Informacj a z prac zarządu województwa lubelskiegoPobieranie 180.11 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar180.11 Kb.
  1   2   3


DRUK XIII/1/ /2011


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGOI N F O R M A C J A
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO


/za okres od 6 września 2011 r. do 4 października 2011 r./

Lublin 2011

Spis treściI.


Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego.......................3

1.

Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego. .........................


3

2.

Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego. ..............................................


5

3.

Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania. .............................................


5

4.

Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007-2013...................................................................................................................6

5.

Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej...................................................................................................
10

6.

Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”................................................................................................................
11

7.

Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury.................................................................................................12

8.

Pozostałe uchwały.......................................................................................................


12

II.

Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego...........17

III.

Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego
w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.
............................................17

IV.

Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.........................................................................................................18

V.

Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego..............................................


19

VI.

Informacja o pozostałych rozstrzygnięciach Zarządu Województwa Lubelskiego podjętych w formie zapisu do protokołu posiedzenia....................


23

W okresie od 6 września do 4 października 2011 r., Zarząd Województwa Lubelskiego obradował na 6 posiedzeniach. 1. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego.

Na kolejnych posiedzeniach Zarząd Województwa Lubelskiego podjął ogółem


124 uchwały.
Zakres tematyczny zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd Województwa, w których końcowe rozstrzygnięcia zapadły w formie uchwały przedstawia się następująco:

 1. Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego 17 uchwał.

 2. Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego 5 uchwał.

 3. Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania – 3 uchwały.

 4. Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 – 35 uchwał.

 5. Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu
  na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 8 uchwał.

 6. Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” - 5 uchwał.

 7. Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
  i ochrony dóbr kultury – 4 uchwały.

 8. Pozostałe uchwały – 47 uchwał, w tym:

 1. z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu – 2 uchwały,

 2. z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego – 23 uchwały,

 3. z zakresu działania Departamentu Mienia, Infrastruktury i Inwestycji - 4 uchwały,

 4. z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Innowacji – 3 uchwały,

 5. z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska – 9 uchwał,

 6. z zakresu działania Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego – 1 uchwała,

 7. z zakresu działania Departamentu Polityki Regionalnej – 1 uchwała,

 8. z zakresu działania Departamentu Zdrowi i Polityki Społecznej – 2 uchwały,

 9. z zakresu działania Departamentu Finansów – 2 uchwały.


Ad 1/ Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego.
Uchwały Zarządu Województwa w zakresie gospodarowania mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczyły:


  1. wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju remontu przepompowni ścieków wraz z rozbiórką budynku na nieruchomości oznaczonej
   w ewidencji gruntów jako działka nr 189 o pow. 0,7980 ha, położonej w Biłgoraju
   przy ul. T. Kościuszki 127, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, będącej
   w trwałym zarządzie Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju - Uchwała
   Nr LXIII/1177/2011 z dnia 13 września 2011 r.;


  2. wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane przez Gminę Miasto Lublin nieruchomością, położoną w Lublinie przy ul. I Armii Wojska Polskiego 1, oznaczoną
   w ewidencji gruntów jako działka nr 60 o pow. 0,2160 ha, stanowiącą współwłasność Województwa Lubelskiego, będącą w trwałym zarządzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, po podpisaniu stosownej umowy - Uchwała Nr LXIII/1178/2011 z dnia 13 września 2011 r.;

  3. zlecenia Zarządowi Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie zarządzania nieruchomościami Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr LXIII/1179/2011 z dnia
   13 września 2011 r.;


  4. ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego, położonych w Sosnowicy przy
   ul. Parczewskiej i Chełmie przy ul. Wołyńskiej - Uchwała Nr LXIII/1180/2011 z dnia
   13 września 2011 r.;


  5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Województwa Lubelskiego nieruchomości drogowych zaliczonych do kategorii dróg wojewódzkich, z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką nr 822 o przebiegu Lublin – Port Lotniczy Świdnik - Uchwała Nr LXIII/1183/2011 z dnia 13 września 2011 r.;

  6. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Województwa Lubelskiego nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Świdnik, położonej
   w obrębie 1 - Miasto Świdnik, gmina Świdnik, powiat świdnicki, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 136/4 o pow. 1,9161 ha, z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką Nr 822 Lublin – Port Lotniczy Świdnik - Uchwała Nr LXIV/1203/2011
   z dnia 20 września 2011 r.;


  7. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Województwa Lubelskiego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie
   10-Świdnik Mały Kolonia, gmina Wólka, powiat lubelski, oznaczonej jako działka
   o numerze ewidencyjnym 279 o pow. 1,87 ha, z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką Nr 822 Lublin – Port Lotniczy Świdnik - Uchwała Nr LXIV/1204/2011 z dnia 20 września 2011 r.;

  8. wywieszenia projektu wykazu lokali mieszkalnych, znajdujących się w Adampolu, Gmina Wyryki, przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu osób, którym lokale mieszkalne mają być wynajęte - wykaz dotyczy lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w bloku nr 61
   o pow. 42,20m2, usytuowanego na działce nr 119/17 położonej w Adampolu Gmina Wyryki - Uchwała Nr LXIV/1206/2011 z dnia 20 września 2011 r.;

  9. ostatecznego wykazu lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku Nr 13, usytuowanym na działce Nr 41/16 w Kuraszewie, Gmina Wohyń, przeznaczonych do wynajęcia oraz osób, którym lokale mieszkalne mają być wynajęte - Uchwała
   Nr LXVI/1238/2011 z dnia 27 września 2011 r.;


  10. wywieszenia projektu wykazu lokali mieszkalnych, znajdujących się w Kuraszewie, Gmina Wohyń, przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu osób, którym lokale mieszkalne mają być wynajęte - Uchwała Nr LXVI/1239/2011 z dnia 27 września 2011 r.;

  11. odwołania przez Województwo Lubelskie darowizny nieruchomości położonej
   w Krasnobrodzie przy ul. Rynek 12, na rzecz Powiatu Zamojskiego, w związku z tym,
   że nieruchomość stała się zbędna na cele określone w umowie darowizny - Uchwała
   Nr LXVI/1240/2011z dnia 27 września 2011 r.;


  12. wyrażenia zgody na budowę przez inwestora Pana Macieja Martyniuka przyłącza energetycznego, kablowego na działce nr 96, położonej w Ostrowie Lubelskim, przy
   ul. Lubartowskiej 62 do działki nr 1061, położonej w miejscowości Jamy - Uchwała
   Nr LXVI/1241/2011 z dnia 27 września 2011 r.;


  13. zlecenia Zarządowi Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie dozoru części nieruchomości – udziału Województwa Lubelskiego wynoszącego 11010930/3496114112 w działce 225/24 wraz z budynkiem o powierzchni użytkowej 2104 m² położonym przy ul. Dobrzańskiego 1 w Lublinie oraz bieżącej konserwacji budynku - Uchwała
   Nr LXVI/1265/2011 z dnia 27 września 2011 r.;


  14. wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, przez Województwo Lubelskie – Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS – WOC Sp. z o.o. pomieszczeń –
   z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – Uchwała
   Nr LXVIII/1281/2011 z dnia 4 października 2011 r.;


  15. wyrażenia zgody na przebudowę schodów wejściowych do budynku I Liceum Ogólnokształcącego na nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Partyzantów 16, stanowiącej współwłasność Powiatu Puławskiego i Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr LXVIII/1282/2011z dnia 4 października 2011 r.;

  16. wyrażenia zgody na wykonanie przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie robót budowlanych na nieruchomości położonej w Annopolu przy ul. Skały, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, będącej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie - Uchwała
   Nr LXVIII/1283/2011 z dnia 4 października 2011 r.;


  17. wyrażenia zgody na budowę przez inwestora Pana Radosława Wawryniuka przyłącza energetycznego, kablowego na działce nr 285/2, położonej Janowie Podlaskim, obręb Osada - Uchwała Nr LXVIII/1284/2011 z dnia 4 października 2011 r.


Ad 2/ Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego.
W ramach wykonywania Budżetu Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa podjął uchwały, które dotyczyły:

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok - Uchwała Nr LXIII/1199/2011 z dnia
  13 września 2011 r.;


 2. zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków Budżetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok - Uchwała Nr LXVI/1258/2011 z dnia 27 września 2011 r.;

 3. udzielenia pożyczki pieniężnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, w kwocie 10 000000,00 zł
  - Uchwała Nr LXVIII/1268/2011 z dnia 4 października 2011 r.;

 4. udzielenia pożyczki pieniężnej Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chełmie, w kwocie 5 000000,00 zł - Uchwała Nr LXVIII/1269/2011 z dnia 4 października 2011 r.;

 5. zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 r. - Uchwała Nr LXVIII/1298/2011 z dnia
  4 października 2011 r.Ad 3/ Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania.

Zarząd Województwa upoważnił:

 1. Pana Sylwestra Dziadosza, do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa Lubelskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 września 2011 r. – Uchwała
  Nr LXIII/1182/2011 z dnia 13 września 2011 r.;


 2. Pan Jerzego Pytkę, pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
  w Lublinie do:

 • złożenia wniosku aplikacyjnego w konkursie, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2007 - 2013, Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działanie 1.3. Poprawa dostępności regionu, dla projektu p.n. „Roztocze, Łuck – drogi ku wspólnej przyszłości”. Projektem objęta będzie rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 853 Majdan Nowy - Tomaszów Lubelski, na odcinkach od km 34+245 do km 36+550 i od km 50+334,30 do km 51+533 o łącznej dł. 3,5037 km oraz rozbudowa prospektu Sobornosti
  na odcinku od ul. Hordijuk do prospektu Sobornosti w Łucku,

 • zawarcia w imieniu Województwa Lubelskiego umowy o dofinansowanie projektu objętego ww. wnioskiem aplikacyjnym,

 • wykonywania wszystkich obowiązków Województwa Lubelskiego wynikających
  z zawartej umowy o dofinansowanie projektu objętego wnioskiem aplikacyjnym,

 • przeprowadzania postępowań o udzieleniu zmówienia publicznego i zawarcia kontraktów na realizację ww. projektu - Uchwała Nr LXIV/1207/2011 z dnia
  20 września 2011 r.


 1. Pana Leszka Burakowskiego – Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”, w ramach Priorytetu IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne - Uchwała Nr LXVIII/1302/2011 z dnia 4 października
  2011 r.Ad 4/ Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007-2013.
Uchwały Zarządu Województwa związane z wdrażaniem Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 dotyczyły:


 • w ramach POKL na lata 2007-2013:

   1. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z III posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 4/POKL/9.3/2011, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych - Uchwała Nr LXIII/1193/2011 z dnia 13 września 2011 r.;

   2. zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny merytorycznej w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.2/2011, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Uchwała Nr LXIII/1194/2011
    z dnia 13 września 2011 r.;


   3. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z X posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2011, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Uchwała Nr LXIII/1195/2011 z dnia 13 września 2011 r.;

   4. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XI posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2011, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
    - Uchwała Nr LXIII/1196/2011 z dnia 13 września 2011 r.;


   5. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków wyłonionych do dofinansowania wraz
    z protokołem z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/6.2/2011 (I runda konkursowa) – Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
    i samozatrudnienia
    - Uchwała Nr LXIII/1197/2011 z dnia 13 września 2011 r.;

   6. zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
    2007-2013 dla konkursu nr 1/POKL/7.3/2011 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” - Uchwała Nr LXIII/1198/2011 z dnia 13 września 2011 r.;

   7. zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
    2007-2013 dla konkursu zamkniętego nr 7/POKL/PI/IX/2011 na projekty innowacyjne testujące w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Temat: 1. Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy Uchwała Nr LXIV/1208/2011 z dnia 20 września 2011 r.;

   8. zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
    2007-2013 dla konkursu zamkniętego nr 5/POKL/PI/VIII/2011 na projekty innowacyjne testujące w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Tematy: 1. Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+, 2. Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki – Uchwała
    Nr LXIV/1209/2011 z dnia 20 września 2011 r.;


   9. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków wyłonionych do dofinansowania
    wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr
    2/POKL/7.2.2/2011 (II runda konkursowa) – Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – Uchwała
    Nr LXIV/1210/2011 z dnia 20 września 2011 r.;


   10. zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla konkursu nr 1/POKL/6.1.2/2011 w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych
    i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych
    i wojewódzkich urzędów pracy” – Uchwała Nr LXIV/1211/2011 z dnia 20 września
    2011 r.;


   11. zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla konkursu zamkniętego nr 1/PI/POKL/6.2/2011 w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – Projekty Innowacyjne Testujące – Uchwała
    Nr LXIV/1212/2011 z dnia 20 września 2011 r.;


   12. zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla konkursu zamkniętego nr 1/PWP/POKL/7.2.2/2011 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu
    i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
    ” Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Uchwała Nr LXIV/1213/2011 z dnia 20 września 2011 r.;

   13. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków wyłonionych do dofinansowania
    wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/7.2.2/2011 (III runda konkursowa) – Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - Uchwała
    Nr LXVI/1252/2011 z dnia 27 września 2011 r.;


   14. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków wyłonionych do dofinansowania
    wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/6.2/2011 (II runda konkursowa) – Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
    i samozatrudnienia - Uchwała Nr LXVI/1253/2011 z dnia 27 września 2011 r.;

   15. akceptacji zmiany w Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla konkursu otwartego nr 1/POKL/7.3/2011 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” zatwierdzonej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr LXIII/1198/2011 z dnia 13 września 2011 r. - Uchwała Nr LXVI/1254/2011 z dnia
    27 września 2011 r.;


   16. zatwierdzenia „Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na 2012 rok” w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, dotyczących : Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego
    i Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości – Uchwała Nr LXVI/1255/2011 z dnia
    27 września 2011 r.;


   17. zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od wyników oceny merytorycznej w ramach posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr 3/POKL/9.1.2/2011, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnychi zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Uchwała Nr LXVI/1263/2011 z dnia 27 września 2011 r.;

   18. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z X posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2011, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
    -
    Uchwała Nr LXVI/1265/2011 z dnia 27 września 2011 r.;

   19. zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2011, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr LXVIII/1287/2011 z dnia 4 października 2011 r.;

   20. zatwierdzenia zmian w Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2011 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr XLVI/862/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. , zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr LI/953/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. - Uchwała Nr LXVIII/1288/2011
    z dnia 4 października 2011 r.;


   21. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z VII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.2.1/2011, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - Uchwała Nr LXVIII/1290/2011 z dnia 4 października
    2011 r.;


   22. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XII posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2011, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Uchwała Nr LXVIII/1291/2011 z dnia 4 października 2011 r.;

   23. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 5/POKL/9.4/2011, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Uchwała Nr LXVIII/1292/2011 z dnia 4 października 2011 r.;

   24. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z II posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 5/POKL/9.4/2011, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
    - Uchwała Nr LXVIII/1293/2011 z dnia 4 października 2011 r.;

   25. zatwierdzenia zmian w Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla konkursu otwartego nr 5/POKL/9.4/2011 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XLVI/861/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr LI/948/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. - Uchwała
    Nr LXVIII/1294/2011 z dnia 4 października 2011 r.;


   26. zmiany Uchwały Nr CCCXIX/4285/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia
    11 czerwca 2010 roku, dotyczącej zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Outplacement – naszą szansą”, przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, ujętego w Planie Działania dla Priorytetu VIII na rok 2010 - Uchwała Nr LXVIII/1295/2011 z dnia 4 października 2011 r.;
 • w ramach PROW na lata 2007-2013:

  1. rozwiązania umowy o przyznanie pomocy nr 00091-6930-UM0330096/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 27 stycznia 2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Gminą Łabunie - Uchwała
   Nr LXVIII/1286/2011 z dnia 4 października 2011 r.

 • w ramach RPORR na lata 2007 – 2013:

  1. zmiany uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CCCXXXIX/4720/10 z dnia
   21 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na 2011 r.” w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, dotyczących: Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego i Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
   w Lublinie w treści nadanej uchwałą Nr XVI/206/2011 z dnia 01 lutego 2011r, uchwałą
   Nr XXVI/392/2011 z dnia 15 marca 2011r., uchwałą Nr XLV/796/2011 z dnia 21 czerwca 2011r., oraz uchwałą Nr LV/1074/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 r. - Uchwała
   Nr LXIV/1214/2011 z dnia 20 września 2011 r.;


  2. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CCXV/2536/09 z dnia
   24 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
   - Uchwała Nr LXIV/1216/2011 z dnia 20 września 2011 r.;

  3. zatwierdzenia zmian w „Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej na 2011 rok”
   w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, dotyczącym Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz w sprawie zmiany uchwały Nr CCCXXXIX/4720/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na 2011 rok” w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, dotyczących: Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego
   i Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości - Uchwała Nr LXIV/1217/2011 z dnia
   20 września 2011 r.;


  4. zmiany Uchwały Nr XXXII/550/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego
   z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III: Infrastruktura turystyki
   – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
   na lata 2007 – 2013 – konkurs nr 06/RPOWL/7.
   1/2010 – Uchwała Nr LXIV/1218/2011
   z dnia 20 września 2011 r.;


  5. wyboru z listy rezerwowej projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1: Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III: Infrastruktura turystyki – projekty lokalne - konkurs nr 06/RPOWL/7.1/2010 - Uchwała
   Nr LXIV/1219/2011 z dnia 20 września 2011 r.;


  6. wyboru ze zmniejszonym poziomem dofinansowania projektów nr  06/10-WND-RPLU.07.01.00-06-012/10 zgłoszonego przez Gminę Wola Uhruska, nr 06/10-WND-RPLU.07.01.00-06-019/10 zgłoszonego przez Gminę Miasto Biłgoraj zgłoszonych do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
   Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1: Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III: Infrastruktura turystyki – projekty lokalne - konkurs nr 06/RPOWL/7.1/2010 - Uchwała Nr LXIV/1220/2011 z dnia 20 września 2011 r.;

  7. zmiany Uchwały Nr XXXII/550/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego
   z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III: Inf
   rastruktura turystyki – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
   na lata 2007 – 2013 – konkurs nr 06/RPOWL/7.1/2010 -
   Uchwała Nr LXIV/1221/2011
   z dnia 20 września 2011 r.;


  8. przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
   Oś Priorytetowa V: Transport, Działanie 5.1: Regionalny układ transportowy, dla projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 849 Zamość – Jacnia – Wola Obszańska na odcinku Lipsko – Kaczórki od km 9+711 do km 24+100, zgłoszonego do dofinansowania przez Województwo Lubelskie i umieszczonego na „Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” - Uchwała Nr LXVIII/1285/2011 z dnia 4 października 2011 r.


Ad 5/ Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Działając na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) – Zarząd zaopiniował pozytywnie:

   1. projekt wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na.: „Budowie drogi dojazdowej do węzła drogowego ,,Jakubowice” – obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 – budowa drogi powiatowej nr 106556 ul. Poligonowej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Willową i ul. Gen. B. Ducha oraz budowa ul. Zelwerowicza na odcinku od projektowanej ul. Poligonowej
    do istniejącej ul. Poligonowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” – Uchwała Nr LXIII/1186/2011 z dnia 13 września 2011 r.;

   2. projekt wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 101107 L od drogi wojewódzkiej Nr 816
    do drogi krajowej Nr 63 na odcinku drogi serwisowej przy drodze krajowej
    w m. Mościce Dolne od km 0+000 do km 0+750,55 o długości 0,75055 km” - Uchwała
    Nr LXIII/1187/2011 z dnia 13 września 2011 r.;


   3. projekt wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Lipsko – Solec n/Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica na odcinku od km 81+900 do 91+200” – Uchwała
    Nr LXIV/1222/2011 z dnia 20 września 2011 r.;


   4. projekt wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa (przełożenie) drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Lipsko – Solec n. Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica od istniejącego km 41+990 do obwodnicy m. Opole Lubelskie (etap I)” - Uchwała Nr LXVI/1246/ z dnia 27 września 2011 r.;

   5. projekt wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej nr 106274L – ulicy Gęsiej w Lublinie na odcinku
    od skrzyżowania z ul. Granatowa do km 0+138,00 wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
    - Uchwała Nr LXVI/1247/2011 z dnia 27 września 2011 r.;

   6. projekt wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej VC9 KDD-G – ulicy Relaksowej w Lublinie
    na odcinku od 389 m ul. Relaksowej do ul. Poligonowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz wykonaniem instalacji podziemnych obejmujących budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej” - Uchwała Nr LXVI/1248/2011 z dnia 27 września 2011 r.;

   7. projekt wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych” - Uchwała Nr LXVIII/1296/2011 z dnia 4 października 2011 r.;

   8. projekt wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku granica m. Lubartów
    (ul. Hutnicza) – Łucka – droga zbiorcza od km 0+115 do km 2+270 z łącznikami
    do ul. Lubelskiej i drogi krajowej nr 19” - Uchwała Nr LXVIII/1297/2011 z dnia
    4 października 2011 r.Ad 6/ Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.
Działając na podstawie uchwały Nr XIX/316/04 Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia insygniów samorządowych Województwa Lubelskiego, zasad używania i stosowania – Zarząd Województwa wyróżnił Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla województwa:

 1. Jana Szubartowskiego, Jana Łaskiego, Marię Rzeźniak, Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał”, Marka Pieńkowskiego, Stanisławę Popławską, Annę Dmoszyńską - Uchwała Nr LXIII/1189/2011 z dnia 13 września 2011 r.;

 2. Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym, Pana Andrzeja Adamka -Wójta Gminy Bełżec - Uchwała Nr LXIV/1237/2011 z dnia 20 września
  2011 r.;


 3. Pana Marka Pitułę oraz Pana Jana Kidaja - Uchwała Nr LXVI/1259/2011 z dnia
  27 września 2011 r.;


 4. Zbigniewa Kmicica, Lubelską Fundację Rozwoju, Lubelską Izbę Rzemieślniczą, Wikana Bioenergia Sp. z o.o. - Uchwała Nr LXVIII/1301/2011 z dnia 4 października 2011 r.;

Działając na podstawie uchwały Nr XLVI/717/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia - Zarząd nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”:  1. Zofii Fuszarze, Leszkowi Kwaskowi, Waldemarowi Grycie, Andrzejowi Wac-Włodarczykowi, Marianowi Surdackiemu, Jolancie Pietrow, Beacie Jelinek, Mirosławie Kuniewicz, Danucie Weremczuk, Irenie Kijuk, Chórowi Męskiemu Ziemi Biłgorajskiej „Echo”, Janowi Kupcowi, Bolesławowi Kuziole, Józefowi Kołodziejowi, Mieczysławowi Szpryngielowi, Renacie Siedlaczek, Andrzejowi Urbańskiemu , Piotrowi Kondraciukowi Jerzemu Kuśnierzowi - Uchwała Nr LXIII/1188/2011 z dnia 13 września 2011 r.


Ad 7/ Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury.

Działając na podstawie uchwały Nr XXXVII/668/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 141, poz. 3002 i 3010) – Zarząd Województwa przyznał nagrody finansowe:

 1. Panu Bogdanowi Depcie, w wysokości 1.200 zł za popularyzację i upowszechnianie kultury – Uchwała Nr LXIII/1184/2011 z dnia 13 września 2011 r.;

 2. Pani Danucie Bałka-Kozłowskiej, w wysokości 1.500 zł, za popularyzację
  i upowszechnianie kultury - Uchwała Nr LXIII/1185/2011z dnia 13 września 2011 r.;

 3. Fotoklubowi Podlaskiemu z Białej Podlaskiej z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności
  o wartości 1.000,00 zł z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności - Uchwała
  Nr LXVI/1244/2011 z dnia 27 września 2011 r.;


 4. Chórowi Męskiemu Ziemi Biłgorajskiej z Biłgoraja, o wartości 2.000,00 zł z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności - Uchwała Nr LXVIII/1272/2011 z dnia 4 października 2011 r.


Ad 8/ Pozostałe uchwały.
Uchwały z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu dotyczyły:

 1. odwołania i powołania członka Rady Programowej działającej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Puławach - Uchwała Nr LXVI/1242/2011 z dnia
  27 września 2011 r.;


 2. powołania Pana Prof. Krzysztofa Jakubowskiego do składu Rady Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - Uchwała Nr LXVI/1243/2011 z dnia
  27 września 2011 r.Uchwały z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego dotyczyły:

 1. wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na usługę serwisowania programu kadrowo-płacowego KSAT2000 oraz elektronicznego systemu obiegu dokumentów Mdok z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym
  w trybie przetargu nieograniczonego – Uchwała Nr LXIII/1190/2011 z dnia 13 września 2011 r.;

 2. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na leasing fabrycznie nowego samochodu siedmioosobowego rok produkcji 2011, segmentu K – Van w ramach zadania zapisanego w harmonogramie projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” Nr PO PW 01.04.02-00-002/09, którego liderem jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
  - Uchwała Nr LXIII/1191/2011 z dnia 13 września 2011 r.;

 3. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - Uchwała Nr LXIII/1192/2011 z dnia 13 września 2011 r.;

 4. wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia
  na „Przygotowanie, organizacje i obsługę Międzynarodowego Forum Inwestycyjno-Gospodarczego w dniach 19-30 października 2011 r. w Lublinie, w ramach zadania zapisanego w harmonogramie projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora” Nr PO PW 01.04.02-00-002/09, którego liderem jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013” - Uchwała
  Nr LXIII/1200/2011 z dnia 13 września 2011 r.;


 5. zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na dostawę mebli biurowych wraz z pozostałym wyposażeniem w ramach Projektu pn. Lubelski Park Naukowo- Technologiczny w Lublinie - Uchwała Nr LXIV/1226/2011 z dnia 20 września 2011 r.;

 6. wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia
  na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ocena barier w zakresie aplikowania
  i realizacji projektów w ramach Działania 9.2 PO KL” z Wykonawcą wyłonionym
  w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem - Uchwała
  Nr LXIV/1227/2011 z dnia 20 września 2011 r.;


 7. wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na badanie ewaluacyjne ,,Ocena efektywności form wsparcia w opinii uczestników, którzy skorzystali ze szkoleń i doradztwa w zakresie rozpoczynania działalności typu spin off i spin out
  w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL” - Uchwała
  Nr LXIV/1228/2011 z dnia 20 września 2011 r.;


 8. wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie działania promocyjno-rekrutacyjnego oraz nabór i nadzór nad pracami Zespołu Ekspertów
  w ramach projektu Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki”
  - Uchwała Nr LXIV/1229/2011 z dnia 20 września 2011 r.;

 9. wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usługi poligraficznej polegającej na opracowaniu i wykonaniu druku katalogu projektów zrealizowanych ze środków RPO WL na lata 2007-2013” - Uchwała Nr LXIV/1230/2011
  z dnia 20 września 2011 r.;


 10. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - Uchwała Nr LXIV/1231/2011 z dnia 20 września 2011 r.;

 11. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwera oraz rozbudowę macierzy danych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - Uchwała Nr LXIV/1232/2011 z dnia 20 września 2011 r.;

 12. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kwiatów oraz kompozycji kwiatowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w 2011 – 2012 r. - Uchwała Nr LXVI/1249/2011 z dnia
  27 września 2011 r.;


 13. wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie się ubiegającymi o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego na przygotowanie oraz realizację kampanii informacyjno – promocyjnej Marki Regionalnej Lubelskie w ramach projektu Marka regionalna Lubelskie narzędziem promocji gospodarczej Lubelszczyzny – III Etap - Uchwała Nr LXVI/1250/2011 z dnia
  27 września 2011 r.;


 14. wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie szkolenia pt. „Przebieg procesu inwestycyjnego,
  w formule zaprojektuj i wybuduj” z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr LXVI/1251/2011 z dnia
  27 września 2011 r.;


 15. ustalenia wysokości Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie w roku 2011, w kwocie 3 388 zł - Uchwała Nr LXVIII/1270/2011 z dnia 4 października 2011 r.;

 16. przyznania Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego, nauczycielom z jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie - Uchwała
  Nr LXVIII/1271/2011 z dnia 4 października 2011 r.;


 17. wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie serii szkoleń z zakresu komercjalizacji wiedzy (o wartości szacunkowej 36 178,86 PLN) dla doktorantów, uczestników projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - Uchwała Nr LXVIII/1273/2011 z dnia 4 października 2011 r.;

 18. wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę (opracowanie i wydanie) turystycznych map tematycznych województwa lubelskiego z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym
  w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr LXVIII/1274/2011 z dnia
  4 października 2011 r.;


 19. uchylenia Uchwały nr LXII/1163/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia
  6 września 2011r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego na dostawę (opracowanie i wydanie) turystycznych map tematycznych województwa lubelskiego z Wykonawcą wyłonionym
  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr LXVIII/1275/2011 z dnia 4 października 2011 r.;

 20. wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia
  na opracowanie oraz przeprowadzenie: akcji eventowych oraz kampanii informacyjno – promocyjnej Smaków Lubelszczyzny z podziałem na części w ramach projektu „Smaki Lubelszczyzny narzędziem dywersyfikacji instrumentów marketingu gospodarczego Lubelszczyzny” w zakresie części II z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr LXVIII/1276/2011
  z dnia 4 października 2011 r.;


 21. wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy z wykonawcą
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego podczas realizacji Inwestycji Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie - Uchwała Nr LXVIII/1277/2011 z dnia 4 października 2011 r.;

 22. wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Partnerstwa i partycypacje społeczne” (o wartości szacunkowej 65 177,89 PLN) w Nałęczowie dla 50 pracowników UMWL w Lublinie w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji kadr i usprawnienie procesów zarządczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
  w Lublinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Uchwała
  Nr LXVIII/1278/2011 z dnia 4 października 2011 r.;


 23. udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
  na oprogramowanie komputerowe „Lex dla Samorządu Terytorialnego PLUS (LDST) - Uchwała Nr LXVIII/1279/2011 z dnia 4 października 2011 r.;


Uchwały z zakresu działania Departamentu Mienia, Infrastruktury i Inwestycji dotyczyły:

 1. powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości będących własnością Województwa Lubelskiego, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego
  w Lublinie i Marszałkowi Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr LXIII/1181/2011
  z dnia 13 września 2011 r.;


 2. objęcia przez Województwo Lubelskie akcji w Spółce Lubelski Park Naukowo
  – Technologiczny S.A. z siedzibą w Lublinie w zamian za wkład pieniężny w kwocie 1.000.000,00 zł - Uchwała Nr LXIV/1205/2011 z dnia 20 września 2011 r.;

 3. objęcia przez Województwo Lubelskie udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu w zamian za wkład pieniężny w kwocie 3.000.000,00 zł - Uchwała Nr LXVII/1266/2011 z dnia 30 września 2011 r.

 4. nadania numerów drogom gminnym  zlokalizowanym, na terenie województwa lubelskiego - Uchwała Nr LXVIII/1280/2011 z dnia 4 października 2011 r.;


Uchwały z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Innowacji dotyczyły:

 1. zmiany składu Komisji Stypendialnej powołanej w ramach projektu systemowego
  pt.
  „Stypendia naukowe dla doktorantów II”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - Uchwała Nr LXIV/1233/2011 z dnia 20 września 2011 r.;

 2. Planu kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacji i Transfer Wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2 Priorytet „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich
  w regionach” na rok 2012 - Uchwała Nr LXVIII/1299/2011 z dnia 4 października 2011 r.

 3. powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania systemu informatycznego na potrzeby projektu systemowego pt. „Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4. Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - Uchwała
  Nr LXVIII/1300/2011 z dnia 4 października 2011 r.Uchwały z zakresu działalności Departamentu Rolnictwa i Środowiska dotyczyły:

 1. przyjęcia „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego za lata 2009-2010” - Uchwała Nr LXIII/1201/2011 z dnia 13 września 2011 r.;

 2. przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego za lata 2009-2010” - Uchwała Nr LXIII/1202/2011 z dnia 13 września
  2011 r.;


 3. odwołania Pana Adama Borka – przedstawiciela Lubelskiej Izby Rolniczej, ze składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Uchwała Nr LXIV/1234/2011 z dnia 20 września 2011 r.;

 4. powołał Pana Gustawa Jędrejka – przedstawiciela Lubelskiej Izby Rolniczej, do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Uchwała Nr LXIV/1235/2011z dnia 20 września 2011 r.;

 5. zlecenia Lubelskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizowanie
  i przeprowadzenie w Lublinie konferencji szkoleniowej promującej rolnictwo i żywność ekologiczną połączonej z Eko - festynem w październiku 2011 r. oraz seminarium wyjazdowego dla rolników zajmujących się sprzedażą bezpośrednią swoich produktów,
  w ramach operacji „Lokalna tradycja, jako element rozwoju obszarów wiejskich
  na Lubelszczyźnie; rolnictwo ekologiczne na terenie województwa lubelskiego – warsztaty” Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego na lata 2010-2011 - Uchwała Nr LXIV/1236/2011
  z dnia 20 września 2011 r.;


 6. ustanowienia obrębów ochronnych w obwodzie rybackim rzeki Wieprz Nr 1 - Uchwała Nr LXVI/1245/2011 z dnia 27 września 2011 r.;

 7. opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Krasnystaw na lata 2011 – 2030” - Uchwała Nr LXVI/1260/2011 z dnia
  27 września 2011 r.;


 8. powołania na etapie regionalnym Komisji Konkursowej ogólnopolskiego konkursu „Przyjazna Wieś na najlepszy projekt realizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych” - Uchwała Nr LXVI/1261/2011 z dnia
  27 września 2011 r.;


 9. przyjęcia Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego na lata 2012 – 2013 - Uchwała Nr LXVI/1262/2011 z dnia
  27 września 2011 r.Uchwały z zakresu działania Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyła zmiany składu Grupy Roboczej do spraw informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - Uchwała
Nr LXIV/1215/2011 z dnia 20 września 2011 r.

Uchwały z zakresu działania Departamentu Polityki Regionalnej dotyczyły:

 1. przystąpienia do zmiany Koncepcji rozwoju obszarów specjalnej strefy ekonomicznej
  w województwie lubelskim - Uchwała Nr LXIV/1223/2011 z dnia 20 września 2011 r.;

 2. przystąpienia do zmiany Katalogu Stref Przedsiębiorczości - Uchwała
  Nr LXIV/1224/2011 z dnia 20 września 2011 r.Uchwały z zakresu działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej dotyczyły:

  1. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej - Uchwała Nr LXIV/1225/2011 z dnia 20 września 2011 r.;

  2. odmowy wyrażenia zgody na cesję wierzytelności BAXTER POLSKA Sp. z o.o. przysługujących względem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Uchwała Nr LXVIII/1267/2011 z dnia
   4 października 2011 r.Uchwały z zakresu działania Departamentu Finansów dotyczyły:

  1. powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 179.165.650,10 PLN, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - Uchwała
   Nr LXVI/1256/2011 z dnia 27 września 2011 r.;


  2. powierzenia dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełnieniem świadczeń wynikających z obligacji Nr LXVI/1257/2011 z dnia 27 września 2011 r.;
 1. Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego.

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował pod obrady Sejmiku Województwa Lubelskiego projekty uchwał w sprawach:
 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubelskiego położonej w Lubartowie przy ul. Leśnej 1;

 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia w trybie przetargu umowy dotyczącej oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, na działalność statutową Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
  w Chełmie, nieruchomości Województwa Lubelskiego będących we władaniu
  tej jednostki;

 3. zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok;

 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;

 5. emisji obligacji Województwa Lubelskiego;

 6. zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;

 7. autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz
  na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;

 8. wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego

oraz opracowanie pt.„Raport monitoringowy za rok 2010” Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020.


 1. Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego
  w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.


W omawianym okresie Zarząd Województwa Lubelskiego wydal 2 decyzje administracyjne oraz 6 postanowień.


Decyzje Zarządu dotyczyły:

   1. przekazania w trwały zarząd Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 623/2 o pow. 0,1161 ha, położonej przy ul. Skały w Annopolu, z przeznaczeniem na działalność statutową;

   2. przekazania w trwały zarząd Zespołowi Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu
    z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 22-400 w Zamościu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Zamościu przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/4 o pow. 0,0738 ha.Postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego dotyczyły:

     1. Odmowy wyrażenia zgody na wstrzymanie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie toczącego się postępowania egzekucyjnego przeciwko Panu Henrykowi Grzeszczukowi zobowiązanemu do uiszczenia opłat z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.

     2. Stwierdzenia zgodności z zadaniami Samorządu Województwa Lubelskiego projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec.

     3. Stwierdzenia zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego następujących opracowań:

  1. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów;

  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno – rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim;

  3. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik gdzie zakres zmian obejmuje działki w obrębach geodezyjnych: Zarzecze II, Piaski oraz część miejscowości Zarzecze I na terenie gminy Kraśnik i dotyczy lokalizacji elektrowni wiatrowych;

  4. projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tyszowce.


IV. Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
Zarząd Województwa zatwierdził projekty wystąpień pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w n/w jednostkach organizacyjnych Województwa Lubelskiego:


 • w  Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie - w zakresie gospodarowania mieniem znajdującym się w trwałym zarządzie ZDW Lublin, tj. działką nr 39 o pow.1,7538 ha, położoną w Bychawie przy ul. Budnego 5, w okresie od 01.06.2010 r. do 31.05.2011 r.

Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości, wobec czego Zarząd nie skierował zaleceń pokontrolnych. • w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze
  w Lublinie
  - z kontroli okresowej przeprowadzonej w zakresie gospodarowania mieniem.

Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości, wobec czego Zarząd nie skierował zaleceń pokontrolnych.


 • w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II
  w Zamościu -
  z kontroli sprawdzającej po kontroli doraźnej.

Przedmiotem kontroli sprawdzającej była realizacja zaleceń po kontroli doraźnej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w 2009 r., zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 marca 2010 r.

Kontrola wykazała, iż zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
 • w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu - z kontroli finansowej.

Kontrolą objęto dokumentowanie oraz rejestrowanie operacji finansowych
i gospodarczych. Sprawdzono celowość wydatków na podstawie wystawionych faktur oraz rzetelność dokumentowania operacji finansowych poniesionych w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2010 r. zapisanych w:

  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna