Huta stara "A" 1816-1819 przyczynek do dziejów osadyPobieranie 54.39 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar54.39 Kb.
HUTA STARA "A"

1816-1819

- przyczynek do dziejów osady -
Dzięki odnalezionym dokumentom dot. Huty Starej A – aktu sprzedaży połowy folwarku morawskim okupnikom i lustracji, ta część historii miejscowości i ludzi jest dobrze udokumentowana i spopularyzowana [Gerasch, Kuśnierczyk] na tym forum. Projekt nad którym ja pracuję, zaprowadził mnie do Huty z okresu od kilku lat przed sprzedażą do r. 1819, tj. przejęcia na własność części osady przez tychże okupników. Poniższy materiał nie wyczerpuje naturalnie tematu historii Huty [kwerendę w AP w Częstochowie prowadziłem na inny temat], niech więc stanowi kolejny przyczynek do dziejów tej miejscowości.

Droga, która przywiodła bohatera mojego projektu – pisarza sądowego Marcina Andrzeja Ziółkowskiego v. Ziołkowskiego – z Lublińca do Radomska, akurat nie była drogą kolejnych prawniczych posad. Wyznaczyły ją stosunkowo krótkie w czasie etapy następujących po sobie dzierżaw, z których pierwszą była Huta Stara „A”1, oddalona ok. 12 km na południe od Częstochowy, a której właścicielem dziedzicznym był wielmożny Jan Trepka. Tę część [połowę] Huty2 dzierżawił od czerwca 1816 r.3 starozakonny imć pan Herszlik Balsam – liwerant4 ze Starej Częstochowy. Umowa opiewała na 4 lata – do czerwca 1820 r. Dziedzic Trepka wyłączył z dzierżawy [na owe 4 lata] folwark Modrzejowszczyzna ze wszystkimi przyległościami [grunty, łąki, pastwiska], do którego przeniósł się dopiero po roku ciągłego zamieszkiwania w Hucie. Zagwarantował też sobie w umowie utrzymywanie pary koni i źrebię jedno na zgrabkach i sianie bierącego w dzierżawę przez ciąg tylko roku pierwszego, niemniey utrzymywanie na paszy z wygodą przyzwoitą inwentarza czyli zwierząt domowych iako też i trzody sztuk sześciu, inwentarz zaś iaki się teraz znayduie do roku, poukończeniu zaś roku utrzymywanie i karmienie bydła jałowego sztuk osiem na przyzwoitey paszy i wywarze biorącego w dzierżawę, przez cały ciąg trwania dzierżawy.

Wszystkie warunki, na jakich wypuszczał J. Trepka swoją wieś w dzierżawę, spisano w 16 pkt. Wymieńmy niektóre z nich:
Pkt. 4.

pańszczyzny z wsi Starey Huty dni pieszych5 corocznie trzydzieści, a zimową porą do zwiezienia drzewa z lasu do pomienionego folwarku Modrzejowszczyzny fur dziesięć także każdego roku, oboie tak dni piesze iako i fury przez cały ciąg trwania dzierżawy.

Pkt. 5.

konie puszczaiącego w dzierżawę paść się będą latową porą w tych miejscach, gdzie inne konie biorącego dzierżawę będą pasone, a to przez ciąg dzierżawy.

Pkt. 6.

ziemniaków zagonów dziesięć na gruncie wsi Starey Huty, w roku pierwszym dzierżawy.

Pkt. 10.

w razie gdyby Stara Huta przyszła do sprzedaży przez wypuszczającego w dzierżawę, zastrzega się dzierżawca iż z tym warunkiem ma być sprzedana bonifikacja dla dzierżawcy roczny naiem, to iest złotych polskich 3600 wynosząca incluisive wszelkie koszta i pretensje czy to przez kupuiącego lub przedaiącego wypłaconą została pod nieustąpieniem z dóbr, dopóki wyliczoney kwoty dzierżawca nie otrzyma, co puszczaiący w dzierżawę przyimuie.
Nie wiadomo dokładnie, dlaczego H. Balsam nie utrzymał tej części Huty do końca zapisanego terminu dzierżawy6, ale faktem jest, że rok przed jego upływem przejął ją przybyły z Lublińca, były oficer napoleoński i inspektor gospodarczy lublinieckich dóbr panów Grotowskich – Marcin Andrzej Ziółkowski7. Akt notarialny spisano w 1 lutego 1819 roku, w kancelarii powiatowego notariusza publicznego, zamieszkałego i urzędującego w Starej Częstochowie, na ulicy Targowej, w domu pod nr 93. Do aktu jako świadkowie stanęli: Filip Chrastiański [Chrastyanski] mieszkający w Starej Częstochowie w domu w Rynku pod nr 39 i Franciszek Pietrzykowski mieszkający w Starej Częstochowie na ulicy Targowej, w domu pod nr 93.

Akt był osnowy następującej:

[…] stawili się osobiście: pierwszy jegomość pan Herszlik Balsam dzierżawca połowy wsi Starej Huty z przyległością Sędzów w powiecie częstochowskim położonej, do wielmożnego Jana Trepki dziedzicznie należącej, tu w Częstochowie Starej zamieszkały, drugi urodzony Marcin Ziółkowski porucznik Wojsk Polskich w Lublińcu mieszkający, a do aktu niniejszego zamieszkanie sobie w domu jegomość pana Gabriela Wyszowskiego tu w Częstochowie obierający. Trzeci urodzony Jan Trepka dziedzic połowy wsi Starej Huty, na folwarku Modrzejowszczyźnie mieszkający. Wszyscy stawający zdrowi na ciele i umyśle, z osób swych znani i do działań urzędowych prawomocni, ca[...]wnie i dobrowolnie oświadczyli, a szczególniej Jegomość pan Herszlik Balsam, dzierżawca połowy wsi Starej Huty i urodzony Ziołkowski, iż oni chcą pomiędzy sobą zawrzeć kontrakt podług którego Herszlik Balsam dzierżawionej posesji wsi Starej Huty i Sędzowa, urodzonemu Ziołkowskiemu odstąpić pragnie i na ten koniec dzierżawca wspomniony złożył Kontrakt Dzierżawny w Żarkach w powiecie lelowskim przed urodzonym Ignacym Główczewskim notariuszem powiatu lelowskiego w dniu 28 czerwca roku 1816 z urodzonym Janem Trepką dziedzicem części Starej Huty i o tąż samą część zawarty, którym dowodzi, że urodzony Trepka część Starej Huty, temuż /Herszlikowi Balsamowi/ w owym czasie na lat 4 ciągle po sobie idące w dzierżawę posesyjną wypuścił i że wspomniana dzierżawna posesja jemu w dniu 24 czerwca r. 1820 skończy się. Do takiego odstąpienia i urodzony Jan Trepka dziedzic przychyla się, a to na mocy § 4 w Kontrakcie z Herszlikiem Balsamem obopólnej umowy do poddzierżawienia tej posesji pozwolenie od dziedzica potrzebujacego. Gdy więc przeciw odstąpieniu tyle razy rzeczonej posesji żadna nie zachodzi wątpliwość, podpisany notariusz spisał kontrakt żądany pomiędzy stronami stawającymi, w sposobie następnym:

Artykuł pierwszy

jegomość pan Herszlik Balsam, na mocy prawa sobie służącego, część czyli połowę starej Huty z przyległością Sędzów i wszelkimi innymi użytkami, gruntami, […?]kami i innymi użytkami, nic sobie nie excypując, zgoła jak sam dzierżawiący dotą od czasu zawarcia kontraktu posiadał, z wszelkim prawem urodzonemu Marcinowi Ziołkowskiemu, aż do dnia 24 czerwca roku 1820 dzierżawionej posesji odstąpić, której to posesji tradycja natychmiast po spisaniu niniejszego kontraktu nastąpić powinna.

Artykuł drugi

jegomość pan Herszlik Balsam, zostawia urodzonemu Ziołkowskiemu trzy garce kompletne w wartości około 6000 złotych polskich, oprócz tego 4 woły robocze w cenie złotych 660 i wóz okuty na wybór kompletny z drabinami w cenie złotych 90, które to artykuły wyżej wzmiankowane wynoszą sumę złotych polskich 6750, a na to podaje Herszlik Balsam urodzonemu Ziołkowskiemu do spłacenia dwie sumy, pierwszą dla wielmożnego Sebastiana Piotrowskiego złotych 1500, drugą dla Żyda Rajchera8 kupca tutejszego złotych 5200, w ogóle 6700, które urodzony Ziołkowski deklaruje po zawarciu niniejszego kontraktu zapłacić i kwity Herszlikowi Balsamowi z wypłaconych złożyć.

Artykuł trzeci

po wydobyciu i odważeniu garców, w paragrafie 2 niniejszego kontraktu wyszczególnionych, rachując w nich funt miedzi po złotych 2, gdyby się większa suma jako sześć tysięcy złotych po odważeniu okazać miała, w takim razie resztującą kwotę urodzony Ziołkowski panu Balsamowi na 24 czerwca roku bieżącego zwrócić deklaruje, a w przypadku, gdyby po odważeniu garców brakowała jaka ilość do sumy 6000 złotych, na ten czas mocen jest urodzony Ziołkowski czyli to zboża lub też bydła Herszlika Balsama własnych, na gruncie starej Huty będących, do uzupełnienia sumy 6000 złotych polskich wystarczającego zatrzymać.
Artykuł czwarty

zboże wszelkie w stodołach znajdujące się należy do pana Balsama i takowe gruntową pańszczyzną urodzony Ziołkowski bezpłatnie wymłócić deklaruje i jeżeli tego potrzeba wymagać będzie, do Częstochowy przewieźć. Obowiązany jednako Herszlik Balsam najdalej do 1 kwietnia roku bieżącego z powyższą robotą ułatwić się, a to szczególniej urodzonemu Ziołkowskiemu w czasie potrzebnym gospodarskim, żadnej z młocką i wywiezieniem nie czynił przeszkody.
Artykuł piąty

wszystka słoma teraz na gruncie znajdująca się, siano, plewy, zganiny z omłócenia wszelkiego gatunku zboża zostanie na gruncie dla urodzonego Ziołkowskiego bez wynagrodzenia, wyjąwszy 6 kop słomy to jest: 3 kopy długiej i 3 kopy targanej, której Herszlikowi Balsamowi do jego wolnego rozrządzenia zostawia się.

Artykuł szósty

również pozostałe na gruncie bydło, jako to: krów 7, cieląt 10 i koni 4, urodzony Ziółkowski na sianie, sieczce, słomie i plewach gruntowych, do 24 kwietnia r.b. utrzymywać obowiązuje się. Zaś Herszlik Balsam zierno, jeżeli nim karmić zechce, jako też i człowieka do opatrywania swojego inwentarza dać i swoim kosztem utrzymywać winien. Ma się rozumieć, iż konie dopóki na gruncie zostają się, do roboty domowej do urodzonego Ziołkowskiego użyte być mogą.
Artykuł siódmy

nadsiew przez pana Balsama w ilości około dziesięciu korcy pszenicy podany zostanie bez wynagrodzenia.

Artykuł ósmy

wszystkie do gorzelni należące sprzęty, jako to: kadki, młynek, 3 cebry, 3 rurnice, beczkę do gruntu, rynny, węworki, choćby były i w żelazo okute, nie mniej drzwiczki przy czeluściach żelazne, zostawia Pan Balsam na własność urodzonemu Ziołkowskiemu, bez żadnego wynadgrodzenia.
Artykuł dziewąty

w nadgrodę zaś ustąpionych przez Balsama statków gorzelnianych, jak też zysku z nadsiewu pszenicy, słomy, siana, plew i zganin gruntowych, urodzony Ziołkowski cały zasiew jarzyny swoim ziarnem i kosztem wprowadzić obowiązany zostaje.
Artykuł dziesiąty

wszelkie inne sprzęty gospodarskie, nie mniej zboże i inwentarz niniejszym kształtem nie objęte, należą do pana Balsama, które każego czasu odebrać sobie może.
Artykuł jedenasty

podatki w pieniadzach jako też wypłata czeladzi gruntowej, pierwsze od 1 stycznia, a drugie od 1 lutego, do urodzonego Ziołkowskiego należeć będą. A w przypadku gdyby jaki podatek lub liwerunek miał być w zbożu nakazany, takowego wydanie pan Balsam swym kosztem zastąpi.
Artykuł dwunasty

pan Balsam zresztą zrzeka się wszelkich wynadgrodzeń jakie by tylko do urodzonego Ziołkowskiego chciał rościć, a gdyby ktokolwiek miał usprawiedliwioną do gruntu pretensję, z czasu posesji pana Balsama wynikającą, do której urodzony Ziołkowski jako nowy nabywca posesji miał być zmuszonym, w takim razie poszukiwania na majątku Balsama gdziekolwiek znajdującym się, urodzonemu Ziołkowskiemu niniejszym Kontraktem zastrzega się.
Artykuł trzynasty

urodzony Ziołkowski miejsca dla brata Balsama w którym teraz mieszka, najdalej do Świętego Wojciecha roku bieżącego pozwala, a warunkiem że zaraz po terminie wyprowadzić się pod eksmisją obowiązany będzie.
Artykuł czternasty

lubo urodzony Jan Trepka dziedzic z wypłacanej sobie dzierżawy z połowy wsi starej Huty przez pana Herszlika Balsama, jako posesji do dnia 24 czerwca r.b. zaspokojony został, gdy jednak wspomniony urodzony Jan Trepka i pan Herszlik Balsam obowiązali się solidarnie wielmożnemu Piotrowskiemu na dzień 15 czerwca r.b. sumy prowizjonalnej zaległej złotych 3570 pod egzekucją zapłacić, przeto urodzony Trepka zezwala niniejszym aby urodzony Ziołkowski w miejsce zapłacenia sumy dzierżawnej w roku 1819 na 1820 z połowy wsi Starej Huty należącej się sumę złotych 3570 wielmożnemu Piotrowskiemu w dniu powyżej wzmiankowanym 15 czerwca r.b. zastępując Trepke i Balsama zapłacił, co też i urodzony Ziołkowski dopełnić i kwit z wypłaconej sumy jegomość panu Balsamowi i urodzonemu Trepce złożyć obowiązuje się.'
Artykuł piętnasty

urodzony Trepka dziedzic tejże samej wsi połowy Starej Huty w dzierżawę wypuszczonej oświadcza, iż niniejszy Kontrakt z jego wolą i wiadomością dzieje się i że przeciw nie ma nic do przytoczenia, tak jako i urodzony Ziołkowski wraz z panem Herszlikiem Balsamem Kontrakt powyższy we wszystkich warunkach dopełnić sobie przyrzekają, a to pod gotową egzekucją z tego aktu wynikającą.
Artykuł szesnasty

strony stawające złożyły papier stemplowy w cenie złotych siedem, do pierwszego głównego wyciągu, dla urodzonego Ziołkowskiego wydac mianego, żądając aby każdej z nich był ekstrakt wydany i w formie do wykonania potrzebny.

A gdy nie było nic więcej do działania, w ostatku akt niniejszy dnia, miesiąca i roku jako wyżej spisany w przytomności jegomość panów Filipa Chrastiańskiego w domu pod numerem 39 w Rynku i Franciszka Pietrzykowskiego w domu pod numerem 93 przy ulicy Targowej w mieście tutejszym Starej Częstochowie zamieszkałych, jako świadków pełnoletnich z osób swych znanych, żadnemu prawnemu wyłączeniu nie podległych /którzy się z notariuszem podpisali/. Po wyraźnym przeczytaniu, ostatecznemu zrozumieniu i dobrowolnemu przyjęciu, stawający własnoręcznymi podpisami stwierdzili.

[Następują podpisy stron, świadków i notariusza -WS].

Kolejnymi aktami notarialnymi spisanymi dla tej miejscowości, właściciela, dzierżawców i innych osób były:


  • 1 luty 1819 r. Kancelaria notariusza A. Truszkowskiego w Częstochowie.

Zeznanie Sebastiana Piotrowskiego dziedzica Dąbrowna w pow. lelowskim w sprawie ugody z H. Balsamem i J. Trepką o sumę 3570 złp. Wobec przejęcia na siebie tej sumy przez M. Ziółkowskiego [przy transakcji Huty] S. Piotrowski uwalnia w/w od tego obowiązku i na zobowiazaniu Ziółkowskiego poprzestaje.

Świadkowie: Filip Chrastiański, Antoni Pietrzykowski.


  • 1 luty 1819 r. Kancelaria notariusza A. Truszkowskiego w Częstochowie.

Stawający: ur. Marcin Ziółkowski – nowy nabywca dzierżawnej posesji połowy wsi Starej Huty, w tutejszym powiecie położonej i w niej zamieszkanie od dnia dzisiejszego mający; jegomość pan Jadka Reicher kupiec w kamienicy pod nr 24 tu w Rynku mieszkający.

Wobec przejęcia na siebie długów wobec wierzycieli Herszlika Balsama [przy transakcji Huty], w tym 5200 złp. wobec Jadki Reichera, Marcin Ziółkowski spłaci go tm sposobem: w dniu dzisiejszym Jegomość panu Jadce Reicherowi w gotowiźnie złotych polskich trzy tysiące, i garniec miedziany z pomiedzy trzech garców w Hucie będących najmniejszy, wraz z rurnicą do niego należącą9 w ośmiu dniach oddać jemuż obowiązuje się, a to w taki sposób, że garniec rzeczony po wydobyciu i odażeniu go tu w Częstochowie, każdy funt miedzi rachowany będzie po złotych dwa, i jaka ilość z tego garca po odważeniu się okaże się, sumę na niego przypadającą j.p. Jadka Reicher przyjmi, a resztę co by brakowało do dwóch tysięcy dwóchset złotych polskich, urodzony Ziołkowski oddać wspomnionemu Jadce Raeicherowi w dzień 1 kwietnia r.b. i rzetelnie tu w Częstochowie wypłacić zgadza się.

Jadka Reicher wszystkie warunki spłaty długu przyjmuje, kwituje Ziółkowskiego z sumy złp. 3000, uwalniając tym samym od długu 5200 złp. H. Balsama, ale z warunków [ spłaty innych długów?] spisanych w akcie zawartym d. 15 września 1818 r. w kancelarii J. Leśniewskiego nie uwalnia. [podkreślenie moje – WS.]Świadkowie: Filip Chrastiański, Antoni Pietrzykowski.


  • 2 czerwca 1819 r. Kancelaria notariusza A. Truszkowskiego w Częstochowie.

Stawający: ur. Wincenty Kozubski, pisarz sądu pokoju powiatu częstochowskiego, zam. pod nr 17 w Rynku w Częstochowie, jako pełnomocnik ur. Marcina Ziółkowskiego oraz ur. Jan Trepka zam. na folwarku Modrzejowszczyzna należącym do połowy wsi starej Huty.

Strony zawarły ze soba ugodę o wcześniejszym ustąpieniu dzierżawcy z połowy dzierżawionej Huty. Ponieważ z umowy [28.06.1816 – not. I. Główczewski] dzierżawy z H. Balsamem wynikało [art. 9], że w razie wcześniejszej sprzedaży przez właściciela, należy się dzierżawcy całkowity roczny najem, tj. 3600 złp. Pełnomocnik W. Kozubski wykazuje, że w wyniku przelania praw Balsama na Ziółkowskiego, temu ostatniemu należy się wypłacenie rocznej sumy czynszu.

[…] jednakowo pełnomocnik Ziołkowskiego będąc do zrobienia umowy umocowanym, za całkowite odstępne czyli raczej ustąpienie z posesji, z sumę złotych 2700 ugodził się, które jemu ur. Trepka w dniu dzisiejszym w gotowiźnie wypłacił.

Artykuł drugi.

Ur. Wincenty Kozubski jako pełnomocnik ur. Marcina Ziołkowskiego z wypłaconej sobie sumy złp. 2700 i w gotowiźnie sobie wyliczonej, ur. Jana Trepkę niniejszym aktem kwituje zapewniając, że ur. Ziołkowski posesję wsi połowy Starej Huty najdalej do 1 lipca roku bieżącego oddać obowiązuje się.

Artykuł trzeci.

Nadsiewy jakie ur. Ziołkowski poczynił, do tych wynadgrodzenia ur. Trepka jest obowiązany, takowe jednak od nowych nabywców10 [podkreślenie - WS] ur. Ziołkowski odebrać jest winien. [...]

Świadkowie ugody: Ignacy Bolesta zam. pod nr 90 i Ignacy Kulesiński pod nr 91, obaj na ul. Targowej w Częstochowie zamieszkali.

Akt podpisali: Wincenty Abdank Kozubski – pełnomocnik M. Ziółkowskiego, Jan Trepka i notariusz A. Truszkowski.

Akt ten spina ciąg własności i dzierżaw połowy wsi Huta Stara A. Kolejnymi nabywcami bowiem byli znani nam już z imienia i nazwiska przybysze z Moraw.

A Marcin Ziółkowski? Już dwa dni później – 4 czerwca 1819 r. – stawił się w kancelarii A. Truszkowskiego i okazał kontrakt dzierżawny spisany dnia 22 maja 1819 r. w kancelarii J. Leśniewskiego z posesorem zastawnym [dzierżawcą - WS] w. Kajetanem Dąbrowskim z Chorzenic11, na wypuszczenie mu tej wsi na lat 3. Następnie Ziółkowski dzierżawił wójtostwo Bugaj na obrzeżach Radomska, gdzie osiadł na stałe i wybudował rodzinny dom, urzędował w sądzie pokoju i budował szpital, ale to już całkiem inna historia...
Włodzimierz Stefani

Przewodniczący Sekcji Genealogicznej

PTH O/Radomsko
Dokumentami źródłowymi dla niniejszego opracowania w zakresie Huty Starej A, były akta z zespołów notarialne z zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie: akta notariusza Ignacego Główczewskiego w Żarkach, akta notariusza Antoniego Truszkowskiego w Częstochowie, akta notariusza Józefa Leśniewskiego w Częstochowie.

Za informację naukową i pomoc w odszukaniu dokumentów, składam podziękowania sympatycznym i uczynnym pracownikom AP w Częstochowie, zwłaszcza dyżurującym w Pracowni Naukowej Archiwum.W.S.

W Radomsku, 15 czerwca 2014 r.1 "Tereny wsi Huta Stara A wchodziły dawniej w skład rozległego majątku, którego centrum mieściło się w Błesznie. W źródłach historycznych Błeszno pojawia się pod koniec XIV w. jako siedziba rycerskiego rodu Bielów herbu Ostoja. W późniejszym okresie właścicielami Błeszna, a właściwie różnych jego części, byli m.in. Błeszyńscy, Jeziorkowscy, Karońscy i Trepkowie. [...] Zdaniem językoznawców nazwa 'Huta' należy do tzw. nazw kulturowych, związanych z działalnością człowieka. Nazwa Huta Stara świadczy o dawnych kuźniczych tradycjach osady, właściwych dla rudonośnych terenów okolic Częstochowy.

W 1819 r. kompania okupników z Moraw, „z kraju austriackiego”, zakupiła za 15 tys. rubli srebrnych połowę dóbr ziemskich określanych w wykazie hipotecznym mianem „Stara Chuta” (sic!). Sprzedającym był Jan Trepka. Akt notarialny sporządzono 18 czerwca. Ziemię podzielono na 100 równych części, z których każda miała 5 morgów i 236 prętów. W 1823 r. geometra Bernhardt, zapewne ten sam, który wytyczył aleję Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, dokonał pomiarów gruntów kolonii, obejmujących 598 morg i 172 pręty. W ręce kolonistów dostała się część Huty oznaczona literą A, natomiast część B pozostała w rękach Grzegorza Błeszyńskiego i jego spadkobierców. [...]" A. Kuśnierczyk, Dokument niezwykły: Lustracja wsi Huta Stara A z 1845 roku; cały art. na str www: http://www.genealodzy.czestochowa.pl/zasoby/biblioteka/Znalezione-w-szufladzie/Lustracja-wsi-Huta-Stara-A-1845.pdf/ [dostęp 14.06.2014]


2W akcie not. nie używano w nazwie wsi lit. "A", tylko "stara [lub Stara] Huta"

3Dzierżawa zawarta na podst. aktu notarialnego spisanego 28 czerwca 1816 r. w Żarkach, przed Ignacym Główczewskim, notariuszem publicznym powiatu lelowskiego z kancelarią w Lelowie. Źr. Akta notariusza I. Główczewskiego, AP w Częstochowie.

4 PWN SJP: liwerant – daw. dostawca towarów, zwłaszcza wojskowy.

5Pańszczyzna piesza- tj. odbywana gł. przez poddanych małorolnych, bez własnego zaprzęgu

6Po wskazywaniu Ziółkowskiemu przez H. Balsama odbiorców należności w gotówce za sprzedaż dzierżawy, można domyślać się kłopotów finansowych tego dzierżawcy

7M.A. Ziółkowski [1790 Rogoźno -1864 Radomsko] syn Andrzeja i Katarzyny z Krzywoszyńskich. Uczestnik wyprawy napoleońskiej na Moskwę i bitwy nad Berezyną, porucznik wojsk polskich, pisarz sądowy w Poznaniu, Wschowie i Radomsku, podsędek Sądu Pokoju w Radomsku. Ojciec Juliana, Teresy [za burmistrzem Kamieńska Zawadzkim] i Zofii [ za Brodziszewskim z Częstochowy]. Dziadek m.in. Adolfa Zawadzkiego – powstańca 1864, pradziadek gen. dyw. Janusza Głuchowskiego. Dzierżawca dóbr w powiatach częstochowskim i radomszczańskim, właściciel kilku domów w Radomsku [funkcjonujących jeszcze dzisiaj]. Siprytus movens pierwszego nie z nazwy tylko szpitala w Radomsku, szczodry ofiarodawca na rzecz tej placówki, funkcjonującej zresztą do niedawna. Radca stanu, asesor trybunału, kawaler orderu Św. Stanisława i znaku Nieskazitelnej Służby. Mason. Mieszkał, pracował i działał na rzecz ubogiej ludności i sierot miasta Radomska, w którym przeżył lat 42. Spoczywa na miejsc. cmentarzu Starym, razem z wnukiem Adolfem Zawadzkim. Grób zachowany w niezłym stanie, pod opieką miejscowego Oddziału TONZ.

8W innych aktach not. Jadka Reicher

9Część urządzeń miejscowej gorzelni

10Okupników z Moraw

11Właścicielem dziedzicznym Chorzenic był wtedy Wiktor Gogolewski.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna