I tematy z zakresu literaturyPobieranie 61.58 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar61.58 Kb.
TEMATY
DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

I TEMATY Z ZAKRESU LITERATURY1. „Antyutopia” w polskiej literaturze science fiction. Omów na wybranych przykładach.
2. Omów obraz Tatr w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
3. Odwołując się do twórczości S. Wyspiańskiego i S. Żeromskiego, pokaż wpływ mitów romantycznych na literaturę przełomu XIX/XX wieku.
4. Omów wpływ symbolizmu na wybranych przykładach z literatury Młodej Polski.
5. Omów topos pielgrzyma w polskiej literaturze współczesnej. Odwołaj się do wybranych przykładów.
6. Rozważ sposób prezentacji tematu holocaustu w literaturze współczesnej, odwołując się do wybranych przykładów.
7. Omów źródła popularności powieści kryminalnej i ewolucję tego gatunku na przykładzie wybranych pozycji z literatury XX wieku.
8.  Przywołaj motywy autobiograficzne w utworach literackich, odwołując się do wybranych przez siebie tekstów z literatury w XIX i XX wieku.
9. Wykaż ewolucję bohatera zbuntowanego w polskiej literaturze romantycznej. Omów na wybranych przykładach.
10. Porównaj kreacje literackich inteligentów w twórczości S. Wyspiańskiego i S. Żeromskiego. Odwołaj się do wybranych utworów obu pisarzy.
11. Na podstawie wybranych przykładów literackich, wykaż zróżnicowanie w podjęciu przez literaturę obcą tematu kreacji człowieka zbuntowanego.
12. Na podstawie wybranych utworów literackich z w XVIII i XIX w. omów wpływ miłości na motywację zachowań bohaterów.
13. Omów różnorodność obrazowania erotycznego w poezji modernistycznej. Odwołaj się do wybranych przez siebie utworów literackich.
14. Przedstaw brzydotę jako kategorię estetyczną na podstawie wybranych utworów z różnych epok.
15. Wykaż, że antyk jest źródłem inspiracji dla literatury staropolskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów.
16. Wykaż, że antyk jest źródłem inspiracji dla literatury współczesnej. Odwołaj się do wybranych przykładów.
17. Na przykładach wybranych przez siebie utworów wykaż, że Biblia jest źródłem inspiracji dla literatury współczesnej.
18. Przedstaw różne realizacje motywu miłości w polskiej poezji współczesnej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
19. Skonfrontuj różne wizje wsi w literaturze polskiej od renesansu do Młodej Polski. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
20. Skonfrontuj różne wizje wsi w literaturze polskiej od Młodej Polski do współczesności. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
21. Wykaż, że literaturę można postrzegać jako medium utrwalające obyczajowość różnych grup społecznych. Odwołaj się do wybranych przykładów.
22. Odwołując się do wybranych utworów literatury staropolskiej, wykaż jej dydaktyczny charakter.
23. Porównując trzy wybrane przez siebie okresy w kulturze, omów, w jaki sposób literatura pyta o sens i istotę władzy. Odwołaj się do wybranych przykładów.
24. Porównaj literackie kreacje małżeństw. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do literatury różnych epok.
25. Kreacje bohaterów w literaturze fantastycznej - omów sposoby ich przedstawiania na wybranych przez siebie utworach literackich.
26. Odwołując się do twórczości różnych epok, wyjaśnij znaczenie nauki w życiu bohaterów wybranych utworów literackich.
27. Przedstaw mit dworku szlacheckiego w literaturze romantycznej i dwudziestolecia międzywojennego. Odwołaj się do wybranych przez siebie utworów.
28. Wykaż wpływ egzystencjalizmu na literaturę XX wieku. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
29. Poezja jako świadectwo prawdy - omów problem na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
30. Na wybranych przykładach z literatury polskiej przedstaw katastroficzną wizję świata.
31. Omów problem odpowiedzialności człowieka za swoje czyny, odwołując się do tekstów literackich powstałych do XIX wieku.
32. Omów problem odpowiedzialności człowieka za swoje czyny, odwołując się do utworów literackich powstałych w XX wieku.
33. Przedstaw motywy arkadyjskie w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
34. Przedstaw portret człowieka zlagrowanego i złagrowanego nakreślony w polskich tekstach literackich. Odwołaj się do wybranych przez siebie utworów.
35. Człowiek i jego świat wartości - omów zagadnienie, odwołując się do literatury XIX wieku.
36. Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw różne oblicza samotności w literaturze polskiej i obcej.
37. Odwołując się do wybranych tekstów literatury polskiej, przedstaw różne koncepcje roli poety i pisarza.
38. Marzyciele i idealiści w tekstach literackich różnych epok. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
39. Scharakteryzuj etos rycerza i spiskowca w poznanych utworach literackich. Odwołaj się do przykładów literackich różnych epok.
40. Odwołując się do wybranych przez siebie utworów literackich, omów postawę pokory i buntu wobec Boga w literaturze do XIX wieku.
41. Omów postawę pokory i buntu wobec Boga w poznanych utworach literackich XIX i XX wieku. Rozważ zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
42. Przedstaw różnorodne sposoby obrazowania przyrody w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
43. Porównaj romantyczne i współczesne myślenie o wolności, odwołując się do wybranych utworów literackich.
44. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, przedstaw stosunek twórców emigracyjnych do ojczyzny.
45. Na przykładzie wybranych utworów, przedstaw trudne wybory moralne bohaterów literackich w literaturze XIX i XX wieku.
46. Przedstaw pozytywne i negatywne aspekty sarmatyzmu, odwołując się do wybranych utworów.
47. Omów motyw kariery w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów.
48. Przedstaw obrazy miast i ich mieszkańców utrwalone w prozie XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
49. Scharakteryzuj wizerunki młodych i ich poglądy na świat zaprezentowane w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.
50. Każda epoka ma swoją „odę do młodości” – przedstaw wybrane utwory programowe różnych epok literackich.
51. Odwołując się do wybranych utworów współczesnych, przedstaw próby ocalenia najcenniejszych wartości etycznych.
52 Zderzenia wyobrażeń o świecie z rzeczywistością - przedstaw temat na przykładzie wybranych dzieł literackich różnych epok.
53. Refleksje nad filozofią i mechanizmami rządzenia - omów na przykładzie wybranych tekstów literackich.
54. „Inny świat” obłąkanych w literaturze - omów motyw szaleństwa na wybranych przykładach.
55. Porównaj obraz najazdu szwedzkiego na Polskę w „Pamiętnikach” J. Ch. Paska i „Potopie” H. Sienkiewicza.
56. Przedstaw motywy funeralne w utworach dwóch wybranych epok literackich. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich.
57. Omów różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
58. Omów wpływ uczuć na postępowanie bohaterów literackich w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku.
59. Przedstaw problem winy i kary w literaturze. Odwołaj się do utworów literackich różnych epok.
60. Udowodnij, że krzyż i miecz to symbole wieków średnich w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich.
61. Autobiografia – prawda czy fikcja? Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury do XIX wieku.
62. Omów przemiany ludzkiej psychiki w obliczu katastrofy wojennej. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory.
63. Przedstaw na przykładzie utworu poetyckiego, prozatorskiego i dramatycznego, w jaki sposób literatura XX wieku poszukuje prawdy o człowieku.
64. Przedstaw trzy drogi romantyków do niepodległości na przykładzie wybranych utworów

A. Mickiewicza, J. Słowackiego i C. K. Norwida.


65. Omów topos pielgrzyma w literaturze romantycznej. Odwołaj się do wybranych utworów.
66. Omów ewolucję bohatera zbuntowanego w polskiej literaturze współczesnej. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
67. Omów kreacje postaci aktywnych - ludzi sukcesu w literaturze XIX i XX wieku. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane utwory.
68. Przedstaw portret człowieka złagrowanego. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie XX wieku.
69. Odwołując się do wybranych utworów, omów literaturę socrealizmu.
70. Motyw utopii i antyutopii w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
71. Omów motyw tańca w literaturze polskiej i jego funkcje, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
72. Przedstaw życie w getcie żydowskim, odwołując się do wybranych utworów.
73. Omów doświadczenia człowieka w systemie totalitarnym na przykładzie wybranych utworów literackich.
74. Topos śmierci rycerskiej w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
75. Na wybranych przykładach z literatury, przedstaw wizerunki polskich emigrantów w epokach romantycznej i współczesnej.
76.Omów literackie powroty do „kraju lat dziecinnych". Odwołaj sie do wybranych przykładów z literatury.
77.Przedstaw postawy polskich romantyków wobec spraw narodowych na wybranych przykładach literackich.
78. Omów kreacje świętych w literaturze. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory.
79. Przedstaw patriotyzm Polaków jako mit czy cechę narodową w wybranych utworach literackich.
80.Omów ironię jako kategorię estetyczną na podstawie wybranych utworów W. Szymborskiej.
81.Omów kwestię ludowości i chłopomanii na wybranych przykładach z literatury romantycznej i młodopolskiej.
82.Przedstaw portrety patriotów i zdrajców w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów.
83.Omów symbolikę wybranych utworów Stefana Żeromskiego.
84.Scharakteryzuj pamiętnikarstwo XVII wieku na wybranych przykładach.
85.Omów programy i dyskusje artystyczne Młodej Polski. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
86.Przedstaw reinterpretację mitów w poezji polskiej na wybranych przykładach.
87.Rozważ różne koncepcje roli pisarza w wybranych utworach literatury polskiej.
88.Omów obraz antysemickich prześladowań i planowej zagłady Żydów podczas II wojny światowej na przykładzie wspomnień M. Edelmana i W. Szpilmana.
89.Omów echa tradycji romantycznej w wybranych utworach literackich okresu pozytywizmu i Młodej Polski.
90.Poeta i poezja romantyczna w służbie narodu. Omów na przykładzie wybranych utworów.
91.Kobiety o miłości – rozwiń temat, sięgając po wybrane utwory poetyckie K. Zawistowskiej, H. Poświatowskiej i M. Hillar.
92.Przedstaw archetypy Erosa, Psyche, Thanatosa w kobiecej poezji miłosnej. Omów na wybranych przykładach.
93. Od Kochanowskiego do Staffa - omów motywy klasyczne w wybranych utworach poezji polskiej.
94.Udowodnij, że Aleksander Fredro był polskim Molierem, odwołując się do wybranych utworów komediopisarza.
95.Przedstaw i porównaj różne przykłady typów literackich, czyli postaci wyposażonych w rysy ponadindywidualne. Odwołaj się do wybranych utworów.
96. Od komedii starożytnej do elementów komedii w teatrze absurdu . Omów różne oblicza komizmu na wybranych przykładach.
97. Przedstaw realizm magiczny w wybranych utworach prozatorskich G. Marqueza, O. Tokarczuk lub innych twórców literatury.
98.Omów motyw Nike we współczesnej liryce polskiej. Odwołaj sie do wybranych przykładów.
99.Wieś i chłopi w dziełach twórców Młodej Polski. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
100.Motyw wędrówki i tułaczki w literaturze starożytnej. Omów problem w oparciu o fragmenty „Odysei” Homera, Biblii - Księgi Wyjścia i „Eneidy” Wergiliusza.
101. Zeprezentuj sylwetki „rycerzy” różnych epok przedstawione w literaturze. Oceń ich czyny i postawy.
102.Omów chwyty propagandy politycznej w piśmiennictwie XX wieku. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
103. Odwołując się do kreacji wybranych przez siebie bohaterów, omów wpływ filozofii na literaturę wybranych epok literackich.
104.Omów wpływ symbolizmu na literaturę Młodej Polski. Przedstaw na wybranych przykładach.
105. Omów wpływ filozofii A. Schopenhauera i F. Nietzschego na literaturę Młodej Polski.
106. Przedstaw pejzaż i jego rolę w literaturze wybranych epok. Omów na wybranych przykładach.
107. Literackie pary kochanków. Przedstaw na przykładach wybranych dzieł.
108. Ironia w poezji – przedstaw efekty uzyskiwane przez poetów za pomocą ironii. Odwołaj się do wybranych utworów.
109. Zaprezentuj obraz Litwy i sposoby jego realizacji w wybranych utworach pisarzy polskich
XIX i XX wieku.
110. Omów twórczość „kaskaderów literatury” (np. M. Hłasko, A. Bursa, R. Wojaczek). Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
111. Omów motyw szatana w wybranych utworach literackich różnych epok.
112. Przedstaw na wybranych przykładach literackich propozycje dekalogu, według którego człowiek powinien postępować w życiu.
113.Omów wpływ choroby na postawy bohaterów literackich i twórców literatury. Odwołaj się do wybranych utworów.
114.Przedstaw różne oblicza miłości macierzyńskiej na wybranych przykładach literackich.
115. Zaprezentuj portret Żyda w literaturze polskiej. Omów na przykładzie wybranych utworów.
116. Duchy, zjawy i upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu
w wybranych utworach.
117. Dziecko jako bohater nowelistyki okresu pozytywizmu. Omów motyw na wybranych przykładach.
118. Obraz Syberii w świadomości Polaków. Zaprezentuj temat na wybranych dziełach literackich.
119. Przedstaw obraz żołnierza polskiego w wybranej literaturze XX wieku.
120. Przedstaw dawny świat kultury żydowskiej na przykładzie wybranych dzieł literackich
121. Obyczaje biesiadne i tradycje kulinarne utrwalone w literaturze polskiej różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.
122. Bohater z książką w ręku. Omów znaczenie lektur w życiu człowieka na wybranych przykładach literackich.
123. Biesiady, wesela, bale. Zaprezentuj rolę motywu w wybranych utworach literackich.
124. Spowiedź, wyznanie, zwierzenie. Omów kreacje i funkcje tych form w odwołaniu do wybranych przykładów literackich.
125. Omów sposoby funkcjonowania toposu „exegi monumentum” na wybranych przykładach
z różnych epok.
126. Wizja, sen, widzenie. Analizując wybrane przykłady literackie, omów sposób kreacji
i funkcje tych motywów.
127. Odwzorowywanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny. Zaprezentuj różne ujęcia rzeczywistości w najnowszej literaturze polskiej (np. O. Tokarczuk, A. Stasiuk, T. Tryzna,
P. Huelle).
128. Omów rolę i sposoby funkcjonowania motywów biblijnych i mitologicznych w poezji
Z. Herberta.
129. Omów funkcje aluzji biblijnej w wybranych powieściach P. Coelho.
130. Omów motywy franciszkańskie w wybranych utworach literatury polskiej różnych epok.
131. Od Edgara Allana Poe do współczesnego horroru. Prześledź ewolucję tego gatunku literackiego na wybranych przykładach.
132. Od J. Verne’a do S. Lema. Prześledź ewolucję powieści science fiction na wybranych przykładach.
133. Dokumentaryzm i paraboliczność jako dwa sposoby mówienia o rzeczywistości w wybranych dziełach współczesnych twórców. Omów na wybranych przykładach.
134. Pamiętnik i dziennik jako źródła wiedzy o autorze i czasach, w których żył. Omów temat na wybranych przykładach z różnych epok.
135. Motto kluczem do interpretacji dzieła literackiego. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.
136. Obraz PRL-u w literaturze współczesnej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
137. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów temat na dowolnym przykładzie.
138. Omów motyw miasta prezentowany przez wybraną literaturę romantyzmu i pozytywizmu.
139. Satyra, kpina, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.
140. Na podstawie wybranych przykładów oceń kanon lektur szkolnych i udowodnij, że uczą, zachwycają, nudzą.

141. Motywy genezyjskie w mitologiach i wierzeniach różnych narodów. Omów temat, odwołując sie do wybranych tekstów literackich.

142. Miłość – siła budująca czy niszcząca? Omów zagadnienie, odwołując się do utworów z różnych epok.

143. Poeta-nauczyciel, poeta-wieszcz, poeta-artysta w literaturze polskiej od XIX wieku do współczesności. Omów różne koncepcje roli poety i poezji.

144. Polaków portret literacki – obiektywizm czy mitologizacja? Rozwiń temat na podstawie utworów z wybranych epok.

145. Poezja okresu stanu wojennego. Wskaż, w jakim stopniu odzwierciedla problemy ówczesnych Polaków.

146. Prawda o człowieku w twórczości Karola Wojtyły. Zreferuj zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

147. Postawa Polaków w stosunku do ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich.

148. Przedstaw literackie kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować swój świat wartości.

149. Przedstaw obraz okupowanej Warszawy na podstawie wybranych utworów.

150. Przejawy nietolerancji wobec innej rasy, kultury, religii lub narodowości. Omów problem na przykładach wybranych utworów.

151. Odwołując się do wybranych przykładów, ukaż i omów motywy żydowskie i postaci Żydów w literaturze polskiej.

152. Rola pracy w życiu człowieka. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów.

153. Praca – konieczność czy źródło satysfakcji? Przedstaw swoją opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich.

154. Rola fantastyki w nowelach od XIX do XX wieku. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

155. Odmienne ujęcia motywu żołnierza w dziełach literackich różnych epok. Przedstaw na podstawie wybranych utworów.

156. Rycerz – literacki wzorzec osobowy. Omów zagadnienie, sięgając do wybranych przykładów.

157. Obraz polskiego społeczeństwa na tle najważniejszych wydarzeń historycznych XVII wieku. Omów problem na podstawie Trylogii Henryka Sienkiewicza.

158. Zanalizuj rolę kostiumu mitologicznego i historycznego jako sposobu mówienia o narodowych problemach Polaków doby renesansu i romantyzmu.

159 8. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

160. Jednostka a zbiorowość. Omów rożne aspekty tej zależności, wykorzystując kilka przeczytanych utworów.

161. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.

162. Epos – żywa literatura a może literacki monument, w którym każdy znajdzie coś dla siebie? Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

163. Ukaż podobieństwa i różnice w sposobie widzenia świata oraz języku poetyckim wybranych poetów polskiego romantyzmu i amerykańskiej poetki Emily Dickinson.

164. Przedstaw prawdy życiowe zawarte w polskiej liryce religijnej XX wieku. Odwołaj się do twórczości Jana Twardowskiego i dwóch – trzech innych poetów.

165. Przedstaw obraz Polski i Polaków w twórczości Juliusza Słowackiego i Witolda Gombrowicza.

166. Solidarność międzyludzka. Przedstaw motyw solidarności na podstawie twórczości Jana Pawła II.

167. Myśl zniewolona – kontrola absolutna w systemie totalitarnym. Omów problem w oparciu o wybrane dzieła M. Bułhakowa i G. Orwella.

168. Od Bogurodzicy do Pierwszej Brygady – omów rolę pieśni w różnych okresach dziejowych Polski.

169. Od Juliusza Verne’a do Stanisława Lema – analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science fiction.

170. Od Karusi do Jacka Soplicy. Zanalizuj przemiany bohatera romantycznego w utworach Adama Mickiewicza.

171. Odwołując się do wybranych postaci oprawców w literaturze, ukaż ich sposób myślenia i motywy działania.

172. Przedstaw gatunek, jakim jest reportaż literacki, sięgając po teksty Ryszarda Kapuścińskiego.

173. Na przykładzie trzech wybranych epok literackich wyjaśnij zależność dominujących w nich gatunków literackich od programów ideowych okresu.

174. Od Montaigne’a do Herberta. Omów specyfikę gatunkową eseju, uwzględniając dzieła twórców obcych i polskich wybranych okresów literackich.

175. Tematyka historyczna w polskim dramacie. Rozważ problem na przykładzie wybranych utworów.

176. Omów zjawisko marinizmu, odwołując się do twórczości poetów okresu baroku.

177. Sposób wykorzystania formy sonetu w literaturze polskiej. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

178. Różne kreacje narratora i sposoby ukształtowania narracji. Zanalizuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów.

179. Najbardziej niezwykłe kreacje podmiotu lirycznego. Kim i czym może być podmiot w liryce? Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów.

180. Sztuka pisania listów na przestrzeni wieków. Zaprezentuj epistolograficzny dorobek wybranych postaci.

181. Przedstaw portret filistra w twórczości dramatycznej i epickiej okresu Młodej Polski.

182. Przedstaw obraz prowincji na wybranych przykładach twórczości Andrzeja Stasiuka.

183. Obrazy wsi polskiej w literaturze pozytywizmu i modernizmu. Omów na wybranych przykładach.


184. Spełniać swoje marzenia, ale czy za wszelką cenę? Omów problem na wybranych przykładach literatury.

185. Omów motyw poniżenia i upadku w wybranych utworach Fiodora Dostojewskiego.

186. Moralne kontrowersje wokół literackiego motywu zbrodni. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej.

187. Różne oblicza Boga w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

188. Szaleństwo i obłąkanie – popularnym motywem literatury romantyzmu. Rozwiń zagadnienie w oparciu o reprezentatywne przykłady literackie tej epoki.

189. Omów różnorodne funkcje motywu teatru świata w wybranych utworach literackich.

190. Franciszkanizm w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw zjawisko, sięgając po reprezentatywne przykłady.

191. Motywy tyrtejskie w literaturze polskiej – rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory.

192. Motyw milczenia w literaturze polskiej. Omów jego funkcje na przykładzie utworów z rożnych epok.

193. Przedstaw funkcje motywów ludowych w utworach literackich rożnych epok.

194. Przedstaw motywy góralskie w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych przykładów.

195. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach literackich.

196. Symbolika ogrodu w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

197. Kwiaty jako motyw w literaturze różnych epok. Omów jego realizacje i funkcje w wybranych dziełach.

198. Symbolika drzewa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

199. Pieśni, piosenki, ballady - literatura w muzyce, muzyka w literaturze. Rozwiń zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów J. Kaczmarskiego.

200. Dusza zbiorowa narodu w sytuacjach towarzyskiego spotkania, rozmowy, tańca. Omów problem na przykładzie wybranych utworów literackich.

201. „Bądź zdrów! - A tak się żegnają nie wrogi, Lecz dwa na słońcach swych przeciwnych- Bogi.” Omów konflikt dwóch wielkich wieszczów polskich- A. Mickiewicza i J. Słowackiego i zanalizuj jego wpływ na kształtowanie się ich twórczości.

202. „Język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie”. Twórcy o niemożności pełnego porozumienia się z czytelnikiem. Przedstaw zagadnienie, sięgając po literackie wyznania kilku pisarzy.

203. Udział autorów wywodzących się z Częstochowy w życiu literackim Polski. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

204. Wielcy twórcy wielbicielami małej ojczyzny. Omów zjawisko na przykładzie twórczości wybranego pisarza.

205. Literackie kreacje dobrych władców i złych tyranów. Przedstaw na wybranych przykładach.

206. Omów postawy wybranych bohaterów prozy Stefana Żeromskiego z punktu widzenia współczesnego Polaka.

207. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj, odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności.

208. Portret kobiety w pozytywizmie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich z tego okresu.

209. Motyw życia i śmierci w twórczości Paulo Coelho. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory pisarza.

210. Obraz świata nadprzyrodzonego w literaturze obcej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

211. Kanon lektur –lektura, której tam nie ma, a być powinna. Zaprezentuj sylwetkę i twórczość ulubionego autora, którego warto na tej liście umieścić. Uzasadnij swój wybór.

212. „Poezja kobieca” - omów to zjawisko literackie, odwołując się do twórczości wybranej poetki.

213. Kobieta w oczach poetów. Przedstaw różnorodność kobiecych wizerunków, analizując wybrane teksty liryczne.

214. Wielkie dzieła literatury światowej i ich adaptacje filmowe. Omów i zaprezentuj, odwołując się do wybranych przykładów.

II ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Dokonaj porównania filmowej i telewizyjnej adaptacji „Dziadów” A. Mickiewicza.
2. Odwołując się do tekstów literackich i prac J. Pollocka i A.Warholla, omów rolę skandalu w sztuce XX wieku.
3. Omów funkcje motywów tatrzańskich w literaturze i innych dziedzinach sztuki polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.
4. Przedstaw filmowe adaptacje literatury XIX wieku w oparciu o wybrane przykłady z literatury i filmu
5. Przedstaw filmowe adaptacje literatury XX wieku w oparciu o wybrane przykłady z literatury i filmu.
6. Omów temat holocaustu w literaturze i filmie polskim. Odwołaj się do wybranych przykładów.

8.Impresjonizm w malarstwie i literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.


7. Omów motyw holocaustu w literaturze i filmie zagranicznym (np. Begnini, Mihaileanu, Spielberg). Przedstaw na wybranych przykładach.
9. Omów motyw miasta w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
10. Skonfrontuj różne wizerunki kobiet w literaturze i innych dziedzinach sztuki doby renesansu.
11. Skonfrontuj różne wizerunki kobiet w literaturze i innych dziedzinach sztuki XIX wieku.
12. Omów różnorodność obrazowania erotycznego w literaturze i sztuce modernizmu.
13. Odwołując się do dwóch wybranych epok, wykaż, że Biblia jest źródłem inspiracji w sztuce.
14. Rozważ wpływ tradycji biblijnej na literaturę i inne dziedziny sztuki wieków średnich. Przedstaw na wybranych przykładach.
15. Ewolucja motywu ikaryjskiego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady
16. Literatura a film- omów jakość filmowych adaptacji najbardziej znanych sztuk W. Szekspira.
17. Porównaj biblijny Dekalog z filmową wersją K. Kieślowskiego, prezentując temat na 2-3 przykładach.
18. Przedstaw portrety ludzi starszych. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa.
19. Literackie i malarskie obrazy bitew. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów.
20. Przedstaw kreacje postaci historycznych. Przedstaw temat na wybranych przykładach z literatury i malarstwa
21. Odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa, przedstaw obraz powstania listopadowego.
22. Przedstaw obraz powstania styczniowego w malarstwie i literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów.
23. Scharakteryzuj pejzaż w literaturze i malarstwie romantyzmu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
24. Przedstaw obraz cyganerii na przykładzie różnych utworów literackich i innych dziedzin sztuki.
25. Omów motyw tańca na wybranych przykładach z literatury i malarstwa.
26. Literackie, malarskie i filmowe portrety dzieci. Omów zagadnienie, sięgając do wybranych przykładów z różnych epok.
27. Porównaj kreacje herosów, odwołując się do literatury fantasy i filmów sensacyjnych.
28. Omów różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki od oświecenia do współczesności.
29. Scharakteryzuj S. Wyspiańskiego jako dramaturga i malarza. Odwołaj się do wybranych przykładów z twórczości artysty.
30. Przedstaw motyw śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki od średniowiecza do oświecenia. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
31. Sięgając do wybranych przykładów, przedstaw koncepcję piękna w literaturze, malarstwie i architekturze renesansu.
32. Omów wpływ symbolizmu na literaturę i inne dziedziny sztuki Młodej Polski. Odwołaj się do wybranych przykładów.
33.W oparciu o wybrane przykłady przedstaw różne ujęcia motywu sądu ostatecznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
34. Przedstaw wizerunek kobiety w wybranych dziełach malarskich i literackich okresu romantyzmu.
35. Omów motyw Apokalipsy w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
36. Porównaj manifesty pokoleniowe dwóch wybranych epok literackich z subkulturą hip- hopu.
37. Przedstaw motyw Erosa i Thanatosa w wybranych utworach literackich i sztukach plastycznych.
38. Omów rolę Biblii w literaturze i kulturze współczesnej. Odwołaj sie do wybranych przykładów.
39. Przedstaw obraz Matki Boskiej w wybranych przykładach z literatury i innych dziedzinach sztuki wieków średnich.
40. Wizyty pod piramidami – przedstaw wizje starożytnego Egiptu w wybranych obrazach literackich i filmowych.
41. Omów symbolikę labiryntu w wybranych dziełach literackich i plastycznych.
42. Wieś w powieści Reymonta - wieś na obrazach Chełmońskiego. Przedstaw podobieństwa i różnice, posługując się wybranymi fragmentami i dziełami malarskimi.
43. Przedstaw konwencję realistyczną w literaturze i malarstwie drugiej połowy XIX wieku, odwołując się do wybranych przykładów.
44. Omów motyw syna marnotrawnego na podstawie Biblii, wybranych dzieł literackich i malarskich.
45. Poza zasadą dobrego smaku – omów rolę kiczu w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Odwołaj się do wybranych przykładów.
46. Maska i kostium - omów problem, odwołując się do literatury i innych dziedzin sztuki od antyku do oświecenia.
47. Maska i kostium - omów problem, odwołując się do literatury i innych dziedzin sztuki od romantyzmu do współczesności.
48. Między nieskończonością a nicością - jak Mikołaj Sęp Szarzyński i El Greco portretują człowieka barokowego? Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
49. Socrealistyczna przygoda kultury polskiej - omów zagadnienie, odwołując się do różnych wytworów literatury i innych dziedzin sztuki.
50. Omów realizację motywu matrixa w wybranych dziełach literackich i filmowych.
51. Dzieje kształtowania się poczucia piękna, czyli moda wczoraj i dziś. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury i innych dziedzin sztuki.
52. Przedstaw kulturę hip- hopową i jej związek z literaturą( na wybranych przykładach).
53. Omów „Rok 1984” G. Orwella i jego związek ze współczesnym reality-show.
54. Omów wizję raju w wybranych utworach literackich i dziełach malarskich.
55. Pieta-dramat cierpienia. Omów temat, analizując wybrane dzieła literatury, rzeźby i fotografii dokumentalnej.
56. Porównaj obraz współczesnej i pozytywistycznej Warszawy na podstawie wybranych przykładów z literatury i fotografii.
57. Od Matki Polki do feministki. Przedstaw różne kreacje kobiety we współczesnej felietonistyce, literaturze pięknej i innych dziedzinach sztuki.
58. Przedstaw historię getta warszawskiego od momentu jego utworzenia do likwidacji na podstawie dzieł literackich, malarskich, filmowych i fotografii.
59. Omów motyw śmierci w kulturze żydowskiej w oparciu o dzieła literackie, malarskie i fotografię.
60 Tragedia rozbiorów w ujęciu literackim i plastycznym. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
61. Etos ułański w poezji legionowej, malarstwie i muzyce. Omów na wybranych przykładach.
62. Katedra jako temat pojawiający się w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
63. Topos genezyjski w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów jego funkcje, analizując wybrane teksty kultury.
64. Temat jesieni w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
65. Obrazy bohaterów w sutannie i w habicie. Omów temat w odniesieniu do wybranych przykładów z literatury i filmu.
66. Obraz Warszawy i Paryża w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.
67. Gotyk jako inspiracja dzieł literackich, muzycznych i malarskich różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.
68. Motyw drogi w literaturze i filmie XX wieku. Zaprezentuj sposób funkcjonowania motywu w wybranych dziełach.
69. Powstanie warszawskie’44. Przeanalizuj sposób kreowania obrazu powstania w wybranych dziełach literackich i filmowych.
70. Witkacy – artysta wszechstronny: pisarz, malarz, filozof. Zaprezentuj jego sylwetkę twórczą.
71. Rola muzyki w dziełach literackich. Analizując przykłady, zwróć uwagę na temat i formę utworów.
72. Postać anioła w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw funkcjonowanie motywu na przestrzeni epok.
73. Przedstaw motywy sportowe w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Odwołaj się do wybranych przykładów.
74. Przedstaw różne kreacje kobiet w wybranych współczesnych dziełach literackich i filmowych.
75. Przedstaw różne kreacje mężczyzn. Odwołaj się do wybranych przykładów ze współczesnej literatury i filmu.
76. Scharakteryzuj cztery pory roku w wybranych dziełach literackich, malarskich i muzycznych różnych epok.
77. Wizerunek femme fatale w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
78. Różne ujęcia motywu szkoły, nauczycieli i uczniów w literaturze i filmie. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
79. Bitwy, oblężenia, pojedynki. Zmaganie z wrogiem jako motyw literacki i malarski. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
80. Literacka i filmowa wizja PRL-u. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
81. Motyw pożegnania w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
82. Poezja i pieśń stanu wojennego. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
83. Motywy orientalne w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat, odwołując się do przykładów z co najmniej dwóch różnych epok.
84. Motyw Jerozolimy i Ziemi Świętej w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
85. Wizja przyszłości w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.
87. Omów motyw przemijania w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
88. Omów motyw Katynia w wybranych utworach literackich i innych dziedzinach sztuki.
89. „Piękna brzydota” jako prowokacja artystyczna w literaturze i malarstwie. Rozważ temat w oparciu o przykłady z dwóch różnych epok.

90. Obraz walki z przestępczością zorganizowaną w amerykańskiej literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

91. Realizacje polskich dramatów XX i XXI wieku na deskach teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Omów wybrane inscenizacje najciekawszych współczesnych dramatów.

92. Kwiaty jako motyw w literaturze i sztuce różnych epok. Omów jego realizacje i funkcje na podstawie wybranych przykładów.

93. Kolory, które znaczą w literaturze i sztuce. Omów funkcje barw w wybranych tekstach kultury.

94. Różnorodne typy rodzin w literaturze, filmie i innych tekstach kultury. Ukaż ich specyfikę, odwołując się do wybranych przykładów.

95. Rzeczywistość polska w filmowych dziełach Andrzeja Wajdy. Omów na wybranych przykładach, odwołując się do pierwowzorów literackich.

96. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzieł.

97. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, filmowe, teatralne).

98. Świat zjawisk niesamowitych i nadprzyrodzonych jako inspiracja dla literatury fantasy i filmu. Omów temat, analizując wybrane dzieła.

99. Teatr antyczny a teatr współczesny. Wskaż i omów podobieństwa i różnice na podstawie wybranych tekstów dramatycznych i znanych sztuk teatralnych.

100. Wpływ twórczości Chopina na twórczość poetów polskich. Omów na przykładzie wybranych dzieł.

101. Przedstaw rolę paryskiej Kultury w życiu duchowym, intelektualnym i politycznym Polaków po II wojnie światowej.

102. „Sztuka dla sztuki”(St. Przybyszewski) czy sztuka w służbie idei, człowieka, narodu? Wyraź swoją opinię na temat roli i celu sztuki, odwołując się do wybranych dzieł literackich XIX i XX wieku.

103. Przedstaw różnorodne ujęcia motywu pożegnania w wybranych dziełach literackich i innych sztuk.

104. Zaprezentuj wizje galicyjskiej prowincji w utworach B. Schulza i J. Stryjkowskiego oraz w obrazach Marka Chagalla.

105. Przedstaw artystyczne interpretacje wydarzeń historycznych w literaturze, malarstwie i rzeźbie.

106. Metody budowania nastroju w literaturze i przedstawieniach teatralnych.Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła.

107. Przestrzeń Syberii w polskiej literaturze i sztuce. Zaprezentuj zagadnienie, sięgając po wybrane przykłady.

108. Literackie i plastyczne obrazy życia po śmierci. Przedstaw na wybranych przykładach.

109. Kabarety polskie lat 70-80 XX wieku jako „oaza wolności” w PRL. Przedstaw rolę kabaretu w polskiej kulturze.

110. Odrzuceni i samotni – twórcy nieakceptowani przez im współczesnych. Przedstaw „dowody” alienacji artystów odzwierciedlone w ich twórczości.

111.Romantyczna wizja świata i człowieka w literaturze i malarstwie C. Friedricha. Omów na wybranych przykładach.

112. Epistolografia i muzyka Fryderyka Szopena odzwierciedleniem klimatu epoki romantyzmu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

113. Różne oblicza zbrodni i jej wpływ na psychikę mordercy. Zaprezentuj problem w oparciu o wybrane dzieła literackie i filmowe.

114. Przedstaw motyw Ikara w literaturze i sztuce na podstawie wybranych dzieł.

115. Świat duchów i istot nadprzyrodzonych w literaturze i filmie. Przedstaw na podstawie wybranych tekstów kultury.

116. Obraz miłości i sposób mówienia o niej. Zaprezentuj w oparciu o wybrane przykłady z literatury i sztuki.

117. Dekadentyzm w kulturze polskiej. Odwołaj się, analizując zjawisko, do wybranych przykładów z różnych dziedzin sztuki.

118. Powieści i filmy kryminalne. Zaprezentuj gatunek w oparciu o wybrane przykłady z literatury i filmu.

119. Muzyka młodzieżowa jako próba opisania rzeczywistości. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane teksty piosenek.

III JĘZYK

1. Dokonaj analizy językowych środków perswazji w wybranych przez Ciebie tekstach prasowych.
2. Dokonując analizy języka prasy młodzieżowej, wyjaśnij, jaki obraz świata kreuje.
3. Przedstaw językowy obraz Polaka na przykładzie literatury staropolskiej.
4. Przedstaw językowy obraz Żydów i Niemców na przykładzie literatury XIX i XX wieku.
5. Omów stereotyp językowy w oparciu o przysłowia dotyczące narodów.
6. Przedstaw frazeologię biblijną i mitologiczną żywą do dzisiejszych czasów.
7. Omów funkcje cytatów literackich w wybranych utworach z XIX i XX w.
8. Omów specyfikę języka różnych reklam (telewizyjnych, radiowych, „straganowych”).
9. Przedstaw sposoby wykorzystywania języka literackiego w świecie reklam, odwołując się do konkretnych przykładów.
10. Zbadaj, jakie są przyczyny zapożyczeń językowych i oceń ich przydatność w języku współczesnym.
11. Omów impresywną funkcję języka w przekazie mediów masowych w oparciu o wybrane audycje radiowe, telewizyjne i artykuły prasowe.
12. Przedstaw różne cele stylizacji językowej w literaturze Młodej Polski i współczesnej.
13. Na wybranych przykładach przedstaw związek historii Twojej miejscowości z jej nazwami.
14. Dokonaj analizy języka przemówień współczesnych polityków.
15. Dokonaj analizy gwary uczniowskiej w środowisku Twoich rówieśników.
17. Posługując się odpowiednimi kryteriami poprawnościowymi, zanalizuj dostrzeżone uchybienia we współczesnych mediach.
18. Dokonaj analizy tytułów rozdziałów „Ludzi bezdomnych” S. Żeromskiego. Wyjaśnij, czemu służy ich stylizacja.
19. Scharakteryzuj język telewizyjnych sprawozdań sportowych.
20. Omów językowy obraz świata w piosence młodzieżowej.
21. Dokonaj analizy porównawczej języka dwóch wybranych kabaretów.
23. Omów profil czasopisma regionalnego na wybranym przykładzie.
24. Omów plakat jako językowy i artystyczny środek przekazu informacji.

25. Dawna i współczesna sztuka epistolarna. Dokonaj analizy porównawczej listów z różnych epok pod względem językowym.

26. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach pokolenia romantyków i w listach Twojego pokolenia. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

27. Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę. Omów problem i wyraź swój stosunek do niego.

28. Staropolska frazeologia żywa do dziś. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.

29. Przedstaw przykłady stylizacji biblijnej i jej funkcji w wybranych utworach różnych epok.

30. Omów funkcje komizmu językowego w wybranych utworach dawnych i współczesnych.

31. Przedstaw sposoby i funkcje archaizacji w wybranych tekstach literackich XIX i XX wieku.

32. Jak poezja współczesna wykorzystuje frazeologizmy? Omów problem na podstawie wybranych utworów.

33. Zbadaj zjawisko natręctwa językowego na wybranych przykładach publicystyki politycznej pisanej i mówionej.

34. Neologizmy jako element stylizacji językowej. Omów zjawisko na przykładzie wybranych tekstów.

35. Stylizacja gwarowa i jej funkcja. Omów problem, wykorzystując kilka utworów literackich.

36. Omów zjawisko stylizacji językowej w wybranych powieściach historycznych.

37. Co szczególnie razi w mowie i piśmie? Zanalizuj najczęstsze rodzaje błędów językowych we współczesnej polszczyźnie.

38. Zaprezentuj osobliwości w języku mieszkańców Twojego regionu na przykładzie dobranego materiału językowego.

39. Istota komizmu językowego. Przedstaw przykłady gry słów, żartu słownego i ich funkcji w komedii, fraszce i innych gatunkach literackich.

40. Styl artystyczny i jego historyczna zmienność. Przedstaw zagadnienie na podstawie dwóch sąsiadujących ze sobą epok literackich.

41. W jaki sposób osiąga się indywidualizację języka postaci literackich? Zanalizuj zagadnienie na przykładzie wypowiedzi różnych bohaterów kilku tekstów literackich.

42. Specyfika języka bohaterów literatury science - fiction. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów

43. Przedstaw dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Odwołaj się do wybranych przykładów.

44. Omów funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów.

45. Od pastiszu do paszkwilu. Literackie i quasi – literackie nawiązania do innych utworów i ich twórców. Zanalizuj zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów dwudziestowiecznych.

46. Nowomowa - nie tylko przeszłość. Zanalizuj wpływ nowomowy na język współczesnej polityki.

47. Cechy języka poetyckiego W. Szymborskiej. Przedstaw zagadnienie w oparciu o twórczość noblistki.48. Nowe pokolenie polskiego reportażu. Dokonaj charakterystyki pisarstwa reportażowego wybranych autorów.

49. Omów specyfikę słownictwa środowisk sportowych, odwołując się do wybranych przykładów.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna