I. załOŻenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie a. Opis kwalifikacji absolwentaPobieranie 75.34 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar75.34 Kb.
Zawód: technik rolnik

SYMBOL CYFROWY 321[05]
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK
I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA
W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

  1)   określać miejsce i znaczenie rolnictwa w gospodarce oraz oceniać perspektywy rozwojowe i zagrożenia;

  2)   analizować i oceniać warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji rolniczej;

  3)   określać wpływ czynników środowiska, zabiegów agro- i zootechnicznych na wzrost i rozwój roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich;

  4)   dobierać i wykonywać zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne oraz nawozić rośliny uprawne;

  5)   projektować zmianowania roślin, uwzględniające czynniki przyrodnicze i ekonomiczne;

  6)   wykorzystywać wiadomości z anatomii, fizjologii i właściwości użytkowych zwierząt gospodarskich oraz ich ras w działalności produkcyjnej;

  7)   określać wymogi zoohigieniczne w pomieszczeniach inwentarskich;

  8)   ustalać zapotrzebowanie pokarmowe i układać dawki pokarmowe dla poszczególnych grup zwierząt;

  9)   rozpoznawać grupy roślin i zwierząt gospodarskich i charakteryzować ich znaczenie gospodarcze;

  10)  projektować i organizować przykładowe technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej;

  11)  projektować, organizować i stosować ekologiczne metody produkcji rolniczej;

  12)  pielęgnować, użytkować i zagospodarowywać użytki zielone;

  13)  przestrzegać norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów rolniczych oraz zasad bezpieczeństwa żywności;

  14)  określać przeznaczenie oraz charakteryzować budowę, zasady działania i zastosowanie maszyn, urządzeń i pojazdów stosowanych w rolnictwie;

  15)  obsługiwać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

  16)  przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi i użytkowania maszyn oraz urządzeń rolniczych;

  17)  planować, organizować i wykonywać podstawowe zabiegi agrotechniczne przy pomocy sprzętu technicznego;

  18)  dobierać środki techniczne do kompleksowej mechanizacji procesów produkcyjnych w gospodarstwie rolnym;

  19)  prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T;

  20)  wskazywać zagrożenia ekologiczne powodowane działalnością rolniczą oraz określać ich skutki dla środowiska i sposoby zapobiegania;

  21)  planować i organizować procesy produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym;

  22)  prowadzić uproszczoną rachunkowość i kalkulacje;

  23)  stosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności rolniczej;

  24)  wykorzystywać instrumenty marketingu w utrzymaniu znaczenia przedsiębiorstwa rolniczego oraz planowaniu jego rozwoju;

  25)  rozwiązywać problemy w twórczy sposób;

  26)  podejmować odpowiednie decyzje w procesie zarządzania i kierowania gospodarstwem rolnym;

  27)  zarządzać przedsiębiorstwem rolniczym lub działem takiego przedsiębiorstwa, a także podejmować działalność gospodarczą;

  28)  oceniać jakość wykonanej pracy, jej bezpieczny przebieg oraz wpływ na środowisko przyrodnicze;

  29)  reagować na zmiany zachodzące na rynku pracy;

  30)  przystosowywać się do nowych zadań;

  31)  skutecznie komunikować się z innymi uczestnikami procesu pracy;

  32)  stosować przepisy kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;

  33)  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywności;

  34)  udzielać pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków przy pracy;

  35)  przestrzegać przepisów o ochronie zwierząt i przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej;

  36)  organizować doskonalenie zawodowe własne i pracowników;

  37)  korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa specjalistycznego.

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".
B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
1. Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

  1)   sprawność fizyczna;

  2)   zainteresowanie przyrodą, produkcją rolniczą i ochroną środowiska;

  3)   spostrzegawczość i zdolność prowadzenia obserwacji;

  4)   cierpliwość, systematyczność i dokładność;

  5)   szybkość w podejmowaniu decyzji.

2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z wytwarzaniem i sprzedażą produktów rolniczych, a zwłaszcza do:

  1)   planowania organizacji gospodarstwa rolnego;

  2)   organizowania procesów produkcji i pracy w gospodarstwie rolnym;

  3)   wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji rolniczej;

  4)   prowadzenia uproszczonej rachunkowości, obliczania opłacalności produkcji rolniczej oraz stosowania zasad marketingu.

3. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik może samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także podejmować pracę w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

4. Zawód technik rolnik jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym wstępną specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa specjalizację, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć: ogrodnictwa ekologicznego, rynku rolnego, podstaw agrobiznesu, obsługi ruchu turystycznego na wsi, organizacji przetwórstwa spożywczego w gospodarstwie rolnym, podstaw ogrodnictwa, usług technicznych na wsi, marketingu produktów rolniczych, spółdzielczości wiejskiej.

5. Szkoła realizująca kształcenie w zawodzie technik rolnik powinna posiadać następujące pracownie:

  1)   produkcji roślinnej;

  2)   produkcji zwierzęcej;

  3)   techniki rolniczej;

  4)   ekonomiczną.

Pracownie powinny składać się z sali ćwiczeń i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali ćwiczeń należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów (jedno- lub dwuosobowych). Każda pracownia powinna być wyposażona w:

  1)   środki techniczne, takie jak: telewizor, magnetowid, radio, rzutnik pisma, rzutnik przezroczy, zestaw komputerowy, drukarkę, kopiarkę;

  2)   materiały dydaktyczne, takie jak: filmy, przezrocza, foliogramy, fazogramy, programy komputerowe, plansze;

  3)   tekstowe źródła informacji, takie jak: podręczniki, inne książki niezbędne do kształcenia w zawodzie, czasopisma fachowe, instrukcje do ćwiczeń, katalogi, prospekty.

Pracownia produkcji roślinnej powinna być ponadto wyposażona w:

  1)   okazy naturalne roślin, chwastów i szkodników;

  2)   atlasy roślin, chorób, chwastów i szkodników;

  3)   zielniki roślin uprawnych i chwastów, próbki nasion;

  4)   próbki nawozów i środków ochrony roślin;

  5)   przyrządy pomiarowe do określania czynników klimatycznych i glebowych;

  6)   przykładowe karty technologiczne.

Pracownia produkcji zwierzęcej powinna być ponadto wyposażona w:

  1)   przekroje, modele i atrapy zwierząt gospodarskich;

  2)   atlasy ras zwierząt;

  3)   próbki pasz;

  4)   przyrządy pomiarowe do określania czynników zoohigieniczych w pomieszczeniach dla zwierząt oraz jakości produktów;

  5)   apteczkę weterynaryjną z wyposażeniem;

  6)   przykładowe karty technologiczne.

Pracownia techniki rolniczej powinna być ponadto wyposażona w:

  1)   sprzęt pomiarowy;

  2)   przekroje, modele i katalogi pojazdów, maszyn i narzędzi oraz ich części;

  3)   instrukcje obsługi maszyn i sprzętu rolniczego;

  4)   próbki materiałów eksploatacyjnych.

Pracownia ekonomiczna powinna być ponadto wyposażona w:

  1)   kodeks pracy oraz teksty wybranych przepisów prawa gospodarczego i finansowego;

  2)   poradniki;

  3)   komputerowe programy użytkowe w wersji szkoleniowej;

  4)   dokumenty księgowe;

  5)   środki techniczne, takie jak: telefon, faks, kalkulatory;

  6)   materiały biurowe.

Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w szkolnych pracowniach, warsztatach i gospodarstwach pomocniczych, centrach kształcenia praktycznego i centrach kształcenia ustawicznego oraz w indywidualnych gospodarstwach rolnych i w gospodarstwach rolnych grup i związków producentów rolnych, spółdzielniach rolniczych.

6. Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają cztery bloki programowe:

  1)   produkcja roślinna;

  2)   produkcja zwierzęca;

  3)   techniczny;

  4)   ekonomiczny.


II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

 


 

Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w %*

Nazwa bloku programowego

Podbudowa programowa:

 

gimnazjumPodbudowa programowa:

 

zasadnicza szkoła zawodowa,zawód: rolnik

Podbudowa

programowa:

 

liceum ogólnokształcące,liceum profilowane,

technikum uzupełniające,

liceum ogólnokształcące,

technikum uzupełniająceProdukcja roślinna

20

20

20

Produkcja zwierzęca

20

20

20

Techniczny

15

10

15

Ekonomiczny

15

20

15

Razem

 70**

 70**

 70**

 

*    Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).

**   Pozostałe 30% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizację.
III. BLOKI PROGRAMOWE
BLOK: PRODUKCJA ROŚLINNA
1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

  1)   definiować pojęcie siedliska i klasyfikować jego czynniki;

  2)   charakteryzować czynniki klimatyczne i określać ich wpływ na wegetację roślin;

  3)   przewidywać przebieg pogody na podstawie pomiarów czynników klimatycznych, obserwacji zjawisk meteorologicznych oraz prognoz i map pogody;

  4)   charakteryzować czynniki mające wpływ na powstawanie gleby oraz czynniki, które przyczyniają się do jej degradacji;

  5)   systematyzować i wartościować gleby, ze szczególnym uwzględnieniem gleb, które występują w okolicy szkoły;

  6)   analizować właściwości gleby pod kątem ich przydatności do produkcji roślinnej;

  7)   dobierać rośliny uprawne w określonych warunkach klimatycznych i glebowych danego regionu;

  8)   określać cele i zadania uprawy roli;

  9)   uzasadniać celowość wykonywania poszczególnych uprawek;

  10)  charakteryzować narzędzia służące do wykonywania uprawek przedsiewnych, pielęgnacyjnych i pożniwnych;

  11)  dobierać uprawki lub zespoły uprawek oraz narzędzia rolnicze do warunków glebowych i wymagań poszczególnych grup, gatunków i odmian roślin uprawnych;

  12)  wykonywać i oceniać podstawowe zabiegi uprawowe narzędziami, ciągnikami i maszynami rolniczymi, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

  13)  uzasadniać potrzebę wykonywania zabiegów melioracyjnych oraz określać ich wpływ na produkcję rolniczą i środowisko;

  14)  dobierać metody i sposoby, a także maszyny i urządzenia do regulowania stosunków powietrzno-wodnych na użytkach rolnych;

  15)  prowadzić eksploatację i konserwację urządzeń wodno-melioracyjnych, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

  16)  określać wpływ poszczególnych pierwiastków na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych;

  17)  charakteryzować nawozy organiczne i uzasadniać ich wpływ na właściwości gleby;

  18)  analizować przemiany zachodzące w nawozach organicznych w czasie przechowywania oraz w glebie;

  19)  dobierać nawozy organiczne i stosować je pod rośliny uprawne, z wykorzystaniem narzędzi i maszyn do nawożenia organicznego, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

  20)  rozpoznawać nawozy mineralne, a także charakteryzować zasady ich stosowania oraz oddziaływanie na rośliny i glebę;

  21)  planować nawożenie mineralne roślin, z zachowaniem zaleceń stacji chemiczno-rolniczych i wykorzystaniem map zasobności gleb;

  22)  dobierać i stosować nawozy mineralne pod rośliny uprawne, wykorzystując właściwe urządzenia i maszyny do nawożenia mineralnego, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;

  23)  uzasadniać potrzebę ochrony roślin uprawnych;

  24)  rozpoznawać i charakteryzować choroby, szkodniki i chwasty, jako czynniki zmniejszające plonowanie roślin uprawnych;

  25)  dobierać i stosować właściwe w danych warunkach metody, sprzęt i środki ochrony roślin, z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

  26)  integrować metody ochrony roślin, z uwzględnieniem skuteczności zabiegów oraz ochrony środowiska;

  27)  określać i charakteryzować kierunki i metody hodowli roślin uprawnych;

  28)  charakteryzować specyfikę prowadzenia plantacji nasiennych;

  29)  oceniać i przygotowywać materiał siewny roślin uprawnych;

  30)  charakteryzować i przygotowywać do pracy maszyny i sprzęt do siewu i sadzenia;

  31)  wykonywać prace siewne, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

  32)  definiować pojęcia z zakresu zmianowania;

  33)  analizować czynniki zmianowania;

  34)  projektować przykładowe zmianowania roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych gospodarstwa rolnego;

  35)  definiować pojęcia dotyczące technologii produkcji roślin uprawnych;

  36)  określać cechy biologiczne i wymagania siedliskowe roślin uprawnych;

  37)  projektować i analizować przykładowe technologie produkcji na gruntach ornych:

a)  roślin okopowych,

b)  zbóż,

c)  roślin przemysłowych,

d)  roślin pastewnych;

  38)  dobierać i eksploatować sprzęt i maszyny do zbioru i przechowywania roślin, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

  39)  określać znaczenie gospodarcze łąk i pastwisk;

  40)  rozpoznawać i charakteryzować roślinność użytków zielonych;

  41)  projektować i analizować technologie produkcji pasz na użytkach zielonych;

  42)  charakteryzować sposoby zagospodarowania, użytkowania i pielęgnacji łąk i pastwisk oraz niezbędny sprzęt;

  43)  dobierać i eksploatować maszyny do pielęgnacji zbioru i konserwacji pasz z użytków zielonych, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

  44)  projektować organizację produkcji roślinnej w gospodarstwie;

  45)  produkować i przechowywać produkty roślinne, zgodnie z normami jakościowymi i przepisami bezpieczeństwa żywności, oraz prowadzić ich sprzedaż.

2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych:

  1)   meteorologia rolnicza;

  2)   gleboznawstwo;

  3)   uprawa roli;

  4)   melioracje;

  5)   nawożenie;

  6)   ochrona roślin uprawnych;

  7)   hodowla roślin i nasiennictwo;

  8)   podstawy zmianowania;

  9)   technologie produkcji roślin uprawnych;

  10)  użytki zielone;

  11)  organizacja produkcji roślinnej w gospodarstwie;

  12)  ekologiczne metody produkcji roślinnej;

  13)  jakość zdrowotna i bezpieczeństwo produktów roślinnych;

  14)  przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, dotyczące produkcji roślinnej oraz eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych.


BLOK: PRODUKCJA ZWIERZĘCA
1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

  1)   objaśniać zasady funkcjonowania narządów, układów i całego organizmu zwierzęcego;

  2)   wskazywać rolę i znaczenie poszczególnych narządów i układów w funkcjonowaniu organizmu zwierzęcego;

  3)   wskazywać topografię ważniejszych narządów i układów w ciele zwierząt;

  4)   wyjaśniać znaczenie składników organicznych i nieorganicznych w żywieniu zwierząt;

  5)   dokonywać podziału pasz i wskazywać ich wartość pokarmową;

  6)   rozpoznawać pasze i wykazywać różnice między poszczególnymi rodzajami pasz;

  7)   konserwować, przechowywać i przyrządzać pasze dla zwierząt;

  8)   określać czynniki wpływające na zdrowie i produkcyjność zwierząt;

  9)   charakteryzować i analizować wymogi zoohigieniczne mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich;

  10)  charakteryzować wpływ chowu i hodowli zwierząt na środowisko;

  11)  rozpoznawać, charakteryzować i oceniać różne typy użytkowe i rasy bydła, owiec, trzody chlewnej, koni i drobiu;

  12)  planować i organizować rozród zwierząt gospodarskich;

  13)  charakteryzować sposoby żywienia i pielęgnacji zwierząt w okresie karmienia mlekiem matki;

  14)  charakteryzować sposoby żywienia i pielęgnacji młodych zwierząt;

  15)  dobierać i przygotowywać pasze dla różnych gatunków dorosłych zwierząt gospodarskich;

  16)  charakteryzować użytkowanie mleczne i określać warunki specjalizacji gospodarstw w produkcji mlecznej krów, owiec i kóz;

  17)  charakteryzować rodzaje użytkowania mięsnego różnych gatunków zwierząt gospodarskich;

  18)  wymieniać i charakteryzować pozostałe rodzaje użytkowania zwierząt gospodarskich oraz uzasadniać celowość ich utrzymania;

  19)  dobierać odpowiednie żywienie w zależności od rodzaju użytkowania zwierząt (normy, dawki pokarmowe, preliminarz pasz);

  20)  dobierać rodzaje uprzęży, w zależności od użytkowania koni, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania rekreacyjno-sportowego;

  21)  omawiać sposoby utrzymania i pielęgnacji różnych gatunków zwierząt gospodarskich;

  22)  charakteryzować i oceniać pomieszczenia dla różnych gatunków zwierząt hodowlanych;

  23)  zadawać pasze i usuwać odchody, z uwzględnieniem doboru urządzeń technicznych i warunków bezpiecznej obsługi;

  24)  dobierać gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt hodowlanych w zależności od potrzeb regionalnych i możliwości zbytu produktów pochodzenia zwierzęcego;

  25)  projektować i analizować przykładowe technologie produkcji wybranych gatunków zwierząt i kierunki użytkowania;

  26)  charakteryzować przyczyny, objawy i sposoby zapobiegania chorobom zwierząt;

  27)  udzielać pierwszej pomocy chorym zwierzętom;

  28)  określać cechy użytkowe i hodowlane zwierząt oraz selekcjonować i odpowiednio dobierać pary do krzyżowania;

  29)  znakować i identyfikować ważniejsze gatunki zwierząt oraz rozróżniać rodzaje i sposoby prowadzenia dokumentacji hodowlanej;

  30)  przestrzegać przepisów o ochronie zwierząt i przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej;

  31)  projektować i organizować produkcję zwierzęcą w gospodarstwie;

  32)  produkować i przechowywać produkty zwierzęce, z zachowaniem norm jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności, oraz prowadzić ich sprzedaż.2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych:

  1)   budowa narządów i układów organizmu zwierzęcego;

  2)   czynności życiowe zachodzące w organizmach żywych;

  3)   wpływ racjonalnego żywienia na zdrowie i produkcyjność zwierząt;

  4)   przemiany biochemiczne składników pokarmowych w organizmie zwierzęcym;

  5)   kryteria podziału pasz i mierniki wartości pokarmowej;

  6)   charakterystyka pasz;

  7)   lokalizacja budynków inwentarskich i wpływ czynników klimatyczno-glebowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt;

  8)   mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich;

  9)   rasy zagraniczne i krajowe zwierząt gospodarskich;

  10)  rozród zwierząt gospodarskich;

  11)  odchów i żywienie różnych gatunków i grup zwierząt gospodarskich;

  12)  utrzymanie i pielęgnacja zwierząt gospodarskich;

  13)  użytkowanie mleczne i znaczenie produktów przetwórstwa mleczarskiego;

  14)  użytkowanie mięsne różnych gatunków zwierząt gospodarskich;

  15)  inne rodzaje użytkowania zwierząt gospodarskich;

  16)  technologie produkcji zwierzęcej;

  17)  ekologiczne metody produkcji zwierzęcej;

  18)  rozpoznawanie ważniejszych chorób, stosowanie właściwej profilaktyki i pomoc w nagłych wypadkach;

  19)  zadania i organizacja pracy hodowlanej;

  20)  organizacja produkcji zwierzęcej w gospodarstwie;

  21)  przepisy o ochronie zwierząt i przepisy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej;

  22)  jakość zdrowotna i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych.


BLOK: TECHNICZNY
1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

  1)   czytać rysunki techniczne;

  2)   określać przydatność metali, drewna i tworzyw sztucznych w technice rolniczej;

  3)   charakteryzować podstawowe rodzaje połączeń;

  4)   określać rolę osi, wałów i łożysk stosowanych w maszynach rolniczych;

  5)   określać rolę sprzęgieł i przekładni stosowanych w technice rolniczej;

  6)   charakteryzować ogólną budowę, działanie i zastosowanie pomp, układów hydraulicznych i pneumatycznych;

  7)   określać zjawisko tarcia i jego wpływ na pracę maszyn;

  8)   objaśniać zjawisko korozji i jej wpływ na trwałość maszyn;

  9)   charakteryzować podstawowe metody zabezpieczania metali przed korozją;

  10)  określać zasady przygotowania do pracy maszyn i narzędzi rolniczych, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

  11)  opisywać rodzaje, budowę i zasady użytkowania maszyn stosowanych w produkcji roślinnej;

  12)  opisywać rodzaje maszyn i urządzeń stosowanych do przygotowania pasz;

  13)  charakteryzować zasady obsługi i konserwacji urządzeń do doju i schładzania mleka;

  14)  charakteryzować zasady działania urządzeń do usuwania odchodów;

  15)  opisywać najnowsze rozwiązania techniczne stosowane w budowie maszyn i urządzeń rolniczych;

  16)  określać zasady użytkowania agregatów w podstawowych pracach rolniczych, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

  17)  wykonywać podstawowe prace maszynami i zestawem maszyn rolniczych;

  18)  oceniać ilość i jakość pracy agregatów rolniczych;

  19)  wykonywać projekty procesów technologicznych w produkcji rolniczej;

  20)  korzystać z katalogu maszyn i części zamiennych przy planowaniu zaopatrzenia;

  21)  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

  22)  charakteryzować instalacje i urządzenia elektryczne stosowane w rolnictwie;

  23)  charakteryzować rodzaje niekonwencjonalnych źródeł energii i korzyści wynikające z ich wykorzystania;

  24)  charakteryzować budowę, zasady działania i obsługę silników spalinowych;

  25)  charakteryzować budowę i zasady działania mechanizmów napędowych pojazdów rolniczych;

  26)  określać zasady obsługi układu kierowania pojazdem rolniczym;

  27)  opisywać zasady obsługi, konserwacji i przechowywania pojazdów rolniczych;

  28)  określać zakres podstawowych przeglądów maszyn i ciągników rolniczych;

  29)  prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T;

  30)  udzielać pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków przy pracy.2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych:

  1)   podstawy rysunku technicznego;

  2)   materiały stosowane w technice rolniczej;

  3)   rodzaje połączeń;

  4)   rodzaje przenoszenia napędów;

  5)   rodzaje pomp;

  6)   układy hydrauliczne;

  7)   układy pneumatyczne;

  8)   maszyny i urządzenia stosowane w produkcji rolniczej;

  9)   podstawowe wiadomości o silnikach spalinowych;

  10)  budowa i działanie pojazdów rolniczych;

  11)  akumulatory i ich obsługa;

  12)  eksploatacja i konserwacja pojazdów i maszyn rolniczych;

  13)  pomieszczenia inwentarskie oraz ich wyposażenie;

  14)  maszyny i urządzenia do transportu;

  15)  urządzenia elektryczne w rolnictwie;

  16)  niekonwencjonalne źródła energii;

  17)  agregaty i ich użytkowanie;

  18)  usługi techniczne dla rolnictwa;

  19)  producenci sprzętu rolniczego;

  20)  przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, dotyczące eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych;

  21)  zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach;

  22)  przepisy o ruchu drogowym;

  23)  technika kierowania ciągnikiem rolniczym.
BLOK: EKONOMICZNY
1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

  1)   definiować podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne;

  2)   objaśniać podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki rynkowej;

  3)   określać funkcje rolnictwa w gospodarce;

  4)   charakteryzować podstawowe czynniki produkcji i uzasadniać możliwości ich substytucji;

  5)   obliczać podstawowe wskaźniki substytucji czynników produkcji;

  6)   obliczać mierniki efektywności produkcji rolniczej;

  7)   rozróżniać rodzaje i właściwości technik wytwarzania w rolnictwie;

  8)   określać efekty inwestycji i obliczać efektywność inwestycji;

  9)   definiować pojęcie i kategorie kosztów produkcji rolniczej;

  10)  obliczać koszty produkcji według różnych kryteriów;

  11)  obliczać opłacalność wybranych działalności produkcyjnych;

  12)  wyjaśniać cechy rynku rolnego i żywnościowego;

  13)  rozróżniać czynniki kształtujące popyt i podaż produktów rolniczych;

  14)  wyjaśniać zachowania konsumentów i producentów na rynku;

  15)  objaśniać pojęcia: elastyczność cenowa, dochodowa i mieszana popytu oraz elastyczność podaży;

  16)  wyjaśniać mechanizm kształtowania się cen na produkty rolnicze i żywnościowe;

  17)  objaśniać procesy integracyjne w agrobiznesie;

  18)  określać cele, zadania i narzędzia polityki rolnej;

  19)  określać cele i zadania rolnej polityki strukturalnej;

  20)  objaśniać produkcyjną funkcję dochodu z produkcji rolniczej i czynniki kształtujące ten dochód;

  21)  obliczać dochód z produkcji rolniczej;

  22)  rozróżniać rodzaje podatków w rolnictwie;

  23)  obliczać podatki i opłaty w rolnictwie;

  24)  rozróżniać podmioty systemu finansowego;

  25)  określać rolę, funkcje i rodzaje kredytów bankowych;

  26)  sporządzać wniosek kredytowy i obliczać odsetki od kredytu;

  27)  określać instrumenty regulowania rynku rolnego i żywnościowego;

  28)  rozróżniać rodzaje ubezpieczeń i objaśniać ich funkcje;

  29)  rozróżniać i objaśniać rolę instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;

  30)  objaśniać rolę infrastruktury w rozwoju obszarów wiejskich;

  31)  uzasadniać konieczność ochrony środowiska;

  32)  określać korzyści z handlu zagranicznego produktami rolniczymi i spożywczymi;

  33)  przestrzegać przepisów dotyczących eksportu i importu produktów rolniczych i spożywczych;

  34)  wskazywać korzyści i zagrożenia dla polskiego rolnictwa związane z integracją z Unią Europejską;

  35)  objaśniać istotę marketingu w skali gospodarki narodowej i przedsiębiorstwa;

  36)  określać pojęcie, znaczenie i kryteria segmentacji rynku;

  37)  charakteryzować decyzje związane z produktem, ceną, kanałem dystrybucji;

  38)  rozróżniać podmioty marketingu i określać ich zachowania marketingowe;

  39)  rozróżniać i objaśniać rodzaje komunikacji marketingowej;

  40)  analizować działalność wybranego rynku hurtowego i giełdy towarowej;

  41)  objaśniać procedurę zakładania przedsiębiorstwa;

  42)  definiować pojęcie, cele i funkcje przedsiębiorstwa;

  43)  rozróżniać struktury organizacyjne przedsiębiorstwa;

  44)  określać działalność zaopatrzeniową, handlową, produkcyjną w przedsiębiorstwie;

  45)  objaśniać rolę i zadania kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie;

  46)  ustalać potrzeby i zasady doboru pracowników;

  47)  współtworzyć poprawne stosunki kadry kierowniczej i pracowników;

  48)  rozróżniać sposoby wynagradzania pracowników;

  49)  wyjaśniać różnice w zarządzaniu małym i dużym przedsiębiorstwem;

  50)  określać potrzeby finansowe przedsiębiorstwa i źródła pozyskania kapitału;

  51)  wyjaśniać rolę planowania i kontroli w przedsiębiorstwie;

  52)  opracowywać strategie rynkowe dla przedsiębiorstwa;

  53)  klasyfikować składniki majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia;

  54)  sporządzać bilans przedsiębiorstwa;

  55)  sporządzać podstawowe dokumenty dotyczące działalności gospodarczej;

  56)  przeprowadzać spis z natury i wyceniać składniki majątkowe;

  57)  prowadzić uproszczoną rachunkowość w przedsiębiorstwie;

  58)  obliczać dochód z działalności gospodarczej;

  59)  prowadzić uproszczoną rachunkowość w gospodarstwie rolnym;

  60)  oceniać działalność przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań i wskaźników finansowych;

  61)  opracowywać plan marketingowy przedsiębiorstwa;

  62)  opracowywać biznesplan przedsiębiorstwa;

  63)  stosować przepisy prawa pracy, prawa gospodarczego i prawa finansowego, dotyczące produkcji rolniczej;

  64)  podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy.2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia ujęte są w następujących działach programowych:

  1)   podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne;

  2)   podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;

  3)   czynniki produkcji w rolnictwie i ich substytucja;

  4)   techniki wytwarzania w rolnictwie;

  5)   proces intensyfikacji produkcji rolniczej;

  6)   efektywność inwestycji;

  7)   koszty produkcji rolniczej;

  8)   opłacalność produkcji rolniczej;

  9)   zachowania konsumentów i producentów na rynku;

  10)  mechanizm kształtowania się cen;

  11)  elastyczność popytu i podaży;

  12)  procesy integracyjne w agrobiznesie;

  13)  podstawy polityki rolnej: polityka strukturalna, dochodowa, podatkowa, kredytowa, ubezpieczeń;

  14)  instrumenty polityki rolnej;

  15)  instytucje działające na rzecz wsi i rolnictwa;

  16)  ochrona środowiska;

  17)  rolnictwo polskie w procesie integracji międzynarodowej;

  18)  marketing w gospodarce narodowej i przedsiębiorstwie;

  19)  podstawy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie;

  20)  system marketingowy w agrobiznesie;

  21)  decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie;

  22)  rynki hurtowe i giełdy towarowe;

  23)  procedura zakładania przedsiębiorstwa;

  24)  podstawowe cele i funkcje przedsiębiorstwa;

  25)  przedsiębiorstwo i struktury w przedsiębiorstwie;

  26)  działalność w przedsiębiorstwie;

  27)  kadra kierownicza i pracownicy w przedsiębiorstwie;

  28)  podstawy rachunkowości;

  29)  zunifikowany system rachunkowości gospodarstw rolnych;

  30)  uproszczone formy rachunkowości w małych przedsiębiorstwach;

  31)  rachunkowość zarządcza;

  32)  finansowanie działalności przedsiębiorstwa;

  33)  małe przedsiębiorstwo na rynku;

  34)  planowanie i kontrola w przedsiębiorstwie;

  35)  strategia przedsiębiorstwa na rynku;

  36)  plan marketingowy przedsiębiorstwa;

  37)  biznesplan przedsiębiorstwa;

  38)  wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego i prawa finansowego dotyczące produkcji rolniczej;  39)  przygotowanie do wejścia na rynek pracy.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna