Ii liceum ogólnokształCĄce im. Mieszka IPobieranie 83.69 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar83.69 Kb.


II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. MIESZKA I


W SZCZECINIE

V KONKURS HISTORYCZNY
NA TROPIE XX WIEKU”FINAŁ

ETAP II

Drogi Gimnazjalisto,


 • Test składa się z 30 zadań zamkniętych.

 • Czas trwania etapu – 45 minut.

 • Na karcie odpowiedzi prosimy wpisać imię i nazwisko – bardzo wyraźnie!!!

 • Liczą się tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie.

 • Za każde poprawne zadanie można otrzymać 1 punkt.

 • Wszelkie poprawki naniesione na kartę odpowiedzi będą traktowane jak błąd, zatem zastanów się zanim zaznaczysz odpowiedź!!!

Życzymy powodzenia!
Szczecin, 29.03.2008 r.

TEST


 1. Program polityczny, który wyrażało hasło „Najpierw porządek, potem reformy” miał realizować w Rosji rząd:

  1. Piotra Stołypina

  2. Siergieja Witte

  3. Borysa Sawinkowa

  4. Pawła Milukowa
 1. W związku z sytuacją rewolucyjną na ziemiach polskich Mikołaj II w październiku 1905 r. wydał manifest, w którym obiecywał:

  1. Rozszerzenie autonomii dla Królestwa Polskiego

  2. Wprowadzenie języka polskiego w urzędach

  3. Amnestię dla spiskowców narodowych i rewolucjonistów

  4. Wprowadzenie nietykalności osoby, swobody sumienia, słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń
 1. W latach 1911 – 1912 miał miejsce konflikt zakończony traktatem w Ouchy. Turcja zrzekła się Trypolitanii, Cyrenajki, Rodos i wysp Dodekanezu na rzecz:

  1. Włoch

  2. Anglii

  3. Francji

  4. Grecji
 1. 23 lipca 1914 r. Cesarstwo Austro-Węgierskie wystosowało ultimatum wobec państwa znajdującego się na Bałkanach i z powodu nie uznania wszystkich jego postanowień Austro-Węgry wypowiedziały mu wojnę. Tym państwem była:

  1. Albania

  2. Czarnogóra

  3. Bosnia

  4. Serbia
 1. W maju 1915 r. wojska niemieckie i austro-węgierskie przełamały obronę rosyjską na froncie wschodnim pod:

  1. Gorlicami

  2. Lwowem

  3. Stanisławowem

  4. Tarnopolem
 1. W bitwie pod Verdun rozpoczętej niemieckim szturmem 21 lutego 1916 r. wojskami francuskimi dowodził:

  1. Gen. Maxime Weygand

  2. Gen. Philippe Leclerc

  3. Gen. Phillipe Petain

  4. Marsz. Ferdinand Foch
 1. W marcu 1919 r. w Moskwie powołano tzw. Komintern będący:

  1. II Międzynarodówką

  2. III Międzynarodówką

  3. Rządem Tymczasowym

  4. Radą Komisarzy Ludowych
 1. 10 września 1919 r. w Saint-Germain-en-Laye został podpisany traktat, którego stroną była/y:

  1. Bułgaria

  2. Niemcy

  3. Węgry

  4. Austria
 1. Gdy J. Piłsudski na mocy dekretu z 22 listopada 1918 r. obejmował urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa premierem rządu był?:

  1. Ignacy Jan Paderewski

  2. Ignacy Daszyński

  3. Wojciech Korfanty

  4. Jędrzej Moraczewski 1. Powstanie wielkopolskie uzyskało poparcie marszałka Focha, który zagroził Niemcom, że ich atak na Wielkopolskę alianci uznają za złamanie rozejmu z 11 listopada 1918 r. Traktat rozejmowy ustanawiający linię demarkacyjną między wojskami niemieckimi i wielkopolskimi podpisano:

  1. W Spa 1920 r.

  2. W Trewirze 1919 r.

  3. W Lozannie 1921 r.

  4. W Londynie 1919 r.
 1. Zwalnianie z fabryk i kopalń polskich robotników i zastępowanie ich niemieckimi zdemobilizowanymi żołnierzami doprowadziło do strajku generalnego i po interwencji oddziałów niemieckich w Mysłowicach wybucha:

  1. I powstanie śląskie

  2. II powstanie śląskie

  3. III powstanie śląskie

  4. Powstanie na Śląsku Cieszyńskim
 1. Stronnictwo Pracy, powstało w 1937 r. w wyniku połączenia chadecji i Narodowej Partii Robotniczej. Poszukujące tzw. trzeciej drogi, czyli drogi pośredniej między komunizmem a liberalizmem. Jego przywódcą był?:

  1. Wojciech Korfanty

  2. Stanisław Thugutt

  3. Adolf Warski

  4. Maciej Rataj
 1. Po zabójstwie pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej parlament wybrał 20 grudnia 1922 r. drugiego i został nim:

  1. Ignacy Mościcki

  2. Gabriel Narutowicz

  3. Stanisław Wojciechowski

  4. Władysław Raczkiewicz
 1. Które wybory parlamentarne potocznie nazywano „wyborami brzeskimi”?:

  1. z 1928 r.

  2. z 1930 r.

  3. z 1935 r.

  4. z 1938 r.
 1. Które z wymienionych państw do II wojny światowej pozostało przy systemie demokratycznym?

  1. Węgry

  2. Łotwa

  3. Portugalia

  4. Czechosłowacja
 1. W 1933 r. w Stanach Zjednoczonych wprowadzono kolejną poprawkę do Konstytucji, która dotyczyła?:

  1. Wprowadzenia zasad interwencjonizmu państwowego

  2. Praw politycznych rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej (Indian)

  3. Nadania pełni praw politycznych kobietom

  4. Zniesienia prohibicji, czyli zakazu produkcji i sprzedaży alkoholu
 1. W celu realizacji polityki zmierzającej do stworzenia z Niemiec kraju jednolitego rasowo wprowadzono prawa ograniczające prawa Żydów. Przyjęte w 1935 r. nosiły nazwę:

  1. Aktów rasowych

  2. Ustaw norymberskich

  3. Ustaw monachijskich

  4. Aktów aryjskich
 1. W 1934 r. rozpoczęła się wielka czystka w ZSRR i wtedy w swoim gabinecie został zamordowany w grudniu tego roku pierwszy sekretarz Komitetu Leningradzkiego. Za tym morderstwem stał ówczesny szef NKWD, Jagoda. Kto był ofiarą?:

  1. Siergiej Kirow

  2. Mikołaj Bucharin

  3. Lew Trocki

  4. Grigorij Zinowiew
 1. Kto dowodził Samodzielna Grupa Operacyjną „Polesie”?:

  1. Gen. F. Kleeberg

  2. Gen. G. Orlicz-Dreszer

  3. Gen. S. Dąb-Biernacki

  4. Gen. J. Kuropieska

 2. Jak nazywał się program odbudowy Europy zaakceptowany przez prezydenta HarregoTrumana w 1947 r.?:

 1. Plan Younga

 2. Plan Trumana

 3. Plan Dawesa

 4. Plan Marshalla
 1. Konferencja w Poczdamie zdecydowała o realizacji na terenie Niemiec programu:

  1. Czterech H

  2. Czterech G

  3. Czterech D

  4. Czterech E
 1. Co oznacza skrót PKWN?:

  1. Polski Komitet Wolności Narodowej

  2. Powszechny Komitet Walki Narodowej

  3. Polski Komitet Wyboru Narodowego

  4. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
 1. Tzw. „pogrom kielecki”, do którego doszło 4 lipca 1946 r. dotyczył:

  1. Likwidacji przywódców poziemnego ruch oporu na ziemi kieleckiej

  2. Aresztowania i rozstrzelania członków kieleckiego PSL

  3. Likwidacji partyzanckiego oddziału mjr. Łupaszki

  4. Antysemickich zajść i śmierci około 40 Żydów
 1. Który dyktator został obalony na Kubie podczas rewolucji wznieconej przez F. Castro w 1959 r.?:

  1. F. Batista

  2. A. Pinochet

  3. D. Ortega

  4. M. Urrutia Lleo
 1. „Praska wiosna” była skutkiem dojścia do władzy jako I sekretarza KPCz Aleksandra Dubczeka, który zapowiedział reformy socjalizmu pod hasłem:

  1. „socjalizmu z ludzką twarzą”

  2. „pluralizmu i wolności w socjalizmie”

  3. „realizmu socjalistycznego”

  4. „ograniczonej wolności socjalizmu”
 1. Organizacja Czarny Wrzesień odpowiedzialna za zamach na olimpiadzie w Monachium. Należała do grup terrorystycznych:

  1. Narodowo-wyzwoleńczych

  2. Lewackich

  3. Fundamentalistyczno-religijnych

  4. Do żadnej z wyżej wymienionych
 1. Gdzie w 1977 r. został zamordowany student Stanisław Pyjas?:

  1. Poznań

  2. Kraków

  3. Warszawa

  4. Gdańsk
 1. Kto stał na czele rządowej komisji, która w sierpniu 1980 r. prowadziła rozmowę ze strajkującymi w Trójmieście?:

  1. M. Jagielski

  2. K. Barcikowski

  3. T. Pyka

  4. S. Kania
 1. Podczas której pielgrzymki papieża-Polaka Jana Pawła II na trasie podróży znalazł się Szczecin?:

  1. Pierwszej

  2. Drugiej

  3. Trzeciej

  4. Czwartej

 2. Który z premierów rządów w czasach PRL-u podjął decyzje o likwidacji Stoczni Gdańskiej ogłoszona 1 listopada 1988 r.

  1. Rakowski

  2. Messner

  3. Jabłoński

  4. Dobraczyński
Karta odpowiedzi

Imię (imiona) i nazwisko (wpisać czytelnie!!!)

............................................................................................................................................................................................................
Zaznaczając prawidłową odpowiedź zamaluj kratkę (przykład: żle , dobrze ).

Numer zadania

A

B

C

D

Punkty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Suma


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna