Informacja to: w powszechnym użyciu: wiadomość lub wiedzaPobieranie 69.16 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar69.16 Kb.


System informacji w przedsiębiorstwie
INFORMACJA to:

 • w powszechnym użyciu: wiadomość lub wiedza,

 • w sensie popularnonaukowym: każdy czynnik wpływający na efektywne kierowanie wszelkimi systemami, w których uczestniczą ludzie, maszyny lub ludzie i maszyny,

 • w teorii informacji: usunięcie niepewności.


SYSTEM INFORMACYJNY

Jest to uporządkowany zbiór metod (sposobów) zbierania, przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji zarejestrowanych w dowolnej postaci, pozwalający na dostarczenie ich decydentom – w pożądanej formie, częstotliwości oraz w ustalonym czasie.


System informacyjny powinien uwzględniać następujące aspekty:

 • jakie informacje należy pozyskiwać;

 • gdzie będą przekazywane (do których organizacji, komórek organizacyjnych);

 • w jakiej postaci będą przekazywane.

System informacyjny jest wspomagany technikami informacyjnymi.


BUDOWA SYSTEU INFORMACYJNEGO

System informacyjny
Składniki podstawowe


Składniki
wtórne

Nadawcy
TreśćProcesy informacyjne

Drogi przekazu


Drogi porozumiewania się Kanały informacyjne


Nośniki


Środki techniczneSieci informacyjne
Sieci porozumiewania się


Odbiorcy
System informacyjny:

 • Istnieje niezależnie od tego, czy jego składnikiem jest komputer,

 • Wymaga zdefiniowania informacji, danych i procesów przetwarzania na podstawie wyobrażeń użytkownika o jego rzeczywistym lub przewidywanym otoczeniu,

Funkcjonuje właściwie, gdy dostarcza użytkownikowi odpowiednich informacji pod względem rodzaju, jakości i czasu oraz gdy odznacza się ekonomicznością.


OCENA SYSTEMU INFORMACYJNEGO
JAKIE INFORMACJE POWINIEN DOSTARCZAĆ SYSTEM, ABY MÓGŁ REALIZOWAĆ POTRZEBY SWOICH UŻYTKOWNIKÓW?
Szczegółowe problemy:

 • Jaka jest, a jaka powinna być organizacja, której system informacyjny oceniamy? Jakie są, a jakie powinny być cele organizacji w sferze ekonomicznej, technicznej, produkcyjnej, organizacyjnej? Jakie zadania są, a jakie powinny być wykonywane? Jakie problemy decyzyjne są, a jakie powinny być rozwiązywane? Jakie decyzje są, a jakie powinny być podejmowane?

 • Jakie są potrzeby albo zastosowania informacji wynikające z celów, zadań, problemów, decyzji?


Cele systemów informacyjnych:

 1. Cel ogólny - dostarczanie wiedzy niezbędnej do sprawnego funkcjonowania i rozwoju organizacji, przy uwzględnieniu tendencji obserwowanych w jej otoczeniu.

 2. Cele szczegółowe: dostarczanie informacji, porozumiewanie się, ocena, przekonywanie, tworzenie koncepcji, planowanie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji.


SPRAWNOŚĆ PROCESÓW ZARZĄDZANIA jest funkcją CECH SYSTEMU INFORMACYJNEGO


 • dostosowanie treści i zakresu informacji do potrzeb jej użytkowników,

 • odpowiedniej szybkości i częstotliwości dostarczania informacji,

 • komunikatywnych form prezentacji informacji,

 • opłacalności tworzenia informacji,

 • stałej tendencji do integracji procesów informacyjnych,

 • penamentnej eliminacji wszelkich zakłóceń i przeszkód powodujących zniekształcenia informacji,

 • ścisłego związku systemu informacyjnego z procesami zarządzania.


CECHY POTENCJAŁU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE INROMACJE

I.Potencjał wzorcowy

Wiarygodne prognozy sytuacji rynkowej i kierunków jej rozwoju, precyzyjne określenie aktualnych i przyszłych potrzeb klientów, prognoza ich zachowań, dokładna znajomość potencjału ekonomicznego oraz strategii firm konkurencyjnych,

 1. Potencjał umożliwiający skuteczne konkurowanie,

Dobra znajomość konkurentów i ich strategii, klientów i ich potrzeb oraz sytuacji na rynku wraz z prognozami jego rozwoju.
II.Minimalny potencjał gwarantujący przetrwanie

Ogólna znajomość potencjału konkurentów, ogólna wiedza o zmianach potrzeb i preferencji klientów, aktualna wiedza o rynku oraz szacunkowa wiedza o przyszłych zmianach i rozwoju rynku.MIEJSCE SYSTEMU INFORMACYJNEGO W ORGANIZACJI


Zarządzanie:


(planowanie,
organizowanie,
motywowanie,
kontrolowanie)


Struktura
organizacyjna


System
informacyjny
Zadania
stanowisk,
konfiguracja,
centralizacja,
specjalizacja,
standaryzacja,
formalizacja

Realizacja zadań

Rozwiązywanie problemów,


Podejmowanie decyzji

Informacje,


procesy,
sieci,
nośniki

Relacje na zbiorze elementów organizacji


Działalność kierowniczaInformacyjna realizacja zadań i obsługa użytkowników informacjiSYSTEM INFORMACYJNO - DECYZYJNY
System informacyjno - decyzyjny stanowi organizacyjne ujecie procesów informowania zapewniających kierownictwu instytucji otrzymywanie potrzebnych informacji o przeszłości, stanie aktualnym i przyszłości (prognozy), przystosowanych do określonych sytuacji (decyzji), o właściwej treści, we właściwym czasie i najprzydatniejszej formie, przy zachowaniu ogólnej zasady ekonomiczności.
Istotne cechy systemu:

 1. Składniki systemów informacyjnych są zorganizowane, co oznacza, że ich liczba i rodzaje są uprzednio określone, (dowolność ogranicza efektywność funkcjonowania systemu)

 2. Procesy informacyjne powinny przebiegać wedle określonych procedur, aby wytworzyć informacje potrzebne do realizacji zadań i celów organizacji przy uwzględnieniu zasady ekonomiczności.

 3. Generowane informacje obrazują nie tylko przeszłość i teraźniejszość, lecz powinny dotyczyć również przyszłości (np. ustalanie kierunków działania, planowanie, wprowadzanie niezbędnych zmian).


WYBRANE SKŁADNIKI SYSTEMÓW FNFORMACYJNYCHW RÓŻNYCH KONFIGURACJACH STRUKTURALNYCH


Typ konfigura­cji strukturalnej


Składniki systemu informacyjnego

Źródła informacji

Sposoby komunikowania się

Procesy informacyjne i ich cele

Struktura prosta

 • Sfera wykonawcza

 • Doraźni eksperci,

 • Osobowość i wizje zwierzchnika,

 • Otoczenie: stabilne lub dynamiczne

Z wykonawcami

bezpośrednie,

Przeważnie

niesformalizowane,Postrzeganie -wychwytywa­nie zakłóceń i okazji,

Ekstrapolacja - określanie wizji,

Porównywa­nie - kontrola,

Formułowanie poleceń -wykonawstwo celów,

Zawodo­wa

biurokra­cja

Książki,

czasopisma

fachowe,

publicystyka,

konferencje,

seminaria,,

Praktyka,

konsultacje,

Wywiady,

sprawozdania, wrażenia,

spostrzeżenia,

wyobrażenia,

Pamięć, uwaga,

rozumienie,

myślenie

krytyczne,

Tworzenie

informacji,Bezpośredni ustny,

Standaryzowane plany,

sprawozdania, opisy sposobu wykonywania zadań czy oceny


Percepcja, gromadzenie informacji — diagnoza stanu wykonania zadania lub programu, Odszukiwa-nie w pamięci gotowych programów działania -realizacja zadania, Obserwacja, porównywanie - określanie konsekwencji

Forma

Dywizjonalna


Dywizjony:

rezultaty pracy,

sposoby pracy,

rynek,


czasopisma,

wystawy,


foldery.

Zarząd:

otoczenie dalsze, osobiste kontakty z kierownikami dywizjonów, literatura,W dywizjonie i między

dywizjonem i zarządem: formalne, w

większości pisemne,

bezpośrednie doraźne, z

zachowaniem hierarchii

władzy, ograniczone do

niezbędnych informacji.


Pozyskiwanie informacji —

ocena sytuacji na rynku;Prognozy,
Symulacje.


Adhokracja

Otoczenie, rodzaje i tempo zmian

technicznych, technologicznych, organiza­cyjnych,

Możliwości organizacji pod względem kadry jej kwalifikacji, przestawienia się na inną technologię, obsługę innych urządzeń, itp.


Swobodne, otwarte,

nieskrępowane, ustne,

bezpośrednie

Korzystanie z każdej okazji do pozyskania

informacji, Dobrze

rozwinięte sieci informacyjne, wymiana informacji z otoczeniem,Opracowywa­nie alternatyw­nych

rozwiązań,

Intuicja, dyskusje — pomysły,
Omawianie pomysłów,
krytyka -
ostateczne

rozwiązania,Postrzeganie rozbieżności

informacyjnej,Pogłębianie wiedzy o

innowacjach,Zestawianie

Sprzecznych rozwiązań.


ZALECENIA DLA KIEROWNIKÓW WPROWADZAJĄCYCH NOWE TECHNIKI INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE

Lp.

Zalecenie

1

Wprowadzanie nowych technik informacyjno - komunikacyjnych powinno odbywać się w ramach zatwierdzonych strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

2

Odpowiedzialność za wprowadzanie NTI-K ponosi kierownictwo przedsiębiorstwa, w którym sprawy informatyki muszą mieć swoich przedstawicieli.

3

Należy okresowo badać potrzeby informacyjne wszystkich działów przedsiębiorstwa i włączać je do planów krótko - i średnioterminowych.

4

Odpowiedzialność za elektroniczne przetwarzanie danych i telekomunikację należy przekazać jednej osobie.

5

Niezbędne są konkretne wytyczne kierownictwa przedsiębiorstwa dotyczące strategii informacyjnej, stopnia dostępności informacji oraz spraw związanych z ryzykiem i zabezpieczeniem tajemnicy.

 • Strategie rozwoju przedsiębiorstwa i związane z nimi strategie informacyjne muszą być co pewien okres czasu analizowane i korygowane.

 • Ważnym kryterium jest wpływ informacji na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na zawieranie nowych transakcji.
ZASADY DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA, PRZEZ MENEDŻERÓW, INFORMACJI W ZARZĄDZANIU

Lp.

Zasada

Interpretacja zasady

1

Informacje dostarczają materiał

umożliwiający koordynację procesu zarządzania pod każdym względemMenedżerowie w swojej działalności, inteligentnie wykorzystują informacje. Systematyzują oni zbieranie oraz dystrybucję danych i informacji, wykorzystując do tego skomputeryzowane sieci. Dane-to fakty, oceny lub opinie, (często podawane w formie numerycznej) pozbawione szczególnego znaczenia czy pożytku. Informacje to dane przetworzone w celu nadania im cechy użyteczności. Dane zbierane są lub generowane z dwu źródeł: zewnętrznych i wewnętrznych. Obserwuje się trend do łączenia zbierania danych w bazach danych.

2

System informowania kierownictwa tworzy sieci informacyjne niezbędne do planowania, kontroli i podejmowania decyzji

Dla selekcji i wybierania potencjalnie użytecznych informacji, które są istotne dla zarządzania organizacją w coraz szerszym zakresie stosuje się SIK. Są to zorganizowane zbiory procesów zaopatrujących kierownictwo informacje wspomagające sprawne podejmowanie decyzji.

Procedury SIK obejmują: zbieranie, analizowanie i przekazywanie informacji z przeszłości, teraźniejszości i na temat przyszłości - z samej organizacji i jej otoczenia. Informacje z SIK: • służą jako zestawienie wyników, ukazujących konkretne osiągnięcia,

 • zwracają uwagę na problemy,

 • dostarczają wskazówek do prowadzenia badań i planowania,

SIK powinien:

3

Systemy komputerowe umożliwiają zbieranie, przetwarzanie, wyszukiwanie i przekazywanie informacji.

Większość współczesnych SIK wykorzystuje komputery: pojemność oraz szybkość przetwarzania informacji.

4

Systemy wspomagające podejmowanie decyzji pozwalają kierownikom planować, monitorować i kontrolować bez opuszczania własnego

stanowiskaWażnym w pracy kierowników jest doskonalenie stanowisk za pomocą komputerowych systemów wspomagania podejmowania decyzji. Takie stanowisko pozwala w na szersze stosowanie zarządzania przez wyjątki.

5

Analiza statystyczna nadaje wartościowy matematyczny wymiar interpretacjom i wykorzystaniu informacji w zarządzaniu.

Statystykę można rozumieć dwojako:

 1. odniesienie do zbioru liczbowo wyrażonych danych,

 2. jako obejmującą: metody zbierania danych, umiejętność podsumowywania i przedstawiania danych, umiejętność ich interpretowania i wyciągania z nich wniosków.


FUNKCJE I KONIECZNE ZASOBY INFORMACYJNE

Funkcje

Zasoby informacyjne podmiotu z zakresu:

Badanie i planowanie

 • określonej dziedziny działalności organizacji

 • trendów rozwojowych

 • teorii prognozowania

 • teorii planowania

 • teorii rozwiązywania problemów decyzyjnych

 • psychologii, w tym cech osobowościowych

Dokonywanie wyborów

 • określonej dziedziny działalności

 • teorii podejmowania decyzji

 • budowy i wykorzystania tablic decyzyjnych

 • kompetencji organów samorządowych

 • zasad ekonomizacji

Zmienianie

 • różnych dyscyplin naukowych (np. z organizacji i zarządzania dotyczące dokształcania kadr, z automatyki i robotyki — techniki wytwarzania)

Rozmieszczenie

 • zasad gospodarowania środkami finansowymi, majątkiem, przed­siębiorstwa, zasad wykorzystania pomieszczeń produkcyjnych, administracyjnych, urządzeń socjalnych

Organizowanie

 • nauki o organizacji, jej zasad, metod, technik, sposobów integracji, harmonizowania pracy

Koordynowanie

 • określonych dziedzin działalności i ekonomik szczegółowych

 • nauki o organizacji i zarządzaniu, np. o sposobach koordynacji, ich zaletach i wadach

Osiąganie

 • określonej dziedziny, np. produkcji, inwestycji, eksportu, w tym dotyczące procedur, środków, sposobów porozumiewania się

 • ekonomik szczegółowych

Informowanie

 • zasad porozumiewania się, reguł organizowania zebrań, sposobów prowadzenia dyskusji

 • zasad funkcjonowania systemu informacyjnego

Kontrolowanie

 • określonej dziedziny

 • teorii kontroli dotyczącej wielu aspektów, np. zasad, sposobów, wymogów, metod, technik badania kontrolnego, sposobów za­chowań się podmiotów przeprowadzających kontrolę

Motywowanie

 • nauki o zarządzaniu, psychologii zarządzania

 • teorii motywowania, sposobów kształtowania motywacji, roli gróźb, kar i nagród, satysfakcji.Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !

Powierz swoje sprawy profesjonalistom.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna