Informacja statystyczna o energii elektrycznej książka CharakterystykaPobieranie 67.42 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar67.42 Kb.
4.15.001

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

 • książka

Charakterystyka

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce.

Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii.

Częstotliwość Miesiąc

Termin wydania do 40 dni po miesiącu sprawozdawczym

Jednostka autorska Min. Gospodarki–Dep. Energetyki; Agencja Rynku Energii S.A.

Wydawca ARE S.A.
4.15.002

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii


 • wersja polsko-angielska

 • książka

Charakterystyka

Krajowe bilanse głównych nośników energii oraz syntetyczny bilans energii pierwotnej. Dla każdego nośnika przedstawiona jest produkcja, import, eksport, zmiana zapasów i zużycie w jednostkach naturalnych i TJ.

Przekroje: nośniki energii.

Częstotliwość Kwartał

Termin wydania 3 miesiące po kwartale sprawozdawczym

Jednostka autorska Min. Gospodarki–Dep. Energetyki; Agencja Rynku Energii S.A.

Wydawca ARE S.A.


4.15.003

Sytuacja w elektroenergetyce

 • wersja polsko-angielska

 • książka

Charakterystyka

Informacje statystyczne dot. produkcji i zużycia energii elektrycznej w kraju. Dane techniczno-ekonomiczne dot. wykorzystania mocy, wskaźników określających sprawność realizowanych przemian energetycznych oraz dane ekonomiczno-finansowe o przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej, kosztach jej dostarczania do odbiorców i cenach sprzedaży.

Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu.

Częstotliwość Kwartał

Termin wydania do 2,5 miesiąca po kwartale sprawozdawczym

Jednostka autorska Min. Gospodarki–Dep. Energetyki; Agencja Rynku Energii S.A.

Wydawca ARE S.A.
4.15.004

Biuletyn ciepłownictwa


 • wersja polsko-angielska

 • książka

Charakterystyka

Informacje statystyczne o produkcji ciepła zużywanego na cele grzewcze i technologiczne oraz dystrybucji ciepła przez przedsiębiorstwa ciepłownicze w podziale na grupy wytwórców: elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie niezawodowe, przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciepłownie zawodowe. Ponadto informacje o kosztach wytwarzania ciepła (w biuletynie za IV kw.), cenach i sprzedaży ciepła oraz cenach zakupu węgla energetycznego przez producentów ciepła.

Przekroje: województwa, działy PKD, nośniki energii.

Częstotliwość Kwartał

Termin wydania 3 miesiące po kwartale sprawozdawczym

Jednostka autorska Min. Gospodarki–Dep. Energetyki; Agencja Rynku Energii S.A.

Wydawca ARE S.A.
4.15.005

Statystyka elektroenergetyki polskiej 2013


 • w wersji angielskiej: spis tablic i rysunków

 • książka

Charakterystyka

Informacje statystyczne dot. krajowego systemu elektroenergetycznego obejmujące bilanse energii elektrycznej, moce i stan urządzeń, sprawność i inne parametry wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, średnie ceny i poziom sprzedaży energii elektrycznej oraz wyniki ekonomiczno-finansowe elektroenergetyki zawodowej.

Przekroje: województwa, miasto/wieś, działy PKD, nośniki energii, rodzaje napięć, rodzaje odbiorców energii elektrycznej.

Częstotliwość Rok

Termin wydania Październik

Jednostka autorska Min. Gospodarki–Dep. Energetyki; Agencja Rynku Energii S.A.

Wydawca ARE S.A.

4.15.006

Bilans energii pierwotnej w latach 1998-2013


 • książka

Charakterystyka

Wstępne dane o syntetycznym bilansie energii pierwotnej w Polsce, tj. pozyskanie, import, eksport, zmiana zapasów, zużycie globalne nośników energii oraz produkcja i zużycie energii elektrycznej.

Przekroje: nośniki energii.

Częstotliwość Rok

Termin wydania Maj

Jednostka autorska Min. Gospodarki–Dep. Energetyki; Agencja Rynku Energii S.A.

Wydawca ARE S.A.

4.15.007

Emitor 2013. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach
i elektrociepłowniach zawodowych


 • książka

Charakterystyka

Informacje statystyczne o zanieczyszczeniach środowiska spowodowanych przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, ilości i parametrach zużytych paliw, zanieczyszczeniach emitowanych do atmosfery, gospodarce wodnej i ściekach oraz odpadach stałych.

Przekroje: regiony, województwa, rodzaje zanieczyszczeń, katalogi odpadów.

Częstotliwość Rok

Termin wydania Wrzesień

Jednostka autorska Min. Gospodarki–Dep. Energetyki; Agencja Rynku Energii S.A.

Wydawca ARE S.A.

4.15.008

Statystyka ciepłownictwa polskiego 2013


 • książka

Charakterystyka

Informacje statystyczne charakteryzujące polski system ciepłownictwa. Zdolności produkcyjne i ich wykorzystanie, zużycie pali i energii w przedsiębiorstwach produkujących i sprzedających ciepło, wskaźniki techniczne, ceny zakupu i sprzedaży ciepła, struktura odbiorców i producentów, wyniki finansowe przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych.

Przekroje: województwa, działy PKD, nośniki energii, źródła wytwarzania.

Częstotliwość Rok

Termin wydania Listopad

Jednostka autorska Min. Gospodarki–Dep. Energetyki; Agencja Rynku Energii S.A.

Wydawca ARE S.A.
4.15.009
Paliwa i energia


Charakterystyka

Folder zawierający bilanse podstawowych nośników energii. Informacje przedstawione


w jednostkach naturalnych i w jednostkach energii (PJ).

Częstotliwość Rok

Termin wydania II połowa roku

Jednostka autorska Min. Gospodarki–Dep. Energetyki; Agencja Rynku Energii S.A.
4.15.010
Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie

 • wersja polska i angielska

 • folder, Internet

Charakterystyka

Folder przedstawiający podstawowe informacje dotyczące sektora elektroenergetycznego


i ciepłownictwa.

Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu.Częstotliwość Rok

Termin wydania II połowa roku

Jednostka autorska Min. Gospodarki–Dep. Energetyki; Agencja Rynku Energii S.A.

4.15.011

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych

- dane wstępne

Charakterystyka

Zestawienie informacji miesięcznych o świadczeniobiorcach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS, prezentowanych w ciągu czasowym poczynając od grudnia roku poprzedniego. Podstawowe dane dotyczące liczby, kwoty wypłat i przeciętnych wysokości świadczeń pozwolą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w tym zakresie.Częstotliwość Miesiąc

Termin wydania 20-25 dni po miesiącu

Jednostka autorska ZUS–Dep. Statystyki i Prognoz Aktuarialnych


4.15.012

Informacja o świadczeniach pieniężnych
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych


oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego
Charakterystyka

Dane o ubezpieczonych, płatnikach składek, składkach, świadczeniobiorcach oraz świadczeniach wypłacanych przez ZUS, zagregowane wg kryteriów merytorycznych, a także o świadczeniach realizowanych na mocy umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym.

Przekroje: województwa, rodzaj ubezpieczeń, rodzaj świadczeń.

Częstotliwość Kwartał (dane roczne zawiera opracowanie za IV kwartał)

Termin wydania 70 dni po kwartale – czerwiec, wrzesień, grudzień, marzec

Jednostka autorska ZUS–Dep. Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

4.15.013
Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2013 r.
Charakterystyka

Informacje dotyczące ubezpieczonych, dochodów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz świadczeniobiorców i świadczeń wypłacanych z FUS, a także orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy.Częstotliwość Rok

Termin wydania Marzec

Jednostka autorska ZUS–Dep. Statystyki i Prognoz Aktuarialnych


4.15.014
Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2013 r. z powodu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Charakterystyka

Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy/chorób zawodowych w oparciu o te kategorie zdarzeń, w następstwie których, przyznane zostały w danym roku renty powypadkowe. Analiza zawiera informacje o cechach demograficznych, społecznych i zawodowych rencistów poszkodowanych w wypadkach w korelacji z rodzajem wypadku/choroby zawodowej i stopniem niezdolności do pracy.Częstotliwość Rok

Termin wydania Maj

Jednostka autorska ZUS–Dep. Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

4.15.015
Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2013 r.
Charakterystyka

Ocena struktury i natężenia niezdolności do pracy wg rodzaju posiadanego schorzenia, przyczyn powstawania niezdolności do pracy i cech demograficznych osób badanych oraz analiza rodzaju niezdolności do pracy.Częstotliwość Rok

Termin wydania Maj

Jednostka autorska ZUS–Dep. Statystyki i Prognoz Aktuarialnych


4.15.016
Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2013 r.

Charakterystyka

Analiza orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników ZUS ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Prezentacja orzeczeń w korelacji z płcią i wiekiem osób poszkodowanych, wysokością przeciętnego procentowego uszczerbku, rodzajami urazów i chorób zawodowych.Częstotliwość Rok

Termin wydania Maj

Jednostka autorska ZUS–Dep. Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

4.15.017
Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2012 r.

Charakterystyka

Prezentacja wyników badania statystycznego osób poddanych rehabilitacji leczniczej, oceny skuteczności procesu tej rehabilitacji poprzez analizę opinii o zdolności do pracy ustalonej w momencie zakończenia rehabilitacji oraz analizę rodzajów przyznanych i pobieranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych w okresie minimum 12 miesięcy od zakończenia leczenia rehabilitacyjnego w 2012 roku. Opracowanie zawiera analizę zarówno cech społeczno-demograficznych osób rehabilitowanych, jak i informacji niezbędnych do oceny skuteczności przeprowadzonej rehabilitacji.Częstotliwość Rok

Termin wydania Czerwiec

Jednostka autorska ZUS–Dep. Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

4.15.018
Absencja chorobowa w 2013 r.

Charakterystyka

Informacja o liczbie dni absencji chorobowej, o liczbie zwolnień lekarskich wydanych w 2013 roku, o liczbie osób przebywających w ciągu roku na zwolnieniach lekarskich, przestrzenne zróżnicowanie zjawiska absencji chorobowej w korelacji z cechami społeczno-demograficznymi jak i przyczynami powodującymi absencję chorobową.Częstotliwość Rok

Termin wydania Lipiec

Jednostka autorska ZUS–Dep. Statystyki i Prognoz Aktuarialnych


4.15.019

Bank i Kredyt

 • wersje językowe: polska i angielska

 • forma wydawnicza: książka, Internet


Charakterystyka

Zawiera artykuły z zakresu ekonomii i finansów. Preferowane są prace, w których analizuje się mechanizmy ekonomiczne, w szczególności procesy pieniężne, rynki finansowe oraz funkcjonowanie instytucji finansowych i ich wpływ na gospodarkę.


Artykuły maja charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny.
Częstotliwość co dwa miesiące

Termin wydania w okresie styczeń-grudzień 2014 r.

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski

4.15.020

Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej

 • wersja językowa: polska

 • forma wydawnicza: książka, Internet


Charakterystyka

Informacje o transakcjach gospodarczych podmiotów krajowych z podmiotami zagranicznymi w danym kwartaleCzęstotliwość co kwartał

Termin wydania luty, maj, sierpień, listopad 2014 r.

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski
4.15.021

Biuletyn Informacyjny

 • wersje językowe: polska i angielska

 • forma wydawnicza: książka, Internet

Charakterystyka

Podstawowe dane, dotyczące ogólnej charakterystyki wyników gospodarczych i finansowych oraz polityki pieniężnej banku centralnego. Wydania kwartalne zawierają dodatkowo część opisową, prezentującą w zwarty sposób: generalne trendy w zakresie sytuacji makroekonomicznej, kształtowanie się podaży pieniądza i czynników jego kreacji, bilans płatniczy oraz podstawowe instrumenty polityki pieniężnej.Częstotliwość co miesiąc

Termin wydania miesiące styczeń-grudzień 2014 r.

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski

4.15.022

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku mieszkaniowym i komercyjnym w Polsce

      • wersje językowe: polska i angielska (fragment)

      • forma wydawnicza: książka, Internet

Charakterystyka

Informacja o rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.Częstotliwość co kwaertał

Termin wydania luty, maj, sierpień, listopad 2014

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski

4.15.023

Informacja o sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych

      • wersje językowe: polska

      • forma wydawnicza: Internet

Charakterystyka

Informacja o tworzeniu dochodów w sektorze gospodarstw domowych i o ich rozdysponowaniu pomiędzy spożycie a oszczędności oraz o kwartalnej pozycji finansowej gospodarstw domowych w kontekście zmian w ich aktywach finansowych i zaciąganych zobowiązaniach.Częstotliwość co kwartał

Termin wydania luty, maj, sierpień, listopad 2014

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski
4.15.024

Informacja Wstępna

 • wersja językowa: polsko-angielska

 • forma wydawnicza: folder, Internet

Charakterystyka

Krótka publikacja, zawierająca wstępne dane dotyczące wyników gospodarczych, systemu bankowego oraz bilansu Narodowego Banku PolskiegoCzęstotliwość co miesiąc

Termin wydania miesiące styczeń-grudzień 2014 r.

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski

4.15.025
Kwartalny raport o rynku pracy

      • wersje językowe: polska

      • forma wydawnicza: Internet

Charakterystyka

Podsumowanie najważniejszych informacji o rynku pracy dostępnych w momencie przygotowywania (po publikacji przez GUS danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za kolejny kwartał). Cennym uzupełnieniem komentowanych informacji są wyniki badań i analiz przedstawione w ramkach do raportu.Częstotliwość co kwartał

Termin wydania marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2014

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski

4.15.026

Materiały i Studia

 • wersje językowe: polska i angielska

 • forma wydawnicza: Internet

Charakterystyka

Misją wydawnictwa jest wspomaganie rozwoju i popularyzowanie badań z zakresu ekonomii i finansów, w szczególności z zakresu makroekonomii, bankowości centralnej i funkcjonowania systemu finansowego. Opracowania publikowane w zeszytach mają charakter roboczy, a celem publikacji jest stymulowanie dyskusji naukowej oraz rozwój myśli ekonomicznej. Zeszyty nie przedstawiają oficjalnego stanowiska NBP - publikacja pracy następuje bezpośrednio po jej powstaniu.Częstotliwość nieregularna

Termin wydania w okresie styczeń-grudzień 2014 r.

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski

4.15.027

Raport o inflacji

 • wersje językowe: polska i angielska

 • forma wydawnicza: książka, Internet


Charakterystyka

Aktualna ocena tendencji inflacyjnych i ich determinant w danym okresie z uwzględnieniem pozamonetarnych - wewnętrznych i zewnętrznych - uwarunkowań inflacji. Opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu poprzedniego okresu. Zawiera projekcję inflacji na bieżący rok i dwa pełne lata po nim następujące.Częstotliwość co cztery miesiące

Termin wydania marzec, lipiec, listopad 2014 r.

Jednostka autorska Rada Polityki Pieniężnej

Wydawca Narodowy Bank Polski

4.15.028

Raport o stabilności systemu finansowego.

 • wersja językowa: polska i angielska

 • forma wydawnicza: książka, Internet

Charakterystyka

Przedstawienie wyników analiz stabilności systemu finansowego w Polsce, w tym oceny jego odporności na ewentualne zaburzenia. Opis najważniejszych uwarunkowań działalności instytucji finansowych w Polsce, ocena stabilności sektora bankowego i niebankowych instytucji finansowych.Częstotliwość dwa razy w roku

Termin wydania lipiec, grudzień 2014 r.

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski


4.15.029

Raport o sytuacji na rynku mieszkaniowym i komercyjnym w Polsce

w 2013 r.

 • wersje językowe: polska i angielska (fragment)

 • forma wydawnicza: książka, Internet

Charakterystyka

Wyniki badań dotyczących rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych a Polsce.Częstotliwość raz w roku

Termin wydania czerwiec 2014

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski

4.15.030

Raport roczny 2013

 • wersje językowe: polska i angielska

 • forma wydawnicza: książka, Internet

Charakterystyka

Dane dotyczące ogólnej charakterystyki wyników gospodarczych i finansowych, rozwoju sektora bankowego oraz bilans NBP, systemu bankowego i bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej.Częstotliwość raz w roku

Termin wydania listopad 2014

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski

4.15.031

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

 • wersja językowa: polska

 • forma wydawnicza: książka, Internet

Charakterystyka

Kompleksowy opis regulacji, infrastruktury i tendencji rozwojowych poszczególnych segmentów krajowego systemu finansowego oraz - w zależności od dostępnych danych statystycznych - porównania z systemami finansowymi krajów europejskich. Prezentuje się prawdopodobne scenariusze dalszego rozwoju instytucji i rynków finansowych w Polsce.Częstotliwość raz w roku

Termin wydania IV kwartał 2014 r.

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski
4.15.032

Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2013 r.

Charakterystyka

Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej składane jest Sejmowi przez Radę Polityki Pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego. Sprawozdanie zawiera charakterystykę realizacji celu antyinflacyjnego, kształtowania się założonych agregatów pieniężnych, instrumentów realizacji polityki pieniężnej, a także opis wykonania innych zadań (jeśli takie w założeniach występują) postawionych przed polityką pieniężną.Częstotliwość raz w roku

Termin wydania maj 2014 r.

Jednostka autorska Rada Polityki Pieniężnej

Wydawca Narodowy Bank Polski

4.15.033

Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw

 • wersja językowa: polska i angielska (synteza)

 • forma wydawnicza: Internet

Charakterystyka

Raport o kondycji sektora przedsiębiorstw niefinansowych ze szczególnym uwzględnieniem tempa rozwoju, determinant rentowności, aktywności inwestycyjnej, a także skali wykorzystania kredytu oraz oceny ryzyka kredytowego.Częstotliwość co kwartał

Termin wydania kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień 2014

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski
4.15.034

Sytuacja na rynku kredytowym

- wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych

 • wersja językowa: polska i angielska

 • forma wydawnicza: Internet

Charakterystyka

Omówienie wyników ankiet skierowanych do przewodniczących komitetów kredytowych banków. Tematyka ankiet dotyczy zmian w polityce kredytowej banków i w popycie na kredyt


w poszczególnych segmentach rynku kredytowego w poprzednim kwartale oraz przewidywań na następny kwartał.

Częstotliwość co kwartał

Termin wydania luty, maj, sierpień, listopad 2014 r.

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski

4.15.035

Working Papers

 • wersje językowe: angielska

 • forma wydawnicza: Internet

Charakterystyka

The mission of the NBP Working Papers is to support and promote research in economics and finance, in particular in the field of macroeconomics, central banking and the functioning of the financial system. The aim of studies published in the Working Papers series is to encourage scientific discussion and development of economic thought. The NBP Working Papers are not meant to represent the official position of the NBP.Częstotliwość nieregularna

Termin wydania w okresie styczeń-grudzień 2014 r.

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski
4.15.036

Wskaźniki inflacji bazowej

 • wersje językowe: polska i angielska

 • forma wydawnicza: Internet

Charakterystyka

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej, publikowane w formie tabeli i arkusza excelowego .Częstotliwość co miesiąc

Termin wydania wg harmonogramu dostępnego na stronie www.nbp.pl.

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski

4.15.037

Założenia polityki pieniężnej na rok 2015

 • wersja językowa: polska i angielska

 • forma wydawnicza: książka, Internet

Charakterystyka

Publikacja prezentuje założenia polityki pieniężnej, ustalane corocznie przez Radę Polityki Pieniężnej, przedkładane do wiadomości Sejmowi jednocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Zawiera charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań polityki pieniężnej, cele oraz instrumenty jej realizacji.Częstotliwość raz w roku

Termin wydania wrzesień 2014 r.

Jednostka autorska Rada Polityki Pieniężnej

Wydawca Narodowy Bank Polski
4.15.038

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych

 • forma wydawnicza Internet

Charakterystyka

Informacja zawiera opis systemu świadczeń rodzinnych, omówienie zmian w przepisach, jakie weszły w życie w danym roku, przedstawienie danych statystycznych pochodzących ze sprawozdań rzeczowo-finansowych gromadzonych przez MPiPS na temat liczby korzystających oraz wydatków na świadczenia i koszty obsługi.Częstotliwość: Rok

Termin wydania: II kwartał

Jednostka autorska: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Polityki Rodzinnej

4.15.039
Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • forma wydawnicza Internet

Charakterystyka

Informacja zawiera opis systemu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzonym postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, omówienie zmian w przepisach, jakie weszły w życie w danym roku, przedstawienie danych statystycznych pochodzących


ze sprawozdań rzeczowo-finansowych gromadzonych przez MPiPS na temat liczby korzystających oraz wydatków na świadczenia i koszty obsługi.

Częstotliwość: Rok

Termin wydania: II kwartał

Jednostka autorska: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Polityki Rodzinnej


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna