Ia informacje ogólnePobieranie 180.05 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar180.05 Kb.
Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”Ia. INFORMACJE OGÓLNE

1.

Numer sprawozdania2.

Numer i nazwa Programu


CCI No: 2007PL06RPO001 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
3.

Numer i nazwa osi

Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.

4.

Numer i nazwa działania

125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

5.

Numer i tytuł operacji
5a.

Schemat


 Schemat II (Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi)6.

Okres realizacji operacji


Data rozpoczęcia

Data zakończeniaIb. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA

7.

Nazwa beneficjenta pomocy

8.

Siedziba i adres beneficjenta pomocy
9.

Imię (imiona) , nazwisko, miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do kontaktu
10.

Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu
11.

Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI OPERACJI ORAZ REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO

  1. Opis stanu realizacji operacji.
Numer etapu

Data rozpoczęcia i zakończenia etapu

Zakres prac wykonanych w ramach etapu

IIIIII.Etap końcowy realizacji operacji


  1. Wskaźniki rezultatu

2a. Wskaźniki rezultatu – Schemat II (Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi)LP

Melioracje szczegółowe

Powierzchnia użytków gruntowych na których nastąpiła regulacja stosunków wodnych - Objęte oddziaływaniem melioracji wodnych szczegółowych (ha)

Powierzchnia użytków gruntowych objęta oddziaływaniem melioracji wodnych podstawowych (ha)

Budowa

Remont

Ogółem

Budowa

Remont

Ogółem

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Użytki rolne

Grunty orne2

Łąki trwałe i pastwiska3

Pozostałe4

Grunty leśne5

Pozostałe użytki gruntowe6

SUMA-użytki gruntowe7

Użytki rolne nawadniane grawitacyjnie8

Użytki rolne nawadniane grawitacyjnie z tzw. regulowanym odpływem wody9

SUMA-nawadnianie


2b. Wskaźniki rezultatu – Schemat II (Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi)LP

Zakres operacji

Jednostki

Budowa

Efekty rzeczowe inwestycji

Ogółem

Środki publiczne (kwalifikowalne) [zł]

Całkowita wartość inwestycji [zł] (Kwalifikowalne+niekwalifikowalne)

Rolnictwo

Leśnictwo

EFRROW

Ogółem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Melioracje podstawowe

Budowle piętrzące, budowle upustowe, stopnie wodne oraz obiekty służące do ujmowania wód

szt2

Zbiorniki wodne

szt3

Zbiorniki wodne

mln m34

Kanały

km5

Rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m

km6

Wały przeciwpowodziowe

km7

Powierzchnia użytków gruntowych objęta ochroną przeciwpowodziową

ha8

Budowle wstrzymujące erozję wodną

szt9

Powierzchnia użytków gruntowych objęta ochroną budowlami wstrzymującymi erozję wodną

ha10

Budowle regulacyjne

szt11

Stacje pomp z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych

szt12

Drogi dojazdowe, niezbędne do właściwego użytkowania obszarów zmeliorowanych

km13

Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód

km14

Melioracje szczegółowe

Rowy

km15

Rurociągi o średnicy poniżej 0,6 metra

km16

Sieć drenarska

km17

Groble na obszarach nawadnianych

km18

Powierzchnia użytków gruntowych na których wykonano fitomelioracje i agromelioracje

ha19

Powierzchnia użytków gruntowych objęta ochroną przez systemy przeciwerozyjne

ha20

Pierwsze zagospodarowanie zmeliorowanych łąk i pastwisk

ha21

Powierzchnia użytków gruntowych na których nastąpiła poprawa ochrony przeciwpowodziowej

ha


2c. Wskaźniki rezultatu – Schemat II (Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi)LP

Zakres operacji

Jednostki

Remont

Efekty rzeczowe inwestycji

Ogółem

Środki publiczne (kwalifikowalne) [zł]

Całkowita wartość inwestycji [zł] (Kwalifikowalne+niekwalifikowalne)

Rolnictwo

Leśnictwo

EFRROW

Ogółem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Melioracje podstawowe

Budowle piętrzące, budowle upustowe, stopnie wodne oraz obiekty służące do ujmowania wód

szt2

Zbiorniki wodne

szt3

Zbiorniki wodne

mln m34

Kanały

km5

Rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m

km6

Wały przeciwpowodziowe

km7

Powierzchnia użytków gruntowych objęta ochroną przeciwpowodziową

ha8

Budowle wstrzymujące erozję wodną

szt9

Powierzchnia użytków gruntowych objęta ochroną budowlami wstrzymującymi erozję wodną

ha10

Budowle regulacyjne

szt11

Stacje pomp z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych

szt12

Drogi dojazdowe, niezbędne do właściwego użytkowania obszarów zmeliorowanych

km13

Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód

km14

Melioracje szczegółowe

Rowy

km15

Rurociągi o średnicy poniżej 0,6 metra

km16

Sieć drenarska

km17

Groble na obszarach nawadnianych

km18

Powierzchnia użytków gruntowych na których wykonano fitomelioracje i agromelioracje

ha19

Powierzchnia użytków gruntowych objęta ochroną przez systemy przeciwerozyjne

ha20

Pierwsze zagospodarowanie zmeliorowanych łąk i pastwisk

ha21

Powierzchnia użytków gruntowych na których nastąpiła poprawa ochrony przeciwpowodziowej

ha

III. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ PRZEPROWADZONYCH U BENEFICJENTA KONTROLACH

  1. Opis najczęściej napotykanych problemów powstałych podczas realizacji operacji wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie
    1. Problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu realizacji operacji

    2. Problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami w ramach systemu realizacji operacji)
  1. Przeprowadzone kontrole
Lp.

Termin

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

Wynik kontroli

Działania podjęte w wyniku kontroli

1.
2.


IV. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą


Data: Podpis: Pieczęć:


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna