Identyfikator produktuPobieranie 83.64 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar83.64 Kb.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Uniwersalny zmywacz do hamulców

data wydania:
data aktualizacji:


28.10.2014

24.09.2015
SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

    1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

NAZWA HANDLOWA: UNIWERSALNY ZMYWACZ DO HAMULCÓW

Dane identyfikujące w mieszaninie substancje wpływające na jej klasyfikację:

Benzyna lekka obrabiana wodorem, niskowrzącafrakcja naftowa obrabiana wodorem , benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna - nr rejestracji 01-2119475133-43-0011


    1. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE: Płyn przeznaczony do czyszczenia hamulców, części maszyn i pojazdów.

    2. DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI:

NAWA I ADRES DYSTRYBUTORA: Auto Land Polska SA, Leonharda 5a, 10-454 Olsztyn,

Tel:895344040,daniel.michalowski@auto-land.pl

1.4.NUMER TELEFONU ALARMOWEGO:

telefon alarmowy: 112, STRAŻ POŻARNA 998 lub najbliższa terenowa jednostka Państwowej Straży Pożarnej

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej: (42) 631 47 24SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

22.1.KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINYKlasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE

Flam. Aerosol 1 H222, H240, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit.2 H319, STOT SE 3, H336, Aquatic Chronic 2, H411

2.2.ELEMENTY OZNAKOWANIA

Piktogram określający rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H222- Skrajnie łatwopalny aerozol

H240-Ogrzanie grozi wybuchem

H315-Działa drażniąco na skórę

H319-Działa drażniąco na oczy

H336-Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

H411-Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102- Chronić przed dziećmi.

P210- Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

P251-Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po użyciu.

P261-Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy
P303+P361+P353 –W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P410+412-Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50C.

P501-Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

2.3 Inne zagrożenia

Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH.SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. SKŁADNIKI MIESZANINYSkład

Nr WE

Nr CAS

Nr rejestracji

Zawartość

Klasyfikacja

CLP

Benzyna lekka obrabiana wodorem, niskowrzącafrakcja naftowa obrabiana wodorem , benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna

265-151-9

64742-49-0

01-2119475133-43-0011

80%

Carc 1B, H350

Muta. 1B,H340

Uwaga H, P

Asp.Tox1H304

Skin Irrit2H315

Flam.Liq2 H225

STOT SE3 H336

Aquatic Chronic 3 H 412
Propanon

200-662-2

67-64-1

01-2119471330-49-0002

5-10%

Flam. Liq. 2

H225


H319

H336
Eye Irrit. 2


STOT SE3

Na podstawie noty P i H substancja nie jest klasyfikowana jako rakotwórcza. Zawartość benzenu< 0,1%, zawartość toulenu >3%, zawartość heksanu >3%

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCYPo zanieczyszczeniu skóry:

Dokładnie oczyścić skórę , zmyć dużą ilością wody z mydłem zdjąć odzież. W przypadku utrzymujących się objawów podrażnienia, pękania i zaczerwienienia skóry wezwać lekarza.

Po zanieczyszczeniu oczu:

Przemywać oczy dużą ilością wody przez około 15 minut przy szeroko otwartych powiekach. Zasięgnąć porady lekarza najlepiej okulisty. Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.

Po spożyciu:

Po połknięciu nie wywołać wymiotów! Ryzyko aspiracji do płuc. Wezwać niezwłocznie lekarza.

Po narażeniu dróg oddechowych:

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
4.3Wskazania dotyczące wszelkiej –natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

usunąć osobę poszkodowaną z obszaru zagrożenia zachowując własne bezpieczeństwo. Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Chronić przed utratą ciepła. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej i kontrolować oddech. Zastosować sztuczne oddychanie, jeżeli poszkodowany nie oddycha. Niezwłocznie wezwać lekarza.

Może spowodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia objawiającymi się przykładowo oskrzelowym zapaleniem płuc. Długotrwałe lub częste narażenie może spowodować zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego. W przypadku powtarzającego się narażenia może dojść do wysuszenia , złuszczenia oraz pękania skóry.

Brak danych

Brak dostępnych dalszych danychSEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. ŚRODKI GAŚNICZE – dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piana, rozproszone prądy wody, mgła wodna.

5.2. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ

Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń, tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Unikać wdychania produktu spalania. Ciecz wysoce łatwopalne.

5.3. INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ – pożar gasić z bezpiecznej odległości

Aparat oddechowy do ochrony dróg oddechowych, ubrania –pełny kombinezon ochronny. Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i zbiorników wodnych.SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH

ochronę osobistą powinny stanowić :

-odzież ochronna powlekana,

-aparat izolujący drogi oddechowe

-rękawice ochronne

-gogle ochronne

Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniająca się cieczą oraz wdychania par produktu. Zapewnić właściwą wentylację

6.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

zlokalizować miejsce wycieku i przystąpić do jego likwidacji unikając zbędnego ryzyka. Zabezpieczyć przez uszczelnienie teren na którym wystąpił wyciek przed możliwością rozprzestrzeniania. Usunąć źródła zapłonu ( wprowadzić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących).

6.3. METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO USUWANIA SKAŻENIA

przy dużych wyciekach zbierającą się ciecz obwałować, odpompować i przekazać do odzysku. Małe ilości rozlanego preparatu zasypać materiałem chłonnym np. piaskiem, ziemią okrzemkową, zebrać do oznakowanych pojemników i przekazać do likwidacji.

6.4 ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Postępowanie z odpadami produktu-pkt 13 karty

Środki ochrony indywidualnej – pkt-8 karty

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA

nie dopuszczać do rozlania, kontaktu z oczami, skórą i oblania odzieży. Unikać wdychania oparów. Stosować sprawną wentylację pomieszczeń. Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI

przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach magazynowych, w temperaturze otoczenia. Przestrzegać zasad gospodarki magazynowej. Podjąć niezbędne środki w celu uniknięcia przedostania się preparatu do kanalizacji, zbiorników wodnych, rzek, wód gruntowych i do gleby z powodu rozszczelnienia się opakowań lub systemów przesyłowych. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Chronić przed działaniem ciepła. Przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Nie przechowywać razem z silnymi utleniaczami i silnie utleniającymi kwasami

7.3 SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA KOŃCOWE

Brak dostępnych danych

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLINDS aceton, benzen, n-heksan, toluen

NDSCh aceton, toluene


600 mg/m3 , 1,6mg/m3, 72mg/m3, 100mg/m3

1800 mg/m3 , 200mg/m3
8.2. KONTROLA NARAŻENIA

Stosowane środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259, poz. 2173). Środki ochrony osobistej należy oczyścić w celu ponownego użycia.Niezbędna jest wentylacja miejscowa wywiewna, Stosować narzędzia nieiskrzące.

Rękawice ochronne gumowe odporne na działanie rozpuszczalników, odpowiednia odzież ochronna- elektrosatyczna, okulary w obudowie do chemikaliów. Używać ochrony dróg oddechowych w przypadku tworzenia się par lub areozolu- maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych typuA.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH9.1.

Wygląd:

Ciecz

9.2.

9.3


Zapach

Próg zapachu:

Charakterystyczny

-brak danych9.4.

pH:

-brak danych

9.5.

Temperatura topnienia/krzepnięcia:

-nie ustalono

9.6.

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:

-nie ustalono

9.7.

Temperatura zapłonu:

-<21C

9.8.

Szybkość parowania:

-nie ustalono

9.9.

Palność:

-nie ustalono

9.10.

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości:

-nie dotyczy

9.11.

Prężność par :

-nie ustalone

9.12.

Gęstość par

Gęstość względna:

-nie ustalona

-nie ustalona9.13.

9.14
9.15

9.16

9.17


9.18

9.19


Rozpuszczalność :

Współczynnik podziału:

n-oktanol/woda

Temperatura samozapłonu:

Temperatura rozkładu:

Lepkość

Właściwości wybuchowe:

Właściwości utleniające:


-nie rozpuszczalny w wodzie

-brak danych


-nie ustalono

-nie ustalono

-brak danych

-nie stwarza zagrożenia wybuchem

-nie ustalono


SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. REAKTYWNOŚĆ-mieszanina nie jest reaktywna

10.2. STABILNOŚĆ CHEMICZNA – stabilna w normalnych warunkach stosowania

10.3. MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI-możliwa reakcja z silnymi środkami utleniającymi i silnymi kwasami. Możliwość niepożądanej reakcji z niektórymi tworzywami sztucznymi (zmiękczanie, rozpuszczanie).

10.4. WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ – źródła zapłonu, podczas pracy nie palić. Unikać wysokich temperatur, wyładowań elektrostatycznych.

10.5. MATERIAŁY NIEZGODNE – silne utleniacze, silne kwasy, niektóre tworzywa sztuczne

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU – brak

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCHDziałanie na skórę:

Pary i ciecz powoduje podrażnienia i wysuszenia skóry.

Działanie na oczy:

Powoduje podrażnienia oczu, pieczenie łzawienie, zaczerwienienie

Działanie mutagenne:

nie jest klasyfikowany jako mutagenny.

Działanie kancerogenne:

nie jest klasyfikowany jako rakotwórczy.

Działanie na rozrodczość:

nie jest klasyfikowany jako reprotoksyczny.

Działanie przewlekłe:

Zapalenie błon śluzowych dróg oddechowych, zawroty głowy, osłabienie, odtłuszczanie skóry mogące doprowadzić do jej stanów zapalnych.

Toksyczność ostra komponentów: benzyna ekstrakcyjna III

LD50 (doustnie szczur)>5000 mg/kg

LC50 (inflacyjnie, szczur)>5610 mg/m3

LD50 (skóra, królik) >2000 mg/kgSEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOŚĆ

Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zamiany w środowisku wodnym.

EL50-4,5 mg/l – badanie toksyczności ostrej na bezkręgowcach słodkowodnych

NOEC-2,6 mg/l – badanie toksyczności przewlekłej na bezkręgowcach

EL50- 3,1 mg/l – badanie toksyczności ostrej dla glonów słodkowodnych

12.2. TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU - Nie wylewać do wód gruntowych, zbiorników wodnych oraz kanalizacji.

12.3. ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI – biodegradowalny

12.4. MOBILNOŚĆ W GLEBIE

Unikać zanieczyszczenia gleby. Szybko odparowuje z powierzchni gleby, nie powinien przenikać do wód gruntowych.

12.5. WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT I VPVB

Brak danych dotyczących zidentyfikowania mieszaniny.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania- brak danych

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Należy przestrzegać przepisów:

Pozostałości produktu powinny być utylizowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008r w sprawie odpadów.

Kod odpadu 150111

Rodzaj odpadu – puste pojemniki ciśnienioweOdpad mieszaniny:

odpad niebezpieczny. Nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zalecany sposób unieszkodliwiania odpadu: przekształcenie fizykochemiczne.Odpad opakowaniowy:


opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku samodzielnej utylizacji opakowań, należy przeprowadzić ją przestrzegając ustawy o ochronie

środowiska oraz ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach/.SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1.

Numer UN:

- 1950

14.2.

Prawidłowa nazwa przewozowa:

- AREOZOLE, palne

14.3.

Klasa zagrożenia w transporcie

-2

14.4.

Grupa pakowania

-5F

14.5.

Zagrożenie dla środowiska

-

14.6.

Numer nalepki

-2.1

14.7.

Transport lotniczy IATA/ICAO:SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINYKartę sporządzono na podstawie następujących aktów prawnych:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r- o odpadach z póź. zmianami (Dz.U. 2013 poz. 21

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie detergentów, z późniejszymi zmianami-rozporządzenie (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008r (Dz. Urz. UE l 354/60 z 31.12.2008).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. (REACH) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin z dnia 10 sierpnia 2012 (Dz.U. 2012. Poz 1018)

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została wykonana.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE


Materiały źródłowe:

karta charakterystyki producenta oraz internetowe bazy danych; polskie i unijne przepisy prawne, literatura fachowa.

Szkolenia:

Zakład pracy: wymagane dokumenty o przebyciu szkoleń BHP/PPOŻ oraz szkoleń na stanowisku pracy.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej opisuje produkt ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Informacje te nie stanowią gwarancji właściwości produktu.Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie informacji dostarczonych przez producentów i dostawców substancji składowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008

W przypadku mieszania z innymi substancjami konieczne jest upewnienie się, że nie wystąpią dodatkowe zagrożenia.Wykaz zwrotów H:

H225- wysoce łatwopalna ciecz i pary

H319-działa drażniąco na oczy

H336-może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

H222- Skrajnie łatwopalny aerozol

H240-Ogrzanie grozi wybuchem

H315-Działa drażniąco na skórę

H411-Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Flam Lig.-substancja ciekła łatwopalna

Eye Irrit- działanie drażniące na oczy

STOT SE-działanie toksyczne na narządy docelowe- narażenie jednorazowe

Flam. Aerosol – Wyrób aerozolowy łatwopalny

Skin Irrit. – działa drażniąco na skórę

Aquatic Chronic- Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. przewlekła.
Strona z


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna