I. Wstęp 3 I. Ramy prawne Programu 5Pobieranie 0.7 Mb.
Strona14/14
Data08.05.2016
Rozmiar0.7 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

IV. Finansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – w zarysie


Ochrona zabytków w Polsce może być finansowana z różnych źródeł, w tym w szczególności w ramach krajowych środków publicznych. Ustawa o zabytkach dopuszcza możliwość udzielania dotacji celowych z Budżetu Państwa przez dysponentów jego części przeznaczonej na kulturę zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim. Odpowiednio dotacje udzielane są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego: Ochrona dziedzictwa oraz przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ustawodawca przewidział też możliwość dofinansowywania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót prze zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ze środków jednostek samorządu terytorialnego na zasadach określonych przez organy stanowiące tych jednostek. Dotyczy to samorządów wszystkich szczebli. W przypadku Samorządu Województwa Lubelskiego zasady udzielania dotacji reguluje uchwała Nr II/18/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2007 r. Nr 13, poz. 410 z późn. zm.). W Budżecie Województwa Lubelskiego zabezpieczane są, w związku z cytowaną uchwałą, środki finansowe w wysokości odpowiadającej możliwościom finansowym Województwa w danym roku. W 2011 roku jest to kwota 1.000.000,00 zł. W latach 2007 – 2010 udzielono ok. 350 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie za ogólną kwotę ok. 8.500.000,00 zł.

Ponadto możliwość finansowania ochrony zabytków została włączona do działań współfinansowanych środkami finansowymi Unii Europejskiej. Również na dwóch poziomach: krajowych i regionalnym. Na poziomie krajowym, w szczególności zaplanowano dofinansowanie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Z terenu województwo lubelskiego dofinansowanie otrzymały w ramach Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym:


 • Wnioskodawca: Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie, nazwa projektu: Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego – renowacja i ochrona dziedzictwa.

 • Wnioskodawca: Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorząd Województwa Lubelskiego, nazwa projektu: Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach.

 • Wnioskodawca: Miasto Lublin, nazwa projektu: Renowacja Teatru Starego w Lublinie.

Ww. wnioski znalazły się na liście projektów kluczowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekty te, jako indywidualne stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno - gospodarczego kraju, w tym kultury. Projekty te w znaczący sposób przyczyniają się do realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Kraju, Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2013 oraz Uszczegółowienia Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2020.
Na poziomie województwa podstawowym dokumentem jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2013.

Poniżej przedstawiono zestawienie projektów dofinansowywanych przez Województwo Lubelskiego w ramach RPO WL:

Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki do chwili obecnej Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił 6 naborów konkursowych projektów realizowanych w dwóch kategoriach: I. Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz II. Infrastruktura kultury i turystyki.

W ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego dofinansowaniu podlegały rodzaje projektów: 1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, modernizacja i roboty budowlane (z wyłączeniem rozbiórki) dotyczące zabytków wraz z otoczeniem i/lub przystosowanie ich na cele kulturalne i/lub turystyczne (z wyłączeniem konserwacji zabytków ruchomych o wartości powyżej 4 mln PLN).

 2. Zakup zabytków w celu wykonania prac konserwatorskich, prac restauratorskich, modernizacji i robót budowlanych oraz przystosowanie ich do działalności kulturalnej i/lub turystycznej.

 3. Zakup, modernizacja i roboty budowlane infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń rekreacyjnych jako element uzupełniający powyższych typów projektów (infrastruktura ta musi być przeznaczona na cele niekomercyjne a jej koszt może stanowić maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych projektu).

 4. Monitoring i zabezpieczenie zabytków wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń (jako element projektu lub odrębny projekt, maksymalna wartość takiego projektu 4 mln PLN).

 5. Zakup i modernizacja wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1 i 2).

 6. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1 i 2.

 7. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1 i 2.

O dofinansowanie projektów ubiegać się mogły podmioty:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego,

 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 3. Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

 4. Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki,

 5. Podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420),

 6. Regionalne i lokalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku,

 7. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,

 8. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

 9. Parki narodowe i krajobrazowe/podmioty zarządzające obszarami chronionymi,

 10. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki.Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej: VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działania: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego – Projekty lokalne w konkursie nr 05/RPOWL/7.1/2008 trwał w terminie od dnia 27 marca 2008 r. do dnia 25 kwietnia 2008 r.

Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Na realizację projektów w ramach w/w konkursu przewidziano do rozdysponowania kwotę 11.046.563,68 PLN (Kwota przeliczona zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu - 1 € = 3,5234 PLN). Niniejsza kwota obejmuje rezerwę finansową w wysokości 552.328,18 PLN przeznaczoną na dofinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą.

Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania projekty:Lp

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Całkowity koszt projektu

(PLN)


Dotacja funduszu (EFRR)

Okres realizacji projektu

1

Klasztor OO. Bernardynów

Remont zabytkowego Kościoła OO. Bernardynów w Radecznicy

2.311.250,77

1.964.563,15

2009.07.01 – 2010.12.31

2

Gmina Szczebrzeszyn

Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie

2.384.353,79

2.026.700,72

2009.05.12.-.2010.02.10

3

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach

Renowacja i przystosowanie na cele kulturalne zabytkowej cerkwi unickiej pw. Św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP w Wisznicach

778.088,03

660.953,64

2009.03.16 – 2012.12.31

4

Gmina Modliborzyce

Remont i modernizacja zabytkowej synagogi – siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach

1.574.256,22

1.338.117,77

2009.07.31 – 2010.11.30

5

Gmina Strzyżewice

Remont budynku dworku w Piotrowicach na potrzeby Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice

2.325.665,01

1.976.815,25

2009.08.17 – 2010.09.30


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej: VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działania: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego – Projekty regionalne w konkursie nr 06/RPOWL/7.1/2008 trwał w terminie od dnia 27 marca 2008 r. do dnia 25 kwietnia 2008 r.

Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Na realizację projektów w ramach w/w konkursu przewidziano do rozdysponowania kwotę 11.046.563,68 PLN (Kwota przeliczona zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu - 1 € = 3,5234 PLN). Niniejsza kwota obejmuje rezerwę finansową w wysokości 552.328,18 PLN przeznaczoną na dofinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą.

Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania projekty:Lp

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Całkowity koszt projektu

(PLN)


Dotacja funduszu (EFRR)

Okres realizacji projektu

1

Miasto Zamość

Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, jedynego obiektu z województwa lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

11.819.036,09

10.046.180,67

2009.06.25 – 2010.11.30

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej: VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działania: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego - projekty regionalne w konkursie nr 11/RPOWL/7.1/2009 trwał w terminie od dnia 29.05.2009 r. do 03.07.2009 r. (do godz. 15:00).

Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych.

Na realizację projektów w ramach ww. konkursu przewidziano do rozdysponowania kwotę 46.143.073,20 PLN, która obejmuje rezerwę finansową w wysokości 4.614.307,32 PLN.

Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania projekty:Lp

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Całkowity koszt projektu

(PLN)


Dotacja funduszu (EFRR)

Okres realizacji projektu

1

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie

KLASZTOR W SERCU MIASTA –II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie

13.975.820,30

8.577.586,15

2010.04.01 – 2012.10.30

2

Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu

Remont konserwatorski i rekonstrukcja historycznej bryły Katedry w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu w jej otoczeniu

1.247.826,24

7.845.269,60

2010.03.25 – 2012.11.23

3

Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyża i Św. Andrzeja Ap. w Końskowoli

Konserwacja i remont Fary w Końskowoli – zabytku o istotnym znaczeniu dla historii regionu Lubelskiego

6.547.787,38

4.583.451,15

2010.04.01 – 2011.12.30

4

Gmina Kazimierz Dolny

Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym

6.986.867,52

4.874.007,25

2010.06.01 – 2011.12.30

5

Muzeum Lubelskie w Lublinie

Konserwacja na najcenniejszych zabytków Lublina – Kaplicy Trójcy Świętej i zabudowy wzgórza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej

14.073.761,06

8.284.985,05

2010.04.01 – 2012.12.31

6

Parafia Rzymsko – Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku

Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w kościele parafialnym p. w. WNMP w Kraśniku wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami adaptacji obiektu na cele turystyki kulturowej

8.408.176,42

5.885.723,49

2009.08.03 – 2012.12.31

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej: VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działania: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego - projekty lokalne (wartość całkowita do 4 mln PLN) w konkursie nr 17/RPOWL/7.1/2009 trwał w terminie od dnia 31.08.2009 r. do 02.10.2009 r.

Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych.

Na realizację projektów w ramach ww. konkursu przewidziano do rozdysponowania kwotę 22.481.216,25 PLN, która obejmuje rezerwę finansową w wysokości 2.248.121,62 PLN.

Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania projekty:Lp

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Całkowity koszt projektu

(PLN)


Dotacja funduszu (EFRR)

Okres realizacji projektu

1

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Rewaloryzacja i konserwacja Domku Żółtego i części Pałacu ks. Czartoryskich w Puławach z przeznaczeniem na cele kulturalno -turystyczne

3.999.077,05

2.799.353,93

2010.08.20 – 2012.09.30

2

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Remont konserwatorski Świątyni Sybilli i Domu Gotyckiego w Puławach

3.846.765,87

2.692.736,10

2010.0.20 – 2012.10.30

3

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Ludwika we Włodawie

Poprawa dostępności turystycznej Kościoła pw. Św. Ludwika we Włodawie położonego na Szlaku Trzech Kultur

3.670.468,77

2.569.328,00

2010.04.01 – 2012.09.30

4

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym

Zwiększenie dostępności do dóbr kultury poprzez renowację i ekspozycję zabytków ruchomych z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym

2.507.312,08

1.755.118,44

2010.07.26 – 2012.09.14

5

Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie

Renowacja kościoła Salezjanów pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie – cennego zabytku renesansu lubelskiego

3.294.723,48

2.306.306,43

2010.07.15 – 2011.11.30

6

Fundacja Fortalicja Czemierniki

Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Czemiernikach jako ważnego ośrodka kultury i turystyki w regionie.

3.948.819,30

2.265.715,98

2010.07.01 – 2011.11.30

7

Miasto Lublin

Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych

3.246.800,01

2.272.760,00

2010.09.15 – 2011.06.10

8

Kościół Rektoralny pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

Wzrost atrakcyjności lubelskiego Starego Miasta poprzez rewaloryzację siedemnastowiecznego Kościoła św. Wojciecha i dawnych zabudowań szpitala św. Łazarza

3.124.986,43

2.187.490,50

2010.07.20 – 2012.12.17

Dodatkowo wybrano wniosek o obniżonym dofinansowaniu:

1

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie

Renowacja neogotyckiego Rzymskokatolickiego Kościoła Parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie, zapewniająca bezpieczeństwo parafian i zwiedzających oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy i całego obszaru Płaskowyżu Nałęczowskiego, realizowana w ramach Programu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

3.999.409,17

1.384.285,25

2010.07.28 – 2011.10.30

W ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria II: Infrastruktura kultury dofinansowaniu podlegały rodzaje projektów:

 1. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury (w szczególności sale koncertowe i wystawowe, amfiteatry, ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp.) przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze (nie związane z funkcją sportową),

 2. Zakup, modernizacja i roboty budowlane infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń rekreacyjnych jako element uzupełniający powyższych typów projektów (infrastruktura ta musi być przeznaczona na cele niekomercyjne a jej koszt może stanowić maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych projektu),

 3. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury na wypadek zagrożeń (jako element projektu lub odrębny projekt, maksymalna wartość takiego projektu 4 mln PLN),

 4. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1 i 2,

 5. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1 i 2.

O dofinansowanie projektów ubiegać się mogły podmioty:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego,

 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 3. Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

 4. Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki,

 5. Podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420)

 6. Regionalne i lokalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku,

 7. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,

 8. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

 9. Parki narodowe i krajobrazowe/podmioty zarządzające obszarami chronionymi,

 10. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki.


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej: VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działania: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Kategoria II: Infrastruktura kultury w konkursie nr 07/RPOWL/7.1/2008 trwał w terminie od dnia 27 marca 2008 r. do dnia 25 kwietnia 2008 r.

Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Na realizację projektów w ramach w/w konkursu przewidziano do rozdysponowania kwotę 9.957.833,08 PLN (Kwota przeliczona zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu - 1 € = 3,5234 PLN). Niniejsza kwota obejmuje rezerwę finansową w wysokości 497.891,65 PLN przeznaczoną na dofinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą.

Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania projekty:Lp

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Całkowity koszt projektu

(PLN)


Dotacja funduszu (EFRR)

1

Miasto Zamość

Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu

17.022.475,02

6.620.871,88


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej: VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działania: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Kategoria II: Infrastruktura kultury w konkursie nr 18/RPOWL/7.1/2009 trwał w terminie od dnia 31.08.2009 r. do 02.10.2009 r.

Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych.


Na realizację projektów w ramach ww. konkursu przewidziano do rozdysponowania kwotę 42.874.935,75 PLN, która obejmuje rezerwę finansową w wysokości 4.287.493,57 PLN.

Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania projekty:Lp

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Całkowity koszt projektu

(PLN)


Dotacja funduszu (EFRR)

1

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Odbudowa Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 19

7.962.970,95

4.578.763,65

2

Gmina Kazimierz Dolny

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalnej poprzez remont i doposażenie zabytkowego obiektu Kazimierskiego Ośrodka Kultury

2.628.343,88

1.839.840,72

3

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I

13.172.260,17

7.557.854,19

4

Miasto Zamość

Europejska Przystań Kultur rozbudowa budynku Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu przy ul. Partyzantów 13 dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego i Zamojskiego Domu Kultury

19.998.159,70

13.998.711,59

5

Gmina Miejska Biała Podlaska

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej: remont i modernizacja Biblioteki Głównej; utworzenie Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży wraz z MultiCentrum

9.895.747,74

6.571.734,90
1 W dalszej części dokumentu zwana „ustawą o zabytkach”.

2 Podana liczba zawiera 29 historycznych układów urbanistycznych

3 28.10/9.11.1866 ogłoszono ukaz o zniesieniu stosunków dominalnych w miastach Królestwa Polskiego. 11 lipca 1867 powołano Specjalny Komitet do Reorganizacji Zarządu Miast i Gospodarki Miejskiej. W sierpniu 1868 r. komitet złożył sprawozdanie statystyczne z działalności i zaproponował przekwalifikowanie na osady: miast liczących mniej niż 3000 mieszkańców; miast, w których liczba rolników przekracza 50% właścicieli nieruchomości; miast, w których dochód roczny był niższy niż 1500 rb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna