I. Wstęp 3 I. Ramy prawne Programu 5Pobieranie 0.7 Mb.
Strona3/14
Data08.05.2016
Rozmiar0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

2.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020


Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013 przyjęta przez Radę Ministrów 21 września 2004 r. oraz jej uzupełnienie do roku 2020 jest rządowym dokumentem stanowiącym podstawę dla nowoczesnego mecenatu państwa w sferze kultury, a przede wszystkim dla nowocześnie pojmowanej polityki kulturalnej państwa, funkcjonującej w warunkach rynkowych, a także dla wspólnoty Polski z Unią Europejską. W ramach strategii określono misję, którą jest: Zrównoważony rozwój kultury jako najwyższej wartości przenoszonej ponad pokoleniami, określającej całokształt historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski, wartości warunkującej tożsamość narodową i zapewniającej ciągłość tradycji i rozwój regionów.

Na podstawie diagnozy w Strategii wyodrębniono pięć strategicznych obszarów kultury, dla których sformułowano Narodowe Programy Kultury, będące podstawowymi narzędziami wdrażania strategii. W odniesieniu do ochrony zabytków i opieki nad zabytkami określono Narodowy Program Kultury Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego. W jego ramach przyjęto następujące priorytety: 1. Aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo kulturowe. W ramach niniejszego priorytetu przyjęte zostały działania mające na celu materialną poprawę stanu zabytków, ich adaptację i rewitalizację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców, turystów i inwestorów. Realizacja działań pozwoli na zwiększenie atrakcyjności regionów, a także wykorzystanie przez nie potencjału związanego z posiadanym dziedzictwem kulturowym.

 2. Edukacja i administracja na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020 z 2005 r. wprowadza programy operacyjne służące realizacji strategii. Jednym z nich jest PO „Dziedzictwo kulturowe” (punkt 10.2.). W programie wyróżnione zostały dwa komplementarne priorytety: rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych oraz rozwój kolekcji muzealnych.

Podstawowym celem priorytetu nr 1 jest poprawa stanu zachowania zabytków, zwiększanie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego, kompleksowa rewaloryzacja zabytków, zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki, poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w zakresie ochrony zabytków i ich dokumentacji, zabezpieczenie zabytków, muzealiów i archiwaliów przed skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżami i nielegalnym wywozem za granicę.

Priorytet nr 2 dotyczy przede wszystkim zadań związanych z zakupami dzieł sztuki i kolekcji dla instytucji muzealnych, zakupami starodruków i archiwaliów, konserwacji i digitalizacji muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz zbiorów filmowych, wspieraniu rozwoju muzealnych pracowni konserwatorskich oraz nowych technik konserwacji zabytków ruchomych.


3.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w dokumentach programowych Województwa Lubelskiego


Realizacji wymienionych powyżej narodowych celów strategicznych oraz programów operacyjnych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami służą dokumenty programowe województwa lubelskiego.

a)Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego


Plan Zagospodarowania Przestrzennego województwa lubelskiego został opracowany przez Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie – jednostkę organizacyjną Województwa Lubelskiego i przyjęty przez Sejmik Województwa Lubelskiego w lipcu 2002 roku. Od sierpnia roku 2006 trwają przygotowywania do jego zmiany. Kierunki oraz zakres zmian omawia szczegółowo Raport o Stanie Zmian w Zagospodarowaniu Przestrzennym Obszaru Województwa Lubelskiego opracowany w 2006 r. W 2009 r. powstał dokument Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. Uwarunkowania zewnętrzne. Synteza, Lublin 2009 r.

Obowiązujący Plan był opiniowany, z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego, w różnych jej aspektach, przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Jego autorzy szczególnie mocno artykułują wartości dziedzictwa kulturowego i konieczność ich ochrony, jako przesłankę do aktywizacji społecznej i gospodarczej województwa lubelskiego, a także jako istotny czynnik zachowania kulturowej odrębności i tożsamości regionu, stanowiącego fragment wschodniej granicy Unii Europejskiej z wynikającymi z tego statusu konsekwencjami transgraniczności.

W Planie sformułowano tezę, iż ten obszar administracyjny państwa posiada liczne, zróżnicowane pod względem genezy pochodzenia, form funkcjonalnych, przestrzennych, strukturalnych, budowlanych i architektonicznych zespoły i obiekty zabytkowe. Wyróżniono obszary, zespoły urbanistyczno – ruralistyczne i pojedyncze obiekty zabytkowe objęte (lub wskazane do objęcia) ochroną planistyczną i konserwatorską.

Kierunki polityki przestrzennej zawarte w Planie zostały powiązane z określonymi w strategii rozwoju województwa celami strategicznymi.

Z definicji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami wynika, że za najważniejsze uznać należy zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego zawarte w t. I., rozdz. IX, p. 9. „Kultura”, w którym scharakteryzowano w ujęciu syntetycznym wszystkie istotne kulturowe składniki przestrzeni podlegające ochronie, badaniom, waloryzacji, ocenie zagrożeń oraz programom rozwoju (w tym rewitalizacji, rekonstrukcji i rewaloryzacji), a także reaktywacji turystycznej w odniesieniu do dawnych (historycznych) szlaków handlowych, powiązanych z siecią osadniczą. Za wyjątkowo istotny uznać należy podpunkt rozdziału dotyczący miejsc pamięci związanych z ważnymi dla narodu i państwa wydarzeniami, w tym szczególnie z historią walki o niepodległość w czasach porozbiorowych, II Rzeczypospolitej, II wojny światowej (ze szczególnym uwzględnieniem Holocaustu), a także, co w historii „Lubelszczyzny” równie ważne, z historią najnowszą.

W Planie kierunki polityki przestrzennej powiązane zostały (zgodnie ze strategią rozwoju województwa) z działaniami na rzecz rozwoju kultury i ochrony walorów przyrodniczo – krajobrazowych regionu, co ma bezpośredni związek z kreowaniem konkurencyjności – tzw. produktu turystycznego (istotnego z punktu widzenia polityki ekonomicznej województwa).

Jednym z celów strategicznych jest kreowanie nowych produktów turystycznych, ostatecznie opartych na unikatowych wartościach dziedzictwa kulturowego – unikatowych w skali ogólnokrajowej wartościach zagregowanych środowiska przyrodniczego i krajobrazu oraz etnograficznych (etnologicznych) potencjałach twórczości ludowej, przesądzających o możliwości kreowania „produktów regionalnych” w wielu sferach wytwórczych.

Ważne dla ochrony dziedzictwa kulturowego są przyjęte w Planie zasady, wśród których istotne znaczenie dla ochrony zabytków i opieki nad zabytkami mają przede wszystkim: • ochrona zasobów kultury materialnej i niematerialnej oraz utrzymanie ładu przestrzennego w obrębie dawnych układów urbanistycznych i obszarów proponowanych do ochrony krajobrazu kulturowego (w tym parków kulturowych),

 • przeznaczanie obszarów predestynowanych do ochrony przyrodniczej i krajobrazowej oraz obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe o różnym reżimie ochronnym, oparte o dokładne rozpoznanie zasobów, waloryzację terenu i określenie odporności środowiska na antropopresję,

 • tworzenie spójnego systemu ekologicznego poprzez rozwój wielkoprzestrzennych obszarów ochrony środowiska naturalnego i kulturowego,

 • promocja obszarów koncentracji walorów turystycznych, zespołów i obiektów zabytkowych w celu ich gospodarczego wykorzystania,

 • zasada maksymalnej integracji działań na rzecz ochrony środowiska, w szczególności walorów krajobrazowych, przyrody, ochrony bioróżnorodności przyrody i krajobrazu kulturowego w sferze badawczej, społeczno – gospodarczej i ekonomicznej oraz w wojewódzkich programach sektorowych, na obszarach transgranicznych i na obszarach stykowych z sąsiednimi województwami,

 • ograniczanie negatywnych skutków działalności urządzeń infrastruktury technicznej, społecznej i gospodarczej oraz różnych form aktywności społecznej i gospodarczej na środowisko naturalne i kulturowe.

Plan wskazuje także na konieczność wykonania studiów programowo – przestrzennych dla: wskazanych stref koncentracji walorów turystycznych, ochrony zabytkowej architektury drewnianej terenów pogranicza, projektowanych parków i rezerwatów kulturowych, projektowanych szlaków kulturowych, stref uzdrowiskowych. Opracowanie ww. studiów określone zostało jako zadanie władz województwa. Uznano także za konieczne sporządzenie przez inne jednostki samorządowe miejscowych planów rewaloryzacji, rewitalizacji i zagospodarowania przestrzennego wybranych zabytkowych centrów miast historycznych.

W Planie zawarto także wykaz działań i zadań, w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym (między innymi w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego), których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia założonych w Planie celów.

Należy podkreślić, iż omawiany Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, zgodnie ze współczesnymi założeniami polityki przestrzennej państwa, wiąże sferę ochrony dziedzictwa kulturowego ze sferą ochrony środowiska przyrodniczego w zakresach krajowego systemu obszarów chronionych, obszarów o kluczowym znaczeniu dla dziedzictwa przyrodniczego Europy i kraju, a także w zakresie wyznaczenia stref koncentracji walorów turystyczno – wypoczynkowych i stref ochrony obszarów o walorach specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów uzdrowiskowych, obszarów ochrony krajobrazu wizualnego oraz obszarów dolin rzecznych i pobrzeży zbiorników wodnych.

b)Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020


Strategia przyjęta została uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego w dniu 4 lipca 2005 r. i obowiązuje jako dokument programowy od dnia 1 stycznia 2006 r.

Zgodnie z metodologią zawiera Uwarunkowania i Diagnozę Stanu Wyjściowego, określa założone Cele i wytyczne, Priorytety oraz precyzuje system ich wdrażania.

Strategia wymienia szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe jako jeden z ważniejszych potencjałów rozwojowych województwa lubelskiego obok środowiska naturalnego. Cechy charakterystyczne związane z różnorodnością środowiska kulturowego i naturalnego Lubelszczyzny, z dużą powierzchnią obszarów chronionych, stanowią przesłankę do dynamicznego rozwoju turystyki.

Strategia jako jeden z priorytetów wymienia Rozwój kultury wskazując w tym zakresie na trzy podstawowe kierunki działania: 1. Zwiększenie możliwości dostępu do kultury.

 2. Kształtowanie kulturowej tożsamości regionalnej.

 3. Poprawa jakości środowiska kulturowego.

Wskazane w tym priorytecie kierunki działań oraz konkretne zadania odnoszą się w znacznym stopniu do problematyki ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Za istotne działanie uznaje się zachowanie i odbudowę dziedzictwa kulturowego, wspieranie twórczości artystycznej oraz ochronę krajobrazu kulturowo – przyrodniczego wsi i miast jako czynniki służące budowaniu – wokół istniejącego tutaj dziedzictwa kulturowego i tradycji – świadomości regionalnej. Zwrócono także uwagę na historyczne uwarunkowania regionu i występującą niegdyś różnorodność etniczną, narodowościową, wyznaniową i kulturową. Jako jeden z celów strategicznych uznano ochronę zarówno dóbr kultury rodzimej, jak i dorobku obecnych historycznie na tej ziemi mniejszości narodowych. Wskazano na konieczność ochrony dóbr kultury materialnej (w szczególności zabytków nieruchomych, tak architektury miejskiej jak wiejskiej oraz zabytków ruchomych – wytworów sztuki czy rzemiosła).

Odnośnie współpracy międzynarodowej w ramach celu strategicznego: Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, wykorzystanie potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego oraz ochrona wartości przyrodniczo – krajobrazowych strategia za jeden z priorytetów uznaje: Współpracę na rzecz rozwoju turystyki, ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego i wymienia trzy podstawowe kierunki działania: 1. Współpraca w zakresie informacji i promocji turystyczno – kulturalnej.

 2. Podejmowanie działań w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego.

 3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki.

Wskazano tu na istotne zadania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego: realizacja programu ochrony drewnianej architektury sakralnej pogranicza polsko – ukraińskiego, program ochrony zabytkowych cmentarzy, zabytków ruchomych znajdujących się w zbiorach muzealnych, ochronę zabytkowego krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem parków rezydencjonalnych, działania służące ochronie najcenniejszych obiektów cerkiewnej architektury drewnianej oraz zespołów fortecznych, wspieranie projektów badawczych i edukacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego, wspieranie folkloru i zanikających zawodów oraz działania popularyzatorskie i promocyjne obiektów zabytkowych.

W obszarze: Kultura, turystyka i ochrona przyrody jako priorytet Strategia wymienia: Rozwój kultury i ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu jako warunek podniesienia konkurencyjności produktu turystycznego. W jego ramach mieszczą się m.in. następujące cele strategiczne: 1. Cel strategiczny: Wzbogacenie istniejących i kreowanie nowych produktów turystycznych opartych na dziedzictwie kulturowym i unikatowych wartościach przyrodniczo – krajoznawczych, wyznaczający m.in.:

 • Kierunek działania: Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego, wartości krajobrazowych i przyrodniczych oraz rozwój działalności kulturalnej jako podstawa tworzenia produktu turystycznego regionu.

 1. Cel strategiczny: Wzmocnienie tożsamości i integracji społeczeństwa i uzyskanie tą drogą korzystnej zmiany wizerunku regionu, wyznaczający m.in.:

 • Kierunek działania: Wzmocnienie procesów integracyjnych w społeczności regionalnej poprzez wzrost znaczenia kultury;

 • Kierunek działania: Działania na rzecz regionalnej edukacji kulturalnej.

 • Kierunek działania: Propagowanie w społeczności lokalnej idei zrównoważonego rozwoju województwa (istotny z punktu widzenia niniejszego programu z uwagi na kwestie ochrony krajobrazu i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczo – kulturowych).

c)Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego


Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego realizujący jeden z priorytetowych celów strategicznych jakim jest radykalna poprawa kondycji ośrodków miejskich na Lubelszczyźnie, ich ładu przestrzennego i zasobów kulturowych.

d)Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020


W okresie od 2007 do 2010 roku podstawowym dokumentem planistycznym wynikającym bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 i obejmującym m.in. ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, jest „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013” przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 2 października 2007 r.

Jest to dokument planistyczny o szczególnym znaczeniu dla województwa lubelskiego, gdyż, w odróżnieniu od innych tego typu instrumentów, jest on nie tylko wdrażany, ale również został przygotowany i jest obecnie zarządzany przez Samorząd Województwa.

Został opracowany w oparciu o diagnozę społeczno – gospodarczą województwa lubelskiego z uwzględnieniem mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń dla rozwoju regionu. Na jej podstawie opracowano strategię realizacji celów tego programu operacyjnego, zdefiniowano osie priorytetowe i alokowano na ich realizację określone środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokument jest komplementarny z innymi programami operacyjnymi, w szczególności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny.

Mając na uwadze charakter Województwa Lubelskiego uwzględniono w programie, ideę by wraz ze zwiększaniem konkurencyjności gospodarki następowało równoczesne podnoszenie jakości życia społeczności regionu oraz ulepszanie stanu środowiska naturalnego.

Działania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami w sposób bezpośredni zaprogramowano w Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna prowadzącej do zwiększenia udziału sektorów kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienia powiązań międzynarodowych regionu.

Ich realizacja ma wpłynąć na osiągnięcie celu szczegółowego 3: zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Z wyżej wspomnianych analiz wiadomo, że Województwo Lubelskie charakteryzuje się znacznym i ciągle rosnącym odpływem mieszkańców. Jak stwierdzono istotny wpływ na ten stan rzeczy ma zarówno sytuacja gospodarcza regionu, jak i warunki życia. Znaczne zróżnicowanie wewnątrzregionalne w dostępie do infrastruktury technicznej (edukacyjnej, kulturalnej, społecznej) oraz usług, powoduje stopniowe wyludnianie niektórych obszarów. Niski poziom wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich oraz zły stan zdrowia ludności regionu mają swoje źródło w zaniedbaniach infrastruktury tych sfer.

Jak wynika z doświadczenia konkurencyjną gospodarkę tworzyć może wykształcone i aktywne społeczeństwo o wysokim kapitale społecznym. Dlatego ważne jest, aby poza wspomaganiem sfery gospodarczej kierować wysiłki na rozwój wybranych sfer infrastruktury społecznej zapobiegając tym samym niekorzystnym procesom demograficznym.

W związku z powyższym cel ukierunkowano na podnoszenie warunków życia mieszkańców w zakresie poprawy dostępu do wybranych sfer infrastruktury społecznej. Dotyczy to infrastruktury edukacyjnej wszystkich szczebli nauczania, infrastruktury opieki medycznej, opieki społecznej, a także infrastruktury kulturalnej i turystycznej (tych form, które nie wpływają w sposób zasadniczy na tworzenie wartości dodanej). Cel odnosi się również do aktywizacji społeczności lokalnych poprzez wsparcie ich działań prowadzących do podnoszenia jakości życia, tworzenia usług i miejsc pracy. Realizacja celu poprzez wyposażenie regionu w odpowiednią infrastrukturę społeczną przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Lubelszczyzny zarówno jako miejsca zamieszkania i pracy, jak również obszaru interesującego pod względem turystycznym.

Pośrednio, interesujące nas zagadnienia, zostały również uwzględnione w Osi Priorytetowej III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, której celem jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych. Wynikające z niej działania mają wpłynąć na realizację celu szczegółowego 2: „Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju”.

Wszystkie opisane w dokumencie zamierzenia mają wypełnić cel główny: podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu, który wynika bezpośrednio z celu nadrzędnego Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020 i jest zorientowany na przełamanie występujących barier rozwojowych i stanowi podstawę modernizacji struktury gospodarczej oraz wzmocnienia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej regionu z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju.

Jak zauważono w RPO, stan techniczny wielu zabytków oraz innych obiektów kultury ulega stałemu pogorszeniu, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia ich właściwe wykorzystanie oraz promocję walorów historycznych i estetycznych. Wielu podmiotów nie stać na gruntowną renowację i modernizację posiadanej infrastruktury. Wiadomo również, ze bez poprawy jakości bazy oraz rozwinięcia istniejącej oferty nie ma też możliwości pozyskania turystów zagranicznych. Dlatego w ramach Osi Priorytetowej VII RPO WL zaprogramowano m.in. formy wsparcia związane z ochroną zabytków:


 • dofinansowanie projektów poprawiających dostępność do obiektów i dóbr kultury oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie, a także służących rozwojowi aktywnych form turystyki;

 • dotacje na przystosowanie zabytków do potrzeb turystyki i kultury oraz rozwijanie i wspieranie infrastruktury kultury o znaczeniu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym;

 • wparcie finansowe projektów polegających na łączeniu funkcji turystycznych z rekreacyjnymi, edukacyjnymi, ekologicznymi i kulturalnymi;

 • finansowanie tworzenia i rozwijania kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej i kulturalnej.

 • Przedmiotem projektów realizowanych w ramach wsparcia sektora kultury i turystyki są obiekty przeznaczone na cele publiczne, związane wyłącznie z funkcją kulturalną lub turystyczną. W ramach Osi Priorytetowej wspierane są przedsięwzięcia zmierzające do poprawy stanu dzieł sztuki oraz obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Komplementarnym dla RPO jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W ramach jego Osi 3: Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 4: Odnowa i rozwój wsi dofinansowanie dofinansowane mogą być zadania: • budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów: pełniących funkcje publiczne, społeczno - kulturalne, rekreacyjne i sportowe oraz służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury;

 • kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej;

 • zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

 • odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci.

e)Koncepcja programowo – przestrzenna rozwoju turystyki i rekreacji w województwie lubelskim


Koncepcję programowo – przestrzenną rozwoju turystyki i rekreacji w województwie lubelskim Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uchwałą Nr CLXVIII/1984/08 z dnia 7 października 2008 r.

Podstawą prawną dla opracowania Koncepcji jest art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W myśl tego artykułu organy samorządu województwa są upoważnione do sporządzania analiz na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego województwa, zawierających ocenę obecnego stanu oraz propozycje rozwiązań umożliwiających rozwój danej sfery.

Dokument powstał w Biurze Planowania Przestrzennego w Lublinie. Celem opracowania jest sporządzenie rekomendacji do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, a także koordynacja w zakresie sporządzania programów i projektów dotyczących turystyki i rekreacji w regionie. Określa możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarki turystycznej poprzez propagowanie rozwoju różnorodnych form turystyki i rekreacji, racjonalne i efektywne wykorzystanie bazy turystycznej, zasobów ludzkich, przyrodniczych, kulturowych, materialnych i finansowych. Uwzględnia wnioski i informacje zgłoszone przez urzędy i instytucje w trakcie jego powstawania oraz sugestie samorządów lokalnych dotyczące aktywizacji gmin w zakresie gospodarki turystycznej. Powyższy dokument zawiera cele, priorytety i kierunki rozwoju sektora turystyczno - rekreacyjnego, pokazuje również działania o znaczeniu strategicznym adresowane do podmiotów kształtujących politykę gospodarczą i społeczną regionu, która powinna wpływać znacząco na ogólną poprawę sytuacji gospodarczej województwa i przyczyniać się do jego promocji.

Powyższy dokument zawiera: cele główne i kierunki rozwoju sektora turystyki i rekreacji syntezę diagnozy uwarunkowań rozwoju turystyki, identyfikacje głównych rodzajów produktu turystycznego, waloryzacje przestrzeni turystycznej województwa oraz źródła finansowania rozwoju turystyki. Wskazuje na rolę administracji publicznej oraz innych podmiotów w zakresie wsparcia rozwoju produktów turystycznych. Pokazuje główne potrzeby inwestycyjne na rzecz poprawy jakości przestrzeni turystycznej, zalecenia do planów zagospodarowania przestrzennego i wskaźniki monitorowania realizacji programu.

Dokonuje też oceny oddziaływania na środowisko koncepcji programowo przestrzennej rozwoju turystyki i rekreacji i związanych z nią problemów ochrony środowiska.

f)Plan Marketingu Turystyki w województwie lubelskim na lata 2007-2013


Plan Marketingu Turystyki na lata 2007 – 2013 został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr CCXXX/2732/09 z dnia 19 maja 2009 r. Dokument ten opracowany został w oparciu o „Koncepcję programowo - przestrzenną rozwoju turystyki i rekreacji w województwie lubelskim”, sporządzoną przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

W części dotyczącej Uwarunkowań i diagnozy stanu wyjściowego rozwoju turystyki, rozpoznano stan istniejący, zidentyfikowano problemy rozwoju sektora turystycznego wynikające ze stanu zagospodarowania, przeprowadzono waloryzację przestrzeni turystycznej z punktu widzenia atrakcyjności przyrodniczej i kulturowej Regionu i dokonano jej oceny. Strategia rozwoju turystyki wpisuje się w cele określone w Strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020, a mianowicie: utrzymanie gospodarki na poziomie wysokiego wzrostu gospodarczego, wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia.

Celem Planu Marketingu Turystyki jest określenie racjonalnego i efektywnego wykorzystania bazy turystycznej, zasobów ludzkich, przyrodniczych, kulturowych, materialnych i finansowych poprzez propagowanie rozwoju różnorodnych form turystyki i rekreacji.

Dokument Planu Marketingu Turystyki w Województwie Lubelskim rozpoznaje i charakteryzuje możliwości wykorzystania potencjału naturalnego i dziedzictwa kulturowego dla poprawy rozwoju gospodarczego i społeczno – ekonomicznego naszego regionu w poszczególnych rozdziałach, na które składają się: charakterystyka stanu zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego, główne kierunki rozwoju sektora turystycznego, atrakcyjne obszary turystyczno – rekreacyjne objęte preferencją, promowane formy rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej, promocja produktów turystycznych, źródła finansowania projektów turystycznych.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna