I żył Bereszit 47;28- 50;26 Streszczenie parszyPobieranie 184.1 Kb.
Strona1/5
Data04.05.2016
Rozmiar184.1 Kb.
  1   2   3   4   5
12. Cotygodniowe czytanie Tory

Parsza Wajechi וַיְחִי ( I żył ) Bereszit 47;28- 50;26
Streszczenie parszy:

W ubiegłym tygodniu parsza ( Wajigasz ), Josef nadal sprawdza swoich braci, czy oni rzeczywiście stali się, innymi ludźmi od tych, którzy wrzucili go do dołu. After Judah offered to take the place of Benjamin as a slave, however, Joseph was convinced of their teshuvah and finally revealed his identity to them. Gdy Juda ofiarował się zająć miejsce Benjamina jako niewolnik, wtedy Josef przekonał się o ich teszuwa i wreszcie ujawnił im swoją tożsamość. With the sons of Israel finally reunited, Joseph then brought his father Jacob to dwell in the "fat of the land" of Egypt, where God had promised to make them into a great nation. Synowie Izraela w końcu połączyli się, a Josef następnie sprowadził swego ojca Jakuba, by zamieszkał w "ziemi obfitości" w Egipcie, gdzie Bóg obiecał, uczynić z nich wielki naród. Po 17 latach pobytu w Egipcie Jaakow - czując, że jego dni zbliżają się do końca - wzywa Josefa. Każe Josefowi złożyć przysięgę, ze ten po jego śmierci pochowa go w Grocie Machpela, miejscu pochówku Adama i Chawy (Ewy), Abrahama i Sary, Jicchaka (Izaaka) i Riwki (Rebeki). Jaakow zaczyna chorować i Josef przyprowadza do niego swoich dwóch synów Efraima i Menaszego. Jaakow podnosi status Efraima i Menaszego, uznając ich za własnych synów, dając w ten sposób Josefowi podwójną porcję udziału z tego, co odebrane zostało ze statusu pierworodnego syna Reuwena. Ponieważ Jaakow w podeszłym wieku oślepł, Josef prowadzi swoich synów bliżej do ich dziadka. Jaakow całuje ich i ściska; mówi, że nie myślał o tym, iż zobaczy jeszcze kiedyś swojego syna Josefa, a co dopiero jego dzieci. Jaakow zaczyna je błogosławić, dając pierwszeństwo młodszemu Efraimowi. Josef przerywa mu; wskazując, że Menasze jest starszy. Jaakow wyjaśnia, że zamierzał pobłogosławić Efraima swoją mocniejszą ręką, ponieważ to jego potomkiem będzie Jehoszua (Jozue), i Jehoszua będzie zarówno zdobywcą Erec Jisrael (Kraju Izraela), jak i tym, który będzie uczył Naród Żydowski Tory. Jaakow przyzywa do siebie pozostałych swoich synów, aby również i ich pobłogosławić. Błogosławieństwo Jaakowa odbija wyjątkowy charakter i zdolności każdego pokolenia, wskazując każdemu z nich jego wyjątkowe zadanie w służbie JHWH. Jaakow odchodzi z tego świata w wieku 147 lat. Potężna procesja towarzyszy jego orszakowi pogrzebowemu z Egiptu do miejsca pochówku w Grocie Machpela w Chewronie. Po śmierci Jaakowa bracia obawiają się, że Josef może teraz zechcieć zemścić się na nich. Josef uspokaja ich, obiecując udzielać poparcia im i ich rodzinom. Josef mieszka przez pozostałe lata swojego życia w Egipcie; żyje tak długo, że może widzieć wnuki swojego syna Efraima. Przed śmiercią Josef przepowiada swoim braciom, że JHWH wybawi ich z Egiptu. Każe on przyrzec sobie, że kiedy nadejdzie odpowiedni czas, wyniosą jego kości z Egiptu. Josef umiera w wieku 110 lat i zostaje zabalsamowany. Tak kończy się Sefer Bereszit (Księga Rodzaju), pierwsza z pięciu ksiąg Tory.

Ten ostatni fragment Sefer Bereszit (Księgi Genezis) rozpoczyna się słowami:
Żył Jakub w ziemi Egipskiej siedemnaście lat.So I the days of Jacob, the years of his life, were 147 years.lat życia, Jakuba było 147 lat. (Gen. 47:28) (Rdz 47:28)
Wiedząc, że nadchodzą jego ostatnie dni życia na ziemi, Jakub posłał po Józefa i nakazał mu, złożyć przysięgę, że pochowa go w jaskini Machpela (miejsce pochówku Adama i Ewy, Abrahama i Sary, Izaaka i Rebeki, oraz Leah ), a nie w Egipcie.

Sometime later, Joseph was told that Jacob was ill and went to visit him, bringing his two sons, Manasseh and Ephraim, with him. Jakiś czas później, Józef dowiedział się, że Jakub zachorował i pojechał do niego z wizytą, przyprowadzając swoich dwóch synów: Manassesa i Efraima, ze sobą. Jacob then declared that the two boys would be counted as his own sons, as "Reuben and Simeon they shall be to me" (ie, as Jacob's first two sons). Jakub oświadczył, że dwóch chłopców będzie traktował jak własnych synów, jako "Ruben i Symeon są oni dla mnie" (czyli jako pierwsi dwaj synowie Jakuba). By so doing, Joseph was given a "double portion" of blessing which effectively removed the status of the bechor (first-born) from Reuben. W ten sposób Józef otrzymał "podwójną miarę" błogosławieństwa, który skutecznie usuwa Rubena z pozycji bechor (pierworodnego) w Izraelu.

Józef przyprowadził synów do łóżka Jakuba, aby otrzymali błogosławieństwo, Efraima z lewej strony Jakuba i Manassesa (pierworodny) po jego prawej stronie, ale Jakub skrzyżował ręce i położył prawą rękę na Efraima a na Manassesa lewą dłoń.

Józef myślał, że jego ojciec nie wiedział, że starszy syn był na prawo od niego, ale Jakub zapewnił go, że wiedział, co robi, i prorokował, że choć obaj synowie byli świetni, Efraim będzie większy, i powiedział v'zaro yihyeh melo-hagoyim ("jego potomstwo stanie się mnóstwem narodów"). So he blessed them saying, "By you Israel will pronounce blessings, saying, yesimkha elohim k'efrayim v'khimnaseh ("God make you as Ephraim and as Manasseh"), and thus put Ephraim before Manasseh. Więc błogosławił im, mówiąc: "Przez ciebie Izrael błogosławił, mówiąc yesimkha elokim k'efrayim v'khimnaseh (" Niech Bóg uczyni cię takim jak Efraim i Manasses,"), a więc umieścić Efraima przed Manassesem.

Moreover, as the bechor of Israel, Joseph was given an extra portion in the Promised Land, namely, Jacob's hometown area of Shechem near Hebron (where Joseph's bones were eventually buried [see Joshua 24:32]). Ponadto, jak bechor Izraela, Józef otrzymał dodatkowy dział w Ziemi Obiecanej, czyli obszar rodzinnego miasta Jakuba Sychem w pobliżu Hebronu (gdzie kości Józefa zostały ostatecznie pogrzebane [patrz Joshua 24:32]).

Sensing his impending death, Jacob next called his sons to his bedside, and blessed each one (see Gen. 49:28). Czując zbliżającą się śmierć, Jakub wzywa wszystkich swoich synów przed jego łoże, gdzie pobłogosławił każdego z nich (zob. Rdz 49:28). He also prophesied about each shevet (tribe) in acharit hayamim (the end of days). On również prorokował o każdym szevet (plemię) w acharit Hayamim (dni ostateczne).

# #

Son Syn

English Imię

Tribe's attributes Atrybuty plemienia

1 1Reuben Ruben

The bechor status was revoked for his interference in Jacob's marital life; despite being the firstborn, he will not be leader of Israel. Stan bechor został odwołany za zakłócenia w życia małżeńskiego Jakuba, dlatego pierworodny, nie będzie przywódcą Izraela.

2 2Simeon Symeon

Rebuked for the massacre of Shechem, Simeon will be scattered in Israel (the tribe ended up absorbed in Judah); he also will not be leader of Israel. Skarcony za masakrę Sychem Symeon będą rozproszony w Izraelu (dzieje plemienia zakończyło się wchłonięciem w Judzie), także nie będzie przywódcą Izraela.

3 3Levi Levi

Rebuked for the massacre of Shechem; will be scattered in Israel (shevet Levi ended up in the Cities of Refuge); he also will not be leader of Israel. Skarcony za masakrę z Sychem, będą rozproszony w Izraelu (szevet Levi pozostał w miastach ucieczki), ale także nie będzie przywódcą Izraela.

4 4Judah Juda

Will be praised by all Israel; the kings of Israel will come from him, and from Judah the Mashiach (Shiloh) would eventually come. Będzie chwalony przez wszystkich Izraelitów; królowie Izraela będą pochodzić z niego, z Judy w końcu nadejdzie Maszijach (Sziloh) .

5 5Dan Dan

Shall produce great judges and promote justice in Israel. Przedstawia wielkich sędziów i promowanie sprawiedliwość w Izraelu.

6 6Naphtali Neftali

Shall produce beauty and praises in Israel. Przedstawia piękno i chwałę w Izraelu.

7 7Gad Gad

Shall produce victorious warriors of Israel. Przedstawia zwycięskich wojowników Izraela.

8 8Asher Aszer

Shall be prosperous and full of olive oil. Będzie zamożny i obfitować w oliwę z oliwek.

9 9Issachar Issachar

Shall persevere like a beast of burden. Będzie wytrwały jak juczne zwierzę.

10 10Zebulon Zebulon

Shall be prosperous seafaring merchants. Będą zamożnymi żeglarzami i kupcami.

11 11Joseph Józef

Shall be blessed with fertility and prosperity. Będzie błogosławiony płodnością i dobrobytem.

12 12Benjamin Beniamin

Shall produce victorious warriors of Israel. Przedstawia zwycięstwa wojowników Izraela.


Po wypowiedzeniu tych słów rozstania do swoich synów, Jakub następnie powiedział, że jest bliski śmierci, i (ponownie) przykazał im, że ma być pochowany w ziemi Kanaan, w jaskini Machpela, którą ​​jego dziadek Abraham kupił od Efrona Chetyty, gdzie była pochowana Lea. When he finished with these final instructions, he died. Kiedy skończył przekazywać te ostatnie polecenia, zmarł.


Joseph fell upon Jacob's face and wept, and then ordered the Egyptian physicians to embalm his father. Józef upadł na twarz przed Jakuba i płakał, a następnie nakazał by lekarze egipscy zabalsamowali jego ojca. The Egyptians mourned for Jacob for 70 days (Rashi states that upon Jacob's arrival in Egypt, the famine in Egypt ceased because of his merit, and this was the reason the Egyptians mourned his death). Egipcjanie opłakiwali Jakuba przez 70 dni (Raszi utrzymuje, że po przyjeździe Jakuba do Egiptu, wielki głód ustał ze względu na jego zasługi, i to był powód dla Egipcjan, że opłakiwali jego śmierć).
With Pharaoh's permission, Joseph, along with his brothers and various dignitaries of Egypt, formed a funeral procession and returned to Canaan to bury Jacob in the Cave of Machpelah in Hebron. Za zgodą faraona, Józef, wraz ze swymi braćmi i różnymi dostojnikami Egiptu, utworzyli kondukt pogrzebowy i udali się do Kanaanu, aby pochować Jakuba w Jaskini Machpela w Hebronie. After the funeral, they returned to Egypt, but Joseph's brothers feared that he would now punish them for their former betrayal, and threw themselves on his mercy. Po pogrzebie wrócili do Egiptu, ale bracia Józefa obawiali się, że teraz ukarze ich za dawną zdradę, i rzucili się na Jego miłosierdzie. Joseph reassured them, however, and promised to support them and their families in the days to come. Józef zapewnił ich, że im wybaczył i obiecał wspierać ich i ich rodziny w najbliższych dniach.
The parashah (and the book of Bereshit (Genesis)) ends with the account of the death of Joseph, who made the sons of Israel promise to take his bones with them when the LORD would bring them back to the land of Canaan (alluding to the great exodus to come). Parsza (i księga Bereszit (Genesis) kończy się na śmierci Józefa, który nakazał z synom Izraela złożyć obietnicę że jego kości zostaną zabrane, kiedy Bóg będzie wprowadzał ich do ziemi Kanaan (nawiązując do nadejścia wielkiego exodusu). Joseph's faith in the Jewish people's return to the Promised Land is summarized by his statement: pakod yifkod elohim etkhem (God will surely remember you). Wiara Józefa w wyjście narodu żydowskiego do ziemi obiecanej podsumowuje jego oświadczenie: pakod yifkod elokim etkhem (Bóg na pewno pamięta).He died at age 110, was embalmed and placed in a coffin in Egypt, full of faith that he would be raised from the dead in the land promised to Abraham, Isaac, and Jacob. Zmarł w wieku 110, został zabalsamowany i umieszczony w trumnie w Egipcie, pełen wiary, że zostanie kiedyś wskrzeszony z martwych w Ziemi Obiecanej Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.

Yasher Koach and Chazak! (said upon completing a book of the Torah) Jaszer Koach i Chazak! (Powiedział po zakończeniu czytania księgi z Tory)

Czytanie z haftarah (I Melachim/I Królów 2:1-12):

Haftarah do paraszat Wajechi pochodzi z pierwszej Księgi Królów (rozdział 2,1-12), która (według tradycji żydowskiej) została napisana przez proroka Jeremiasza, który później był świadkiem zniszczenia Pierwszej Świątyni przez Babilończyków w 586 rpne


The portion begins with the deathbed scene of King David, who at age 70 is aged beyond his years; his fire is nearly extinguished and nothing can warm him (1 Kings 1:1-4). Ten fragment zaczyna się od sceny przy łożu śmierci króla Dawida, który w wieku ponad 70 lat, nie ma już wewnętrznego ciepła i trzeba go rozgrzewać. (1 Krl 1,1-4). King David then gave his son Solomon his final instructions (a blend of religious admonition with real politik) before he died. Król Dawid dał swemu synowi, Salomonowi ostatnie instrukcje (mieszanka religijnych upomnień z radami dotyczącymi prawdziwej polityki) przed śmiercią.
First of all, Solomon was instructed to be strong in faith and keep the Torah of the LORD. Przede wszystkim, Salomon został poinstruowany, aby był mocny w wierze i zachowywał Torę JHWH. The success of the throne of Israel depended upon this! Powodzenie władcy tronie Izraela zależało właśnie od tego! Then David proceeded to give Solomon specific instructions about various unfinished business, such as the execution of his nephew Joab (who had betrayed David by supporting Adonijah to be the next king of Israel); the pledge of care given to the sons of Barzillai the Gileadite (who had supported David during the time of his persecution), and the execution of Shimei the son of Gera, a Benjamite relative of King Saul, who had cursed David for Saul's demise. Dawid zaczął dawać Salomona szczegółowe instrukcje dotyczące różnych niedokończonych spraw, takich jak likwidacja jego bratanka Joaba (który zdradził Davida poprzez wspieranie Adoniasza na następnego króla Izraela); polecenie opieki nad synami Barzilaja Gileadczyka (który wspierał Davida w czasie prześladowania), i ukaranie Szimei, syn Gery, Beniaminity stronnika króla Saula, który przeklął Dawida za upadek Saula. Nie byłoby zbyt realistyczne oczekiwać, że ostatnia wola Dawida przekazana Salomonowi, będzie składać się wyłącznie ze szlachetnych słów i nie zawrze w sobie choć nieco realpolitik. Niemniej, rada Dawida z pierwszej części jego słów wydaje się sprzeczna z tym, co powiedział później. Etyczny element ostatnich słów Dawida zawarty jest w tym wersie: "Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, aby iść za Jego wskazaniami, przestrzegać Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Moszego, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz" (I Królewska 2:3). Następnie Dawid mówi Salomonowi, aby zwalczył jego wrogów. Dwie części wypowiedzi połączone są słowem, które oznacza: "a także". Niektórzy średniowieczni komentatorzy wykorzystywali ten fakt, aby wyjaśnić związek pomiędzy pierwszą a drugą częścią wypowiedzi Dawida. Rabin Dawid Kimche (Radak) twierdził, że słowa Dawida dotyczące jego wrogów należy postrzegać jako część Bożych przykazań, których przestrzegać miał Salomon. Jego zdaniem każdy z wrogów Dawida, który nie został ukarany, powinien zostać ukarany. Konsekwentnie, Dawid nakazuje swemu synowi, aby jako władca wymierzył im sprawiedliwość. Abrabanel, XV-wieczny komentator z Hiszpanii, rozważając ten fragment odwołuje się do osobistych doświadczeń. Odrzuca objaśnienie Radaka. Jego zdaniem Dawidowi chodziło o przyszłość, nie o przeszłość. Salomon był zaledwie młodzieńcem. Dawid obawiał się, że jego wrogowie zwrócą się przeciwko młodemu władcy - będą go zwodzić złymi radami, może nawet zechcą strącić go z tronu. Aby dobrze przygotować Salomona do nowej roli i pozycji, trzeba było uprzedzić go o tym zagrożeniu. Ludzie często oczekują od Biblii utopijnych obrazów idyllicznej rzeczywistości. Scena opisująca króla Dawida na łożu śmierci, rady, jakich udziela synowi, to zupełnie inne wizerunki. Nie znajdujemy tutaj sielanki, ale realizm i pragmatyzm. Inaczej nie można ustanowić sprawiedliwości. Dawid, który przez wiele lat był władcą, dobrze zna tę niezaprzeczalną prawdę. Gdyby nie przekazał synowi także tej części swojej wiedzy, nie byłby dobrym władcą, ani dobrym ojcem.
Głowa nosząca koronę

Podobnie jak w Parszy na ten tydzień czytamy o ostatniej woli i testamencie Jaakowa Awinu, Haftora na ten tydzień mówi o ostatniej woli króla Dawida. Dawid nakazuje swojemu dwunastoletniemu synowi Szlomo (Salomonowi), aby postępował jak człowiek pełen mądrości i pobożności, pomimo jego młodego wieku, i aby strzegł i podtrzymywał Torę. Dawid obiecuje Szlomo, że jeśli będzie służył JHWH w prawdzie, z całego swego serca i całej swojej duszy, zasłuży na to, że wszyscy królowie Izraela będą wywodzić się od niego. W podobny sposób jak Jaakow Awinu oświetla drogę, która ma przekształcić jego dzieci w naród, Dawid Ha-Melech oświetla drogę która uczyni Szlomo ojcem królów. Jednakże jest uderzająca różnica pomiędzy scenami śmierci Jaakowa Awinu i króla Dawida. Kiedy Jaakow miał opuścić ten świat, wezwał do siebie dwunastu swoich synów, podczas gdy król Dawid wezwał tylko jednego - Szlomo, gdyż tylko on był dla niego pociechą i tylko on wart był tego, aby być dziedzicem rodu króla Dawida. (Według rabina Mendla Hirscha). Haftora kończy się informacją o śmierci Dawida i wstąpieniem na tron Salomona.


Czytanie z Brit Chadasza Hbr. 11:21-22; 11:21-22; 1 Peter 1:3-9 1 Piotra 1:3-9:

Czytanie NT pochodzi z 1 Piotra 1:3-9, gdzie apostoł zachęca nas do chodzenia w "żywej nadziei", to znaczy, w pełnej pewności, że Bóg będzie ostatecznie zrobić dobry dla nas w przyszłości. This is not an empty wish for good things to come, but is based on the resurrection life of Yeshua the Mashiach from the dead. To nie jest puste pragnienie dóbr przyszłych, ale opiera się na życiu zmartwychwstania Jeszuy Mesjasza z martwych.


By God's power we are being "guarded through faith" for a salvation ready to be revealed in the acharit hayamim, even if at the present time we suffer afflictions on account of various trials and testings. Mocą Bożą jesteśmy "strzeżeni przez wiarę" dla zbawienia, gotowego objawić się w acharit Hayamim, nawet jeśli w tej chwili przechodzimy cierpienia z powodu różnych prób i doświadczeń. Like a refiner's fire that is used to separate the impurities from precious metal, the purpose of such trials is to test our faith in order to purify our praise and yield honor and glory to the LORD. Jak ogień złotnika, który jest używany do oddzielania zanieczyszczeń z metali szlachetnych, celem przechodzenia takich doświadczeń jest sprawdzenie naszej wiary, w celu oczyszczenia naszej chwały i czci wydajność i chwałę Pana. It takes the merciful fire of God to destroy the sin nature within our hearts. Potrzeba miłosiernego Bożego ognia, aby zniszczyć naturę grzechu w naszych sercach.For the believer in Yeshua the Mashiach, the furnace of affliction is always for refinement, never for destruction. Dla wierzącego w Jeszuę Mesjasza, działaniem pieca utrapień zawsze jest oczyszczenie, nie zniszczenie. "I the Lord do not change; therefore you are not consumed, O sons of Jacob!" "Ja, Bóg nie zmieniałam się, dlatego nie są odrzuceni, synowie Jakuba!"
DALSZE MYŚLI O PARSZY WAJECHI (I żył) 1 Mojż. 47:28-50:26

Jakub błogosławi Efraima i Manasesa • Testament Jakuba • Błogosławieństwo dla dwunastu synów • Śmierć i pogrzeb Jakuba • Śmierć i ostatnia wola Józefa •Radość z piękna biblijnych opowiadań

Jeżeli obdzielamy naszą lekturę paraszy sentymentem - szczególne wzruszenie pojawia się przy czytaniu dwunastym, zamykającym księgę Bereszit. Jakiś okres w historii zbawienia dobiega końca. Rodzinna saga zmienia się w skrupulatnie utrwalane dzieje tworzącego swój narodowy byt Izraela. Powoli będzie zanikać długowieczność Bożych ulubieńców. Józef przeżył sto dziesięć lat - o trzydzieści siedem mniej niż jego ukochany ojciec, siedemdziesiąt lat mniej niż dziadek Izaak... Mojżesz i Aaron wprawdzie dożyją sędziwego wieku, ale pośrednik starego przymierza w swojej modlitwie napisze: "życia lat naszego siedemdziesiąt..."

Opowieści te brzmią podobnie pięknie jak stare baśnie i bajki - które kończą się optymistyczną informacją - "żyli długo i szczęśliwie"...

Zdaje się, że nie tylko dzieci są spragnione takich opowieści ze szczęśliwym zakończeniem...

O ileż piękniej je się odczytuje, wierząc w ich prawdziwość, Boże natchnienie, świętość...

Jakaś niepojęta mądrość, niewyrażalne piękno cechuje biblijne historie, ileż niezgłębionych tajemnic chowają w sobie te z pozoru proste opowiadania. Mistrzem w interpretowaniu Pism Mojżesza był nowotestamentowy pisarz - Apostoł Paweł.

W naszym czytaniu znajdujemy piękny koniec dwóch jakże niezwykłych istnień - Jakuba i Józefa. Dostojny patriarcha rozdziela między swoje potomstwo - jak roztropny sprawiedliwy sędzia pochwały i nagany, błogosławieństwa i napomnienia, sumuje swoje niełatwe życie, przekazując synom Józefa najserdeczniejsze, najkosztowniejsze doświadczenia i uczucia, powierza ich Aniołowi, który strzegł jego losu. Zaś syn jego Józef doczekuje się wnuków i prawnuków. I chociaż życie ich nie było łatwe to dobiega ono ku pewnej pełni...

Kto wie, może komuś z nas dobry Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba zgotuje podobnie szczęśliwy kres... My tymczasem, niezależnie ile lat życia przed nami i ile trudności, a ile błogosławieństw - przygotujmy naszą wolę na podobne Jakubowym trudy, bądźmy jak on zdeterminowani, oczyszczajmy nasze serca z gniewu i zawiści, byśmy z Józefową wspaniałomyślnością mogli przebaczyć naszym bliźnim ich błędy.

I cieszmy swe serca i umysły lekturą pięknych biblijnych opowiadań. Teraz będą się przeplatać z przepisami prawa Mojżeszowego...

Siedemnaście lat dane było przeżyć Jakubowi w ziemi Goszen. Dał mu Pan nacieszyć się jeszcze ukochanym Józefem tyle samo lat, ile cieszył się nim od urodzenia do chwili, gdy wydawało mu się, że już na zawsze go stracił. A tak lata radości przewyższyły lata tragicznego i wyniszczającego smutku po stracie umiłowanego syna. Umie Bóg dawać radość tym, którzy Go miłują.

Ale i dobre dni Jakuba nie były już tak bardzo długie. Dożył 147 lat i poczuł, że musi przekazać ostatnią wolę swym spadkobiercom. Jakub zachorował i wiedział, że trzeba mu będzie dołączyć do ojców, których pochował w jaskini Machpela koło Hebronu. Umiłowany syn Józef i dwaj wnukowie stają przed sędziwym patriarchą. Schorowany starzec znajduje jeszcze ostatnie siły by oprzeć się na wezgłowiu łoża, czy może nawet – jak odczyta te słowa wielki mędrzec z Tarsu – na główce swej laski (Hebr. 11:21) i błogosławić swych wnuków Efraima i Manasesa. Wiele lat później Paweł z Tarsu napisze do braci Hebrajczyków, że wiarą błogosławił Jakub każdemu z synów Józefa. Tym bardziej, że tak jak i on sam lepsze od starszego brata otrzymał błogosławieństwo, tak i dla młodszego syna Józefa znalazł lepsze słowo dobrego życzenia z mocą Bożego spełnienia. A może nie tylko dziedziczenie obietnicy było powodem przełożenia rąk. Józef nazwał przecież swego pierworodnego Manasesem, bo chciał zapomnieć o domu swego ojca, zaś przy narodzeniu drugiego syna, Efraima, przypomniał mu Bóg, że pielgrzymem jest w ziemi egipskiej. Jakub przekłada ręce być może i po to, by powiedzieć swemu synowi, że jego pobyt w tej ziemi jest tylko pielgrzymowaniem w obcym kraju, by zachęcić go do niezapominania o ziemi obiecanej jego ojcom. Józef jest władcą i jakby nawet właścicielem całego bogatego Egiptu. Tymczasem schorowany ojciec robi mu królewski prezent – daruje mu kawałek ziemi nabytej za sto jagniąt od synów Hamora Hetejczyka. Wielki wezyr Egiptu z wdzięcznością przyjmuje dar ojca, by na tym właśnie skrawku ziemi zostać kiedyś pochowany wraz ze swymi braćmi (Dzieje Ap 7:16).

Gdy błogosławieństwo pierworodztwa przyznane jest już dwóm synom Józefa, Jakub wzywa wszystkich swych synów, by udzielić im ostatniego błogosławieństwa. Niektóre jego błogosławieństwa brzmią wszelako jako przekleństwa. Ruben, który splugawił łoże ojca, został pozbawiony praw pierworodztwa. Przy podziale ziemi znajdzie się za Jordanem, jakby przed granicą Ziemi Obiecanej. Symeon i Lewi za swą popędliwość w wymierzaniu pomsty rozproszeni zostaną wśród pokoleń izraelskich. Lewi swym mieczem, którym łaskę postradał, odzyskuje ją ponownie, ale dziedzictwo weźmie tylko w dziesięcinach i miastach lewickich. Symeon dostanie dziedzictwo wśród Judy w siedemnastu miastach – tylu ile lat Jakub przeżył w Egipcie (Joz. 19:1-9). Juda otrzymuje najpiękniejsze błogosławieństwo, słowo pochwały, prawo do sądu, do lwiego dostojeństwa, błogosławieństwo mleka i wina. Jakże cudownie skorzysta z tych praw Pomazaniec z rodu Dawida. Zebulon znajdzie mieszkanie przy morzu, a Isachar, jak kościsty osioł między dwoma górami legnie pod brzemieniem trosk o doczesny dobrobyt i pokój – błogosławieństwo to czy przekleństwo. Dan-Sędzia sądzi a Gad-Zastęp walczy, Aser-Szczęśliwy rozkoszuje się tłustością, a Neftali cieszy braci wdzięcznością gładkich słów. Józef otrzymuje błogosławieństwo cierpienia z powodu wybrania Bożego. I temu błogosławieństwu sprostał Jeszua – Maszszijah-Ben-Josef. Benjamin wilkiem miał być porywającym córki Sylo (Sędz. 21:21). A między tymi błogosławieństwami prorocze słowa: „Zbawienia Twego oczekuję Jahwe” (1 Mojż. 49:18), czyli „Li-Jeszua-tcha Qiwwitir Adonai” – Na Jeszuę Twego czekam Panie. I umarł Jakub i położyli go synowie obok ojców: Abrahama i Izaaka w grocie Machpela. Tak kończy się dramatyczny żywot ostatniego patriarchy, tak kończą się dzieje wybrania mężów Bożych, by mogła rozpocząć się historia wybrania Bożego narodu. A błogosławieństwa i testament ostatniego patriarchy Jakuba otwiera nowy rozdział w historii wybrania i Bożego zbawienia.


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna