I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju LokalnegoPobieranie 0.89 Mb.
Strona1/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY LUBICZ


na lata 2006-2015

Lubicz 2006Spis treści:

I.Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego


II AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

2.1. położenie, powierzchnia, ludność

2.2 środowisko przyrodnicze

2.3. turystyka

2.4. zagospodarowanie przestrzenne:


   1. uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

   2. infrastruktura techniczna: (np. stan systemu komunikacji, infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami)

   3. stan obiektów dziedzictwa kulturowego

  1. gospodarka

   1. głównie pracodawcy/struktura i trendy

   2. struktura podstawowych branż na trenie gminy/powiatu - trendy

   3. ilość osób zatrudnionych w danych sektorach – struktura – trendy

   4. identyfikacja problemów

2.6. sfera społeczna

   1. sytuacja demograficzna i społeczna terenu, w tym wielkość populacji, jej wiek, poziom wykształcenia i jego specyfika, wielkość populacji w wieku produkcyjnym oraz poziom bezrobocia

   2. warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa

   3. określenie grup społecznych wymagających wsparcia

   4. rynek pracy,

   5. identyfikacja problemów

III ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTAUACJI NA OBSZARZE GMINY LUBICZ

  1. zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

  2. zmiany w sposobie użytkowania terenu

  3. rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

  4. poprawa stanu środowiska naturalnego

  5. poprawa stanu środowiska kulturowego

  6. poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania,

IV. REALIZACJA ZADAŃ i PROJEKTÓW

4.1. Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006;

4.2. Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w następnych latach – projekty długoterminowe

V. POWIĄZANIE PROJEKTU/ÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

VII. PLAN FINANSOWY

VIII. SYSTEM WDRAŻANIA

IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


  1. System monitorowania planu rozwoju lokalnego,

  2. Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego,

  3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi,

  4. Public Relations planu rozwoju lokalnego.


Załączniki


 1. Kwestionariusz ankiety do badań potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju Gminy Lubicz

 2. Zmiany liczby ludności poszczególnych sołectw Gminy Lubicz w l. 1995-2005

 3. Schemat aglomeracji „Grębocin” (wewnątrz aglomeracji toruńskiej) dla potrzeb kanalizacyjnych (projekt)

 4. Schemat aglomeracji „Lubicz” dla potrzeb kanalizacyjnych (projekt)


  1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz ma ambicje być najważniejszym dokumentem określającym kierunki rozwoju Gminy odniesione do trendów stymulowanych przez Politykę Strukturalną Unii Europejskiej.

Plan Rozwoju Lokalnego został utworzony w celu efektywnego korzystania z funduszy strukturalnych przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych programów operacyjnych odnoszących się do środków wsparcia Unii Europejskiej.

Plan Rozwoju Lokalnego (dalej zwany skrótowo PRL) gminy Lubicz odnosi się bezpośrednio do następujących dokumentów: • Strategia Rozwoju Gminy Lubicz z 1999 roku uchwalona przez Radę Gminy Lubicz w dniu 22 grudnia 1999 r. uchwałą nr XVII/274/99.

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz z dnia 2 października 2000 roku uchwałą Nr XXVI/405/2000

 • Program ochrony i środowiska i Plan gospodarki odpadami gminy Lubicz na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020, uchwalony Przez Radę Gminy Lubicz na sesji w dniu 30 czerwca 2004 r. uchwałą nr XXII/291/04.

 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich obszaru „Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie”, przygotowana w okresie stycznia – maja 2006 roku dla celów realizacji inicjatywy wspólnotowej LEADER+

Obszarem realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz będzie gmina wiejska Lubicz. Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje lata 2006-2015. Okres ten podyktowany jest dostosowaniem perspektywy rozwoju Gminy do oferty dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013, z perspektywą wydatkowania środków do roku 2015 (zgodnie z unijną zasadą „n+2”).

Plan Rozwoju Lokalnego powstawał w procesie uspołecznionym - jego najbardziej istotne elementy związane z propozycjami konkretnych działań i priorytetami rozwojowymi były konsultowane ze społecznościami wchodzącymi w skład Gminy oraz proponowane przez samych mieszkańców.

Propozycje padały podczas zebrań wiejskich, organizowanych w okresie grudnia 2005 r. – kwietnia 2006 roku.

Nad Planem pracował zespół ekspertów Urzędu Gminy Lubicz oraz Radni Rady Gminy – tworzący Komitet d.s. Planu Rozwoju Lokalnego, powołany przez radę Gminy, na wniosek Wójta, w dniu 14 grudnia 2005 roku.

Najważniejszym jednak elementem uspołecznienia procesu tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego było zorganizowanie, przeprowadzenie i uwzględnienie w pracach wyników badań ankietowych w Gminie Lubicz.

Badania zostały przeprowadzone w okresie stycznia- marca 2006 roku, we wszystkich sołectwach Gminy. Poprzez sołtysów wydano mieszkańcom ponad 335 ankiet, z których ponad 300 wróciło do Urzędu Gminy. Ankiety zostały wprowadzone do stworzonej bazy danych, a następnie poddane obróbce statystycznej. Wyniki badań zostały zaprezentowane w części III Planu, zaś kwestionariusz ankiety stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

Zestawienie ankiet:Lp.

Miejscowość

Liczba ankiet

1.

Brzezinko

10

2.

Brzeźno

10

3.

Grabowiec

15

4.

Grębocin

40

5.

Gronowo

20

6.

Gronówko

5

7.

Jedwabno

10

8.

Józefowo

5

9.

Kopanino

10

10.

Krobia

20

11.

Lubicz Dolny

40

12.

Lubicz Górny

40

13.

Mierzynek

10

14.

Młyniec I

15

15.

Młyniec II

15

16.

Nowa Wieś

10

17.

Rogowo

10

18.

Rogówko

15

19.

Złotoria

35
Gmina Lubicz

335

Ostatnim wreszcie, aczkolwiek niezwykle istotnym, elementem kształtującym powstawanie Planu Rozwoju Lokalnego, stało się wejście Gminy Lubicz w skład terytorium aktywności Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie toruńskie”, finansowanej z środków unijnej inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich LEADER+ (4 stycznia 2006 roku). W ramach projektu stworzona została Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich, obejmująca swym zasięgiem także Gminę Lubicz. Strategia ta jest w pełni uspołecznionym, oddolnie stworzonym dokumentem, z którym Plan Rozwoju Lokalnego powinien korespondować.


II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

2.1. Położenie, powierzchnia, ludność
Położenie Gminy na tle powiatu toruńskiego


Mapa Gminy Lubicz

Obszar gminy Lubicz znajduje się w północno-wschodniej części powiatu toruńskiego, bezpośrednio na wschód od miasta Torunia i przy granicy z powiatem golubsko-dobrzyńskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 10603 ha. W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, które łącznie zajmują 7305 ha (67,5% powierzchni gminy). Lasy i grunty leśne zajmują 2070 ha, co stanowi 19,6%.tereny mieszkalne 767 ha, zaś nieużytki – 205 ha.

Gmina Lubicz sąsiaduje z miastem Toruń oraz gminami: Łysomice, Obrowo i Wielka Nieszawka (powiat toruński ziemski) oraz Ciechocin i Kowalewo Pomorskie (powiat golubsko-dobrzyński). Siedzibą gminy jest miejscowość Lubicz Dolny oddalona około 9 km od Torunia.

Obszar gminy odznacza się nieregularnym kształtem. Jest wydłużony na kierunku północ-południe. Pod względem fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondrackiego (1988) obszar gminy leży w obrębie trzech jednostek fizycznogeograficznych, tj. Kotliny Toruńskiej (południowa część gminy), Pojezierza Chełmińskiego (północno-zachodnia część) oraz Doliny Drwęcy (wschodnia część gminy).

Według podziału na regiony naturalne R. Galona, obszar gminy znajduje się w obrębie Równiny Chełmżyńskiej, Pagórków Wąbrzeskich, Doliny Środkowej i Dolnej Drwęcy oraz Wydm Toruńskich.

Pod względem hydrograficznym przeważająca część obszaru gminy znajduje się w zlewni Drwęcy, tylko zachodnia część znajduje się w zlewni Strugi Toruńskiej, a jedynie niewielkie fragmenty w południowej części gminy znajdują się w obrębie zlewni Strugi Jordan i Przyrzecza Wisły.

Najwyżej położony punkt na terenie gminy wznosi się 106,7 m n.p.m. (w rejonie wsi Gronowo), zaś najniżej położony (ujście Drwęcy do Wisły) 36,2 m n.p.m.

Pod względem administracyjnym obszar gminy dzieli się na 17 sołectw (oraz19 wsi). W porównaniu z innymi gminami wiejskimi regionu gmina Lubicz wyróżnia się wysokim stopniem urbanizacji.


2.1.1 Demografia
W okresie ostatnich kilkunastu lat obserwuje się stały wzrost liczby ludności gminy Lubicz. Jest najludniejszą gminą wiejską województwa kujawsko-pomorskiego. O ile na koniec 1996 r. obszar gminy zamieszkiwały 13882 osoby, to na koniec 1998 r. zwiększyła się ona do 14167 osób i na koniec 2002 r. do 14607 osób, zaś obecnie przekracza znacznie 16 tysięcy mieszkańców. . Prognoza demograficzna zakłada stały wzrost liczby ludności gminy.. Można przewidywać, że przyrost będzie osiągał nawet 350-400 osób rocznie. Zwiększanie się liczby ludności gminy Lubicz jest wynikiem migracji ludności na teren gminy, co jest skutkiem intensywnego rozwoju jednorodzinnego i wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, a nie następuje wskutek przyrostu naturalnego. Migrujący na teren gminy to głównie mieszkańcy Torunia.

Wzrost populacji gminy przez ludność napływową może w najbliższej przyszłości zmienić strukturę wieku mieszkańców i zwiększanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz poprodukcyjnym. Może jednak także generować pewne napięcia i konflikty, związane z faktem znacznego udziału w ogólnej liczbie mieszkańców pewnych sołectw (Krobia, Złotoria, Lubicz Górny, Grębocin) ludności napływowej i jej utrudniona asymilacją. Z pewnością będzie generować zupełnie inne potrzeby zgłaszane przez ludność władzom lokalnym: związane przede wszystkim z podnoszeniem jakości życia, opieka nad osobami starszymi oraz zaspokojeniem potrzeb związanych ze spędzaniem czasu wolnego.


Rozkład populacji poszczególnych miejscowości wygląda następująco:

Ludność gminy Lubicz

wg. stanu na dzień 31.12.2005 r.


Lp.

Miejscowość

Pobyt stały

ogółem w tym:

mężczyzn kobiet

Pobyt

czasowy

Ogółem

pobyt stały

+ czasowy

1

23

4

56

7

89

10


11

12


13

14

1516

17

1819


Brzezinko

Brzeźno

GrabowiecGrębocin

Gronowo


Gronówko

Jedwabno


Józefowo

Kopanino


Krobia

Lubicz Dolny

Lubicz Górny

Mierzynek

Młyniec Drugi

Młyniec Pierwszy

Nowa Wieś

Rogowo


Rogówko

Złotoria
Ogółem:


255 136 119

358 177 181

581 303 278

2123 1054 1069

820 399 421

148 73 75

392 199 193

137 70 67

208 112 96

1041 508 533

2386 1154 1232

3351 1604 1747

256 125 131

468 225 243

547 275 272

279 136 143

326 165 161

608 312 296

1736 850 886


16020 7877 8143

2

1814

61

355

11

27

23

72105

9

48

15

79

44
451
257


376

595


2184

855


153

403


139

215


1064

2458


3456

265


472

555


294

333


617

1780
16471W celu lepszego zrozumienia sytuacji demograficznej Gminy, która należy do raczej nietypowych w regionie i w kraj, proponujemy także zapoznać się z częścią 2.6 Planu oraz Załącznikiem nr 1, gdzie dokonano graficznych prezentacji zmian liczby ludności poszczególnych sołectwa w latach 1995 – 2005.Powierzchnia miejscowości

Powierzchnia miejscowości w ha

Miejscowość

Powierzchnia w ha

Brzezinko

350,8189 ha

Brzeźno

369,3306 ha

Grabowiec

844,4735 ha

Grębocin

1050,9631 ha

Gronowo + Gronówko

1392,2261 ha

Jedwabno

481,8732 ha

Józefowo

198,1169 ha

Kopanino

632,7402 ha

Krobia

412,5472 ha

Lubicz Górny

176,9076 ha

Lubicz Dolny

801,3248 ha

Mierzynek

412,1986 ha

Młyniec Pierwszy

564,4247 ha

Młyniec Drugi

645,1073 ha

Nowa Wieś

580,1951 ha

Rogowo

535,9629 ha

Rogówko

570,7959 ha

Złotoria

524,4312 ha


2.2. Środowisko przyrodnicze
Obszar gminy leży w obrębie trzech jednostek fizyczno-geograficznych: Kotliny Toruńskiej (południowa część gminy), Pojezierza Chełmińskiego (północno-zachodnio część) oraz Doliny Drwęcy (wschodnia część gminy).

Pod względem hydrograficznym przeważająca część obszaru gminy znajduje się w zlewni rzeki Drwęcy, zachodnia część znajduje się w zlewni Strugi Toruńskiej, a tylko niewielkie fragmenty w południowej w części gminy znajdują się w obrębie zlewni Strugi i Jordan i przyrzecza Wisły.

Najwyżej położony punkt na terenie gminy wznosi się 106,7 m n.p.m. (w rejonie wsi Gronowo), zaś najniżej położony znajduje się przy ujściu Drwęcy do Wisły 36,2 m n.p.m.

Na terenie gminy przeważają dwa podstawowe typy krajobrazu, wysoczyzny morenowej i krajobrazu dolinnego rzek Wisły i Drwęcy. Wysoczyzna morenowa przeważnie płaska lub lekko falista wznosi się średnio 85-90 m n.p.m. Zabudowana jest z gliny i pisaków zwałowych. Wysoczyznę urozmaicają niewielkie zagłębienia wytopiskowe, których dna są często podmokłe lub wypełnione wodą oraz wąska i płytka dolina Strugi Toruńskiej. W rejonie Gronowa, Gronówka i Grębocina ponad poziom wysoczyzny wznoszą się niewysokie (5-10 m wysokości względnej) pagórki morenowe. Od północnego-wschodu wysoczyzna morenowa graniczy obszarem sandrowym (wzdłuż Strugi Rychnowskiej). Powierzchnia wysoczyzny oddzielona jest od doliny Wisły i doliny Drwęcy załomem o zmiennej wysokości (od 15m w rejonie Lubicz Dolnego do 30 m w rejonie Krobi czy Brzezinka) i zróżnicowanym zachyleniu stoków. Dna doliny, zarówno Wisły, jaki i Drwęcy łagodnie obniżają się w kierunku koryt rzek. Urozmaicają je poziomy terasowe, na których w rejonie Kopanina i Grabowca wykształciły się niewielkie formy wydmowe.

Obszar wysoczyzny morenowej, jak również niektóre poziomy terasowe są praktycznie bezleśne. Rosnące tu w przeszłości lasy na siedliskach grądowych zostały wykarczowane, a grunt przeznaczone pod użytkowanie rolnicze. Pod względem genetycznym na wysoczyźnie przeważają gleby brunatnoziemne i bielicowe. W części dolinnej przeważają gleby piaskowe różnych typów genetycznych, genetycznych miejscami także mady i gleby organiczne. Z punktu widzenia ich wartości dla uprawy przeważają wśród nich grunty średnich i dobrych klas bonitacyjnych, tj. IV klasy (łącznie 30,9 % powierzchni gruntów ornych) i klasy III b (27%). Stosunkowo duży jest odsetek gruntów ornych V klasy (17,3 %) i VI klasy (12,0%). Powyższe wskazuje, że obok terenów o przydatności rolniczej, występują w gminie treny, które można przeznaczać dla lokalizacja działalności gospodarczych nie związanych z uprawą ziemi. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oszacowany przez Instytut Uprawy i Nawożenia Gleb w Puławach obliczony na 65,2 pkt., jest nieco niższy od średniej dla województwa, zbliżony do średniej dla powiatu.

Lasy na terenie gminy Lubicz zajmują powierzchnię 1904 ha i rozmieszczone są nierównomiernie. Znajdują się głownie w południowej części gminy w rejonie Grabowca, Kopanino i Nowej Wsi oraz w północnej części gminy w rejonie Grabowca i Gronówka. Większość lasów to lasy państwowe będące w zarządzie Nadleśnictw Dobrzejewice i Golub-Dobrzyń. Przeważają lasy na siedliska boru świeżego orz boru mieszanego świeżego. Dominują zdecydowanie drzewostany sosnowe młodszych klas wiekowych z niewielkim udziałem gatunków liściastych: brzozy, lipy, dębu i olchy.

Obszar gminy Lubicz jest stosunkowo ubogi w wody powierzchniowe. Osią hydrograficzną obszaru gminy jest rzeka Drwęca przyjmująca szereg dopływów: Strugę Rychnowską, Jordan, Strugę Lubicką i Bywkę. Część obszaru gminy leży w zlewni Strugi Toruńskiej, część w zlewni Strugi Młyńskiej. Jednak najważniejsza rzeką jest Drwęca, ze względu na funkcje ekologiczną (rezerwat przyrody) i gospodarczą (źródło wody pitnej dla miasta Torunia). Przepływ w rzece przy ujściu do Wisły dochodzi do 30m 3/s. Bardzo ubogie są natomiast zasoby wód stojących. Największym jeziorem na terenie gminy jest akwen w Józefowie o powierzchni około 4,4 ha. Jezioro jest wykorzystywane na potrzeby rekreacji i wypoczynku świątecznego (plaża, kąpielisko i pole namiotowe) oraz wędkarstwa. Ponadto na terenie gminy znajduje się szereg niewielkich śródpolnych „oczek” wodnych wypełniających dna zagłębień wytopiskowych. W Nowej Wsi znajdują się ponadto dwa zbiorniki w wyrobiskach kruszywa, z których jedno o powierzchni około 0,5 ha jest wykorzystywane dla rekreacji. Oprócz tego, na terenie gminy znajduje się kilka stawów przeznaczonych dla hodowli ryb.

Gmina Lubicz jest zasobna w surowce mineralne, w szczególności kruszywa naturalne i iły. Udokumentowane złoża kruszywa znajdują się w rejonie wsi Młyniec, Mierzynek i Józefowo. Kruszywo jest w kilku miejscach eksploatowane na skalę przemysłową. Złoże surowców ilastych eksploatowane jest w pobliżu Grębocina. Zasoby kruszywa (udokumentowane i perspektywiczne) ocenia się ponad 5 mln ton, natomiast iłów na około 1,2 mln ton.

Na terenie gminy Lubicz znajdują się zarówno wielkoprzestrzenne formy ochrony krajobrazu, jak i indywidualne formy ochrony przyrody.

Część gminy Lubicz o powierzchni 3810 ha (35,9 % jej powierzchni) w otoczeniu doliny rzeki Drwęcy i w dolinie Strugi Rychnowskiej znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu pn. Obszar doliny Drwęcy.

Formą o najwyższej randze ochrony na terenie gminy jest rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”. Ochroną objęto koryto rzeki wraz z przybrzeżnym pasem o szerokości 5 m po obu stronach rzeki. Celem uznania rezerwatu jest ochrona środowiska wodnego i ryb w nim bytujących, w szczególności pstrąga, łososia, troci i certy. W granicach gminy znajduje się część rezerwatu o powierzchni 67,84 ha. Ponadto na terenie gminy Lubicz znajduje się 9 pomników przyrody, pojedynczych drzew: 8 dębów, 1 lipa oraz 11 śródleśnych użytków ekologicznych, za które uznano będące w zaniku zatorfione rynny dawnych jezior i tereny bagienne.

W gminie Lubicz zachowały się parki podworskie w: Brzezinku 2,00 ha, Grębocinie 1,30 ha, Lubicz Dolny 3,20 ha, Gronowie 2,90 ha, Gronówku 4,50 ha i Jedwabnie 4,40 ha. Parki W Gronowie, Gronówku i Jedwabnie wpisane są do rejestru zabytków i podlegają ochronie prawnej na mocy przepisów o ochronie dóbr kultury.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna