutek rewolucji przemysłowej,

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wpływ środowiska naturalnego na kierunki i tempo rozwoju cywilizacji. Korzyści i straty związane z eksploata- cją środowiska.

46- 47.

U schyłku I Rzeczypospolitej.

2


 • określić okoliczności wyboru S. Poniatowskiego na króla Polski,

 • określić przyczyny i skutki I rozbioru Polski,

 • wyjaśnić: konfederacja, prawa kardynalne, dysydent, sejm delegacyjny,

 • przedstawić królewski program reform ustrojowych i skarbowo-wojskowych,

 • dostrzec przejawy uzależnienia Polski od carskiej Rosji,
48 – 50.

Wielka rewolucja francuska.

3


 • wymienić przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej,

 • przejawy rządów jakobinów,

 • określić daty: 1789-1799,

 • przedstawić przebieg rewolucji francuskiej,

 • wyjaśnić: stan trzeci, rewolucja, żyrondyści, jakobini,

 • znaczenie uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela i konstytucji,

 • określić skutki i znaczenie rewolucji dla historii Europy,

 • wyjaśnić okoliczności obalenia rewolucji,
51- 52.

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.

2


 • wskazać różnice programowe między różnymi stronnictwami na Sejmie Wielkim,

 • wymienić uchwały Sejmu czteroletniego,

 • określić daty: 1788-92, 3 maja 1791,

 • omówić strukturę władz polskich na mocy konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 r.
 • określić motywy działania targowiczan,

 • ocenić znaczenie zapisów konstytucyjnych dla różnych grup społecznych w Polsce,

 • ocenić postępowanie króla Polski podczas wojny w obronie konstytucji,

EDUKACJA EUROPEJSKA

Proces integracji europejskiej w perspektywie historycznej: czynniki integrujące i dezintegrujące. Udział Polski i Polaków w budowaniu jednoczą- cej się Europy.

53- 54.


Ocalić dzieło reformy – insurekcja kościuszkowska.


2 • omówić przesłanki wybuchu i przebieg walk podczas powstania kościuszkowskiego,

 • wymienić główne bitwy,

 • wskazać zmiany terytorialne wynikłe z trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej,

 • wyjaśnić: insurekcja, uniwersał,

 • ocenić wysiłek patriotów polskich w 1794 r. angażujących się w wojnę z Rosją,

 • wskazać przyczyny klęski wojsk powstańczych,

 • wykazać narodowy i społeczny charakter powstania,
55.

Sąd nad królem Stanisławem Augustem Poniatowskim

1


 • główne decyzje i osiągnięcia króla,

 • ocenić sukcesy i błędy króla,

 • dostrzec jego wpływ na losy Polski,
56.

Europa i Rzeczpospolita w XVIII wieku – powtórzenie.

1

57.

Sprawdzian.

1
58- 59.


Piękny wiek XIX


Napoleońska epopeja – od konsulatu do cesarstwa.

2 • omówić okoliczności zdobycia władzy przez Napoleona I,

 • wskazać zmiany, jakie nastąpiły na mapie Europy w wyniku ekspansji Napoleona,

 • wyjaśnić: cesarz Francuzów, system napoleoński,

 • wymienić główne kampanie i bitwy,

 • charakter przemian społ.- gospod., ustrojowych i terytorialnych w Europie na skutek podbojów napoleońskich,

 • zająć stanowisko w sprawie problemu: Napoleon – kontynuator rewolucji czy restaurator monarchii?
EDUKACJA EUROPEJSKA

Proces integracji europejskiej w perspektywie historycznej: czynniki integrujące i dezintegrujące. Udział Polski i Polaków w budowaniu jednoczą- cej się Europy.

60- 61

Napoleońskie obietnice i polskie nadzieje.

2


 • wyjaśnić daty: 1797, 1807,

 • wymienić terytoria tworzące Księstwo Warszawskie,

 • określić zasady ustroju Księstwa Warszawskiego,

 • wyjaśnić znaczenie Legionów Polskich we Włoszech,

 • porównać konstytucję Księstwa i 3 Maja,

 • ocenić politykę Napoleona wobec Polaków
62- 63.

Kongres wiedeński – nowy stary ład.
2
 • omówić okoliczności ostatecznej klęski Napoleona I,

 • wymienić zasady i główne decyzje wypracowane przez kongres wiedeński,

 • wyjaśnić pojęcia: restauracja, równowaga europejska, legitymizm, Święte Przymierze, ideologia, liberalizm, konserwatyzm, nacjonalizm,

 • określić skutki obrad kongresu wiedeńskiego dla Polaków, Niemców, Włochów, Francuzów,

 • wskazać różnice między podziałem politycznym Europy w okresie napoleońskim a Europą po kongresie wiedeńskim,

 • ocenić politykę mocarstw,EDUKACJA EUROPEJSKA

Proces integracji europejskiej w perspektywie historycznej: czynniki integrujące i dezintegrujące. Udział Polski i Polaków w budowaniu jednoczą- cej się Europy.

64- 65.

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.

2


 • wymienić gł. postanowienia konstytucji Królestwa Polskiego,

 • określić status Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Rzeczpospolitej Krakowskiej,

 • wskazać różnice w rozwoju gospodarczym poszczególnych ziem,

 • porównać konstytucję Królestwa i Księstwa Warszawskiego,

 • wyjaśnić przyczyny powstania legalnej opozycji i tajnych związków,

 • omówić cele głównych tajnych związków,

 • porównać możliwości rozwoju Polaków w trzech zaborach,
66-68.

Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja.

3


 • określić poziom cywilizacyjny ziem polskich pod zaborami,

 • wymienić przyczyny wybuchu powstania

 • określić różnice między sytuacją Polaków w poszczególnych zaborach,

 • wyjaśnić przyczyny klęski powstańców,

 • wymienić etapy wojny z Rosją w 1831 r.,

 • ocenić szanse powstania,

 • omówić idee programów emigracyjnych,

 • określić różnice programowe między obozami emigracyjnymi,
69- 70.

Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.

2


 • określić cele rewolucji na terenie Austrii, Francji i Prus,

 • omówić idee towarzyszące powstaniu krakowskiemu,

 • wymienić skutki wiosny ludów,

 • określić przyczyny niepowodzenia rewolucji europejskich w l. 1848-49 r.

 • wskazać przyczyny rabacji galicyjskiej,

 • ocenić udział Polaków w rewolucji europejskiej,
71.

Na drodze do zjednoczenia. Niemcy, Włochy.

1


 • określić daty: 1866, 1870, 1871,

 • wymienić etapy jednoczenia Niemiec, Włoch,

 • określić okoliczności upadku cesarstwa we Francji,

 • wskazać przemiany na mapie politycznej Europy,

 • scharakteryzować procesy zjednoczeniowe,
72.Stany Zjednoczone w II poł. XIX wieku.


1 • wymienić przyczyny wojny secesyjnej w USA,

 • wyjaśnić: abolicjonizm, secesja,

 • postaci: Abraham Lincoln,Ulisses Grant, Wiliam Sherman, Robert Lee, • dostrzec różnorodne skutki wojny domowej w USA,

 • wyjaśnić początek ekspansji USA w Ameryce i w Azji,


EDUKACJA EUROPEJSKA

Proces integracji europejskiej w przeszłości, czynniki integrujące i dezintegrujące. Udział Polski i Polaków w budowaniu Europy.

73.

Cesarsko- królewska monarchia. Powstanie Austro – Węgier.

1

 • określić daty: 1866, 1867,

 • wymienić przyczyny przekształceń ustrojowych w monarchii austriackiej,

 • scharakteryzować rywalizację prusko – austriacką o wpływy w Niemczech,

 • dostrzec zróżnicowanie wewnętrzne monarchii habsburskiej,
74- 76.

Powstanie styczniowe i ziemie polskie po powstaniu.3
 • określić założenia programów polityczno-społecznych białych i czerwonych,

 • opisać przebieg działań powstańczych,

 • wymienić metody wynaradawiania Polaków,

 • scharakteryzować formy rusyfikacji i germanizacji,

 • wyjaśnić: branka, praca organiczna, praca u podstaw, lojalizm, Kulturkampf,

 • główne bitwy i dowódców,

 • ocenić programy białych i czerwonych i A. Wielopolskiego ,

 • scharakteryzować różne postawy Polaków wobec polityki zaborców,

 • ocenić szanse Polaków na zbrojne odzyskanie niepodległości,77.

Powstanie listopadowe i styczniowe – analiza porównawcza.

1


 • okoliczności wybuchu, główne etapy i skutki powstań,

 • określić podobieństwa i różnice ze względu na przyjęte kryteria,

 • ocenić skutki obu zrywów,
78.

Rola inteligencji w życiu społeczeństwa polskiego w II połowie XIX i na początku XX wieku.

1


 • wyjaśnić: emigracja polityczna, zarobkowa, historyczna szkoła krakowska i warszawska,

 • dostrzec doniosłą rolę inteligencji w przetrwaniu świadomości narodowej,
79.

„Za Waszą i Naszą wolność” – lekcja powtórzeniowa.

1


 • wyjaśnić istotę przemian społecznych, gospodarczych i kulturalnych XVIII w.,

 • omówić okoliczności upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
 • omówić próby odzyskania przez Polaków suwerenności,

 • dokonać bilansu walk Polaków o niepodległość w XVIII-XIX w.,

 • określić znaczenie epoki napoleońskiej dla przyszłości Europy(PP);
80.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI

1


j.w.


81- 82.
BURZLIWY WIEK XIX

Przeobrażenia społeczno – gospodarcze w świecie na przeł. XIX i XX w.2
 • wymienić osiągnięcia nauki i techniki,

 • wyjaśnić: kapitalizm monopolistyczny, monopol, koncentracja produkcji,

 • wskazać przemiany w życiu codziennym,


 • scharakteryzować kapitalizm monopolistyczny,

 • ocenić rozwój nauki i techniki,

 • wskazać nowe kierunki filozoficzne,

 • omówić nowe ideologie – panslawizm, pangermanizm, syjonizm,
83- 84.

Narodziny ruchu robotniczego i ludowego.

2


 • określić nowe ideologie – socjalizm, marksizm, anarchizm, rewizjonizm,

 • wyjaśnić okoliczności i przesłanki powstania na ziemiach polskich ruchów politycznych,

 • wskazać różnice między sytuacją społ.-gospod. a założeniami programowymi polskich ruchów politycznych,

 • scharakteryzować skład społeczny zwolenników poszczególnych doktryn politycznych,

 • wykazywać różnice celów i dążeń na podstawie tekstów źródłowych
85- 86.

Rok 1905 w Rosji i na ziemiach polskich.

2


 • wymienić przyczyny rewolucji,

 • wskazać skutki rewolucji dla Polaków

 • wyjaśnić stosunek poszczególnych sił politycznych do rewolucji,

 • ocenić zaangażowanie Polaków,
87- 88.

Europejczycy opanowują świat.

2


 • wyjaśnić genezę kolonializmu XIX-wiecznego,

 • przedstawić rywalizację o podział świata między imperia kolonialne,

 • wymienić przyczyny walki o kolonie w XIX w.,

 • wskazać skutki ekspansji kolonialnej,

 • scharakteryzować konflikty w koloniach i o kolonie,
89- 90.
91.

Zbrojny pokój.


Ziemie polskie w przededniu wojny.


2


1


 • wyjaśnić: trójprzymierze, trójporozumienie, kocioł bałkański,

 • wyjaśnić powody przystąpienia do wojny państw ententy i państw centralnych,

 • określić bezpośrednią przyczynę wybuchu I wojny światowej,

 • wymienić orientacje polityczne na ziemiach polskich,

 • wymienić organizacje paramilitarne w Galicji,

 • wskazać punkty zapalne w Europie w 1914 r.,

 • scharakteryzować przyczyny napięć, które doprowadziły do wojny, • wyjaśnić różnice wśród polskich ugrupowań dotyczące stosunku do wojny,

 • ocenić orientacje z punktu widzenia polskich interesów,
92- 93.

La belle epoque” – kultura i sztuka przeł. XIX i XX w.

2


 • wymienić kierunki artystyczne i nowe dziedziny sztuki,

 • wymienić najwybitniejszych artystów przełomu wieków,

 • wyszukiwać i porządkować informacje,

 • powiązać zmiany w dziedzinie sztuki z przemianami społecznymi w XIX w.,

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna