Honorowi Obywatele Miasta Kalisza Maestro Józef WiłkomirskiPobieranie 34.61 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar34.61 Kb.
Honorowi Obywatele Miasta Kalisza
Maestro Józef Wiłkomirski
Maestro Józef Wiłkomirski urodził się w Kaliszu, w niespotykanej w dziejach światowej muzyki rodzinie.

W grudniu 1945 roku rozpoczął studia historyczne oraz antropologiczne
na Uniwersytecie Łódzkim. Równocześnie kontynuował studia w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. W 1949 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie kontynuował studia dyrygenckie. Równocześnie pracował jako wiolonczelista
w Operze Warszawskiej. W kolejnych latach był dyrygentem w Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”, kierownikiem muzycznym Zespołu „Skolimów” oraz drugim dyrygentem Państwowej Filharmonii w Poznaniu.


W latach pięćdziesiątych objął stanowisko najpierw kierownika artystycznego,
a później dyrektora naczelnego Państwowej Filharmonii w Szczecinie. Był też kierownikiem muzycznym i dyrygentem Operetki Szczecińskiej.


Od 1978 roku jest związany z Wałbrzychem. To właśnie tam utworzył Państwową Filharmonię, obecnie Filharmonię Sudecką, którą - jako dyrektor naczelny
i artystyczny - kierował aż do przejścia na emeryturę w 2005 roku.


Jest działaczem społecznym. Przewodniczył wielu stowarzyszeniom kulturalnym
w Wałbrzychu. Przez szereg kadencji był radnym miejskim i wojewódzkim.


Od 1968 roku komponuje. Jest autorem kilkudziesięciu utworów muzycznych. Zajmuje się także popularyzacją muzyki w radiu i telewizji – przygotował około
100 audycji radiowych

Maestro Józef Wiłkomirski, w ciągu swojej długiej kariery artystycznej ponad 55 lat spędził za pulpitem dyrygenckim. Dyrygował ponad 1600 koncertami we wszystkich filharmoniach w Polsce i 24 krajach świata. Wielokrotnie dyrygował też orkiestrą Filharmonii Kaliskiej. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń państwowych. Mieszkańcy Kalisza są przekonani, że zaszczytem dla ich miasta będzie przyjęcie Maestro Józefa Wiłkomirskiego.w poczet Honorowych Obywateli Kalisza

Zdzisław Musielak
Zdzisław Musielak to urodzony w Kaliszu, wybitny naukowiec. Studia magisterskie
z dziedziny astronomii i astrofizyki ukończył na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1980-1983 pracował na Universitat Heidelberg w Niemczech, gdzie nawiązał współpracę z niemieckim środowiskiem astronomicznym.


Od 1983 roku mieszka i pracuje naukowo w Stanach Zjednoczonych.
W pierwszych latach działalności związany był z Massachusetts Institute of Technology w Bostonie, następnie z University of Alabama in Huntsville. Od 1996 roku jest profesorem i szefem Wydziału Astronomii na University of Texas in Arlington Prof. zw. Zdzisław Musielak współpracuje z wieloma renomowanymi uczelniami na całym świecie. Jest dwukrotnym laureatem bardzo prestiżowej Nagrody Alexandra von Humboldta, przyznanej przez Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, najważniejszego wyróżnienia po Nagrodzie Nobla. Ma też na swoim koncie liczne publikacje naukowe z zakresu badań nad początkiem Wszechświata oraz planet występujących przy gwiazdach spoza Układu Słonecznego.


Wyróżnienie prof. zw. Zdzisława Musielaka tytułem Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza jest podkreśleniem jego zasług dla rozwoju światowej nauki.

Zasłużeni dla Miasta Kalisza

Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „Bursztyn”
To najbardziej masowa i zasłużona dla sportu strzeleckiego organizacja na terenie miasta i powiatu. Corocznie reprezentuje Kalisz w sportowym współzawodnictwie dzieci i młodzieży osiągając znaczące sukcesy w zawodach rangi centralnej,
w strzelaniu z broni pneumatycznej i kulowej – krótkiej i długiej oraz broni śrutowej.


Każdego roku klub systematycznie szkoli grupę ok. 50-ciu zawodniczek i zawodników. Ponadto zrzesza 150-ciu członków – sympatyków i entuzjastów sportu strzeleckiego. Kaliski „Bursztyn” realizuje też bogaty kalendarz zawodów strzeleckich, obejmujący
24 cykliczne imprezy o charakterze wyczynowym, masowym oraz propagującym sport strzelecki. Najważniejsza z nich to Jesienne Zawody Strzeleckie Ziemi Kaliskiej, których 55-ta edycja odbędzie się w październiku tego roku.


Odznaczenie Klubu tytułem „Zasłużonego dla Miasta Kalisza” jest szczególnym podkreśleniem jego roli w sportowej promocji miasta oraz pięknym uhonorowaniem w jubileusz 60-lecia powstania organizacji.

Piotr Łyszczak
Od ponad 50 lat zarządza masarnią założoną przez rodziców w 1932 roku. Rodzinną działalność prowadzi wspólnie z synami: Tomaszem i Pawłem oraz zięciem Markiem
i wnuczkiem Wojciechem. Kilka lat temu siedziba firmy przy ulicy Częstochowskiej stała się dużym, nowoczesnym, spełniającym unijne wymogi obiektem, zapewniającym miejsca pracy dla ponad 50 osób. Do tej pory firma wyszkoliła też ponad 60 uczniów w zawodzie rzeźnik-wędliniarz.


Wyroby z masarni „Łyszczaków” cieszą się dużym uznaniem kaliszan. Klienci doceniają fakt, że powstają według staropolskiej technologii. Firma ma swoje sklepy, dostarcza też wędliny do restauracji, barów, hoteli i innych odbiorców.

Od wielu lat Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski „Piotr Łyszczak” prowadzi też działalność charytatywną. Wspiera szkoły, przedszkola, kluby sportowe, organizacje społeczne, rady parafialne „Caritas” i festyny.

Właściciel firmy otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Mieszkańcy Kalisza są głęboko przekonani, że Pan Piotr Łyszczak w pełni zasługuje, na wyróżnienie go Odznaką „Zasłużony dla miasta Kalisza”

Urszula Pilarska
Wieloletni pedagog i wychowawczyni dzieci i młodzieży. Aktywna społeczniczka, znana i szanowana zwłaszcza w środowisku osób potrzebujących pomocy. W latach 1994-2002 radna Rady Miejskiej Kalisza.
Swoimi działaniami przyczyniła się do powstania i rozwoju Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu, pracując tam jako pedagog, a także pełniąc funkcję dyrektora placówki.

Prowadząc tę działalność zabiegała o godne życie młodego pokolenia z Kalisza
i okolic, prawo każdego dziecka do miłości, nabywania społecznych doświadczeń, usamodzielniania się i akceptacji w społeczeństwie. Dbała przede wszystkim o dzieci z rodzin patologicznych, niepełnych i z problemami alkoholowymi, potrzebujące opieki i zainteresowania..


Urszula Pilarska jest także przewodniczącą kaliskiego oddziału Stowarzyszenia Civitas Christiana, od lat społecznie angażując się w działalność świetlicy socjoterapeutycznej.

Osoby współpracujące z Panią Urszulą charakteryzują jako osobę pełną wrażliwości i współczucia, zdolną do poświęceń, nieodmawiającą pomocy nigdy i nikomu. Konsekwentna w swoich działaniach, potrafiąca dostrzec w życiu rzeczy ważne
i wartościowe, z dużą kreatywnością zawsze umiała znaleźć właściwe rozwiązanie nawet najbardziej złożonych ludzkich problemów.

Pani Urszula Pilarska zawsze ponad wszystko przedkłada pracę na rzecz rodziny i dobra dziecka, dlatego w pełni zasługuje na przyznanie jej Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”.
Mateusz Przyjazny
Zasłużony kaliski działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, od 2007 roku pełniący funkcję prezesa tej organizacji. Aktywny pedagog pełniący odpowiedzialne funkcje kierownicze w oświacie.

Od wielu lat bardzo aktywnie działa na rzecz upowszechniania wiedzy o historii i dziejach kaliskiego grodu, zwłaszcza w środowisku młodzieży. Jest inicjatorem i realizatorem szeregu przedsięwzięć: marszów, rajdów i konkursów, w których z powodzeniem uczestniczą szkoły miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Aktywnie włączył się też we współorganizowanie dorocznej kwesty na ratowanie zabytkowych kaliskich cmentarzy.

Jego aktywność społeczna przejawia się nie tylko w szeroko zakrojonej działalności turystyczno-krajoznawczej. Pełnił funkcję przewodniczącego komisji młodzieżowej, wiceprezesa oddziału do spraw programowych, członka Zarządu Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK, członka Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa – Wielkopolska. Był także wiceprezesem kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Za wzorową pracę zawodową oraz działalność społeczną na rzecz miasta uhonorowany został wieloma nagrodami.

Całokształt działalności Pana Mateusza Przyjaznego potwierdza, że zasługuje on na wyróżnienie go zaszczytnym tytułem „Zasłużony dla Miasta Kalisza”.
Nagroda Miasta Kalisza
Dr Jerzy Wypych
Od wielu lat stoi na czele Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, jako Starszy Bractwa.

Od momentu reaktywacji tej organizacji aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozpowszechniania historii miasta, nie tylko wśród kaliszan. Jako Marszałek Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej, uczestnicząc
w ogólnopolskich i międzynarodowych zjazdach oraz współpracując ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, podejmuje działania na rzecz promocji Kalisza. Organizując spotkania z młodzieżą dba o szerzenie patriotycznych postaw, kultywowanie i pielęgnowanie narodowych tradycji oraz propagowanie wartości kulturowych i krajoznawczych regionu kaliskiego.


Czynnie uczestniczy w obchodach świąt państwowych i kościelnych. Występując
w historycznym stroju, wzbogaca wizerunek najstarszego miasta w Polsce.Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu konkursów plastycznych związanych z historią Kalisza, adresowanych do najmłodszych mieszkańców. Pozostaje to w zgodzie z jego działalnością zawodową, dr Jerzy Wypych jest bowiem znakomitym wykładowcą na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, gdzie wprowadza studentów w tajniki swego artystycznego kunsztu.

Nagroda Miasta Kalisza jest dowodem uznania dla działań dr. Jerzego Wypycha, uświetniając zarazem jubileusz 25-lecia działalności Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych.
Medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza”
Ks. Proboszcz Marian Błaszczyk
Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, święcenia kapłańskie przyjął w 1982 roku. Siedem lat później powierzono mu dzieło utworzenia parafii na kaliskim osiedlu Winiary. Początki były trudne, ale już u progu 1993 roku poświęcono nowy dom parafialny i kaplicę i przystąpiono do budowy Kościoła. Była to najmniejsza parafia w Polsce budująca kościół i obiekty sakralne. Dla pozyskania środków na ten cel ks. proboszcz Marian Błaszczyk przeprowadził zbiórkę w ponad 60 innych parafiach.

Od początku swojej działalności ksiądz proboszcz integruje całą osiedlową społeczność. Współpracuje z miejscową szkołą podstawową i przedszkolem. Organizuje coroczny, rodzinny festyn, parafialne wycieczki i pielgrzymki. Jest kapelanem Koła Łowieckiego „Sokół”, a także sprawuje pieczę duchową nad Centrum Edukacji Leśnej w Winiarach.

Od kilku lat jest też członkiem Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, powołanym przez Prezydenta Miasta Kalisza. Z okazji patriotycznych świąt i rocznic organizuje polowe msze święte przy obelisku ofiar II wojny światowej w Lesie Winiarskim.

Ks. Marian Błaszczyk cieszy się wielkim autorytetem nie tylko wśród mieszkańców osiedla Winiary, ale i całego miasta. Jest Kanonikiem Gremialnym w Kapitule Katedralnej w Kaliszu, a w obecnej kadencji został niepisanym kapelanem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dr Andrzej Nowak
Redaktor Andrzej Nowak jest bezsprzecznie fundamentem i podporą zespołu pracującego od dziesięcioleci nad kolejnymi, zawsze dobrze przyjmowanymi, nie tylko w regionalnym i krajowym środowisku historyków, wydaniami „Rocznika Kaliskiego”, cyklicznej publikacji popularyzującej wiedzę na temat naszego miasta.

Rocznik Kaliski”, który ukazał się już w liczbie XL tomów, wydawany jest nieprzerwanie od 1968 roku przez miejscowy Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, mający na swoim koncie liczne publikacje o charakterze naukowym, historycznym i kulturalnym. Czołowe miejsce zajmuje wśród nich właśnie „Rocznik”, który jest jednym z najstarszych regionalnych wydawnictw naukowych


w Wielkopolsce. Od roku 1984 funkcję jego redaktora naczelnego pełni dr Andrzej Nowak. Związany z periodykiem od pierwszych jego wydań, zajmuję poczesne miejsce wśród twórców prestiżu i „budowniczych” pozycji tej cennej publikacji. To m.in. dzięki jego umiejętności pozyskiwania uznanych w środowiskach autorów i wyboru tematyki, każdy kolejny tom „Rocznika” stanowi bogate źródło wiedzy o Kaliszu i regionie, pobudzając i umacniając poczucie lokalnej tożsamości.

Andrzej Witoński
Wieloletni, zasłużony sponsor kaliskiego kolarstwa, piłki nożnej i strzelectwa sportowego. Od 1993 roku związany z Klubem Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „BURSZTYN” w Kaliszu. Członek Komisji Rewizyjnej, zarządu, a od 2009 roku prezes Klubu.

To dzięki jego zaangażowaniu i pomocy materialnej możliwe było zdynamizowanie aktywności klubu, zakup sprzętu, broni i wyposażenia strzeleckiego. Umożliwiło to także prowadzenie cyklicznego szkolenia dzieci i młodzieży, co zaowocowało zdobywaniem kolejnych punktów w sportowym współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Zawodnicy „Bursztyna” reprezentują miasto we wszystkich znaczących imprezach strzeleckich w kraju, a także zawodach międzynarodowych.

Andrzej Witoński za działalność społeczną uhonorowany został Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaczeniami Ligi Obrony Kraju.
Piotr Żuchowski
To osoba o wieloletnim doświadczeniu pedagogicznym, samorządowym i rządowym. W latach 1998 i 2002 uzyskał mandat radnego powiatu, pełniąc funkcję członka zarządu powiatu, a następnie wicestarosty, a w 2003 roku został wicemarszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Funkcję tę pełnił do końca 2007 kiedy to powołano go na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2008 roku sekretarza stanu w tym Ministerstwie.
W roku 2010 objął urząd Generalnego Konserwatora Zabytków.

Już w 2005 roku Piotr Żuchowski osobiście zaangażował się w sposób rozpatrzenia wniosku Prezydenta Miasta Kalisza o wyłączenie z rejestru zabytków tych terenów, na których cel ochrony przestał istnieć. Z inicjatywy zarówno kaliskich urzędników i służb Ministerstwa odbyło się w tej sprawie spotkanie z udziałem m.in. wiceministra Piotra Żuchowskiego i ówczesnego Prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza, podczas którego z wielką przychylnością przyjęta została argumentacja lokalnych władz dotycząca potrzeby weryfikacji dokonanych w latach 1956-1957 wpisów do rejestru zabytków. Minister przyjął również zaproszenie i w kwietniu 2013 roku odwiedził Kalisz. Wizyta ta przyniosła wymierne efekty w postaci zakończenia,
w listopadzie 2013 roku, postępowania administracyjnego
i skreślenia z rejestru zabytków ca 1000ha obszaru Kalisza, objętego współczesną zabudową, nie posiadającą znamion zabytków i niewymagającą ochrony pod względem archeologicznym. Dzięki temu zlikwidowane zostały nieuzasadnione bariery administracyjne i związane z tym koszty, ponoszone przez mieszkańców miasta i inwestorów lokujących tutaj swoje przedsięwzięcia budowlane.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna