Hrubieszów, dnia 01 sierpnia 2007r. ZawiadomieniePobieranie 11.39 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar11.39 Kb.
Hrubieszów, dnia 01 sierpnia 2007r.

ZAWIADOMIENIE
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, 22-500 Hrubieszów ul. Piłsudskiego 11 - działając w oparciu o art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania Nr.14/39/2007 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2007r pod pozycją 116622.


Uzasadnienie prawne:

Art.93


1.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli:

4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;


Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 94 700,00zł.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:

1.Emergency Medical System Poland Robert Pałka ul. Ułanów7, 20-554 Lublin

cena oferty 106 373,40zł


2. „Konkret” Dagmara Fik 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 15

cena oferty 71 550,90zł


Z uwagi na odrzucenie oferty z ceną 71 550,90zł ,cena najkorzystniejszej oferty wynosi

106 373,40zł


W toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził ,że treść oferty złożonej przez firmę „Konkret” Dagmara Fik, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 15 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponadto wykonawca nie złożył wyjaśnień mających wpływ na wysokość ceny- w związku z powyższym ją odrzucił.

Uzasadnienie prawne


Art.89

1.Zamawiający odrzuca ofertę:


2) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Art.90


Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

Firma „Konkret” Dagmara Fik 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 15 A w zadaniu dotyczącym Komputerowego systemu rehabilitacji funkcji poznawczych z panelem rehabilitanta, opisując oferowany system posłużyła się skopiowanym tekstem Zamawiającego. Pismem z dnia 24 lipca 2007r , działając zgodnie z art.87ust.1 i art.90ust.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zwrócił się do ww. firmy z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących powyższego systemu. W udzielonych w dniu 26 .07.2007r wyjaśnieniach Wykonawca ponownie powołał się na zapis SIWZ opisujący przedmiot zamówienia nie dołączając informacji z których Zamawiający w sposób jednoznaczny mógłby stwierdzić, że zaoferowany system spełnia wymagania zawarte w SIWZ, tłumacząc się brakiem materiałów firmowych z uwagi na to , że oprogramowanie zawarte jest na płytach CD lub DVD z którym zapoznać się można dopiero w chwili zakupu na ww. nośnikach. Z dokumentów dołączonych do oferty wynika ,że firma „Konkret” proponuje oprogramowanie AfA system firmy Harpo Sp. z o.o. ul. 27 Grudnia 7 , 61-737 Poznań.

Z informacji jakie uzyskał Zamawiający odwiedzając stronę producenta www.harpo.com.pl jasno wynika , że AFA system to zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitację chorych z afazją przeznaczony dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych. Opisując komputerowy system rehabilitacji funkcji poznawczych z panelem rehabilitanta Zamawiający oczekiwał programów dla pacjentów ze wszystkimi zaburzeniami utrzymywania ciągłej uwagi, niezależnie od ich etiologii i genezy.


Afazja jest wynikiem chorób naczyniowych i urazów czaszkowo- mózgowych, natomiast zaburzenia uwagi mogą być spowodowane czynnikami jak wyżej, a także chorobami degeneracyjnymi ośrodkowego układu nerwowego i pozapalnymi. Ww. system z powyższych powodów nie spełnia wymaganych opisem SIWZ potrzeb (nie nadaje się np. do pracy z chorymi z otępieniem). Ponadto Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących elementów komputerowego systemu rehabilitacji funkcji poznawczych mających wpływ na wysokość ceny. Biorąc pod uwagę powyższe fakty ofertę odrzucono.

Otrzymują:


1.Emergency Medical System Poland Robert Pałka ul. Ułanów7, 20-554 Lublin


2. „Konkret” Dagmara Fik 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna