Imię i nazwisko ucznia klasaPobieranie 49.2 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar49.2 Kb.
Grupa I

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………… klasa ……………

Test sprawdzający z ekonomiki agrobiznesu w klasie II, zawód – technik agrobiznesu.

Zakres materiału: 1. system agrobiznesu;

 2. procesy integracyjne wewnątrz agrobiznesu;

 3. ogniwa agrobiznesu i ich funkcje.

Poniższy test zawiera zadania otwarte (które należy uzupełnić) oraz zamknięte (wymagające wyboru odpowiedzi).

Powodzenia!!!
 1. Agrobiznes to:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1 pkt.


 1. W strukturze polskiego agrobiznesu dominującą rolę pod względem potencjału produkcyjnego zajmuje:

 1. rolnictwo,

 2. przemysł spożywczy,

 3. przemysł środków produkcji niezbędnych dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

1 pkt.

 1. Niska efektywność polskiego rolnictwa wynika z:

 1. braku zasobów ludzkich,

 2. niskiego poziomu technicznego,

 3. dużego udziału w strukturze własnościowej gospodarstw indywidualnych.

1 pkt.

 1. Integracja gospodarcza pozioma polega na:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2 pkt.


 1. Wymień przynajmniej cztery korzyści wynikające z tworzenia zespołów producenckich.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2 pkt.


 1. Kontraktacja jest formą:

 1. integracji pionowej,

 2. integracji poziomej,

 3. badania rynku.

1 pkt.

 1. Wymień cztery gałęzie przemysłu wytwarzające środki produkcji dla rolnictwa.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2 pkt.


 1. Oceń poniższe zdania. Obok prawdziwych postaw literę P, a obok fałszywych - F.

 1. Na około 50 % powierzchni Polski duże wysokości względne wpływają niekorzystnie na rozwój rolnictwa.

 2. Zatrudnienie mierzone liczbą osób zatrudnionych na 100 ha. użytków rolnych większe jest w gospodarstwach indywidualnych.

 3. Najniższy udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni występuje w północno-zachodniej Polsce.

 4. Ziemniaki stanowią w Polsce około 30 % zasiewów.

2 pkt.

 1. Gospodarstwa intensywne charakteryzują się:

 1. dużymi nakładami środków produkcji i pracy w przeliczeniu na 1 ha. użytków rolnych oraz mają na celu uzyskanie dużych efektów,

 2. małymi nakładami środków produkcji i pracy w przeliczeniu na 1 ha. użytków rolnych oraz mają na celu uzyskanie dużych efektów,

 3. małymi nakładami środków produkcji i pracy w przeliczeniu na 1 ha. użytków rolnych oraz mają na celu uzyskanie małych efektów.

1 pkt.

 1. Wymień cztery cechy gospodarstwa rozwojowego.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2 pkt.


 1. Rybactwo zajmuje się

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1 pkt.


 1. Wymień surowce żywnościowe pozyskiwane z lasów.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… …………...

1 pkt.


 1. W zależności od stopnia przerobu w przetwórstwie żywności można wyróżnić:

 1. przetwórstwo spółdzielcze i przemysłowe,

 2. przetwórstwo usługowe i przemysłowe,

 3. przetwórstwo pierwotne i przemysłowe.

1 pkt.

 1. Mocne strony polskiego mleczarstwa to:

 1. niskie koszty surowca i atrakcyjne ceny produktów,

 2. nowoczesna technologia i atrakcyjne ceny produktów,

 3. nowoczesna technologia i duża skala produkcji.

1 pkt.

 1. Przemysł jajczarsko-drobiarski zajmuje się

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

1 pkt.


 1. Do roślin oleistych należą:

 1. groszek zielony, rzepik,

 2. oliwka europejska, słonecznik,

 3. burak cukrowy, soja.

1 pkt.

 1. Przemysł ziemniaczany przetwarza ziemniaki na:

 1. około 100 wyrobów,

 2. około 50 wyrobów,

 3. około 10 wyrobów.

1 pkt.

 1. Główne ośrodki przemysłu mięsnego w Polsce to:

 1. Werbkowice, Krasnystaw, Płock, Katowice,

 2. Ełk, Białystok, Ostróda, Rawa Mazowiecka,

 3. Gdańsk, Szczecin, Radzyń Podlaski, Grajewo.

1 pkt.

 1. Transport to działalność gospodarcza polegająca na przemieszczaniu za pomocą środków transportu:

 1. towarów,

 2. ludzi i towarów,

 3. ludzi towarów i informacji.

1 pkt.

 1. Podstawowe zadania handlu detalicznego to:

 1. ………………………………………………………………………………………

 2. ………………………………………………………………………………………

 3. ………………………………………………………………………………………

 4. ………………………………………………………………………………………

2 pkt.

Punktacja:

25-26: celujący

22-24: bardzo dobry

19-21: dobry

13-18: dostateczny

8-12: dopuszczający

0-7: niedostateczny

Grupa II

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………… klasa ……………

Test sprawdzający z ekonomiki agrobiznesu w klasie II, zawód – technik agrobiznesu.

Zakres materiału: 1. system agrobiznesu;

 2. procesy integracyjne wewnątrz agrobiznesu;

 3. ogniwa agrobiznesu i ich funkcje.

Poniższy test zawiera zadania otwarte (które należy uzupełnić) oraz zamknięte (wymagające wyboru odpowiedzi).

Powodzenia!!!
 1. W skład agrobiznesu wchodzą następujące sfery produkcji dóbr i usług:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1 pkt.


 1. Udział pozarolniczych ogniw agrobiznesu w wytwarzanym produkcie globalnym jest

 1. relatywnie wyższy niż udział w zasobach,

 2. relatywnie niższy niż udział w zasobach,

 3. taki sam jak udział w zasobach.

1 pkt.

 1. W strukturze własnościowej jednostek gospodarczych agrobiznesu większość stanowią:

 1. przedsiębiorstwa państwowe,

 2. spółdzielnie,

 3. indywidualne gospodarstwa chłopskie,

 4. jednostki prywatne poza rolnictwem.

1 pkt.

 1. Integracja gospodarcza pionowa polega na:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2 pkt.


 1. Wymień przynajmniej cztery cele integracji w gospodarce żywnościowej.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2 pkt.


 1. Kontrakt jest:

 1. dwustronną dobrowolną umową,

 2. jednostronnie dobrowolną umową,

 3. dwustronną umową obowiązkową.

1 pkt.

 1. Wymień cztery gałęzie przemysłu wytwarzającego środki produkcji dla przemysłu spożywczego.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2 pkt.


 1. Oceń poniższe zdania. Obok prawdziwych postaw literę P, a obok fałszywych - F.

 1. Najlepsze warunki dla rozwoju rolnictwa w Polsce występują na Nizinie Śląskiej.

 2. Najwyższy udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni występuje w województwach środkowej Polski.

 3. Udział zbóż podstawowych w strukturze zasiewów w Polsce wynosi około 50 %.

 4. Zatrudnienie mierzone liczbą osób zatrudnionych na 100 ha. użytków rolnych jest większe w gospodarstwach państwowych.

2 pkt.

 1. Gospodarstwa ekstensywne charakteryzują się:

 1. małymi nakładami środków produkcji i pracy w przeliczeniu na 1 ha. użytków rolnych w wyniku czego uzyskuje się nieduże efekty,

 2. małymi nakładami środków produkcji i pracy w przeliczeniu na 1 ha. użytków rolnych oraz mają na celu uzyskanie dużych efektów,

 3. dużymi nakładami środków produkcji i pracy w przeliczeniu na 1 ha. użytków rolnych oraz mają na celu uzyskanie dużych efektów.

1 pkt.

 1. Wymień cztery cechy tradycyjnych gospodarstw chłopskich.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2 pkt.


 1. Głównym zadaniem gospodarki łowieckiej jest:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1 pkt.


 1. Wymień surowce żywnościowe pozyskiwane z mórz, rzek i jezior.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1 pkt.


 1. Doradztwo podatkowe to:

 1. połączenie produktu i usługi,

 2. czysta usługa,

 3. czysty produkt.

1 pkt.

 1. Słabe strony mleczarstwa polskiego to przede wszystkim:

 1. niskie koszty surowca i niskie koszta sprzedaży,

 2. niska efektywność wykorzystania czynnika produkcji i mała siła rynkowa,

 3. duża skala produkcji.

1 pkt.

 1. Przemysł owocowo-warzywny obejmuje:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

1 pkt.


 1. Palma kokosowa to:

 1. roślina strączkowa,

 2. roślina oleista,

 3. roślina bulwiasta.

1 pkt.

 1. Źródłem surowca przemysłu mięsnego w Polsce jest głównie:

 1. import z krajów europejskich,

 2. import z USA,

 3. krajowa baza surowcowa.

1 pkt.

 1. Główne ośrodki przemysłu cukrowniczego w Polsce to:

 1. Werbkowice, Krasnystaw, Ropczyce, Łapy,

 2. Ełk, Białystok, Ostróda, Rawa Mazowiecka,

 3. Gdańsk, Szczecin, Radzyń Podlaski, Grajewo.

1 pkt.

 1. Podstawowym kryterium oceny efektywności gospodarki magazynowej jest:

 1. ogólny koszt magazynowania,

 2. jednostkowy koszt magazynowania,

 3. zysk magazynu.

1 pkt.

 1. Podstawowe zadania handlu hurtowego to:

 1. ………………………………………………………………………………………

 2. ………………………………………………………………………………………

 3. ………………………………………………………………………………………

 4. ………………………………………………………………………………………

2 pkt.

Punktacja:

25-26: celujący

22-24: bardzo dobry

19-21: dobry

13-18: dostateczny8-12: dopuszczający

0-7: niedostateczny
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna