I. Działalność w zakresie naukowo-badawczym elektroniczna księga inwentarzowa zbiorów muzealnychPobieranie 136.71 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar136.71 Kb.
  1   2   3
I. Działalność w zakresie naukowo-badawczym
1. ELEKTRONICZNA KSIĘGA INWENTARZOWA ZBIORÓW MUZEALNYCH
W 2009 r. Muzeum Ziemi Wschowskiej rozpoczęło proces tworzenia elektronicznej bazy danych (księgi inwentarzowej), obejmującej wszystkie znajdujące się w zbiorach zabytki. Pierwszą grupę eksponatów, które postanowiono opracować, stanowią zbiory etnograficzne. W celu zweryfikowania danych zawartych w tradycyjnych kartach katalogowych, zabytki zostały dokładnie zwymiarowane i opisane. Uzyskane w ten sposób informacje wprowadzono następnie do systemu MUSNET, w którym przygotowywane są rejestry związane
z zakładaniem nowych kart. Utworzone specjalnie pod kątem opracowywania zabytków
w ramach wydzielonych zespołów i kolekcji, pozwalają na daleko idące uszczegółowienie danych, a następnie swobodną ich analizę dzięki istniejącym w oprogramowaniu słownym kluczom.


II. Działalność w zakresie ochrony i zabezpieczenia muzealiów
1. RENOWACJA ZABYTKOWEJ BRAMY NA CMENTARZU EWANGELICKIM
Muzeum Ziemi Wschowskiej od wielu lat dba o zachowanie staromiejskiego cmentarza ewangelickiego w jak najlepszej kondycji. Zabiegom konserwatorskim rokrocznie poddawanych jest kilka zabytkowych płyt nagrobnych. W 2009 r., na wniosek dyrektora muzeum złożony u Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podjęto także prace przy zabytkowej furcie i bramie od strony ul. Solnej.

Prace, prowadzone przez firmę „Konserwacja Zabytków“ kierowaną przez Piotra Obłoga z Tomaszowa Maz., objęły oczyszczenie elementów żelaznych z przemalowań, uzupełnienie ubytków i rekonstrukcję detali konstrukcyjnych i ozdobnych wg wzoru oryginału, zabezpieczenie powierzchni żelaznych przed działaniem czynników atmosferycznych poprzez odrdzewianie, malowanie farbą podkładową tlenową i farbą nawierzchniową w kolorze czarnym oraz naprawę mechanizmu zamka i klamki.

Odnowiona furta i brama, po kilkutygodniowym pobycie w pracowni konserwatorskiej, powróciły na swoje miejsce na początku lipca 2009 r. Obecnie czekają jeszcze
na zamontowanie nowych, odtworzonych na wzór oryginału klamek.

Prace przy murze bramy zaplanowano na rok przyszły. Polegały one będą na: oczyszczeniu powierzchni wodą pod ciśnieniem, usunięciu uszkodzonych spoin i ponownym ich uzupełnieniu, uzupełnieniu ubytków cegieł przy użyciu zaprawy rekonstrukcyjnej, uzupełnieniu ubytków tynku przy użyciu zaprawy tynkarskiej wapienno-cementowej, zabezpieczeniu powierzchni elementów ceglanych i tynkowanych przed działaniem mikroorganizmów, impregnacji wzmacniającej elementy architektoniczne ceglane i pokryte tynkiem, wreszcie scaleniu kolorystycznym uzupełnień laserunkiem przy użyciu farb silikonowych.

Renowacja głównej bramy wschowskiego Campo Santo znakomicie wpisała się
w obchodzoną w bieżącym roku 400. rocznicę założenia staromiejskiego cmentarza ewangelickiego we Wschowie. Jest też kolejnym świadectwem pielęgnowania pamięci
o kulturowym dziedzictwie miasta i ludziach, którzy tworzyli jego historię.

2. RENOWACJA STERCZYNY (PINAKIEL) NA NEOGOTYCKIEJ KAPLICY
W związku z uszkodzeniem sterczyny wieńczącej szczyt neogotyckiej kaplicy grobowej usytuowanej przy północnej części ogrodzenia wschowskiego Lapidarium, konieczne było przeprowadzenie interwencyjnych prac renowatorskich, polegających na sklejeniu
i uzupełnieniu powstałych ubytków.

Przyczyna uszkodzenia sterczyny był upadek gałęzi ułamanej przez silny wiatr.


Do zniszczenia detalu przyczynił się również korodujący żelazny trzpień mocujący,
na którym były osadzone poszczególne elementy zwieńczenia. Podczas upadku z wysokości kamienne elementy rozpadły się na kilkanaście kawałków różnej wielkości.

Prace rozpoczęto od oceny stanu zachowania zabezpieczonych fragmentów i próby prowizorycznego złożenia z nich sterczyny w jej pierwotnej formie. Stwierdzono zły stan zachowania sterczyny (np. spękanie podstawy), w związku z czym została ona zdemontowana i przewieziona do pracowni.

Żelazny trzpień został usunięty. Poszczególne fragmenty wklejono w odpowiednie miejsca. Spoiny łączące większe elementy dodatkowo wzmocniono prętami ze stali nierdzewnej. Do klejenia została użyta kompozycja żywic epoksydowych z odpowiednimi wypełniaczami, a także klej na bazie spoiwa poliuretanowego.

Ubytki powierzchni zostały uzupełnione specjalistyczną masą do uzupełniania piaskowca o odpowiednich właściwościach. Powierzchnia kamienia została oczyszczona z luźnych zanieczyszczeń a następnie zabezpieczona przed działaniem glonów i porostów oraz czynników atmosferycznych3. DEMONTAŻ PŁYTY NAGROBNEJ REGINY MENTZEL
Zgodnie z opinią konserwatorską dotyczącą fragmentu południowego muru staromiejskiego cmentarza ewangelickiego we Wschowie, a także zaleceniami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w dniu 17 września 2009 r., pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki Piotra Obłoga i pracowników wschowskiego muzeum, przy udziale ciężkiego sprzętu, zdemontowana została płyta epitafijna Reginy Mentzel 1° Vechner 2° Henning (zm. 1667) i jej syna Johanna Fabiana Vechnera.

Pierwszą próbę jej zdjęcia podjęto już w czerwcu, jednak ze względu na duży ciężar obiektu i ryzyko jego uszkodzenia, zdecydowano się przeprowadzić całą operację przy użyciu dźwigu w innym terminie.

Zdemontowanie epitafium, podobnie jak wcześniej sąsiednich stel Adama Henninga
i Dawida Henninga, wiąże się z planami odbudowy, względnie renowacji, wspomnianego fragmentu muru. Przed podjęciem ostatecznych decyzji w tym względzie niezbędne będzie przeprowadzenie badań stratygraficznych tynku i badań dendrologicznych jednego z drzew, którego korzenie naruszyły konstrukcyjną stabilność muru i spowodowały jego odchylenie
od pionu do 15 cm w kierunku ul. Solnej.

Po wykonaniu badań zwołana zostanie komisja konserwatorska z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, która zdecyduje o dalszym sposobie postępowania. Istotne będą m.in. rozstrzygnięcia w sprawie pozostałości historycznych polichromii zachowanych fragmentarycznie na przedmiotowym odcinku muru. Jak stwierdzono, w miejscu tym znajdowała się pierwotnie przestrzenna forma architektoniczna, która wewnątrz zdobiona była malowidłami. Potwierdza to technika wykonania zachowanej malatury.

Zdemontowaną płytę złożono i zabezpieczono na terenie placu gospodarczego przylegającego do Lapidarium. Docelowo przekazana ona zostanie do pracowni konserwatorskiej, a po renowacji powróci na swoje pierwotne miejsce.

Wykorzystując obecność dźwigu pracownicy muzeum ułożyli także i wyeksponowali przy jednej ze ścieżek trzy stele nagrobne pochodzące z Osowej Sieni. Dwie z nich związane są z rodziną Kalau von Hofen, będącą do 1945 r. właścicielem Środkowej Osowej Sieni (Mittel Röhrsdorf).
III. Działalność w zakresie gromadzenia i dokumentowania dóbr kultury
W 2009 r. Muzeum Ziemi Wschowskiej prowadziło jedynie bieżącą rejestrację pozyskiwanych do zbiorów zabytków i wydawnictw.

Dla pełniejszego zobrazowania tej działalności, w ramach poszczególnych grup muzealiów, jej opis ujęto w sposób umożliwiający ogólną ocenę poszczególnych zespołów


i kolekcji, znajdujących się w muzealnym zasobie.

1. ZBIORY ARTYSTYCZNE
W księdze inwentarzowej muzealiów artystycznych na koniec 2008 r. zarejestrowanych było 217 eksponatów.

W 2008 r. zbiory artystyczne zostały wzbogacone tylko o jeden zabytek. Srebrny mlecznik pochodzący z 1. poł. XX w., z wytwórni Metallwarenfabrik AG w Witemberdze. Przedmiot pozyskano drogą zakupu.

W związku z zabezpieczaniem kolekcji portretów, nowe ramy otrzymały dwa ostatnie portrety wschowskich pastorów: Zachariasa Herbergera i Johannesa Fechnera. Podobnie jak poprzednie, zostały wykonana przez Galerię RENES z Poznania, z którą muzeum współpracuje od 2003 r.

Aktualnie w zbiorach znajduje się 218 muzealiów zarejestrowanych jako przedmioty
o wartości artystycznej. Są to obrazy, ryciny, grafiki, wyroby ze srebra, porcelany, fajansu, tkaniny i meble.


2. ZBIORY ARTYSTYCZNO-HISTORYCZNE
Zbiory artystyczno-historyczne liczyły na koniec 2008 r. 1585 zabytków.

W 2009 r. dokonano zakupu jedynie dwóch eksponatów. Legitymacji do medalu „Za udział w walkach w obronie władzy ludowej”, przyznanego jednemu z mieszkańców Przyczyny Dolnej oraz pochodzący z około 1935 r. gramofon skrzynkowy firmy „EMKA” Mariana Włodarczaka z Poznania.Zbiory artystyczno-historyczne liczą obecnie 1587 jednostek muzealnych. Składają się na nie przedmioty użytkowe z cyny, miedzi, mosiądzu, porcelany i drewna, meble, elementy uzbrojenia, mundury, archiwalne pocztówki, fotografie i dokumenty, a także instrumenty i ozdobne okucia trumienne.

3. ZBIORY KARTOGRAFICZNE
W księdze inwentarzowej zbiorów kartograficznych na koniec 2008 r. zapisanych było 645 muzealiów.

Do zbiorów zakupiono dwie kolejne, niezwykle cenne, osiemnastowieczne mapy z 1793


i 1794 r. Obie opracowane przez Franza Ludwiga Grüssefelda, obrazują najnowsze pruskie nabytki terytorialne w Wielkopolsce, włączonej do prowincji Prusy Południowe. Mapy wydane zostały w Norymberdze.

Obecnie zbiory kartograficzne liczą 647 zabytków, map, planów i projektów,
w większości związanych ze Wschową i jej dawnym układem przestrzennym.


4. ZBIORY NUMIZMATYCZNE
Zbiory numizmatyczne, stanowiące wyodrębnioną kolekcję monet, banknotów, odznaczeń i medali, liczyły na koniec 2008 r. 1325 pozycji.

W drodze zakupów i darów udało się w 2009 r. pozyskać dwa kupony z arkuszy zysków Cukrowni Wschowa z 1932 i 1941 r., plombę od wschowskiego płótna (XVIII w.) i medal „Za udział w walkach w obronie władzy ludowej”, stanowiący komplet z legitymacją wpisaną do inwentarza zbiorów artystyczno-historycznych.Ogółem kolekcja numizmatów obejmuje obecnie 1329 pozycji.

5. PLAKATY
Kolekcja plakatów w zbiorach Muzeum Ziemi Wschowskiej liczy 2365 eksponatów.

Stan liczebny tej kolekcji nie uległ zmianie.

6. ZBIORY BIBLIOTECZNE
Zbiory biblioteczne Muzeum Ziemi Wschowskiej liczyły na koniec 2008 r.
2151 pozycji. W związku z błędem popełnionym na stronie 38 księgi inwentarzowej biblioteki, kiedy to po numerze 755 wpisano numer 776, rzeczywistą liczbę woluminów należy pomniejszyć o 20.


Nadal brakuje 83 pozycji wykazanych we wcześniejszych sprawozdaniach.

W 2008 r., dzięki darom oraz zakupom, powiększono księgozbiór o kolejnych 50 pozycji. Najcenniejszy nabytek stanowiło jedno z lipskich wydań „Ewangelickiej postylli sercowej” Valeriusa Herbergera z 1721 r.Obecnie księgozbiór biblioteczny obejmuje 2201 jednostek inwentarzowych, na które składają się wydawnictwa zwarte, starodruki, periodyki, czasopisma i archiwalia.

7. ZBIORY ETNOGRAFICZNE
Inwentarz zbiorów etnograficznych obejmował na koniec 2008 r. 230 zabytków. Nadal brakuje 7 eksponatów, wykazanych we wcześniejszych sprawozdaniach.

W 2009 r. muzeum pozyskało jeden eksponat, dziewiętnastowieczny magiel ręczny


na żeliwnej podstawie, wykorzystywany w pracach domowych jeszcze kilkanaście lat temu.

Stan liczebny kolekcji w 2009 r. wyniósł 231 eksponatów. Dominują przedmioty związane z obróbką włókien lnu i wełny, hodowlą pszczół, ciesielstwem, tkaniny
i elementy strojów ludowych, a ponadto przedmioty codziennego użytku, w tym przedmioty o charakterze religijnym.


8. ZBIORY PRZYRODNICZE
Księga inwentarzowa zbiorów przyrodniczych obejmowała na koniec 2008 r.
17 eksponatów.


Stan liczebny kolekcji, na którą składają się przede wszystkim minerały i skamieliny, nie uległ w 2009 r. zmianie.

9. DEPOZYTY
Na koniec 2008 r. Muzeum Ziemi Wschowskiej posiadało 28 depozytów, stanowiących własność Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego
w Poznaniu, Muzeum Okręgowego w Lesznie i Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.

Z długoterminowego depozytu Muzeum Narodowego w Warszawie w zbiorach pozostają 24 muzealia, obrazy, wyroby ze srebra, porcelany, fajansu i meble, stanowiące element stałej ekspozycji. Okres ich wypożyczenia przedłużono do 2010 r. Pozostałe zabytki to rzeźba kata ze wschowskiego pręgierza, pozostająca w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, obraz Bergera z widokiem ulicy Boh. Westerplatte oraz dwie rzeźby ze wschowskich fontann, fletnista i alegoryczne przedstawienie niewiasty.Stan liczebny kolekcji nie uległ w 2009 r. zmianie.

10. INWENTARZ POMOCNICZY
Na koniec 2008 r. obejmował 298 pozycji.

Przedmioty wpisywane do tego podręcznego inwentarza, ze względu na swój stan, wiek lub charakter, nie mogą być rejestrowane we właściwych księgach inwentarzowych. Znajdują się więc jedynie w wewnętrznym obiegu muzealnym i jako takie, nie są ujmowane


w oficjalnych zestawieniach statystycznych.

Na koniec 2008 r. w inwentarzu pomocniczym zarejestrowanych zostało 300 eksponatów, w zdecydowanej większości pochodzących z okresu późnego PRL-u,
a ponadto liczne destrukty i uszkodzone zabytki z XIX i XX w.


11. REJESTROWANIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW
W 2009 r. Muzeum wzbogaciło swoje zbiory o kolejnych kilkadziesiąt przedmiotów
i druków, pozyskanych drogą zakupów i darowizn.

W sumie Muzeum otrzymało 37 muzealiów i wydawnictw, które włączono
do poszczególnych działów:

zbiory numizmatyczne – 3 szt.

zbiory etnograficzne – 1 szt.

zbiory biblioteczne – 32 szt.

inwentarz pomocniczy – 2 szt.
Na liczbę zabytków i książek zakupionych do zbiorów składają się pozycje wpisane do następujących ksiąg inwentarzowych:

zbiory artystyczne – 1 szt.

zbiory artystyczno-historyczne – 2 szt.

zbiory kartograficzne – 2 szt.

zbiory numizmatyczne – 1 szt.

zbiory biblioteczne – 18 szt.


Ogółem Muzeum Ziemi Wschowskiej pozyskało 62 zabytki i publikacje,
(m.in. mapy, medale, wyroby rzemiosła artystycznego i przedmioty użytkowe),
w większości związane z przeszłością Wschowy i regionu.IV. Działalność w zakresie wystawienniczym
W 2009 r. Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprezentowało 8 wystaw czasowych, w tym
3 plenerowe, które w sumie obejrzało ok. 3-4000 osób. Liczba zwiedzających ekspozycje
w budynku muzeum i uczestników wernisaży wyniosła, do 20 października 2009 r.,
1858 osób (młodzież szkolna - 826; zwiedzający indywidualnie – 1032).

1. „W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919”
– wystawa czynna od 12.12.2008 r. do 31.01.2009 r.
12 grudnia, w 90. rocznicę wiecu poparcia dla sprawy polskiej, zorganizowanego przez wschowską Polonię w 1918 r., w Muzeum Ziemi Wschowskiej otwarto nową wystawą czasową poświęconą zbrojnemu czynowi Wielkopolan „W 90. Rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”.

Wystawa, wpisana w cykl wielu imprez upamiętniających to doniosłe wydarzenie, organizowanych w całej Wielkopolsce, miała na celu przypomnienie dokonań powstańców, ale także wskazanie na te wątki powstania, które wiążą się historią Wschowy, powiatu wschowskiego i lokalnego środowiska działaczy niepodległościowych.

Na ekspozycji zgromadzono szereg archiwalnych dokumentów, fotografii, elementów uzbrojenia, medali, odznaczeń i innych pamiątek z epoki. Istotnym dopełnieniem oryginalnych zabytków pozostawały repliki mundurów powstańczych i żołnierzy armii niemieckiej, biorących udział w walkach na terenie Poznańskiego.

Szczególną atrakcję stanowiła zaimprowizowana pozycja bojowa, gniazdo broni maszynowej, która w plastyczny sposób ukazywała realia działań prowadzonych


w Wielkopolsce na przełomie 1918 i 1919 r. Na stanowisku ustawiono oryginalny lekki karabin maszynowy typu „Maksim”.

Wystawę zorganizowano we współpracy z Archiwum Państwowym w Lesznie. Obok eksponatów pochodzących z własnych zbiorów Muzeum, skorzystano także z zasobów Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Muzeum Miejskiego w Nowej Soli i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Bardzo cenne pamiątki wypożyczył także leszczyński antykwariusz Janusz Skrzypczak, którego dziadek, Stanisław Voelkel, współorganizował ruch niepodległościowy we Wschowie. Wśród nich unikalne fotografie i przedmioty związane


z okresem pobytu internowanych mieszkańców Wschowy i powiatu wschowskiego w obozie w Grünthalle pod Żaganiem.

Repliki historycznych strojów oraz elementy uzbrojenia, pochodziły z poznańskiej firmy braci Kłosowskich HERO COLLECTION.Frekwencja: 567 osób (styczeń 2009), w tym 497 osób to młodzież szkolna (22 grupy).

2. EUGENIUSZ GET-STANKIEWICZ „MUZEUM W OSZMIANIE” W MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ – wystawa czynna od 20.03.2009 r. do 10.05.2009 r.


20 marca 2009 r. w Muzeum Ziemi Wschowskiej otwarta została wystawa prac profesora Eugeniusza Geta-Stankiewicza, wybitnego wrocławskiego miedziorytnika i jednego z twórców polskiej szkoły plakatu. Podczas wernisażu, po krótkim wprowadzeniu dyrektora Leszka Marciniaka, Mistrz opowiadał o swoim wschowskim dorastaniu i pierwszych artystycznych doświadczeniach. Wspierał go w tym brat, a zarazem rodzinny fotoreporter i kronikarz, Janusz Stankiewicz.

W otwarciu wystawy, obok artysty, jego najbliższych i współpracowników, wzięli udział m.in. poseł RP Marek Ast, burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Krzysztof Grabka, przedstawiciele władz samorządowych, dziennikarze, szkolni koledzy prof. Stankiewicza


i wielu mieszkańców Wschowy, dla których kontakt ze sztuką autorstwa światowej sławy twórcy, był doświadczeniem bez wątpienia wyjątkowym.

Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt prac z różnych okresów, w tym ponad trzydzieści rysunków i grafik powstałych jeszcze we Wschowie w latach 1958-1960. Ponadto miedzioryty z lat 80. i 90. XX w., dzieła najnowsze, z ostatnich 3-4 lat oraz kolekcję plakatów, stanowiących jeden ze znaków rozpoznawczych twórczości Geta-Stankiewicza. Prace pochodziły ze Zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i zbiorów własnych Autora. Na ekspozycji znalazły się także liczne fotografie z kolekcji Janusza Stankiewicza, związane z historią rodziny i to zarówno z okresem oszmiańskim, jak i tym powojennym, wschowskim i wrocławskim. Wystawie towarzyszył również folder poświęcony życiu


i twórczości prof. Stankiewicza, autorstwa wrocławskiego dziennikarza i krytyka sztuki, Mirosława Ratajczaka.

Frekwencja: 125 osób

3. „POWIDOKI Z POLSKI – CZAS PRZEŁOMU” – wystawa czynna od 15.04.2009


do 03.05.2009 r.
W dniu 15 kwietnia, po raz pierwszy w ramach ekspozycyjnej działalności Muzeum Ziemi Wschowskiej, na miejskim rynku otwarta została plenerowa wystawa fotograficzna, poświęcona najnowszej, społecznej historii Polski.

Wystawa „Powidoki z Polski. Czas Przełomu” jest zbiorem 48 zdjęć Witolda Krassowskiego, jednego z najlepszych polskich fotoreporterów, autora wielu wystaw


i albumów fotograficznych, współpracownika światowych agencji fotograficznych, kilkukrotnego zdobywcy nagród na World Press Photo i jurora konkursu.

Fotografie składające się na wystawę powstały w większości w latach 1987-1993


i przedstawiały sceny społeczno-obyczajowe. Towarzysza im wycinki prasowe z tamtego okresu, mówiące o ówczesnych istotnych sprawach i wydarzeniach polityczno-historycznych. Całość miała nam nie tylko przypomnieć wielowarstwową i zróżnicowaną przeszłość lat przełomu ustrojowego, ale także stanowić podstawę do refleksji nad tym, co i na ile się
w Polsce zmieniło – lub nie zmieniło – przez ostatnich 20 lat.

Wystawa miała swoją premierę w Bydgoszczy, a prezentacja we Wschowie była jej drugą odsłoną. W dalszej kolejności mieli ją zobaczyć mieszkańcy Sopotu, Katowic, Poznania, Kalisza, Warszawy i Łodzi.

Patronat Honorowy nad wystawą sprawował Marszałek Senatu RP, a jej prezentacje były częścią przedsięwzięć związanych z uchwałą Senatu, ustanawiającą rok 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.

Organizatorami wystawy byli: Agencja Zegart i Fundacja DocArt Forum. Autorem koncepcji wystawy oraz jej projektu plastycznego i przestrzennego był fotografik Jerzy Zegarliński, a organizatorem ekspozycji we Wschowie Muzeum Ziemi Wschowskiej.Frekwencja: 220 osób, w tym uczniowie - 170 osób

4. „OSTATNIE TAKIE MIEJSCA NA ZIEMI” – FOTOGRAFIE NATIONAL GEOGRAPHIC – wystawa czynna od 09.06.2009 do 30.06.2009 r.


„OSTATNIE TAKIE MIEJSCA NA ZIEMI” to tytuł kolejnej plenerowej wystawy zorganizowanej przez wschowskie muzeum, tym razem prezentującej fotografie National Geographic. Otwarcie miało miejsce 9 czerwca 2009 r. w sali gotyckiej i przed wschowskim ratuszem.

W wernisażu, obok przedstawicieli władz powiatowych i miejskich w osobach starostów Marka Kozaczka i Marka Boryczki, burmistrza Krzysztofa Grabki, przewodniczących Rady Miasta i Gminy Krzysztofa Czopka i Tomasza Stasiaka, naczelnika wydziału spraw społecznych Wojciecha Kuryłło, dyrektora Domu Kultury Jacka Lisiaka oraz kuratora wystawy Jerzego Zegarlińskiego, wzięli udział najwierniejsi przyjaciele Muzeum.

Burzowa pogoda nieznacznie pokrzyżowała plany organizatorów i sprawiła, że otwarcie, miast w plenerze, odbyło się w sali gotyckiej ratusza. Po słowach wprowadzenia dyrektora Muzeum Leszka Marciniaka, głos zabrali kurator wystawy J. Zegarliński, który przedstawił charakter i założenia wystawy prezentowanej równolegle w wielu państwach na świecie
i starosta M. Kozaczek. Starosta, wskazując na potrzebę promowania kultury wśród młodych ludzi, jako współorganizator zachęcał obecnych na wernisażu nauczycieli do przychodzenia na rynek z uczniami. Wskazał także na potrzebę cykliczności tej formy ekspozycji
we Wschowie, upatrując w niej czynnik promujący miasto. Zapowiedział także kolejną wystawę, którą zaplanowano na lipiec 2009 r.

Z chwilą zakończenia części oficjalnej przestał padać deszcz i goście mogli już bez przeszkód wyjść na zewnątrz, by podziwiać znakomite fotogramy. Na wystawę składało się 60 zdjęć, przedstawiających najpiękniejsze miejsca świata i Polski widziane przez pryzmat przyrody, ludzi, tradycji i kultury, niepowtarzalne, mieniące się kolorami i budzące zachwyt. Była to fotograficzna podróż, która obejmowała wszystkie kontynenty – Europę, w tym szczególnie Polskę, a także Azję, Afrykę, obie Ameryki, Australię oraz odległe wyspy rozrzucone na bezkresnych oceanach.

Organizatorem wystawy było Muzeum Ziemi Wschowskiej przy współpracy Agencji Zegart, Starostwa Powiatu Wschowskiego i Domu Kultury we Wschowie. Patronat honorowy nad wystawą sprawował burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Krzysztof Grabka.

Frekwencja: wernisaż – 30 osób
5. „40 LAT MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ”wystawa czynna
od 17.06.2009 do 19.07.2009 r.
17 czerwca 2009 r. w Muzeum Ziemi Wschowskiej otwarta została nowa, okolicznościowa wystawa upamiętniająca 40. rocznicę założenia tej instytucji.

Muzeum Ziemi Wschowskiej powstało 1 kwietnia 1968 r., na bazie Izby Pamiątek Historycznych, którą Wschowskie Towarzystwo Kultury utworzyło w lipcu 1964 r. Decyzją ówczesnych władz na siedzibę Muzeum przeznaczono jedną z zabytkowych kamieniczek


z końca XVII w. Ze względu na przedłużający się remont, uroczyste otwarcie placówki miało miejsce 22 lipca 1970 r. W 1975 r., w związku z zaadoptowaniem na cele muzealne pomieszczeń w sąsiedniej kamienicy, zwiększono powierzchnię ekspozycyjną o kolejne sale.

Muzeum Ziemi Wschowskiej, jako placówka regionalna, gromadziła i gromadzi pamiątki związane z przeszłością Ziemi Wschowskiej w zakresie archeologii, etnografii, historii i historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów królewskiego miasta Wschowy.

Prezentowana w czerwcu wystawa miała charakter sentymentalnej podróży
ku początkom ruchu muzealnego we Wschowie i ukazywała pionierski okres działalności tego środowiska. Poczynając od założenia przez członków WTK Izby Pamiątek, po pierwsze lata funkcjonowania wschowskiego muzeum już jako prawnie wyodrębnionej instytucji kultury.

Na wystawie dominowały archiwalne fotografie, dokumenty i pamiątki związane


z działalnością grupy osób, która przyczyniła się do rozwoju muzeum we wczesnych latach jego istnienia. Zadbano także o przedstawienie tych eksponatów, które ściśle wiążą się
z historią Wschowy i Ziemi Wschowskiej, jak również podkreślających walory najważniejszych muzealnych kolekcji, w tym malarstwa portretowego (portrety królewskie), śląskiej cyny, srebra, miśnieńskiej porcelany, fajansu z Delft oraz broni i pamiątek archeologicznych.

Zabytki, które zostały wybrane na wystawę, stanowiły jedynie drobny wycinek tego,


co składa się na całość muzealnego zasobu, liczącego obecnie ponad 9 000 eksponatów
i woluminów zgromadzonych w dziesięciu działach. Najliczniejsze zespoły zabytków, w tym zbiory historyczne, numizmatyczne i plakaty, obejmują po blisko lub ponad 2000 jednostek każdy.
  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna