I. Informacje o ZamawiającymPobieranie 59.32 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar59.32 Kb.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

na „Dostawę systemów wytwarzających hipoksję normobaryczną oraz sprzętu siłowego
dla AZS AWF Katowice”


w trybie przetargu nieograniczonego

nr ZP AZS 01/2013
I. Informacje o Zamawiającym
Nazwa: Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Adres: ul. Mikołowska 72a, 40 – 065 Katowice

REGON: 27640966600000

NIP: 634 10 13 320

Strona www: www.azs.awf.katowice.pl

Adres email: aifz@awf.katowice.pl; azs@awf.katowice.pl

Tel.: (32) 207 51 83

Faks: (32) 207 51 83Nr sprawy: ZP AZS 01/2013
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „Ustawa” lub „PZP”), oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
III. Opis przedmiotu zamówienia


 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury i urządzeń do celów badawczych i dydaktycznych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 1. 37440000-4

 2. 37442200-8

 3. 37442500-8

 4. 38500000-0

 5. 37480000-6

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 (Opis przedmiotu Zamówienia) do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).


IV. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od podpisania umowy ZP.V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  1. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dalej: „Konsorcjum”), każdy z wykonawców musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 Ustawy i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. Przy ocenie spełniania warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Ustawy, będzie brany pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączna sytuacja finansowa i ekonomiczna.

  2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków udziału w przetargu na podstawie dołączonych do oferty dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia – nie spełnia”.

  3. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:


 1. W celu wykazania spełniania wymogów określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy:

  1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3,

  2. koncesje, zezwolenia lub licencje (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności objętej zamówieniem),

  3. opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy:
  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 Ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4,

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  8. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informację o tym, że wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

  1. Oferenci z innych państw członkowskich składają dokumenty odpowiadające polskim dokumentom wyszczególnionym w punkcie 1 powyżej.


VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami


 1. Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzi się w języku polskim, w formie pisemnej.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową lub elektroniczną.

 3. Ofertę oraz ewentualne uzupełnienie oferty, a także oświadczenia Wykonawców należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać:

a) faksem pod numerem: (32) 207 51 83

b) na adres email: aifz@awf.katowice.pl 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu do ich złożenia.

 2. Przesyłanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową lub drogą elektroniczną będzie odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400.

 3. Wszelkie zapytania dotyczące SIWZ należy składać:

 1. faksem na numer: 32 207 51 83

 2. na adres email: aifz@awf.katowice.pl

  1. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z oferentami są:

   1. Tomasz Szpyrka, 32 207 51 83, email: t.szpyrka@awf.katowice.pl

 1. Zamawiający nie podnosi odpowiedzialności za wyjaśnienia oraz informacje dotyczące przetargu udzielane przez inne podmioty niż wymienione w punkcie 8 powyżej.


VIII. Zmiana umowy
Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania tego terminu, w szczególności zmianą zapotrzebowania lub zmianą sytuacji ekonomicznej Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza także zmianę zakresu zamówienia ze względu na swoją sytuację ekonomiczną, tj. w szczególności zwiększeniem się możliwości finansowych Zamawiającego.
IX. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie oczekuje wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty


 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, wyszczególnionymi w punkcie VI. SIWZ.

 2. Ofertę należy przygotować na piśmie, w języku polskim, czytelnie, pismem odręcznym komputerowym lub maszynowym.

 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny zostać ponumerowane oraz podpisane (parafowane) przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy, a także połączone w sposób trwały.

 4. Oferta musi być popisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 7. W przypadku dokumentów sporządzony w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski poświadczone przez wykonawcę.

 8. W przypadku dokumentów składanych przez konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy. Obowiązek ten dotyczy także wspólników spółki cywilnej ubiegających się o udzielenia zamówienia jako wykonawca.

 9. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie), zabezpieczonym przed otwarciem, zapewniającym nienaruszalność oferty. Na opakowaniu należy wskazać nazwę Zamawiającego, adres Zamawiającego oraz opatrzyć je następującym opisem: „Zamówienie Publiczne, Nr sprawy ZP AZS 01/2013, na „Dostawę systemów wytwarzających hipoksję normobaryczną oraz sprzętu siłowego dla AZS AWF Katowice”.

 10. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

 11. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.


XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


 1. Oferty należy składać w Biurze Klubu AZS AWF Katowice mieszczącym się
  w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej – „Nowa Hala” II Piętro, ul. Mikołowska 72a

  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16. 10. 2013 r., do godz. 10:00.

 1. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.10.2013 r., o godz. 10:10 w Biurze Klubu AZS AWF Katowice mieszczącym się w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej – „Nowa Hala” II Piętro, ul. Mikołowska 72a

 2. Wszelkie oferty złożone po terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.XIII. Opis sposobu obliczania ceny


 1. Cenę brutto oferty należy podać cyfrowo i słownie w złotych polskich, zgodnie z załączonym formularzem oferty, z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

 2. Cena oferty nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy zawartej na postawie niniejszego postępowania.

 3. Cena podlega określeniu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto oferty. Na podstawie tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Liczba punktów zostanie ustalona według wzoru:

C min

Pi = --------------------- X 100

Ci
gdzie:
i – numer ocenianej oferty,

C min – najniższa łączna cena oferty spośród ocenianych ofert,

Cicena ocenianej oferty,

Pi – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie.
Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu spośród niewykluczonych z postępowania Wykonawców, którego oferta w toku badania i oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów.


XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.

 2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, regulującej wzajemną współpracę wykonawców.


XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 180 i nast. Ustawy.

XIX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych


    1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

    2. Zamówienie dzieli się na następujące części:Część

Opis

Ilość (szt.)

1

Przenośny system wytwarzający hipoksję normo baryczną tzw. „namiot tlenowy”

3

2

Gryfy do podnoszenia ciężarów i trójboju siłowego + zaciski

2

3

Obciążenia ogumowane

komplet

3. Dla każdej części zamówienia dokonane zostaną odrębnie:

- ocena ofert,

- wybór najkorzystniejszej oferty,

- zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

4,. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia.


XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną


 1. Adres poczty elektronicznej: aifz@awf.katowice.pl; azs@awf.katowice.pl

 2. Adres strony internetowej: www.azs.awf.katowice.pl


XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w innej walucie niż złoty polski.
XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVI. Wykaz załączników do SIWZ


 • Załącznik nr 1Formularz ofertowy,

 • Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,

 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy,

 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 Ustawy,

 • Załącznik nr 5 – Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

 • Załącznik nr 6 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/Informacja o tym, że wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna