I. Wizyty terenowe: spotkania i warsztaty dla społeczności lokalnychPobieranie 15.6 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.6 Kb.
I. Wizyty terenowe: spotkania i warsztaty dla społeczności lokalnych

Każda wizyta terenowa będzie obejmowała następujące elementy:Dzień I

1. Wizja lokalna.

2. Ogólne spotkanie z mieszkańcami i w miarę możliwości przedstawicielami innych zainteresowanych grup/podmiotów - przedstawicielami inwestora, właściciela gruntów czy lokalnymi władzami.

3. Próba wyboru komitetumieszkańców lub wyłonienia przedstawicieli do dalszych rozmów i współpracy.Dzień II

4. Warsztaty i ustalenie planu dalszych działań.Dzień III

5. Wizyta w urzędzie, spotkanie mieszkańców i ekologów z inwestorem (w razie potrzeby).

Zasadniczą część przedmiotowej wizyty terenowej stanowić będą warsztaty dla przedstawicieli mieszkańców, których celem będzie przygotowanie do prowadzenia podstawowych działań prawnych, a także udzielania pomocy pozostałym zainteresowanym. W warsztatach przewiduje się możliwość udziału potencjalnych sojuszników reprezentujących okoliczne organizacje pozarządowe oraz niezrzeszone grupy borykające się z podobnymi problemami w swojej gminie, media, a także przedstawicieli administracji rządowej, zainteresowanych prowadzeniem uczciwego postępowania administracyjnego.

Warsztaty będą obejmowały kilka zasadniczych treści, które pozwolą liderom samodzielnie działać na rzecz ochrony swojego środowiska: • Podstawy postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego w sprawach dot. ochrony środowiska: podstawowe zasady KPA, status prawny strony postępowania administracyjnego, podmiot na prawach strony, administracyjny tok instancji, decyzja administracyjna, postanowienia i uzgodnienia, odwołanie od decyzji, wznowienie postępowania, elementy procedury sądowo-administracyjnej, decyzje i postanowienia konieczne do uruchomienia inwestycji.

 • Dostęp do informacji publicznej i informacji o środowisku: reguły dostępu do informacji w Konstytucji, ustawa o dostępie do informacji publicznej, dostęp na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zasady dostępu, wyjątki, forma udostępniania informacji, opłaty, środki prawne, prawo polskie i UE.

 • Procedura rejestracji stowarzyszenia i organizacji publicznych zgromadzeń: skutki rejestracji, procedura rejestracji, wymagania formalne, rodzaje stowarzyszeń, organizacja manifestacji.

 • Prawo prasowe: obowiązki dziennikarzy, prawo osób pomówionych, przygotowywanie skutecznych sprostowań.

Dla uczestników szkoleń zostaną przygotowane pakiety informacyjne zawierające m.in. wyciągi z najważniejszych aktów prawnych, wzory pism i wniosków administracyjnych, a także wytyczne odnośnie konkretnych, możliwych do podjęcia kroków prawnych, możliwości zawiązania stowarzyszenia itp.

II. Poradnictwo obywatelskie/prawne, interwencje oraz udział w postępowaniach administracyjnych

Mieszkańcy objęci projektem będą na bieżąco wspierani przez zatrudnionego w tym celu prawnika lub absolwenta kierunku administracja publiczna. Osoba ta będzie odpowiedzialna za stałe konsultacje z uczestnikami projektu, a jej zadaniem będzie czynna pomoc w przygotowaniu pism i kontaktach z "władzą”. W określonych sytuacjach stroną postępowań administracyjnych będzie również Towarzystwo.III. Opracowanie niezbędnych ekspertyz, analiz i ocen oraz przygotowanie raportu podsumowującego

W uzasadnionych przypadkach zostaną opracowane niezbędne ekspertyzy prawne, analizy i oceny (np. oceny wpływu inwestycji na środowisko). Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż raporty wpływu inwestycji na środowisko są z reguły wykonywane nierzetelnie. Dlatego w wielu przypadkach istnieje potrzeba przygotowania niezależnych ekspertyz, odnoszących się do określonych komponentów środowiska, czy też niezależnych opinii i inwentaryzacji przyrodniczych.

Wyniki z powyższych opracowań zostaną wykorzystane na łamach przygotowanego raportu podsumowującego efekty projektu. Wcześniej będzie to wymagało zebrania wszystkich niezbędnych informacji, ich analizy i wyciągnięcia wniosków. W raporcie zaprezentowana zostanie charakterystyka poszczególnych studiów przypadków, którymi zajmowano się trakcie projektu. Raport w formie elektronicznej zostanie zamieszczony na stronach internetowych TnZ.

IV. Konferencja lokalnych grup

Na zakończenie projektu zaplanowano zorganizowanie 3–dniowej konferencji z udziałem lokalnych działaczy w celu wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy nt. przepisów ochrony środowiska i partycypacji społecznej oraz wzajemnego wsparcia. Podejmiemy próbę powołania federacji lokalnych grup walczących z uciążliwymi obiektami/inwestycjami i zagrożeniami środowiska.Podstawowymi tematami konferencji będą:

 • Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska: dyrektywy wprowadzające obowiązek udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, ustawa prawo ochrony środowiska - udział w podejmowaniu decyzji strategicznych (plany i programy), udział w podejmowaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć (inwestycji) od planowania przestrzennego po pozwolenie na użytkowanie, niezbędne elementy procedury udziału społeczeństwa, terminy, skutki prawne.

 • Oceny oddziaływania na środowisko, w tym na obszarach NATURA 2000: czym jest ocena oddziaływania na środowisko, czego dotyczy, co powinna zawierać, najczęstsze uchybienia inwestorów przy sporządzaniu OOŚ, wykorzystanie OOŚ do obrony środowiska.

 • Ustawa o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku: koncepcja i podstawowe rozwiązania ustawy, inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy jako podstawa do stwierdzenia szkód w środowisku, przykłady wykorzystania przepisów ustawy w Polsce i innych krajach UE.

 • Przepisy o ochronie przyrody: dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, ustawa o ochronie przyrody i akty wykonawcze.

 • Procedura wywłaszczania pod inwestycje publiczne oraz odrolniania gruntów rolnych i leśnych: ochrona własności w Konstytucji RP, przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, określanie wartości nieruchomości, zmiana planu zagospodarowania a wartość nieruchomości, odszkodowania za ograniczenie możliwości korzystania z własności w planach zagospodarowania, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, wywłaszczanie nieruchomości na budowę dróg i autostrad, nowe propozycje regulacji wz. pozyskiwania gruntów pod inwestycje konieczne.

 • Zasady współpracy z mediami: wskazówki do przygotowania ciekawej informacji prasowej.

 • Wymiana doświadczeń grup lokalnych: najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich rozwiązywania.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna