I bielskie teatraliaPobieranie 20.02 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar20.02 Kb.
I BIELSKIE TEATRALIA

POWIATOWY KONKURS WIEDZY O TEATRZE  
dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Bielska – Białej i powiatu bielskiego


organizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku – Białej

we współpracy z Teatrem Polskim w Bielsku – Białej oraz Teatrem Lalek „Banialuka” w Bielsku - Białej

pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty
CELE KONKURSU:

 • zachęcenie uczestników do pogłębiania ogólnej wiedzy humanistycznej, wiedzy o teatrze i przygotowanie
  do bardziej świadomego odbioru sztuki;

 • zainteresowanie uczniów teatrem, uwrażliwienie na sztukę;

 • wprowadzenie uczniów w polskie tradycje teatralne i elementy historii polskiego teatru nowożytnego
  oraz historię bielskich scen teatralnych;

 • motywowanie do czytania i krytycznego odbioru utworów literackich i widowisk teatralnych;

 • kształtowanie postaw szacunku dla dorobku narodowego, w tym dorobku kulturalnego regionu. 


WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów oraz wszystkich typów szkół ponadpodstawowych miasta Bielska – Białej i powiatu bielskiego.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:


 • konkurs dla uczniów gimnazjów;

 • konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

 • eliminacje szkolne;

 • etap finałowy.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie przez szkołę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2009 roku KARTY ZGŁOSZENIA (Załącznik 1), będącej deklaracją przystąpienia do konkursu, na adres organizatora:

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

w Bielsku – Białej

ul. Słowackiego 15 – 17, 43 – 300 Bielsko – Biała

z dopiskiem: I BIELSKIE TEATRALIAKartę przesłać można na nr fax: (033) 812 39 11
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

 • pytania konkursowe w obu etapach dotyczą znajomości zagadnień związanych z historią teatru i dramatu powszechnego i polskiego (wskazanych szczegółowo w § 7 Regulaminu);

 • I etap konkursu odbywa się na zasadzie eliminacji szkolnych, przeprowadzanych przez placówkę macierzystą ucznia w dniu 19 lutego 2009 roku, w oparciu o pytania testowe dostarczone przez organizatora na adres placówki na tydzień przed terminem eliminacji. Czas trwania I etapu konkursu wynosi 45 minut. Sugerowany czas rozpoczęcia eliminacji: godz. 9:00;

 • do II etapu (finału konkursu) kwalifikuje się maksymalnie trzech uczniów danej szkoły, którzy osiągnęli najwyższą liczbę punktów;

 • szkolna komisja konkursowa (powołana przez Dyrektora szkoły) sporządza protokół z przeprowadzonych eliminacji (Załącznik 2) i przesyła go na adres organizatora konkursu wraz z pracami zwycięzców eliminacji szkolnych w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2009 roku;

 • II etap konkursu będzie miał formę testu (w oparciu o projekcję multimedialną) z zakresu historii bielskich scen teatralnych. Czas trwania II etapu wynosi 60 minut;

 • II etap konkursu odbędzie się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku - Białej w dniu 19 marca 2009 roku;

 • prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego
  im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku – Białej;

 • wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.lo4.setia.pl do dnia 25 marca 2009 roku;

 • oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w marcu 2009 roku. Czas i miejsce gali finałowej zostaną podane w terminie późniejszym.

 • zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci dyplomów oraz atrakcyjnych nagród rzeczowych, zaś nauczyciele sprawujący opiekę merytoryczną – listy gratulacyjne.

TERMINARZ:

 • do 23 stycznia 2009 roku – nadesłanie karty zgłoszenia;

 • do 12 lutego 2009 roku – przesłanie pytań konkursowych do poszczególnych placówek, które zadeklarowały udział w konkursie;

 • 19 lutego 2008 roku, godz. 9:00 – 11:00 – I etap konkursu (eliminacje szkolne);

 • do 26 lutego 2009 roku – przesłanie wyników konkursu (w formie protokołu) na adres organizatora konkursu;

 • 19 marca 2009 roku – II etap konkursu w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej
  w Bielsku – Białej;

 • ok. 25 marca 2009 roku – nieoficjalne ogłoszenie wyników konkursu, zamieszczenie listy laureatów na stronie internetowej szkoły: www.lo4.setia.pl

 • marzec 2009 roku – oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród.


KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu Konkursu będą na bieżąco aktualizowane na stronie www.lo4.setia.pl,


w zakładce I BIELSKIE TEATRALIA.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail szkoły: lo4@lo4.setia.pl

Kontakt telefoniczny: (0 – 33) 812 39 11
ZAGADNIENIA DO I POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O TEATRZE

Zakres tematyczny konkursu dla gimnazjalistów: • początki i rozwój dramatu:

 • dramat starogrecki: tło historyczno – obrzędowe, dytyramb, chór i aktorzy, autorzy, układ i forma dramatu;

 • rodowód średniowieczny: dramaty religijny (misteria i mirakle), dramat świecki (moralitet);

 • renesans: dramat elżbietański, Szekspir, włoska commedia dell’arte;

 • barok i klasycyzm: komedia Moliera.

 • początek i rozwój sceny:

 • scena antyczna: agony teatralne, powstanie i ukształtowanie się sceny, sposób wygłaszania tekstów, wygląd aktora, widz;

 • scena średniowieczna: scena misteryjna, system manzjonów, angielskie pageants, scena terencjańska, scenografia i gra, aktorzy, widz;

 • scena renesansowa: scena elżbietańska (szekspirowska), podwórzowa, widz.

  • Teatr Narodowy:

  • historia i rozwój bielskich scen teatralnych:

   • powstanie i działalność Teatru Polskiego;

   • powstanie i działalność Teatru Lalek „Banialuka”.

Zakres tematyczny konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (jak dla uczniów szkół gimnazjalnych a ponadto):

 • teatr staropolski: tragedia i komedia, komedia rybałtowska;

 • teatr końca XIX wieku – najważniejsze osobowości: Richard Wagner, twórcy wielkiej reformy teatru – Edward Gordon Craig, Adolphe Appia, Maurice Maeterlinck, Henryk Ibsen, August Strindberg, Anton Czechow;

 • teatr polski przełomu XIX i XX wieku: ośrodek krakowski i lwowski, rola Tadeusza Pawlikowskiego;

 • teatr drugiej przebudowy: Wyspiański;

 • teatr groteski i absurdu: twórca stylu – Alfred Jarry, Stanisław Ignacy Witkiewicz – Teoria Czystej Formy, Tadeusz Kantor, Witold Gombrowicz, Tadeusz Różewicz, Samuel Beckett, Sławomir Mrożek;

 • przemiany i tendencje we współczesnym dramacie i teatrze.


ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE:

Opracowania:

 1. Janusz – Sitarz Anna, Lekcje teatru, Kraków 1999.

 2. Kozień Lucyna, Teatr Lalek Banialuka 1947 – 1997, Bielsko – Biała 1997.

 3. Kudliński Tadeusz, Vademecum teatromana, 1985.

 4. Linert Andrzej, Teatr Polski w Bielsku – Białej 1945 – 2000, Bielsko – Biała 2001.

 5. Raszewski Zdzisław, Krótka historia teatru polskiego, 1990.

Oprócz znajomości wyżej wymienionych opracowań i tekstów uczestnicy I i II etapu powinni zapoznać się: • ze stronami internetowymi Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek „Banialuka”

 • z typami lalek wykorzystywanych w teatrze lalkowym (marionetki, kukiełki, pacynki, jawajki, cienie) oraz sposobami ich animacji.

Opracowałamgr Renata Maślanka


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna