{imco}Komisja Rynku Wewnętrznego I Ochrony KonsumentówPobieranie 34.76 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar34.76 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


{IMCO}Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

>(BUD)RefProc>

{17/09/2012}17.9.2012

OPINIA

Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

dla Komisji Budżetowej

w sprawie budżetu ogólnego na 2013 r. – wszystkie sekcje(COM(2012)0300  C70233/2012  2012/2092(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Cornelis de Jong


PA_NonLeg

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że w konsekwencji aktualnego kryzysu gospodarczego i trudnej sytuacji budżetowej w wielu państwach członkowskich istotne jest, aby zobowiązania i płatności w budżecie Unii Europejskiej posiadały wyraźną wartość dodaną i wykazywała się maksymalną efektywnością zarządzania;

2. podkreśla jednak, że rynek wewnętrzny jest kluczowym obszarem polityki dla wzrostu gospodarczego i że polityce oszczędności powinna towarzyszyć strategia wzrostu w celu przezwyciężenia kryzysu; stwierdza zatem, że okoliczności te powinny znaleźć odzwierciedlenie w przyznanych środkach budżetowych;

3. stwierdza, że podjęto działania, aby obniżyć wydatki na personel zewnętrzny; jest zdania, że zasadniczo budżet na personel zewnętrzny nie powinien przekraczać 10% ogółu wydatków na personel;

4. przyznaje, że istnieje konieczność stałego finansowania „Forum Jednolitego Rynku” – corocznego wydarzenia organizowanego wspólnie przez Komisję, Parlament Europejski i państwo członkowskie sprawujące prezydencję w Radzie; podkreśla znaczenie Forum Jednolitego Rynku, które skupia przedstawicieli obywateli, przedsiębiorstw i organizacji konsumenckich oraz przedstawicieli państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej w celu podjęcia wyraźnego zobowiązania do transpozycji, stosowania i egzekwowania ustawodawstwa w dziedzinie jednolitego rynku;

5. wzywa zatem do finansowania działania przygotowawczego „Forum Jednolitego Rynku” (pozycja w budżecie 12 02 05), które jest następstwem projektu pilotażowego wdrożonego w ramach budżetów na lata 2011 i 2012 (pozycja w budżecie 12 02 03);

6. stwierdza, że zobowiązania w pozycji budżetu 02 03 01 są o 4% wyższe niż w roku poprzednim oraz jest zdania, że można uniknąć tego wzrostu, wyznaczając odpowiednie priorytety;

7. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie pozycji w budżecie 02 03 04 02, która umożliwi konsumentom i MŚP większe zaangażowanie w praktyki standaryzacyjne;

8. zgadza się, że budżet na płatności w pozycji budżetu 12 02 01 powinien wzrosnąć, aby zaspokoić potrzeby Eurobarometru i portalu „Twoja Europa – Porady”; wyraża jednak wątpliwości co do budżetu zaproponowanego na analizy w tej sekcji;

9. ubolewa nad brakiem środków na pokrycie zobowiązań w pozycji w budżecie 12 02 02 dla programu Solvit oraz planu działań „Usługi pomocnicze jednolitego rynku” już drugi rok z rzędu; podkreśla, że pomimo tego, iż SOLVIT stanowi skuteczny mechanizm pozasądowego rozwiązywania sporów, stale wymaga lepszego promowania tak, aby obywatele i przedsiębiorcy mogli korzystać z jego usług, oraz dalszych wysiłków w celu racjonalizacji usług pomocniczych jednolitego rynku;

10. z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym fakt, że SOLVIT, Twoja Europa, portal „Twoja Europa – Porady” i system IMI wspólnie opracowują pewne kwestie; podkreśla, że w związku z tym byłoby lepiej, aby środki przeznaczone na te instrumenty zarządzania połączyć w jednej pozycji w budżecie; proponuje zwiększenie środków dla tej nowej pozycji w budżecie o 1,3 mln EUR, tak aby system SOLVIT stał się w pełni funkcjonalny i przeniesienie kwoty 1,7 mln EUR aktualnie przeznaczonej na portal „Twoja Europa – Porady” w pozycji w budżecie 12 02 01 do skonsolidowanej pozycji w budżecie 12 02 02;

11. przyznaje, że istnieje konieczność podniesienia budżetu na programy elektronicznej obsługi celnej; jest jednak przekonany, że częściowo można ten wzrost sfinansować obcinając wydatki na wydarzenia i seminaria;

12. jest przekonany, że polityka konsumencka jest najwyższym priorytetem komisji IMCO oraz że budżet przeznaczony na ten obszar polityki powinien to odzwierciedlać.WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

6.9.2012


Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:29

0

0Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine VerheyenAD\912933PL.doc


PE491.367v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna