Informacje ogólnePobieranie 55.26 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar55.26 Kb.
OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO


 1. Informacje ogólne.

1.1. Dnia 14 października 2009 roku PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP SKM w Trójmieście, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasto Gdańsk zawarły porozumienie w sprawie wspólnego skoordynowanego zagospodarowania ważnego węzła komunikacyjnego oraz wykorzystania tkwiącego w nim potencjału funkcjonalnego i komercyjnego. Podpisane porozumienie określa ramy współpracy partnerów w procesie wyłaniania wykonawcy Koncepcji oraz jej opracowania.


1.2.. Zamówienie pod nazwą „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji stacji kolejowej Gdańsk - Wrzeszcz oraz terenów sąsiadujących” jest realizowane przez Miasto Gdańsk, które uzyskało Pełnomocnictwo pozostałych stron Porozumienia – zgodnie z §3.
1.3. Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji stacji kolejowej Gdańsk Wrzeszcz oraz terenów sąsiadujących posłuży stronom do określenia realnego do wykonania modelu zagospodarowania tego obszaru. Pozwoli określić kolejne etapy prac inwestycyjnych, urealnić tekst ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
1.4. Zamawiający oczekuje opracowania koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji stacji kolejowej Gdańsk - Wrzeszcz oraz terenów sąsiadujących w obszarze opracowania opisanym poniżej - z uwzględnieniem:

- ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

- ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r.(t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 16, poz. 94 ze zm.),

- ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

(Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 ze zm.)

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

- wytycznych projektowych udostępnionych materiałów obligatoryjnych, materiałów do wykorzystania fakultatywnie.2. Przedmiot zamówienia.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji stacji kolejowej Gdańsk – Wrzeszcz oraz terenów sąsiadujących.


2.2. Granice opracowania obejmują obszar o powierzchni około 11,21 ha - położony w Gdańsku - Wrzeszczu pomiędzy ulicami: Kościuszki, Wajdeloty, Dmowskiego, od wiaduktu w ciągu ul. Kościuszki do kościoła przy ul. Ks. Zator-Przytockiego i od Galerii Bałtyckiej oraz zachodniej pierzei ul. Dmowskiego, do „Browaru” i parku Kuźniczki. Znaczna jego część to tereny kolejowe, w tym te przewidziane na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz miejskie przestrzenie publiczne.
2.3. Koncepcja winna zawierać rozwiązania programowo – przestrzenne dotyczące:

 1. budowy lub rozbudowy budynku dworca pełniącego ważną rolę na stacji kolejowej Gdańsk – Wrzeszcz jako istotnego elementu wewnętrznie zintegrowanego systemu transportowego (multimodalnego) i komunikacyjnego węzła przesiadkowego,
 1. rozszerzenia funkcji stacji o funkcję stacji przesiadkowej dla projektowanej linii tzw. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej,
 1. realizacji węzła integracyjnego ułatwiającego mieszkańcom i przyjezdnym korzystanie z Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM), Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), Polskich Kolei Państwowych (PKP) z węzłem przesiadkowym. W ramach realizacji węzła przewiduje się zaprojektowanie stanowisk przyjazdowych i odjazdowych autobusów miejskich i regionalnych, lokalizację parkingów „Park-and-Ride” - Parkuj i Jedź (P+R), „Bike-and-Ride” - dojazd rowerem - kontynuacja podróży transportem publicznym (B+R), „Kiss-and-Ride”- dowiezienie samochodem do przystanku - kontynuacja podróży transportem zbiorowym (K+R), system taxi,
 1. zorganizowanej atrakcyjnej przestrzeni publicznej w sposób porządkujący ruch pieszy i kołowy w rejonie dworca i stacji kolejowej,
 1. rozszerzenia programu funkcji publicznych o towarzyszące funkcje komercyjne i uzyskanie reprezentacyjnego założenia urbanistycznego z priorytetem dla funkcji publicznych, funkcje komercyjne nie mogą kolidować z programem funkcji publicznych, lecz powinny je uzupełniać, stając się elementem komplementarnym, ale nie konkurencyjnym.

2.4. Z uwagi na skalę i złożoność inwestycji, należy w szczególności zapewnić właściwe powiązania komunikacyjne i piesze zarówno w ramach węzła integracyjnego, jak i poza nim – w kierunku Wrzeszcza Górnego i Wrzeszcza Dolnego.


2.5. Przedstawione rozwiązania mają być:

- realne,

- efektywne ekonomicznie,

- funkcjonalne,

- możliwe do etapowania,

- prowadzić do uzyskania spójnej wizji zagospodarowania dla wskazanego terenu dworca i terenów sąsiednich,

- umożliwiać podjęcie decyzji co do kierunku docelowych przekształceń funkcjonalno-przestrzennych.

Przedsięwzięcie ma być zrealizowane w taki sposób, aby nie zakłócać realności


i ekonomiczności łączonych projektów.
2.6. Rozwiązania programowo – przestrzenne powinny zmierzać do integracji Wrzeszcza Dolnego i Górnego.

Zastosowane w koncepcji rozwiązania winny uwzględniać współczesne wymogi dotyczące praktyczności stosowanych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu współczesnej kultury technicznej oraz likwidacji barier architektonicznych.


3. Cel.
3.1. Celem dialogu konkurencyjnego jest wybór Wykonawcy, który wykona optymalną i realną koncepcję programowo – przestrzenną rewitalizacji stacji kolejowej Gdańsk - Wrzeszcz oraz terenów sąsiadujących.
3.2. W koncepcji winny być przedstawione rozwiązania programowo – przestrzenne dla obszaru opracowania określonego na mapie sytuacyjno – wysokościowej
z uwzględnieniem wzajemnych powiązań pomiędzy istniejącymi i planowanymi obiektami oraz docelowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi i planowanymi przez strony inwestycjami infrastrukturalnymi.
3.3. Koncepcję należy przedstawić z podziałem na dwa etapy umożliwiające realizację zadania:

 • do czerwca 2012,

 • w wersji docelowej.


3.5. Etap I – przejściowy.

Etap przejściowy możliwy do realizacji przed czerwcem 2012r.

Inwestycje zrealizowane w etapie przejściowym muszą być elementem docelowego zagospodarowania.

Organizator nie określa pełnego zakresu tego etapu, pozostawiając decyzje co do jego zakresu Wykonawcy. Jednakże etap ten musi obejmować elementy obligatoryjne wskazane w punkcie 7.5.


3.6. Etap II –- docelowy.

W etapie docelowym należy przewidzieć rozszerzenie funkcji i roli dworca z węzłem przesiadkowym o bogatą i zróżnicowaną ofertę programową.

Przewiduje się maksymalizację kubatur dla wykorzystania komercyjnego, z ukierunkowaniem na realizację zadania we współpracy z udziałem inwestora zewnętrznego.
4. Uwarunkowania planistyczne.
4.1. Dla obszaru, na którym znajduje się teren objęty opracowaniem, obowiązują ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:


 • MPZP Wrzeszcz Centrum. rejon ul. Tadeusza Kościuszki. Grunwaldzkiej. Antoniego Lendziona w mieście Gdańsku zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXIV/710 z dnia 27 maja 2004 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego nr 84, poz. 1563 z dnia 13 lipca 2004 r. roku) – nr 0820,

 • MPZP Wrzeszcz rejon tzw. Drogi Czerwonej i ulicy Wajdeloty w mieście Gdańsku zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXVII/732 z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego nr 113, poz. 2706 z dnia 22 października 2008 r. roku) nr 0708,

 • MPZP Wrzeszcz – Strzyża I w mieście Gdańsku– uchwalony uchwałą Rady Miasta Gdańska nr LI/1516 z dnia 11 lipca 2002 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego nr 55, poz. 1317 z dnia 20 sierpnia 2002 r. roku) – nr 0805.

W toku opracowanie jest projekt MPZP Wrzeszcz Centrum. rejon ulic Klonowej. Grunwaldzkiej. Romana Dmowskiego w mieście Gdańsku - nr 0819.
4.2. Plany są materiałem obligatoryjnym, niemniej jednak dopuszcza się możliwość nie uwzględnienia ustaleń wynikających z planów, w sytuacji konstruktywnych wniosków wynikających z przyjętych w koncepcji rozwiązań projektowych.
5. Uwarunkowania komunikacyjne.
5.1. Transport publiczny zapewnia przebiegająca przez teren opracowania trasa istniejącej magistralnej linii kolejowej relacji południe Polski – północ Polski - do węzła kolejowego Stargard Szczeciński, przez Tczew, Gdańsk, Gdynię oraz Szybka Kolej Miejska relacji Gdańsk – Gdynia – Wejherowo, ze wspólną stacją Gdańsk - Wrzeszcz.
5.2. Projektowana przez teren opracowania linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) to: nowe rozwiązanie komunikacyjne dla aglomeracji i regionu. Jej realizacja wiąże się z odbudową linii kolejowej Gdańsk - Wrzeszcz - Kokoszki i modernizacją istniejącego odcinka Gdynia - Główna – Osowa. Linia kolei obsługiwać ma osiedla Górnego Tarasu Trójmiasta – ze stacji Gdańsk - Wrzeszcz poprzez lotnisko w Rębiechowie, w kierunku Gdyni oraz subregionu Kaszub. W okolicach ul. Abrahama i ul. Rakoczego planuje się połączenie z układem tramwajowym Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej.
5.3. Projektowany w obszarze opracowania Węzeł komunikacyjny będzie integrował różne środki transportu i tworzył zintegrowany system transportowy (multimodalny).

Węzeł przesiadkowy pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu ograniczy występujące uciążliwości, zwiększy wygodę podróżnych, zapewni potrzeby niepełnosprawnych użytkowników, zmniejszy ryzyko wypadków, ułatwi dokonywanie przesiadek, skróci czas przesiadania się pasażerów, zminimalizuje drogi dojścia pomiędzy punktami odprawy środków i systemów transportu.


5.4. Ważnym elementem węzła integracyjnego będzie budynek dworca kolejowego wraz z peronami SKM, PLK i PKM.

Należy zapewnić możliwość wjazdu do hali dworca dla służb ratunkowych oraz dostaw do obiektów gastronomicznych.

Ważne jest zapewnienie przestronnego, czytelnego komunikacyjnie hallu dworca z wyodrębnioną poczekalnią i przechowalnią bagażu.
5.5. Węzeł integracyjny przestrzennie przedzielony torami kolejowymi i projektowaną Drogą Czerwoną obejmuje teren po stronie Wrzeszcza Górnego i Dolnego.
5.6. W programie węzła integracyjnego przewiduje się:

- przystanki autobusowe zlokalizowane od strony Wrzeszcza Górnego przyjazdowe, tranzytowe, odjazdowe,

- miejsca postojowe samochodów osobowych dla postoju ograniczonego czasowo po obu stronach torów,

- miejsca postojowe dla zatrzymywania samochodów osobowych do 1 minuty w systemie „Kiss-and-Ride” - dowiezienie samochodem do przystanku - kontynuacja podróży transportem zbiorowym (K+R), po obu stronach torów,

- parkingi w systemie „Park-and-Ride” - Parkuj i Jedź (P+R) - zaleca się zlokalizować parkingi pod estakadą projektowanej Drogi Czerwonej,

- parkingi w systemie „Bike-and-Ride” - dojazd rowerem - kontynuacja podróży transportem publicznym (B+R),

- postoje taxi – po obu stronach torów,

- miejsca postojowe dla usług.


5.7. Przewiduje się pozostawienie dwóch istniejących przejść pieszych przez tereny kolejowe. Projektuje się trzecie przejście piesze, w sąsiedztwie kanału Potoku Strzyża. Zadaniem nowego przejścia będzie:

- połączenie Wrzeszcza Górnego z Wrzeszczem Dolnym na wysokości ul. Nad Stawem,

- powiązanie elementów dwóch części węzła związane m.in. z koniecznością przedłużenia istniejących peronów,

- zwiększenie przepustowości istniejących przejść,

- obsługa projektowanych parkingów, galerii handlowych, powierzchni biurowych, przestrzeni publicznej.
5.8. Przewiduje się zachowanie wlotów ulic istniejących na granicy opracowania: Ks. Zator-Przytockiego, Lendziona, Kościuszki i Dmowskiego (odcinek od ul. Grunwaldzkiej), nowe połączenie ul. Nad Stawem, pod ulicą Nową Kościuszki do ul. Hynka.
5.9. Przez teren opracowania, równolegle do torów kolejowych przebiega projektowana tzw. Droga Czerwona. Droga ta stanowić będzie element układu podstawowego uzupełniającego ramę komunikacyjną Miasta. W obszarze opracowania Droga Czerwona będzie pełnić funkcję ulicy głównej. Projektowana w rejonie stacji Gdańsk – Wrzeszcz - na estakadzie - nie będzie obsługiwać terenów przyległych.
6. Struktura własności:

6.1. W obszarze opracowania występują przeważnie grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. oraz grunty Gminy Miasta Gdańska.

6.2. Podziały własnościowe, jak również granice i obszary terenów zamkniętych, nie muszą być bezwzględnie zachowane w rozwiązaniach projektowych.
7. Uwarunkowania w zakresie zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej.
7.1. Przez obszar opracowania przepływa Potok Strzyża – do zachowania.
7.2. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania zlokalizowany jest istniejący zbiornik retencyjny Kilińskiego wymagający modernizacji, pełniący istotną rolę dla odwodnienia w rejonie zlewni Strzyży. Projekt budowlany modernizacji zbiornika stanowi materiał obligatoryjny w opracowaniu.
7.3. Rozwiązania projektowe nie mogą ingerować w elementy istniejącej infrastruktury kolejowejza wyjątkiem infrastruktury związanej z obsługą podróżnych, tzn. proponować zmian elementów drogi kolejowej (toru, urządzeń sterowania i sieci trakcyjnej), w szczególności naruszających skrajnię budowli dla torów kolejowych.
7.4. W zagospodarowaniu należy uwzględnić udział zieleni, także zieleni wysokiej, elementów małej architektury.
7.5. Zgodnie z projektem „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” peron SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz, tory SKM nr 501 i 502 oraz system sterowania ruchem kolejowym na stacji w zakresie torów SKM ulegną modernizacji. Podstawowy zakres tej modernizacji ujęty jest w Studium Wykonalności dla powyższego projektu, które jest obligatoryjne dla opracowania. Zgodnie z zapisami w Studium w zakres przebudowy infrastruktury wchodzą takie elementy jak:

- modernizacja nawierzchni kolejowej;

- modernizacja peronu;

- remont tuneli;

- montaż systemu informacji pasażerskiej;

- budowa instalacji teletechnicznych, sanitarnych i wodociągowych;

- zastosowanie rozwiązań komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych umożliwiających dostęp na peron przy każdym wejściu na peron.
Zgodnie z zapisami w Studium Wykonalności, modernizacja peronu SKM musi być wykonana już w etapie I czyli do czerwca roku 2012, a wartość robót budowlanych nie może przekroczyć 10 000 000 PLN.
8. Zakres Projektu koncepcyjnego;
8.1. Zakres przestrzenny.

Obszar opracowania pokazano na załączniku graficznym poniżej. Na załączniku oznaczono elementy wiążące wskazane jako obligatoryjne dla opracowania koncepcji.
Koncepcja składać się powinna z trzech części:

- graficznej,

- opisowej,

- elektronicznej.
8.2. Część graficzna (w formie papierowej oprawionej w oddzielne teczki):


 1. koncepcja zagospodarowania terenu na podkładzie (bez uzbrojenia terenu) obejmującym elementy wskazane jako obligatoryjne w skali 1:1000 - dla obu etapów,

 2. rzuty (schematy) wszystkich poziomów inwestycji w skali 1:500 wraz z rozróżnieniem funkcji (funkcje węzła integracyjnego, komunikacja piesza, parkingi, handel, gastronomia, biura, inne usługi) i z zestawieniem liczbowym powierzchni tych funkcji - dla obu etapów,

 3. przekroje przez przejścia do peronów w skali 1:500 - dla obu etapów,

 4. ewentualne dodatkowe rysunki obrazujące przyjęte rozwiązania,

 5. przynajmniej po trzy wizualizacje Koncepcji dla każdego z etapów zagospodarowania docelowego,

 6. wprowadzenie proponowanych docelowo rozwiązań każdego z etapów do dostarczonego przez zamawiającego modelu 3D wykonanego dla stanu istniejącego (dopuszczalne jest pokazanie wariantów każdego z etapów),

 7. rozwinięcie pierzei od strony placu im. Kołodziejskiego.


8.3. Część opisowa dla obu etapów:

Opis należy wykonać w formie oprawionego zeszytu na stronach formatu A4 wraz z dołączoną tabelą programową.

Część opisowa powinna zawierać:


 1. określenie etapów i uwarunkowań realizacji,

b) opis i uzasadnienie przyjętych rozwiązań programowo – przestrzennych,

 1. bilans powierzchni w tabeli programowej, przedstawienie wielkości programowych inwestycji: pow. użytkowe wg poszczególnych funkcji, liczby miejsc postojowych, liczby kas kolejowych, miejsc gastronomicznych itp.

d) określenie szacunkowej wartości brutto maksymalnego, planowanego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie projektu wykonanego w oparciu o przedstawioną koncepcję.
8.4. Część elektroniczna.
8.4.1. Prezentacja Power Point.

Prezentacja multimedialna dla dwóch etapów koncepcji, opracowana w programie Microsoft PowerPoint w formacie możliwym do prezentacji i edycji na płycie CD lub DVD - obrazująca charakterystyczne elementy opracowanej koncepcji, ujęte w sposób syntetyczny.


8.4.2. Wersja elektroniczna opracowania na płycie CD lub DVD powinna zawierać:

a) wszystkie rysunki projektu w formacie DWG, DXF lub DGN,

b) teksty w formacie DOC lub RTF,

c) zestawienia powierzchni w formacie XLS,

d) plansze projektu w formacie PDF lub TIF, w rozdzielczości 600 dpi,

e) wizualizacje w formacie PDF lub TIF, w rozdzielczości 600 dpi.


Całość opracowania ma być wykonana w 5 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron Zamawiającego.
9. Elementy wiążące - wskazane jako obligatoryjne dla opracowania Koncepcji:
9.1. Program węzła integracyjnego:

  1. dworzec kolejowy,

 1. przystanki autobusowe zlokalizowane od strony Wrzeszcza Górnego: przyjazdowe - min. 2 stanowiska, tranzytowe - min. 1 stanowisko, odjazdowe - min. 12 stanowisk (dopuszcza się lokalizację do 3 stanowisk przy jednej krawędzi peronowej),

 2. dwa postoje taxi – po obu stronach torów, po min. 10 miejsc postojowych,

 3. min. 60 miejsc postojowych samochodów osobowych dla postoju ograniczonego czasowo (do 0,5 h), zlokalizowanych po jednej i drugiej stronie torów mniej więcej po połowie,

 4. dwa postoje dla zatrzymania samochodów osobowych do 1 minuty w systemie K+R – po obu stronach torów, po min. 4 miejsca postojowe,

 5. parkingi w systemie P+R na min. 500 miejsc postojowych - zaleca się zlokalizować parkingi pod estakadą projektowanej Drogi Czerwonej,

 6. zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla usług - wskaźniki parkingowe zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

9.2. Linie rozgraniczające Drogi Czerwonej pokazano na załączniku graficznym - należy przyjąć światło pod estakadą Drogi Czerwonej min. 2,5 m oraz zachować połączenie drogowe: ul. Wajdeloty z ul. Dmowskiego zgodnie ze skrajnią wyznaczoną przez istniejący wiadukt (3,40 m – 4,15 m) oraz ul. Wajdeloty
z ul. Kilińskiego przy parku Kuźniczki,
9.3. Obsługa drogowa parkingów w systemie P+R zlokalizowanych pod estakadą Drogi Czerwonej od strony ul. Kilińskiego poprzez ul. Nad Stawem. Po realizacji Drogi Czerwonej dodatkowo także poprzez nowe połączenie ul. Nad Stawem, pod ul. Nową Kościuszki do ul. Hynka zlokalizowane w terenie 027-81. W okresie etapowym, do czasu realizacji Drogi Czerwonej, ul. Kościuszki będzie włączona poprzez skrzyżowanie do ul. Nowej Kościuszki.
9.4. Przebieg torów i peronu zmodernizowanej linii kolejowej dalekobieżnej E 65 i istniejących torów SKM. Obowiązkowe przekrycie nad peronem SKM, dalekobieżnym i PKM. Rozwiązania projektowe nie mogą ingerować w elementy istniejącej infrastruktury kolejowej (przebieg torów zgodnie z materiałami obligatoryjnymi), za wyjątkiem infrastruktury związanej z obsługą podróżnych – wskazanej w punkcie 7.3.
9.5. Przebieg kolei metropolitalnej (tor przelotowy i tor czołowy) z peronem dwukrawędziowym o długości co najmniej 150 m, z jedną krawędzią o długości 150 m (dla toru przelotowego) i drugą krawędzią o długości co najmniej 75 m (dla toru czołowego), obszar na południe od skrajnego toru kolei metropolitalnej możliwy do wykorzystania na niekolejowe cele węzła integracyjnego. Obowiązkowe przekrycie nad peronem PKM o długości minimum 75 m nad odcinkiem jednostronnym,
9.6. Minimalizacja kolizji ruchu pieszego i kołowego oraz minimalizacja czasu przesiadania wraz z maksymalizacją wygody i bezpieczeństwa podróżnych.

9.7. Ustalone powiązania terenów przyległych do linii kolejowej od strony Wrzeszcza Górnego i Dolnego i przejścia przez strefę kolejową:

 1. zachowanie istniejącego przejścia do ul. Wajdeloty z zapewnieniem dostępności dla niepełnosprawnych do peronu SKM i wprowadzeniem połączenia do peronu pociągów dalekobieżnych z wymogiem dostępności dla osób niepełnosprawnych,

 2. zachowanie i przedłużenie istniejącego przejścia z dworca do ul. Kilińskiego z zapewnieniem dostępności dla niepełnosprawnych do peronów: dalekobieżnego, SKM i PKM,

 3. wprowadzenie nowego przejścia tunelowego pieszo-rowerowego z wyjściami do Miasta w kierunku Wrzeszcza Górnego i Dolnego - łączącego rejon wejścia do Galerii Bałtyckiej i ul. Nad Stawem w kierunku placu Wybickiego (na rysunku planu symbol 027-81) wraz z rozwiązaniami dostępu dla osób niepełnosprawnych do peronów dalekobieżnego, SKM i PKM.


9.8. Główne wyjście z dworca zlokalizowane w obszarze „a”.
9.9. Maksymalne wysokości zabudowy dla odpowiednio wydzielonych obszarów „a”, „b”, „c” dla „a” - 28m, dla „b” i „c” 25m oraz 16m w strefie objętej ochroną konserwatorską.
9.10. Zakaz zabudowy w poziomie „zero” i powyżej dla placu wyznaczonego jako teren „d”.
9.11. Zachowanie budynku o wartościach kulturowych przy ul. Ks. Zator Przytockiego 1 i wiaduktu pod koleją; dopuszcza się wyburzenie budynku przy ul. Dmowskiego 3a i b.
9.12. Zachowanie w etapie do 2012 budynku baru „Green Way”.
9.13. Zakaz lokalizowania obiektów naziemnych i zieleni wysokiej ograniczających widok wzdłuż osi widokowych (w pasach o szerokości minimalnej 3,0 m, mierzonych w obie strony od osi).
9.14. Przebieg potoku Strzyża z utrzymaniem istniejącej konstrukcji poniżej rzędnej 14,46 m n.p.m.
9.15. Zachowanie połączenia, od strony Górnego Wrzeszcza, wlotów ulic istniejących na granicy opracowania: Ks. Zator Przytockiego, Lendziona, Kościuszki i Dmowskiego (odcinek od ul. Grunwaldzkiej).

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna