Iii cooperation scientifioue et technique entre la communaute francaise de belgique, la region wallonne et la republique de pologne pour les annes 2002-2004Pobieranie 44.52 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar44.52 Kb.
III COOPERATION SCIENTIFIOUE ET TECHNIQUE ENTRE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, LA REGION WALLONNE
ET LA REPUBLIQUE DE POLOGNE
POUR LES ANNES 2002-2004

PREAMBULE
La coopération scientifique et technique sera coordonnée par le KBN en Pologne et par le Commissariat général aux Relations internationales (CGRI) et la Division des Relations internationales de la Région wallonne (DRI) en Communauté française et en Région wallonne.

Les deux parties se réjouissent de la réalisation du précédent programme de coopération et du bon fonctionnement de celle-ci.


1. Dans le cadre du présent programme de travail, les deux Parties conviennent de soutenir 16 projets de coopération scientifique. Les projets et leurs descriptions sont repris ci-après au présent protocole d'accord pour la période 2002-2004.
2. Les Parties, représentées par le KBN d'une part, et d'autre part par le CGRI et la DRI, s'entendent ensemble pour que chaque année à date fixe elles sélectionnent ensemble un ou plusieurs nouveaux projets de coopération scientifique ou procèdent au renouvellement des projets déjà selectionnés et cela dans la mesure de leurs possibilités financières et selon leurs priorités scientifiques. Ces projets devront être codéposés et recevoir 1'agrément des deux parties pour bénéficier d'une aide financière. Ils seront répertoriés dans une annexe spécifique, chaque année jusqu'à la réunion de la commission mixte suivante.
3. Durant la validité du présent accord et afin d'améliorer les procédures, les Parties s'efforceront d'adapter leurs dispositions générales et financières afin que les projets de coopération retenus soient financés en sorte que chaque Partie paie la totalité des frais de mission (voyages et frais sur place) de ses propres ressortissants.
4. Les deux Parties soutiendront les démarches visant à faire inclure des projets communs au VIè PCRD (Programme Cadre de Recherche et Développement) de 1'Union européenne.
5. Les deux Parties s’accordent à donner une priorité particulière aux projets de coopération à finalité industrielle.
6. Les Parties conviennent de limiter à deux ans leur aide aux projets de coopération.

Les projets ayant un soutien du secteur industriel pourront faire l’objet d’un examen en reconduction pour la troisième anneé..CZĘŚĆ III. WSPÓŁPRACA NAUKOWA I TECHNICZNA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ ORAZ WSPÓLNOTĄ FRANCUSKĄ BELGII I REGIONEM WALOŃSKIM

W LATACH 2002 - 2004
PREAMBUŁA
Współpraca naukowa i technologiczna będzie koordynowana przez KBN w Polsce oraz Generalny Komisariat do spraw Stosunków Międzynarodowych (CGRI), a także Wydział Stosunków Międzynarodowych Regionu Walońskiego (DRI), jeśli chodzi o Wspólnotę Francuską oraz Region Waloński.

Obie Strony wyrażają zadowolenie z realizacji oraz dobrego funkcjonowania ostatniego programu współpracy.

1. W ramach niniejszego programu pracy obie Strony uzgadniają wspieranie 16 (szesnastu) projektów w dziedzinie współpracy naukowej. Projekty i ich opis zostały zamieszczone poniżej w niniejszym protokole wykonawczym na lata 2002 - 2004.

2. Strony, reprezentowane przez KBN z jednej strony oraz CGRI i DRI z drugiej strony, uzgadniają wspólnie, żeby każdego roku w ustalonym terminie dokonać wspólnie wyboru jednego lub kilku nowych projektów współpracy naukowej, lub też przystępując do odnowienia projektów już wybranych, w miarę posiadanych możliwości finansowych oraz naukowych priorytetów. Projekty te powinny zostać złożone razem i uzyskać aprobatę obydwu stron, ażeby móc korzystać z pomocy finansowej. Będą one ujęte w specjalnym aneksie, rokrocznie aż do następnego zebrania komisji mieszanej.

3. W czasie ważności niniejszego porozumienia oraz w celu usprawnienia procedur, Strony starać się będą w przyszłości dostosowywać swoje postanowienia ogólne i finansowe po to, aby wybrane projekty współpracy były finansowane w ten sposób tak aby każda ze Stron pokrywała całość kosztów misji (podróże i koszty miejscowe) swoich własnych obywateli.


 1. Obie Strony będą popierać wszelkie formy aktywności mające na celu wprowadzenie wspólnych projektów do 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 2. Obie Strony wyrażają zgodę aby dawać szczególne pierwszeństwo projektom współpracy mającym możliwość wdrożeń przemysłowych.

 3. Obie Strony wyrażają zgodę aby ograniczyć do 2 lat dofinansowywanie projektów współracy. Projekty mające wsparcie finansowe sektora przemysłowego mogą być poddane ponownemu rozpatrzeniu na trzeci rok.Procès-verbal de la réunion du Comité de sélection des projets de cooperation scientifique et technologique Wallonie/Bruxelles/Pologne

20-21 décembre 2001
Participants:
Monsieur Piotr PAJESTKA, KBN

Madame Edyta GONTARZ, KBN

Madame Eliza DŁUGOSZ, Ministere des Affaires intérieures et de l’Administration

Madame Joanna KARASEK, Ambassade de Pologne a Bruxelles

Monsieur Philippe DEGOUIS, Département PECO, CGRI-DRI

Monsieur Thierry LEMOINE, DGTRE

Madame Fabienne COOREMAN, Département PECO, CGRI-DRI

Dans le cadre de l’accord de coopération entre la Communauté française de Belgique, la Région wallonne, et la République de Pologne, et en prévision de la prochaine Commission mixte chargée d’établir un programme de travail pour les années 2002-2003 et 2004, le Comité de sélection des projets de coopération scientifique et technologique s’est réuni, à Bruxelles, les 20 et 21 décembre 2001.


La coopération scientifique et technologique est coordonnée en Communauté française et en Region wallonne par le Commissariat général aux relations internationales (CGRI) et la Division des relations internationales du Ministère de la Région wallonne (DRI), et en Pologne par le KBN.
Les délégations Wallonnie-Bruxelles et polonaise se sont réjouies de l’excellente réalisation des projets inscrits au précédent programme.

Les deux Parties ont procédé ensuite a la sélection des projets pour les années 2002-2003. Le préambule, les fiches projets ainsi que les modalités de coopération (annexés au présent proces-verbal) constitueront le chapitre III du programme de travail Wallonie-Bruxelles/Pologne pour les années 2002-2004.


L’ensemble de ces projets a fait l’objet d’une expertise scientifique tant en Pologne qu’en Communauté française de Belgique et en Région wallonne. Le Comité de sélection a arrêté une liste de 16 projets en fonction de l’intérêt scientifique, des priorités de coopération bilatérale et des disponibilités financiers de part et d’autre.
La prochaine réunion du Comité de sélection des projets de coopération scientifique et technologique aura lieu, à Varsovie, dans le courant du 4ème trimestre 2002.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2001, en deux exemplaires, en langue française, faisant également foi.

Pour le CGRI et la DRI, Pour le KBN,


Philippe DEGOUIS. Piotr PAJESTKA.

Annexes.


Tłumaczenie robocze
Protokół z posiedzenia Wspólnej Komisji do spraw wyboru projektów w ramach współpracy naukowo-technicznej Walonia/Bruksela/Polska,

które odbyło się w dniach 20-21 grudnia 2001Uczestnicy :

Piotr Pajestka, KBN

Edyta Gontarz, KBN

Eliza Długosz, MSWiA

Joanna Karasek, Ambasada RP w Brukseli

Philippe Degouis, CGRI-DRI

Thierry Lemoine, DGTRE

Fabienne Cooreman, CGRI-DRI

W ramach Programu Współpracy między Wspólnotą Francuską Belgii, Regionem Walońskim i Rzecząpospolitą Polską oraz w ramach planowanej przyszłej Komisji Mieszanej mającej na celu podpisanie Programu Współpracy na lata 2002-2003 i 2004,

w dniach 20-21 grudnia 2001 w Brukseli odbyła się sesja Komisji Selekcyjnej.


Współpraca naukowo-techniczna jest koordynowana ze strony Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walońskiego przez Generalny Komisariat do spraw Stosunków Międzynarodowych (CGRI), a także Wydział Stosunków Międzynarodowych Ministerstwa Regionu Walońskiego (DRI), a ze strony polskiej przez KBN.
Obie delegacje wyraziły zadowolenie z realizacji dotychczasowych projektów.

Następnie obie Strony wybrały wspólne projekty na lata 2002-2003. Preambuła, lista projektów, jak również warunki współpracy (załącznik do niniejszego protokołu) będą stanowiły Rozdział III Programu Współpracy Walonia-Bruksela/Polska na lata 2002-2004.


Wszystkie projekty zostały uprzednio ocenione przez ekspertów naukowych zarówno

w Polsce, jak i we Wspólnocie Francuskiej Belgii i Regionie Walońskim.

Biorąc pod uwagę znaczenie nauki, priorytety współpracy dwustronnej oraz warunki finansowe z jednej i drugiej strony, Komisja zatwierdziła listę 16 tematów do współpracy.
Postanowiono, że kolejne spotkanie Komisji do spraw wyboru wspólnych projektów naukowo-technicznych odbędzie się w Warszawie w czwartym kwartale 2002 roku.
Sporządzono w Brukseli 21 grudnia 2001, w dwóch egzemplarzach w języku francuskim.

Przewodniczący delegacji CGRI i DRI Przewodniczący delegacji polskiej

Philippe Degouis Piotr Pajestka

Załączniki


MODALITES DE COOPERATION ENTRE LA REGION WALLONNE, LA COMMUNAUTE WALLONIE-BRUXELLES ET LA REPUBLIQUE DE POLOGNE POUR LA COOPERATION SCIENTIFIQUE

ET TECHNOLOGIQUE
Sauf cas particuliers, les dispositions suivantes seront d’application:

a) les frais de voyage internationaux aller/retour seront pris en charge par la Partie d’origine;
 1. les frais de séjour et de logement seront pris en charge par la Partie d’accueil;
 1. Soins de santé: chaque Partie veillera a ce que ses ressortissants prennent une assurance soins de santé dans le pays d’origine.
 • pour les séjours pris en charge par la Région wallonne :

- indemnité journalière pour les séjours de courte durée (7 jours maximum) :

86,76 EUR/jour maximum;
- au-delà de 7 jours : 607,34 EUR et 24,79 EUR/jour les jours suivants;
- indemnité mensuelle pour les séjours d’un mois et plus : 991,57 EUR/mois.


 • pour les séjours pris en charge par la Communauté Wallonie-Bruxelles:

- indemnité journalière pour les séjours de courte durée (7 jours maximum) :

79,33 EUR/jour maximum;
- au-delà de 7 jours 555,28 EUR + 24,79 EUR / jour les jours suivants,

- soit : 2 semaines = 728,81 EUR

3 semaines = 902,33 EUR

1 mois = 1075, 86 EUR
 • pour les séjours pris en charge par la République de Pologne :

- indemnité journalière pour les séjours de courte durée (14 jours maximum):

86,76 EUR/jour maximum ( w PLN) ;
- indemnité mensuelle pour les séjours d’un mois et plus : 991,57 EUR/mois

(w PLN)
Warunki współpracy między Regionem Walońskim, Wspólnotą Walonia-Brukselai Rzecząpospolitą Polską w ramach współpracy naukowej i technicznej
Z wyjątkiem przypadków szczególnych warunki finansowe przedstawiają się następująco:


 1. koszty podróży międzynarodowych w obie strony pokrywa strona wysyłająca ;

 2. koszty pobytu i zakwaterowania pokrywa strona przyjmująca ;

 3. ochrona zdrowia: Strony informują koordynatorów, że osoba wyjeżdżająca powinna być ubezpieczona przed wyjazdem ze swojego kraju.


Pobyty finansowane przez Region Waloński :

 • pobyty krótkie ( 7 dni maksimum) stawka dzienna wynosi maksimum: 86,76 EUR;

 • pobyty powyżej 7 dni : 607,34 EUR + 24,79 EUR/ dziennie za każdy kolejny dzień powyżej siódmego dnia ;

 • pobyty trwające jeden miesiąc i dłużej : 991,57 EUR/miesięcznie


Pobyty finansowane przez Wspólnotę Walonia-Bruksela :

 • pobyty krótkie ( 7 dni maksimum) stawka dzienna wynosi maksimum: 79,33 EUR;

 • pobyty powyżej 7 dni : 555,28 EUR + 24,79 EUR/ dziennie za każdy kolejny dzień powyżej siódmego dnia ;

lub : 2 tygodnie = 728,81 EUR

3 tygodnie = 902,33 EUR1 miesiąc = 1075,86 EUR
Pobyty finansowane przez RP :

 • pobyty krótkie ( 14 dni maksimum) stawka dzienna wynosi: 86,76 EUR (w PLN);

 • pobyty trwające jeden miesiąc i dłużej : 991,57 EUR/miesięcznie (w PLN)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna