Identyfikator – D/Kw-220/20/13/ŻPobieranie 149.57 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar149.57 Kb.

ZAKŁAD KARNY NR 1 WROCŁAW

UL. KLECZKOWSKA 35

50-211 WROCŁAW

ZATWIERDZAM Wrocław, dnia 03 czerwca 2013 r.

................................


IDENTYFIKATOR – D/Kw-220/20/13/Ż

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro


Przedmiot zamówienia

DOSTAWA KONSERW RYBNYCH ORAZ RYB PRZETWORZONYCH I MROŻONYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Znak sprawy: D/Kw-220/20/13/Ż
Wartość zamówienia poniżej 130 000 euro.
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, 50-211 Wrocław, ul. Kleczkowska 35

Tel. 71/32-72-600, fax. 71/32-91-772

NIP 895-10-12-001

e-mail: dkw_1_wroclaw@sw.gov.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Jeśli w dalszej części specyfikacji powołano się na ustawę bez bliższego określenia jej przedmiotu, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 1. Opis przedmiotu zamówienia


I grupa:

CPV- 15240000-2 konserwy rybne

Nawa

wyrobu

Ilość

szacunkowa

Opis przedmiotu zamówienia

Polska Norma określająca wymagania jakościowe

Konserwa rybna w oleju


1 600 kg


Konserwa wyprodukowana z ryb i oleju roślinnego z dodatkiem substancji dodatkowych dozwolonych; minimalna zawartość ryby 50 %. Opakowanie: metalowa puszka z zawleczką umożliwiającą otwieranie, szczelnie zamknięta (bez wad zamknięcia puszki), niezdeformowana.

PN-91/A-86763

i

PN-91/A-86763/Az4:2001Konserwa rybna w pomidorach


3 500 kg


Konserwa wyprodukowana z ryb i sosu pomidorowego z dodatkiem substancji dodatkowych dozwolonych; minimalna zawartość ryby 50 %. Opakowanie: metalowa puszka z zawleczką umożliwiającą otwieranie, szczelnie zamknięta (bez wad zamknięcia puszki), niezdeformowana.

PN-91/A-86763

i

PN-91/A-86763/Az4:2001Paprykarz szczeciński


4 200 kg


Konserwa wyprodukowana z ryb, warzyw, oleju i ryżu z dodatkiem substancji dodatkowych dozwolonych; minimalna zawartość ryby 30%. Opakowanie: metalowa puszka z zawleczką umożliwiającą otwieranie, szczelnie zamknięta (bez wad zamknięcia puszki), niezdeformowana.

PN-91/A-86763

i

PN-91/A-86763/Az4:2001
UWAGA: Konserwy powinny być w opakowaniach wykonanych z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, nieuszkodzonych i prawidłowo oznakowanych oraz przewożone w odpowiednich warunkach, zgodnie z wymaganiami HACCP. Przy każdej dostawie ma być dostarczony Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI).
II grupa:

CPV- 15200000-0 ryby przetworzone i mrożone

Nawa

wyrobu

Ilość

szacunkowa

Opis przedmiotu zamówienia

Polska Norma określająca wymagania jakościowe

Burger rybny panierowany mrożony


3 500 kg


Burgery jednolite o wyrównanej wielkości, masa netto: 80-100 g. Niedopuszczalne burgery częściowo lub w całości rozmrożone, o niewłaściwym smaku i zapachu oraz teksturze po przyrządzeniu, a także obecność zanieczyszczeń mechanicznych lub organicznych.

Opakowania do 20 kg.PN-97/A-86769


Płaty śledziowe a la matjas


3 500 kg


Filety śledziowe solone, z dodatkiem substancji dodatkowych dozwolonych. Niedopuszczalny niewłaściwy smak i zapach, a także obecność zanieczyszczeń mechanicznych lub organicznych.

Opakowania do 20 kg.PN-94/A-86759


Miruna lub dorsz mrożony


1 000 kg


Tusza mrożona, bez glazury, patroszona, bez głowy. Niedopuszczalne tusze częściowo lub w całości rozmrożone, o niewłaściwym smaku lub zapachu oraz teksturze po przyrządzeniu, a także obecność zanieczyszczeń mechanicznych lub organicznych. Temperatura wewnątrz bloku poniżej -18°C. Opakowania do 20 kg.

PN-91/A-86756UWAGA: Ryby mrożone i przetworzone powinny być w opakowaniach wykonanych z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i prawidłowo oznakowanych oraz przewożone w odpowiednich warunkach, zgodnie z wymaganiami HACCP. Przy każdej dostawie ma być dostarczony Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI).
3.1. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta: dla konserw powinien wynosić nie mniej niż 180 dni od daty dostawy do magazynu, dla ryb mrożonych nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy do magazynu, natomiast dla burgerów rybnych i płatów śledziowych a la matjas nie mniej niż 2 miesiące od daty dostawy do magazynu.

3.2. Warunki dostarczenia towaru: przez okres dwunastu miesięcy od daty podpisania umowy, transportem Wykonawcy, na jego koszt, od poniedziałku do czwartku, w godz. od 7³° do 11³° po uprzednim uzgodnieniu ilości dostaw ze służbą żywnościową ZK Nr 1 we Wrocławiu.

3.3. Odbiór jakościowy, reklamacje: Zamawiający dokona oceny dostarczonej partii towaru w trakcie przyjęcia do magazynu. W przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego towaru, Zamawiający nie przyjmie wadliwej partii towaru, informując niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad w ciągu 2 dni od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego.

3.4. Określone w tabeli Polskie Normy stanowią wyznacznik wymagań jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym przez wskazane powyżej Polskie Normy.3.5. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać wymogom określonym w:

 1. Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.);

 2. Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.);

 3. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).
 1. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, jednakże oferta musi obejmować całość zamówienia na daną grupę. Każda z w/w grup będzie rozpatrywana osobno. Przez ofertę częściową należy rozumieć ofertę wszystkich artykułów wymienionych w danej grupie. Ilości artykułów w ofercie częściowej muszą zgadzać się z ilościami określonymi przez Zamawiającego w w/w grupach.

 1. Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 99 ustawy.
 1. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Przesłane faksem lub zeskanowane i przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumenty winny być dosłane pocztą tradycyjną.
 1. Waluta, w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: Polski złoty (PLN).
 1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu dla Wykonawców.
 1. Termin realizacji zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia – dwanaście miesięcy od daty podpisania umowy.
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

13.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadają wiedzę i doświadczenie;

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia

oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w punkcie 13.1. SIWZ winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. Warunek o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania winni spełniać wszyscy Wykonawcy oddzielnie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia”.
13.2. Zamawiający odrzuca ofertę (zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych), jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą;

 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem zawartym w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy);

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

14. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


14.1. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik 2 do SIWZ.
14.2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – załącznik nr 3 do SIWZ;

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

14.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231).

14.4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów


 1. oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 2. oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

 3. Wykonawcę obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów;

 4. wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, „za zgodność z oryginałem”;

 5. złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania;

 6. jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

14.5. Postanowienia dotyczące oferty wspólnej złożonej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne).

  1. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  2. jeżeli oferta Wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem pod nr 71/329-17-72, niezwłocznie potwierdzonym pismem przekazanym pocztą;

 2. ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ są:

  • Edyta Rosińska, Magdalena Bilińska - tel. 71/327-26-76;

  • Adrian Pustelnik - tel. 71/327-26-73.

 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść wyjaśnień dotyczących SIWZ zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców bez ujawniania autora zapytania. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;

 4. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
17. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.


18. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. ofertę należy sporządzić w języku polskim;

 2. w ofercie należy umieścić formularz ofertowy zawierający dane Wykonawcy. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;

 3. do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w punktach 14.1, 14.2 i 14.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 4. wszystkie kartki oferty powinny być zszyte lub spięte w sposób uniemożliwiający rozkompletowanie oferty;

 5. wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osoby, które są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

 6. dokumenty wymienione w punkcie 14.2 lit. b niniejszej specyfikacji mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;

 7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

 8. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty;

 9. oferta powinna być zamknięta w kopercie opisanej w następujący sposób: w lewym górnym rogu nazwa Wykonawcy, w prawym dolnym rogu nazwa i adres Zamawiającego oraz nazwa oferty: „Oferta na dostawę konserw rybnych oraz ryb przetworzonych i mrożonych”, a w lewym dolnym rogu zastrzeżenie: „Nie otwierać przed dniem 18.06.2013 r.”.

19. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert: 1. oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 35 (pokój 308), w terminie do dnia 18.06.2013 roku do godz. 1145;

 2. otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2013 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu (pomieszczenie nr 417);

 3. bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w. informacji.
 1. Opis sposobu obliczania ceny:

  1. wartość brutto za dany artykuł stanowi iloczyn wielkości zamówienia danego artykułu oraz ceny netto za 1 kg tego artykułu, powiększony o wartość podatku VAT;

  2. cena jednostkowa brutto za dany artykuł stanowi iloczyn ceny netto za 1 kg tego artykułu oraz należnej procentowo stawki podatku VAT;

  3. wartość podatku VAT za dany artykuł stanowi iloczyn wielkości zamówienia danego artykułu, ceny netto za 1 kg tego artykułu oraz należnej procentowo stawki podatku VAT;

  4. cenę oferty stanowi suma wartości brutto poszczególnych artykułów wymienionych w ofercie;

  5. całość obliczeń wykonana zgodnie ze wskazaniami oraz kolejnością obliczeń dla poszczególnych kolumn zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  1. przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za całość zamówienia – waga kryterium 100%. Oferty zostaną poddane ocenie punktowej według poniższego wzoru:

najniższa cena brutto spośród oferowanych
-------------------------------------------------------- x 100 = uzyskana liczba punktów

cena brutto oferty badanej


Ilość punktów wyliczana jest do drugiego miejsca po przecinku, a w przypadku gdy nie wystarcza to do zróżnicowania ofert względem ilości punktów, obliczenia rozszerzane są do momentu uzyskania zróżnicowania pomiędzy ofertami;

b) cenę oferty należy przedstawić w postaci liczbowej i słownej, z wyszczególnieniem wartości brutto;

c) wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.


 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 1. po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przekaże również informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz Wykonawcach, który zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zmówienia. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego;

 2. zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 3. umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym w powiadomieniu o wynikach postępowania.

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki odwoławcze określone w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych.

25. Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówień: 1. załącznik nr 1 – wzór umowy

 2. załącznik nr 2 – wzór formularza oferowanego

 3. załącznik nr 3 – wzór formularza oświadczeń

Sporządził Sprawdził

.................. ..................


Wzór Umowy

zawarta we Wrocławiu w dniu .......... pomiędzy Zakładem Karnym Nr 1 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kleczkowskiej 35, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego występuje …………………………………..……………………………………………………………………………………..……, a..........................................................z.......................................................zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego występuje …….........................................................................................................................


§ 1.

Przedmiot umowy

 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wymienione poniżej artykuły:


Grupa I:

Lp.

Nazwa artykułu

Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość zamówienia

Wielkość jednorazowej dostawy

Polska Norma określająca wymagania jakościowe

1.

Konserwa rybna w oleju

Konserwa wyprodukowana z ryb i oleju roślinnego z dodatkiem substancji dodatkowych dozwolonych; minimalna zawartość ryby 50 %. Opakowanie: metalowa puszka z zawleczką umożliwiającą otwieranie, szczelnie zamknięta (bez wad zamknięcia puszki), niezdeformowana.

1 600 kg

100 – 400 kg

PN-91/A-86763

i

PN-91/A-86763/Az4:2001lub równoważne

2.

Konserwa rybna w pomidorach

Konserwa wyprodukowana z ryb i sosu pomidorowego z dodatkiem substancji dodatkowych dozwolonych; minimalna zawartość ryby 50 %. Opakowanie: metalowa puszka z zawleczką umożliwiającą otwieranie, szczelnie zamknięta (bez wad zamknięcia puszki), niezdeformowana.

3 500 kg

300 – 700 kg

PN-91/A-86763

i

PN-91/A-86763/Az4:2001lub równoważne

3.

Paprykarz szczeciński

Konserwa wyprodukowana z ryb, warzyw, oleju i ryżu z dodatkiem substancji dodatkowych dozwolonych; minimalna zawartość ryby 30%. Opakowanie: metalowa puszka z zawleczką umożliwiającą otwieranie, szczelnie zamknięta (bez wad zamknięcia puszki), niezdeformowana.

4 200 kg

300 – 700 kg

PN-91/A-86763

i

PN-91/A-86763/Az4:2001lub równoważne


Grupa II:

Lp.

Nazwa artykułu

Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość zamówienia

Wielkość jednorazowej dostawy

Polska Norma określająca wymagania jakościowe

1.

Burger rybny panierowany mrożony

Burgery jednolite o wyrównanej wielkości, masa netto: 80-100 g. Niedopuszczalne burgery częściowo lub w całości rozmrożone, o niewłaściwym smaku i zapachu oraz teksturze po przyrządzeniu, a także obecność zanieczyszczeń mechanicznych lub organicznych. Opakowania do 20 kg.

3 500 kg

100 – 300 kg

PN-97/A-86769 lub równoważne

2.

Płaty śledziowe a la matjas

Filety śledziowe solone, z dodatkiem substancji dodatkowych dozwolonych. Niedopuszczalny niewłaściwy smak i zapach, a także obecność zanieczyszczeń mechanicznych lub organicznych.

Opakowania do 20 kg.3 500 kg

100 – 300 kg

PN-94/A-86759 lub równoważne

3.

Miruna lub dorsz mrożony

Tusza mrożona, bez glazury, patroszona, bez głowy. Niedopuszczalne tusze częściowo lub w całości rozmrożone, o niewłaściwym smaku lub zapachu oraz teksturze po przyrządzeniu, a także obecność zanieczyszczeń mechanicznych lub organicznych. Temperatura wewnątrz bloku poniżej -18°C. Opakowania do 20 kg.

1 000 kg

100 – 200 kg

PN-91/A-86756 lub równoważne

2. Podane w ust. 1 ilości artykułów są ilościami szacunkowymi, a faktyczne ilości zamawianych artykułów wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. W przypadku gdy Zamawiający nie zakupi podanej w ust. 1 ilości danego artykułu Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do pełnej realizacji przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu od Wykonawcy minimum 60 % ilości poszczególnych artykułów, o których mowa w ust.1, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego nie obowiązuje postanowienie § 1 ust. 4.
§ 2.

Termin realizacji

Dostawy będą realizowane w okresie pięciu miesięcy od dnia …..….. r. do dnia ………… r.§ 3.

Wartość umowy

 1. Ceny jednostkowe artykułów, których dostawa stanowi przedmiot umowy, wynoszą odpowiednio:

Grupa I: • Konserwa rybna w oleju – ……… zł brutto za kg

 • Konserwa rybna w pomidorach – ……… zł brutto za kg

 • Paprykarz szczeciński – ……… zł brutto za kg

Grupa II:
 • Burger rybny panierowany – ……… zł brutto za kg

 • Płaty śledziowe a la matjas – ……… zł brutto za kg

 • Miruna lub dorsz mrożony (tusza) – ……… zł brutto za kg
 1. Łączna wartość zamówienia wynosi ..................... zł brutto.


§ 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy

 1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować każdorazowo, po dostarczeniu kolejnej partii artykułów.

 2. Zapłata będzie następować na podstawie faktur, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.


§ 5.

Warunki dostawy i odbioru

 1. Artykuły będą dostarczane partiami. Poszczególne dostawy będą realizowane na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamówienia będą przekazywane Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku braku możliwości przekazania zamówienia w wyżej wskazany sposób, zamówienie będzie przekazane telefonicznie. W zamówieniu Zamawiający określi termin dostawy oraz jej wielkość.

 2. Dostawy artykułów będą realizowane od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7³°do 11³° .

 3. Artykuły będą dostarczane do magazynu Zamawiającego, środkami transportu Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.

 4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania artykułów, które spełniają wymagania zawarte w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

 5. W przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonych artykułów, Zamawiający nie przyjmie wadliwej partii artykułów, informując niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć artykuły wolne od wad w ciągu 2 dni od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego.

 6. Zamawiający ma możliwość reklamowania wadliwej partii artykułów do momentu upływu daty przydatności do spożycia umieszczonej na etykiecie. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć artykuły wolne od wad w ciągu 2 dni od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego.

 7. Jeżeli Wykonawca nie wymieni wadliwej partii artykułów w terminach określonych w ustępie 5 i 6, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu zastępczego artykułów od innego podmiotu. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wartością zakupu zastępczego i zakupu umownego, Zamawiający obciąży różnicą Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty, o której mowa wyżej z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 6.

Kary umowne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

 1. w wysokości 0,2 % wartości brutto określonej dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu artykułów;

 2. w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

 1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

 2. Jeżeli kary, o których mowa w ust. 1 nie pokrywają w całości poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.


§ 7.

 1. Umowę zawarto na czas określony z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania przez każdą ze stron za uprzednim 30 dniowym pisemnym wypowiedzeniem.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 3. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Zamawiający może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

 4. Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a Wykonawca dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące Zamawiającemu ogranicza się, według wyboru Zamawiającego, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niego znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez niego cel umowy, wiadomy Wykonawcy.

 5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, w oparciu o postanowienia § 7 ust. 3 lub 4 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną , o której mowa w § 6 ust.1 pkt b niniejszej umowy.


§ 8.

Postanowienia końcowe

    1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

    3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

    4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

    5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

........................... ..............................

Wykonawca ZamawiającyZałącznik nr 2 -wzór formularza ofertowego

(należy dołączyć do oferty)
............................................... pieczęć wykonawcy .................................... miejscowość, data
FORMULARZ OFERTOWY

przetarg nieograniczony na dostawę konserw rybnych oraz ryb przetworzonych i mrożonych (znak sprawy: D/Kw-220/20/13/Ż)I. Dane wykonawcy

 1. Nazwa Wykonawcy....................................................................................................................................

 2. Adres Wykonawcy......................................................................................................................................

 3. NIP.............................................................................................................................................................

 4. REGON.....................................................................................................................................................

 5. Telefon......................................................................................................................................................

 6. Faks..........................................................................................................................................................

 7. Adres poczty elektroniczny.......................................................................................................................

 8. Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu firmy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym: ..................................................................................................................................................................

II. Informacje o podwykonawcach

Zgodnie z żądaniem Zamawiającego informujemy że: • zamówienie zrealizujemy, w całości bez udziału podwykonawców.*

 • zamierzamy powierzy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:*

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

niepotrzebne skreślić


  1. Cena

Grupa I

Lp.

Przedmiot zamówienia

Wielkość zamówienia [kg]

J.m.

Cena jednostkowa netto [zł/kg]

Stawka podatku VAT [%]

Cena jednostkowa brutto [zł/kg]

Wartość podatku VAT [zł] (kol. 3 x 5 x 6)

Wartość brutto [zł] (kol.3 x 5 + 6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Konserwa rybna w oleju

1 600

kg
2.

Konserwa rybna w pomidorach

3 500

kg
3.

Paprykarz szczeciński

4 200

kg
Cena ofertyCena oferty w grupie I słownie (z kol. 9): ............................................................................................................

............................................................................................................

Grupa II

Lp.

Przedmiot zamówienia

Wielkość zamówienia [kg]

J.m.

Cena jednostkowa netto [zł/kg]

Stawka podatku VAT [%]

Cena jednostkowa brutto [zł/kg]

Wartość podatku VAT [zł] (kol. 3 x 5 x 6)

Wartość brutto [zł] (kol.3 x 5 + 6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Burger rybny panierowany mrożony

3 500

kg
2.

Płaty śledziowe a la matjas

3 500

kg
3.

Miruna lub dorsz mrożony (tusza)

1 000

kg
Cena ofertyCena oferty w grupie II słownie (z kol. 9): ............................................................................................................

............................................................................................................
............................ dnia ..................................... 2013 r. (miejscowość)

………..….……............................................................................

(stempel i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)
Załącznik nr 3

D/Kw-220/20/13/Ż

(należy dołączyć do oferty)


FORMULARZ OŚWIADCZEŃ

(DOSTAWA KONSERW RYBNYCH ORAZ RYB PRZETWORZONYCH I MROŻONYCH)

.......................................... ......................................(pieczęć firmowa) (miejscowość i data)

Oświadczam, że zgodnie z art. 22. ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późń. zm.), przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nasza firma spełnia warunki dotyczące:


 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

a także nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii.


........................... dnia ................... 2013 roku (miejscowość)

.....................................................................................................(stempel i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna