Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Susz za I półrocze 2015 rokuPobieranie 325.04 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar325.04 Kb.
  1   2   3   4


o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Susz

za I półrocze 2015 roku

Sierpień 2015

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 98/2015
z dnia 25.08.2015r.

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Susz

za I półrocze 2015 roku

Dnia 15 stycznia 2015 roku Rada Miejska w Suszu Uchwałą Nr III/22/2015 uchwaliła budżet Gminy Susz na 2015 r. w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe 43 225 763,00 zł

- wydatki budżetowe 42 778 451,71 zł

-nadwyżka budżetu 447 311,29 zł

Na przestrzeni I półrocza br. po zmianach dokonanych na sesjach Rady Miejskiej i w wyniku podjętych przez Burmistrza zarządzeń, budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę -1 738 764,19 zł po stronie wydatków o kwotę –3 129 428,19 zł przy deficycie budżetowym - 943 352,71 zł

O źródłach i wysokościach zmian budżetu informuje poniższe zestawienie


Wyszczególnienie

Budżet uchwalony

na 2015 r.

Budżet po zmianach 30.06.2015 r.+ zwiększenia

- zmniejszenia

I. Dochody ogółem

43 225 763,00

44 964 527,19

+1 738 764,19

1. Dochody własne

16 724 760,00

17 222 760,00

+498 000,00

w tym:

 

 
- dochody jednostek budżetowych

769 534,00

841 333,00

+71 799,00- pozostałe dochody

488 761,00

285 883,37

-202 877,63

2. Dotacje celowe

11 201 788,00

12 422 170,19

+1 220 382,19

3. Subwencje

15 299 215,00

15 319 597,00

+20 382,00

II. Wydatki ogółem

42 778 451,71

45 907 879,90

+3 129 428,19

1. Wydatki bieżące

38 095 226,36

39 823 931,55

+1 728 705,19

2. Wydatki majątkowe

4 683 225,35

6 083 948,35

+1 400 723,00

III. Deficyt budżetowy

+447 311,29

943 352,71
Zwiększenie planu dochodów o kwotę –1 738 764,19zł polegało na następujących zmianach:

 1. zwiększenie dochodów własnych o kwotę –498 000,00 w tym:

 1. zwiększenie planu z tytułu darowizny dla CS i R –1 000,00

 2. zwiększenie planu z tytułu wpłaty startowe od zawodników za udział w triathlonie dla C S i R – 23 000,00

 3. zwiększenie planu z tytułu podatku od nieruchomości – 400 000,00

 4. zwiększenie planu opłat z tytułu gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 80 000.00

 5. zwiększenie planu dot. wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 34 000,00

 6. zmniejszenie planu z tytułu podatku rolnego – 40 000,00

 1. zwiększenie środków z tytułu dotacji celowych – 1 220 382,19 w tym:

 1. zwiększenie dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego – 578 249,53

 2. zwiększenie dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 48 291,00

 3. zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników- 98 188,66

 4. zwiększenie dotacji na prowadzenie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 24 020,00

 5. zwiększenie dotacji na zasiłki stałe – 219 341,00

 6. zwiększenie dotacji dot. realizacji zadań z tytułu zasiłków okresowych - 874,00

 7. zwiększenie planu dotacji z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – 4 683,00

 8. zwiększenie dotacji na wypłatę stypendiów - 403 556,00

 9. zwiększenie dotacji z tytułu dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego – 2 687,00

 10. zwiększenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 491 775,00

 11. zwiększenie dotacji na dodatek energetyczny – 4 566,00

 12. zwiększenie planu dotacji dot. ,Pomoc państwa w zakresie dożywiania,,- 116 626,00

 13. zwiększenie dotacji w ramach Programu ,,Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla ,, dla wsi Babięty i Bałoszyce – 20 000,00

 14. zwiększenie dotacji na dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 100 000,00

 15. zwiększenie dotacji na zadanie ,, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Jawtach W,, - 100 000,00

 16. zmniejszenie dotacji dot. świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 593 905,00

 17. zmniejszenie dotacji dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2 876,00

 18. zmniejszenie dotacji na zadanie ,,Termomodernizacja budynku SP wraz z przebudową dachu w Suszu,, - 395 694,00

 1. Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę – 20 382,00

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. budżet Gminy Susz na 2015r. zamknął się następującymi wielkościami:

 • Dochody budżetowe – 44 964 527,19

 • Wydatki budżetowe – 45 907 879,90

 • Deficyt budżetowy – 943 352,71

Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze oraz sytuacja finansowa.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody budżetowe ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe i w związku z tym tabela nr 1 zawiera informację o wysokości zrealizowanych na 30.06.2015 r. dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 1. Wykonanie budżetu Gminy Susz na 30.06.2015r.

Lp.

Wyszczególnienie

Budżet Gminy 2015r.

Wykonanie budżetu na 30.06.2015r.

Wskaźnik wykonania 4/3

1

2

3

4

5

I

Dochody budżetowe

44 964 527,19

25 688 962,00

57,13

A

Dochody bieżące

44 084 993,19

25 379 956,96

57,57

B

Dochody majątkowe

879 534,00

309 005,04

35,13

II

Wydatki budżetowe

45 907 879,90

21 456 516,61

46,74

A

Wydatki bieżące

39 823 931,55

20 031 340,80

50,30

B

Wydatki majątkowe

6 083 948,35

1 425 175,81

23,43

III


Nadwyżka (+)

Deficyt (-)


943 352,714 232 445,39
Jak z danych tabeli wynika w okresie I półrocza br. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości – 4 232 445,39 na planowany deficyt w wysokości –943 352,71 osiągnięcie nadwyżki jest wynikiem uzyskania wyższych dochodów budżetowych od wydatków.

Dochody wyniosły –25 688 962,00 a wydatki – 21 456 516,61. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowano na poziomie 57,13%, dochody bieżące w 57,57 % a dochody majątkowe w 35,13 %.

Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 46,74% wydatkując z budżetu –21 456 516,61. W zrealizowanych wydatkach 93,36 % stanowiły wydatki bieżące –20 031 340,80 a 6,64 % wydatki majątkowe –1 425 175,81. Wydatki bieżące zrealizowano w 50,30 % w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w 23,43%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z realizacji zadań i terminów płatności w II półroczu br.

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości – 5 348 616,16

Tab. 2 Sytuacja finansowa Gminy Susz


Lp

Wyszczególnienie

Budżet Gminy 2014 r. Plan

Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2014

1

2

3

4

I

Dochody budżetowe

44 964 527,19

25 688 962,00

II

Wydatki budżetowe

45 907 879,90

21 456 516,61

III

Nadwyżka (+)4 232 445,39

Deficyt (-)

943 352,71
IV

Przychody

3 311 752,71

2 218 044,09

A

Pożyczki i kredyty ogółem

w tym:


1 093 708,62

-

A1


na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznychB

Inne źródła ( tzw. ”środki wolne”)

2 218 044,09

2 218 044,09

VI

Rozchody

2 368 400,00

1 129 277,00

A

Spłata kredytów i pożyczek ogółem w tym:

2 368 400,00

1 129 277,00

B

Udzielone pożyczki

-

-

W analizowanym okresie na osiągnięte przychody budżetowe w wysokości - 2 218 044,09 składały się wolne środki będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Rozchody na 30.06.2015r. wyniosły –1 129 277,00 i stanowiły 47,68 % planowanych spłat w 2015r. .

Sytuację finansową na 30.06.2015r.należy uznać za dobrą. Wskaźnik zadłużenia gminy na 30.06.2015r. liczony – kwota długu do planowanych dochodów – wynosi 34,06 % a na koniec 2015 roku planowany dług – 34,28%. Sytuacja ta na koniec roku może ulec zmianie, bowiem wykonanie dochodów na koniec roku może być mniejsze od planowanego ich poziomu. Na roczne wykonanie planu dochodów będą miały wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma żadnych informacji z Ministerstwa Finansów o przewidywanym wykonaniu, a kwoty planu każda j s t planuje na podstawie zawiadomienia z MF. Wykonanie za I półrocze wynosi - 44,86 % planu oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, który realizowany jest przez Urząd Skarbowy wykonanie na 30 czerwca wyniosło 24,80%

W związku z powyższym w obecnej sytuacji trudno jest ustalić przewidywane wielkości budżetu na koniec roku. Czy wielkości, które planujemy okażą się zbliżone do rzeczywistych, jak z przedstawionej sytuacji wynika, będzie zależało przede wszystkim od uzyskania wpływów do budżetu.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 15 559 603,00. Zobowiązania te powstały z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

W okresie I półrocza br. nie było jeszcze potrzeby zaciągnięcia kredytu ani pożyczki. W analizowanym okresie spłacono kredyty i pożyczki na łączą kwotę – 1 129 277,00 na planowaną wielkość - 2 368 400,00

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółową informacje o wielkości zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2015r.Tabela Nr 3

Lp

Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu

Rok otrzymania kredytu pożyczki- rok spłaty

Nazwa

banku

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2014

Kredyty, pożyczki otrzymane w

I półroczu 2015

Kredyty, pożyczki spłacone w I półroczu 2015

Stan zadłużenia na 30.06.2015

w tym:

do spłaty w II półroczu 2015r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

POŻYCZKI

 

 

-

1.
2014-2018

WFOŚ i GW Olsztyn

297 000,00

-


37 125,00


259 875,00

37 125,00

II

KREDYTY
 
-


1

 

2011 -2019

BS Susz

312 000,00

-


31 200,00

280 800,00

31 200,00-

2

2012-2022

B S Susz

3 990 000,00

-

50 002,00

3 939 998,00

49 998,00-2013-2022


BS Susz

1 100 000,00

-

-

1 100 000,00

-

3


 

2010-2018

BRE Bank

5 759 880,00 

-

720 000,00

5 039 880,00

720 000,00

5

 

2014-2023

BGK Olsztyn

1 800 000,00

-

5 000,00

1 795 000,00

-

6

2011-2019

BRE Bank

3 430 000,00

-


285 950,00

3 144 050,00

400 050,00

RAZEM (I+ II):

16 688 880,00
1 129 277,00

15 559 603,00

1 238 373,-
  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna