Informacja o wynikach postępowania dla części: I, III, V unieważnienie postępowania dla części II i IVPobieranie 65.07 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar65.07 Kb.


Łódź, dn. 22.09.2014 rok.

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8

91 – 348 Łódź

Informacja o wynikach postępowania dla części: I, III, V

Unieważnienie postępowania dla części II i IV

AASZAMU/34/14/PN

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zorganizowanie i obsługa pięciu 1- dniowych konferencji podsumowujących projekt „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zorganizowanie i obsługa pięciu 1- dniowych konferencji podsumowujących projekt „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty .Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny.
W przedmiotowym postępowaniu 6 Wykonawców złożyło oferty.
Część I -Gdańsk

Na część I - Ofertę złożyło 5 firm:

1. Biuro Rezerwacji „AGATOUR” Agnieszka Bartczak

Ul. Szymanowskiego 7/119

58-506 Jelenia Góra

Cena oferty: 10 936,80 zł brutto


2. Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska

Ul. A Mickiewicza 7/7

58-540 Karpacz

Cena oferty: 19 260,00 zł brutto
3. E-XON s.c.

Ul. Starołęcka 2

61-361 Poznań

Cena oferty: 15 750,00 zł brutto.
4. PRB Consulting Jarosław Bąchorek.

ul. Sandomierska 26 A

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cena oferty: 16 650,00 zł
5. CN Group Sp. zo.o

Ul. Cicha 1 lok. 4

00-353 Warszawa

Cena oferty: 22 950,00 zł brutto
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta firmy :

Biuro Rezerwacji „AGATOUR” Agnieszka Bartczak

Ul. Szymanowskiego 7/119

58-506 Jelenia Góra

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała maksymalną ilość punktów i została oceniona jako korzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych , nie krótszym niż 5 dni


Część II-Poznań

Zamawiający – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla części II –Poznań działając stosownie do postanowień art. 93 ust. 1 pkt 4 .


Uzasadnienie faktyczne i merytoryczne

Na część II oferty złożyło 5 firm

1. Dom Aukcyjny Adam’s

Ul. Matejki 62

60-771 Poznań

Cena oferty: 9 000,00 zł brutto

Oferta odrzucona

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP –jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienie.

Zamawiający w rozdz. III SIWZ –Opis przedmiotu zamówienia w warunkach realizacji pkt. I ppkt.2 oraz w Załączniku nr 3 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II – Poznań )zawarł wymóg: „Wykonawca zapewni organizację konferencji w hotelach o standardzie, co najmniej 3-gwiazdkowym” Wykonawca na miejsce realizacji zaproponował obiekt Adam’s Conference Center ul. Matejki 62 60-771 Poznań, który nie jest hotelem o standardzie 3-gwiazdkowym a obiektem konferencyjnym. W związku z powyższym nie spełnia wymogów SIWZ

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP stanowi, iż zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest niezgodna z SIWZ. Przez ofertę niezgodną z SIWZ i podlegającą tym samym odrzuceniu, należy rozumieć ofertę, która jest sporządzona odmiennie, niż wymagania zamawiającego określone w SIWZ. Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany do poprawiania w ofercie omyłek, jednak poprawki nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie


2. Biuro Rezerwacji „AGATOUR” Agnieszka Bartczak

Ul. Szymanowskiego 7/119

58-506 Jelenia Góra

Cena oferty: 11 682,00 zł brutto

Oferta odrzucona

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP –jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienie.

Zamawiający w rozdz. III SIWZ –Opis przedmiotu zamówienia w warunkach realizacji pkt. I ppkt.2 oraz w Załączniku nr 3 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II – Poznań )zawarł wymóg: „Wykonawca zapewni organizację konferencji w hotelach o standardzie, co najmniej 3-gwiazdkowym” Wykonawca na miejsce realizacji zaproponował obiekt Adam’s Conference Center ul. Matejki 62 60-771 Poznań, który nie jest hotelem o standardzie 3-gwiazdkowym a obiektem konferencyjnym. W związku z powyższym nie spełnia wymogów SIWZ

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP stanowi, iż zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest niezgodna z SIWZ. Przez ofertę niezgodną z SIWZ i podlegającą tym samym odrzuceniu, należy rozumieć ofertę, która jest sporządzona odmiennie, niż wymagania zamawiającego określone w SIWZ. Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany do poprawiania w ofercie omyłek, jednak poprawki nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie


3. Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska

Ul. A Mickiewicza 7/7

58-540 Karpacz

Cena oferty: 20 610,00 zł brutto

Kwota przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie.

4. E-XON s.c.

Ul. Starołęcka 2

61-361 Poznań

Cena oferty: 13 950,00 zł brutto.

Kwota przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie.
5. CN Group Sp. zo.o

Ul. Cicha 1 lok. 4

00-353 Warszawa

Cena oferty: 23 400,00 zł brutto

Kwota przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie.
Część III -Kraków

Na część III - Ofertę złożyło 5 firmy:

1. Biuro Rezerwacji „AGATOUR” Agnieszka Bartczak

Ul. Szymanowskiego 7/119

58-506 Jelenia Góra

Cena oferty: 12 301,20 zł brutto
2. Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska

Ul. A Mickiewicza 7/7

58-540 Karpacz

Cena oferty: 15 660,00 zł brutto
3. E-XON s.c.

Ul. Starołęcka 2

61-361 Poznań

Cena oferty: 13 770,00 zł brutto.
4. PRB Consulting Jarosław Bąchorek.

ul. Sandomierska 26 A

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cena oferty: 17 100,00 zł
5. CN Group Sp. zo.o

Ul. Cicha 1 lok. 4

00-353 Warszawa

Cena oferty: 19710,00 zł brutto
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta firmy :

Biuro Rezerwacji „AGATOUR” Agnieszka Bartczak

Ul. Szymanowskiego 7/119

58-506 Jelenia Góra
Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała maksymalną ilość punktów i została oceniona jako korzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych , nie krótszym niż 5 dni


Część IV –Toruń

Zamawiający – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla części IV –Toruń ,działając stosownie do postanowień art. 93 ust. 1 pkt 4)Uzasadnienie faktyczne i merytoryczne
Na część IV - Ofertę złożyło 5 firm:

1. Biuro Rezerwacji „AGATOUR” Agnieszka Bartczak

Ul. Szymanowskiego 7/119

58-506 Jelenia Góra

Cena oferty: 21 052,80 zł brutto

Kwota przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie.
2. Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska

Ul. A Mickiewicza 7/7

58-540 Karpacz

Cena oferty: 18 810,00 zł brutto

Kwota przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie.

3. E-XON s.c.

Ul. Starołęcka 2

61-361 Poznań

Cena oferty: 17 460,00 zł brutto.

Kwota przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie.
4. PRB Consulting Jarosław Bąchorek.

ul. Sandomierska 26 A

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cena oferty: 16 020,00 zł

Kwota przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie.

5. CN Group Sp. zo.o

Ul. Cicha 1 lok. 4

00-353 Warszawa

Cena oferty: 18 049,50 zł brutto

Kwota przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie.
Część V –Warszawa

Na część V zostały złożone 4 oferty:

1.Biuro Rezerwacji „AGATOUR” Agnieszka Bartczak

Ul. Szymanowskiego 7/119

58-506 Jelenia Góra

Cena oferty: 11 295,70 zł brutto
2. Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska

Ul. A Mickiewicza 7/7

58-540 Karpacz

Cena oferty: 22 620,00 zł brutto

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP –jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienie.

Zamawiający w rozdz. III SIWZ –Opis przedmiotu zamówienia w warunkach realizacji pkt. I ppkt.2 oraz w Załączniku nr 3 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II – Poznań )zawarł wymóg: „Wykonawca zapewni organizację konferencji w hotelach o standardzie, co najmniej 3-gwiazdkowym” Wykonawca na miejsce realizacji zaproponował obiekt Golden Floor Al. Jerozolimskie 123 A 02-017 Warszawa , który nie jest hotelem o standardzie 3-gwiazdkowym a obiektem konferencyjnym. W związku z powyższym nie spełnia wymogów SIWZ.
Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP stanowi, iż zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest niezgodna z SIWZ. Przez ofertę niezgodną z SIWZ i podlegającą tym samym odrzuceniu, należy rozumieć ofertę, która jest sporządzona odmiennie, niż wymagania zamawiającego określone w SIWZ. Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany do poprawiania w ofercie omyłek, jednak poprawki nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

3. E-XON s.c.

Ul. Starołęcka 2

61-361 Poznań

Cena oferty: 18 200,00 zł brutto.
4. CN Group Sp. zo.o

Ul. Cicha 1 lok. 4

00-353 Warszawa

Cena oferty: 30 030,00 zł brutto

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta firmy :Biuro Rezerwacji „AGATOUR” Agnieszka Bartczak

Ul. Szymanowskiego 7/119

58-506 Jelenia Góra

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała maksymalną ilość punktów i została oceniona jako korzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych , nie krótszym niż 5 dni.Z wyrazami szacunku,

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych


i Rozwoju Kadr Naukowych

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-KowalskaInstytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera

ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź

tel. 42 631 45 02, fax: 42 656 83 31, e-mail: impx@imp.lodz.pl, www.imp.lodz.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna