{imco}Komisja Rynku Wewnętrznego I Ochrony Konsumentów imco pv1105 1Pobieranie 77.54 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar77.54 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


{IMCO}Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

IMCO_PV1105_1

PROTOKÓŁ

Posiedzenie w dniach 5 listopada 2012 r. w godz. 15.00–18.30

oraz 6 listopada 2012 r. w godz. 09.00–12.30 i 15.00–18.30

BRUKSELA

Malcolm Harbour (przewodniczący) otworzył posiedzenie w poniedziałek 5 listopada 2012 r. o godz. 15.000.
1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego
Przewodniczący podał do wiadomości, że posiedzenie jest transmitowane na żywo w internecie.
Członkowie komisji zostali poinformowani o przesłuchaniu kandydata na komisarza dr. Tonia Borga przewidzianym na dzień 13 listopada w godz. 15.00–18.00. Przesłuchanie organizuje komisja ENVI przy udziale komisji IMCO i AGRI.
Przewodniczący powitał Birgit Hardt, nową administrator w sekretariacie komisji IMCO.

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z dni:


 • 24–25 września 2012 r. PV – PE496.488v01-00

 • 10–11 października 2012 r. PV – PE497.860v01-00

------

5 listopada 2012 r., w godz. 15.05–15.30

4. Przejrzystość środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

IMCO/7/08981

***I 2012/0035(COD) COM(2012)0084 – C7-0056/2012


Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Cristian Silviu Buşoi (ALDE)

PA – PE494.638v02-00
AM – PE497.814v01-00

Przedm. właśc.:

ENVI –

Antonyia Parvanova (ALDE)

PR – PE491.292v01-00
AM – PE498.042v01-00
AM – PE497.983v01-00

Opiniodawcze:

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

 • Rozpatrzenie poprawek


Głos zabrali: Cristian Silviu Buşoi (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Heide Rühle (Verts/ALE)

5. Polityka konkurencji w 2011 r.

IMCO/7/10291Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Andreas Schwab (PPE)

PA – PE497.806v01-00

 • Rozpatrzenie projektu opinii

 • Termin składania poprawek: 27 listopada 2012 r., godz. 12.00


Głos zabrali: Andreas Schwab (PPE), Barbara Weiler (S&D), Heide Rühle (Verts/ALE), Andreas Schwab (PPE)

6. Udzielanie koncesji

IMCO/7/08518

***I 2011/0437(COD) COM(2011)0897 – C7-0004/2012


Sprawozdawca:

Philippe Juvin (PPE)

PR – PE492.669v02-00
AM – PE497.783v03-00
AM – PE497.782v03-00
AM – PE496.581v03-00
DT – PE483.644v01-00

Przedm. właśc.:

IMCO –

Opiniodawcze:

AFET, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT, JURI, LIBE

 • Rozpatrzenie poprawek


Głos zabrali: Philippe Juvin (PPE), Pier Antonio Panzeri (S&D), Cristian Silviu Buşoi (ALDE), Heide Rühle (Verts/ALE), Barbara Weiler (S&D), Andreas Schwab (PPE), Anja Weisgerber (PPE), Hans-Peter Mayer (PPE), Bernadette Vergnaud (S&D)

7. Zamówienia publiczne

IMCO/7/08505

***I 2011/0438(COD) COM(2011)0896 – C7-0006/2012


Sprawozdawca:

Marc Tarabella (S&D)

PR – PE483.468v01-00
AM – PE492.858v01-00
AM – PE492.860v01-00
AM – PE492.869v01-00
AM – PE492.857v01-00
AM – PE492.859v01-00
DT – PE483.690v01-00

Przedm. właśc.:

IMCO –

Opiniodawcze:

AFET, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, JURI, LIBE

 • Rozpatrzenie poprawek: część II (bloki poprawek 6–10)


8. Udzielanie zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

IMCO/7/08494

***I 2011/0439(COD) COM(2011)0895 – C7-0007/2012


Sprawozdawca:

Marc Tarabella (S&D)

PR – PE483.470v02-00
AM – PE492.862v02-00
AM – PE492.861v02-00
AM – PE492.870v02-00

Przedm. właśc.:

IMCO –

Opiniodawcze:

INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, JURI, LIBE

 • Rozpatrzenie poprawek: część II (bloki poprawek 6–10)


Głos zabrali: Marc Tarabella (S&D), Andreas Schwab (PPE), Heide Rühle (Verts/ALE), Jürgen Creutzmann (ALDE), Cornelis de Jong (GUE/NLG), Raffaele Baldassarre (PPE), Philippe Juvin (PPE), Barbara Weiler (S&D), Catherine Stihler (S&D), Paola Zanetti (Komisja Europejska)

9. Zmiana dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenia [...] w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

IMCO/7/08295

***I 2011/0435(COD) COM(2011)0883 – C7-0512/2011


Sprawozdawczyni:

Bernadette Vergnaud (S&D)

PR – PE494.470v01-00
AM – PE498.002v01-00
AM – PE498.003v02-00
AM – PE496.438v01-00
AM – PE498.001v01-00

Przedm. właśc.:

IMCO –

Opiniodawcze:

EMPL, ENVI, CULT

 • Rozpatrzenie poprawek


Głos zabrali: Bernadette Vergnaud (S&D), Anja Weisgerber (PPE), Constance Le Grip (PPE), Cristian Silviu Buşoi (ALDE), Heide Rühle (Verts/ALE), Malcolm Harbour (ECR), Andreas Schwab (PPE), Phil Prendergast (S&D), Jürgen Creutzmann (ALDE), Anna Maria Corazza Bildt (PPE), Christel Schaldemose (S&D), Barbara Weiler (S&D), Marc Tarabella (S&D), Juergen Tiedje (Komisja Europejska)

*** Głosowanie ***

10. Przejrzystość środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

IMCO/7/08981

***I 2012/0035(COD) COM(2012)0084 – C7-0056/2012


Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Cristian Silviu Buşoi (ALDE)

PA – PE494.638v02-00
AM – PE497.814v01-00

Przedm. właśc.:

ENVI –

Antonyia Parvanova (ALDE)

PR – PE491.292v01-00
AM – PE498.042v01-00
AM – PE497.983v01-00

Opiniodawcze:

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

 • Przyjęcie projektu opinii


Poprawki przyjęte: 39, 41, 42, 44, 5, 6, 7, 46, 47, 48, 8, 50, 9, 10, 11, 60, 12, 13, 65, 14, 15, 67, 68, 16, 70, 71, 72, 73, 75, 17, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 88, 18, 90, 95, 99, 106, 108, 21, 22, 114, 116, 23, 117, 118, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 2, 3, 32, 4, 36, 37, 38

Poprawki odrzucone: 40, 45, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 84, 85, 89, 91, 102, 103, 104, 110, 112, 113, 115, 30

Poprawki niepoddane pod głosowanie: 41, 43, 6, 15, 67, 80, 81

Poprawki wycofane: 53, 74, 76, 77, 19, 98, 105, 107, 109, 111, 35
Głosowanie końcowe: 37 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się
11. Harmonizacja ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona)

IMCO/7/07931

***I 2011/0358(COD) COM(2011)0764 – C7-0425/2011


Sprawozdawczyni:

Zuzana Roithová (PPE)

PR – PE486.095v01-00
AM – PE491.170v01-00

Przedm. właśc.:

IMCO –

Opiniodawcze:

ITRE, JURI

 • Przyjęcie projektu sprawozdania


Poprawki przyjęte: 5, 6, 7, 8, 15, 58, 22, 23, 24, 25, 26, 59, 27, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 68, 45, 48, 2, 4, 9, 12, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 44, 69, 46, 47, 1, 49, 51, 3

Poprawki odrzucone: 53, 55, 56, 57

Poprawki niepoddane pod głosowanie: 67

Poprawki wycofane: 52, 54, 30, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 50
Głosowanie końcowe: 35 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się
12. Harmonizacja ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona)

IMCO/7/07943

***I 2011/0353(COD) COM(2011)0769 – C7-0422/2011


Sprawozdawczyni:

Zuzana Roithová (PPE)

PR – PE488.064v01-00
AM – PE491.131v01-00

Przedm. właśc.:

IMCO –

Opiniodawcze:

ITRE, JURI

 • Przyjęcie projektu sprawozdania


Poprawki przyjęte: 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 56, 23, 32, 34, 40, 54, 24, 25, 26, 1, 22, 27, 3, 4, 5, 28, 29, 30, 31, 8, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 55, 57

Poprawki odrzucone: 33, 35, 42

Poprawki niepoddane pod głosowanie:

Poprawki wycofane: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52
Głosowanie końcowe: 36 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się

*** Koniec głosowania ***

13. Zarządzanie jednolitym rynkiem

IMCO/7/10631

2012/2260(INI) COM(2012)0259


Sprawozdawca:

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE497.937v01-00

Przedm. właśc.:

IMCO –

Opiniodawcze:

ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI

 • Rozpatrzenie projektu sprawozdania


Głos zabrali: Andreas Schwab (PPE), Raffaele Baldassarre (PPE), Olle Schmidt (ALDE), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Adam Bielan (ECR), Heide Rühle (Verts/ALE)
14. Ustanowienie programu działań dla ceł w Unii Europejskiej na okres 2014–2020 (Cła 2020) i uchylenie decyzji nr 624/2007/WE

IMCO/7/09770

***I 2011/0341A(COD) COM(2012)0464 – C7-0241/2012


Sprawozdawca:

Raffaele Baldassarre (PPE)

PR – PE496.681v01-00

Przedm. właśc.:

IMCO –

Opiniodawcze:

BUDG, ECON, JURI (AL)

 • Rozpatrzenie projektu sprawozdania

 • Termin składania poprawek: 12 listopada 2012 r., godz. 12.00


Głos zabrali: Raffaele Baldassarre (PPE), Olle Schmidt (ALDE), Sergio Gaetano Cofferati (S&D),Adam Bielan (ECR), Heide Rühle (Verts/ALE), Iosif Dascalu (Komisja Europejska)

15. Wymiana poglądów z komisarzem ds. przemysłu i przedsiębiorczości Antoniem Tajanim

Głos zabrali: Antonio Tajani (komisarz), Malcolm Harbour (ECR), Anna Maria Corazza Bildt (PPE), António Fernando Correia de Campos (S&D), Raffaele Baldassarre (PPE), Catherine Stihler (S&D), Heide Rühle (Verts/ALE), Edvard Kožušník (ECR), Christel Schaldemose (S&D), Pablo Arias Echeverría (PPE), Andreas Schwab (PPE), Barbara Weiler (S&D)

16. Ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP

IMCO/7/099492012/2134(INI) COM(2011)0870

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE)

PA – PE496.659v01-00
AM – PE497.974v01-00

Przedm. właśc.:

ECON –

Philippe De Backer (ALDE)

PR – PE496.312v01-00
AM – PE496.550v01-00

 • Rozpatrzenie poprawek

Głos zabrali: Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), Małgorzata Handzlik (EPP), António Fernando Correia de Campos (S&D), Heide Rühle (Verts/Greens), Adam Bielan (ECR)

Przy drzwiach zamkniętych

17. Posiedzenie koordynatorów

18. Sprawy różne

19. Następne posiedzenie(a)

 • 28 listopada 2012 r. w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30 (Bruksela)

 • 29 listopada 2012 r. w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30 (Bruksela)

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Malcolm Harbour (2), Sirpa Pietikäinen (1,2), Bernadette Vergnaud (1,2), Louis Grech (1,2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Pablo Arias Echeverría(2), Adam Bielan(2), Cristian Silviu Buşoi(1,2), Jorgo Chatzimarkakis(2), Sergio Gaetano Cofferati(2), Birgit Collin-Langen(1,2), Lara Comi(2), Anna Maria Corazza Bildt(2), António Fernando Correia de Campos(2), Cornelis de Jong, Christian Engström(2), Vicente Miguel Garcés Ramón(2), Małgorzata Handzlik(1,2), Iliana Ivanova(2), Philippe Juvin(1,2), Sandra Kalniete(2), Edvard Kožušník(2), Toine Manders(2), Hans-Peter Mayer(1,2), Franz Obermayr, Phil Prendergast(2), Mitro Repo(2), Zuzana Roithová(2), Heide Rühle(1,2), Matteo Salvini(2), Christel Schaldemose(1,2), Andreas Schwab(1,2), Catherine Stihler(1,2), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein(1,2), Barbara Weiler(1,2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ Varajäsenet/Suppleanter

Raffaele Baldassarre(1,2), Nora Berra(1), Wim van de Camp(2), Jürgen Creutzmann(1,2), Marielle Gallo(1,2), Ildikó Gáll-Pelcz(2), Anna Hedh(2), María Irigoyen Pérez(2), Constance Le Grip(2), Pier Antonio Panzeri(1), Konstantinos Poupakis(1,2), Olle Schmidt(2), Marek Siwiec(2), Marc Tarabella(1,2), Kyriacos Triantaphyllides(2), Rafał Trzaskowski(1), Anja Weisgerber(1,2)187 (2)

Roberta Angelicca, P. Van Der Kammen

193 (3)
49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ Tarkkailijat/Observatörer
Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:

(1) 5.11.2012(2) 6.11.2012


По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan


Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Kinnare John, Gouwedin Coriza,

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Costalurta Nadia, Zanetti Paola, Silva Paulo, Szycnowska Joanna, Rozanski Lukasz, Jaron Milau, Peter Mikok

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Koubska Paulina (Ministère des Finances FR), Grunele Lisa (German Association of Town and Municipalises), Marshall, R. (Council UK), Phil O'Flaherty (RP IE), Tamas Kuggela (RP IE), Michel Mastion (RP FR), I. Galea (RP MT), Jurgen Tiedje

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D


ALDE

ECR


Verts/ALE

GUE/NGL


EFD

NI


Viktor Sata, Thierry Masson, E. Camplese

Santina Bertulessi, Matthies K.

Karin Sauerteig, Tom Feeley

Lindsay Gilbert

Stany Grudzielski, Kwan Claire

Bart Linssen,

Marco Camponenosi

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli
Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli
Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat Ġenerali/Directoraten generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL


DG EXPO

DG COMM


DG PERS

DG INLO


DG TRAD

DG INTE


DG FINS

DG ITEC


Silvia Cannalire, Rasa Uzdavinyte

Piaguet Carine

Cristina Simon


Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Rob van de Westelaken

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Panos Konstantopoulos, Joanna Apap, Julia Ferger, Karen Gjoelbo, Clementine Leroy, Elena Mainardi, Gorka Navea, Jan Tymowski, Sebastien Vanhoucke, Alexandra Koutoglidou, Bozica Matic, Aglika Sabeva-Tzvetanova, Ariane Vander Stappen

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter

Sandra Almeida Rodrigues, Johana Marescaux

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice Chair(wo)man/Vice Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman

PV\917598PL.doc


PE498.164v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna