Informacja na stronę internetową I nazwa programuPobieranie 15.74 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar15.74 Kb.

Informacja na stronę internetową

I Nazwa programu:Twój Dom – Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy”.

II Charakterystyka projektodawcy, w tym jego dane kontaktowe: Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy – Izabela Zwierz – Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

III Całkowity czas trwania programu: Umowa na realizację programu „Twój Dom – Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy” zawarta została w dniu 09.08.2012 r. na okres: 01.03.2012 r . - 31.08.2013 r.

IV Obszar (terytorium), na którym realizowany jest program: Program jest realizowany na terenie m.st. Warszawy przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe oraz 3 partnerów: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej, Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” oddział w Warszawie.

V Sposób finansowania: program jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

VI Charakterystyka grupy odbiorców programu: Program jest skierowany do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością z terenu Pragi Południe.

VII Główne cele programu: Głównym celem programu jest przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, tj. standardu streetworkingu, pracy socjalnej, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, partnerstwa lokalnego, zatrudnienia i edukacji w okresie od 01.03.2012 r. do 31.08.2013 r. na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w odniesieniu do podmiotów działających w obszarze wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Cele szczegółowe to:

 • zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,

 • zwiększenie wiedzy pracowników socjalnych OPS i organizacji partnerskich (60 osób) w zakresie udzielania skutecznej pomocy osobom bezdomnym,

 • zwiększenie szansy 50 osób zagrożonych bezdomnością poprzez udział w działaniach aktywizacyjnych prowadzonych przez OPS i Caritas DWP w okresie od czerwca 2012 r. do sierpnia 2013 r.,

 • pełne usamodzielnienie 10 osób, które ukończą program „Wychodzenia z Bezdomności” realizowany od maja 2012 r. do czerwca 2013 r.,

 • poszerzenie współpracy pomiędzy czterema instytucjami (lider i trzech partnerów) – podmiotami działającymi w zakresie pomocy osobom bezdomnym z terenu Dzielnicy Praga Południe w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu,

 • zmniejszenie liczby osób zamieszkujących na terenie Dzielnicy posiadających zadłużenie czynszowe, mogące skutkować eksmisjami z lokalu poprzez pracę socjalną i poradnictwo.

VIII Opis podejmowanych działań: Działania realizowane w programie:

 • Streetworking - OPS zatrudni 4 strreetworkerów, którzy w okresie od X 2012 r. do VIII 2013 r. będą docierać i nawiązywać kontakt z osobami bezdomnymi i pracownikami instytucji pomocowych. Ich zadaniem będzie także budowanie i utrzymywanie relacji z osobami bezdomnymi oraz tworzenie planów pomocy. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia napotkanej osoby podejmą działania interwencyjne. Stworzą na terenie Dzielnicy mapę miejsc niemieszkalnych. Streetworkerzy wezmą udział w szkoleniu podnoszącym ich kwalifikacje, w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto będą uczestniczyć w superwizjach.

 • Utworzenie na terenie Pragi Południe 3 punktów poradnictwa obywatelskiego dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością:

- Punkt Pomocy Doraźnej Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”,

ul. Siennicka 48, tel. 22 827 55 86,

- Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Caritas Diecezji Warszawsko–Praskiej

ul. Lubelska 30/32, tel. 22 670 21 77,

- Południowopraski Punkt Porad Obywatelskich Stowarzyszenia CIS,

ul. Wiatraczna 11. • Programy aktywizacyjne dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością:

- program „Wychodzenia z Bezdomności” - 18 osób bezdomnych (OPS),

- aktywizacja zawodowa – 20 osób zagrożonych bezdomnością (OPS).

- aktywizacja zawodowa – 30 osób zagrożonych bezdomnością ( Caritas DWP).


 • Praca socjalna na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością realizowana przez pracowników socjalnych OPS, Caritas DWP i Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” (prewencja, interwencja, integracja).


IX Kontakt do realizatorów:

Agnieszka Awksentiuk - tel. 517 69 48

Monika Grudzień - tel. 517 69 45

Paweł Jamroż - tel. 517 69 45

Izabella Warchoł - tel. 517 69 43

Olga Popiołek - tel. 517 69 45
X Adresy stron internetowych partnerów:

 • www.patronat.waw.pl

 • www.warszawa-praga.caritas.pl

 • www.bpo.warszawa.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna