Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2007Pobieranie 12.69 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.69 Kb.
Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2007

Przebudowa drogi gminnej Gołębiów - Usarzów na odcinku 1080 mb o zmiennej szerokości od 3 do 3,5 m. za kwotę 163.623,96 zł brutto wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Ćmielowska 4, 27- 500 Opatów


Przebudowa drogi gminnej Słoptów- Kurów nr 001452 T w m. Słoptów na odcinku 310 i szerokości 4 m za kwotę 59.697,04 wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Ćmielowska 4, 27- 500 Opatów (oddane zapłacone)
Przebudowa drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych w m. Włostów

na powierzchni 654 m2 długości 170 mb 17.398,81 zł brutto wykonawca P D M Kraśnik (Oddane zapłata w trakcie realizacji)


Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odcinku 390 mb i szerokości 4 m. 85.888,00 zł brutto wykonawca Marian Wojtas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM PIASECZO Piaseczno.

Następna umowa za 90 mb za kwotę 17 tysięcy


Przebudowa drogi gminnej w Łownicy na odcinku 930 m.” o zmiennej szerokości od 2,5 m do 4 mb. Za kwotę 121.296,79 zł brutto wykonawca Marian Wojtas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM PIASECZO
Przebudowa dróg gminnych w m Kaczyce – Grocholice

  • Odcinki długości 80 x 4 + 125 x 3 + 140 x 3

Za kwotę 35.221,40 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden zł 40/100) Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp z o.o.
ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
Remont chodnika w Lipniku odcinek długości 168 m szer 2 m. przy drodze gminnej relacji Lipnik – Żurawniki w m. Lipnik 29.000,82 brutto wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PRIMA BUD” ul Wiśniowa 5a 27 -600 Sandomierz
Droga powiatowa w m. Międzygórz o długości 750 mb za ogólna kwotę 153.933,50 zł Wkład UG Lipnik 76.966,75 Wykonawca Marian Wojtas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM PIASECZO Piaseczno

Zostały oczyszczone rowy i zamontowane przejazdy przy drodze gminnej w m. Łownica dł. 174m + 97m + 209 mb + 78mb = 558 mb za kwotę 6.042,66 brutto Wykonawca KOPAX” Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Artur Garnuszek 27-660 Koprzywnica Błonie 70.


Został wykonany zbiornik wodny 10,5 x 20,5 x 3 i oczyszczony rów dł 200 mb w m. Sternalice za kwotę 10.290,09 brutto Wykonawca „KOPAX” Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Artur Garnuszek 27-660 Koprzywnica Błonie 70.
Zostały obudowane przyczółkami dwa przepusty w m Łownica i w Lipniku

Zostały otynkowane przystanki w m. Usarzów i założony dach, Gołębiów 2 szt. Lipnik 2 szt. Włostów 1 szt. Kurów 1 szt.


OSP

Został odnowiony budynek OSP Łownica prace remontowe wykonał Gawron Wacław

Zostały wymienione okna w budynku ośrodka zdrowia w Malicach Kościelnych w ilości 13 szt za kwotę 9.601,00 zł

Zostały wymienione okna w ilości 6 szt kwotę 6.035 na Sali gimnastycznej we Włostowie i zrobione schody


W dniu 24 września 2007 roku została zawarta umowa na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Lipnik” dla miejscowości Gołębiów, Kurów, Leszczków z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BIOKONSULT Sp. z o.o. w Poznaniu na kwotę 364.780,00 zł
Zakończone prace przy rozbudowie budynku OSP w Lipniku i adaptacji pomieszczeń na cele kulturalno-oświatowe. Całość prac zamknęła się kwotą 641.879,78 w tym dotacja z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” z działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w kwocie 424.416,00
Podłączono światło do OSP w Sternalicach.

Zostały umalowane sale w remizie w Malżynie.


Zostały wykonane trzy ujęcia wody za kwotę 68.400 w m.

Kurów


Sternalice

Usarzów
Został wyłoniony Wykonawca projektu na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Leszczków, Lipnik, Kurów, Gołębiów, z oczyszczalnia ścieków za kwotę 364 780,00 zł brutto firma BIOKONSUL z Poznania


Został poprawiony most w Słabuszewicach poprzez dołożenie nakładki zbrojenia i zalanie betonem. Koszt 6 tys zł
Zostały zakupione dwa samochody strażackie do

OSP Słoptów 5.000,00

OSP Włostów 58.030 + 35.000,00 dofinansowanie z ZGOSP
Zostały zamontowanie 3 szt lamp oświetlenia ulicznego i dowieszono 520 mb przewodu oświetleniowego w m. Słabuszewice, zamontowano 3 szt lamp w m Sternalice oraz 1 szt w Kurowie za łączna kwotę 20.150,00
Została zamontowana syrena na budynku UG za kwotę 6.634,00 zł
Została zakupiona koparko ładowarka za kwotę 276.940, 00 zł

Oraz zakupiona odśnieżarka i pług za łączną kwotę 14.327,00 zł (jedna wirnikowa do Studzianek i pług do koparko ładowarki.)


Zostały zakupione wiaty przystankowe w ilości 5 szt do miejscowości

  1. Kurów – Lipnik

  2. Gołębiów

  3. Kaczyce - Grocholice

  4. Adamów

  5. Włostów

Został rozebrany budynek po zlewni mleka we Włostowie (teren Cukrowni Włostów) za kwotę 2.000 zł©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna