Informator technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej gimnazjum 4Pobieranie 2.66 Mb.
Strona1/33
Data06.05.2016
Rozmiar2.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
SPIS TREŚCI

INFORMATOR TECHNIKUM EKSTERNISTYCZNE DLA DOROSŁYCHNA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ GIMNAZJUM 4

INFORMACJE O PROCEDURZE EGZAMINACYJNEJ, UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. 5

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH 8

Postanowienia ogólne 9

Organizacja egzaminów eksternistycznych 10

Uprawnienia i obowiązki osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych. 12

Dokumentacja związana z przeprowadzeniem egzaminów eksternistycznych w Zespole. 13

Uwagi końcowe. 13

JĘZYK POLSKI 14

Kształcenie literackie i kulturowe (szkoła ponadgimnazjalna) 14

Nauka o języku 76

WYKAZ LEKTUR Z JĘZYKA POLSKIEGO 84

JĘZYK ROSYJSKI 87

LITERATURA 93

JĘZYK ANGIELSKI 94

LITERATURA 99

JĘZYK NIEMIECKI 100

LITERATURA 109

HISTORIA 111

LITERATURA 137

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 138

LITERATURA 143

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 144

LITERATURA 154

GEOGRAFIA 155

LITERATURA 184

MATEMATYKA 185

LITERATURA 201

FIZYKA I ASTRONOMIA 202

LITERATURA 212

CHEMIA 213

LITERATURA 248

BIOLOGIA 250

LITERATURA 266

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 267

LITERATURA 269

PRODUKCJA ROŚLINNA 270

LITERATURA 283

PRODUKCJA ZWIERZĘCA 285

LITERATURA 296

MECHANIZACJA ROLNICTWA 297

LITERATURA 303

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO 305

LITERATURA 307

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE 308

LITERATURA 317

ROLNICTWO EKOLOGICZNE 318

LITERATURA 324

PODSTAWY AGROBIZNESU 325

LITERATURA 335

RYNEK ROLNY 336

LITERATURA 342

MARKETING PRODUKTÓW ROLNYCH 343

345


LITERATURA 345

WARZYWNICTWO I OGRODNICTWO 346

LITERATURA 347

PRAKTYKA ZAWODOWA 348

LITERATURA 351

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 352

LITERATURA 355

NAUKA JAZDY CIĄGNIKIEM 356

LITERATURA 358

1.H. Próchniewicz – Podręcznik kierowcy; wyd. Image, 358

2.Akty prawne związane z przepisami ruchu drogowego, 358

3.Pytania testowe na kategorię T; wyd. Imane. 358

NAUKA OBSŁUGI MASZYN ROLNICZYCH 359

LITERATURA 360

1.J. Kuczewski, Z. Majewski – Podstawy eksploatacji maszyn rolniczych; wyd. WSiP, 360

INFORMATOR TECHNIKUM EKSTERNISTYCZNE DLA DOROSŁYCHNA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ GIMNAZJUM

INFORMACJE O PROCEDURZE EGZAMINACYJNEJ, UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH.

 1. Informacje podstawowe o procedurze egzaminacyjnej, uprawnieniach i obowiązkach osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych.
  1. Do egzaminów eksternistycznych może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły.
  1. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych może przystąpić osoba, która posiada świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.
  1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych składa w sekretariacie Zespołu przed każdą sesją egzaminacyjną wniosek o dopuszczenie do egzaminów z wybranych zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania danego typu szkoły. Do wniosku należy dołączyć:

   • posiadane świadectwo ukończenia szkoły

   • świadectwo szkolne lub indeks, które będą stanowiły podstawę dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych.

Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w stałych terminach, w dwóch sesjach   • jesienna – 1 października – 31 grudnia

   • wiosenna – 1 marca – 30 czerwca
   • Dokumenty należy składać na 15 dni przed rozpoczęciem sesji. (zgłoszenie zajęć edukacyjnych, z których osoba zdająca zdeklaruje przystąpienie do egzaminów eksternistycznych).
  1. Okres zdawania egzaminów eksternistycznych nie może przekraczać obowiązującego okresu kształcenia ustalonego ramowym planem nauczania szkoły publicznej dla dorosłych odpowiedniego typu TR na podbudowie gimnazjum – 4 lata;
  1. Egzamin eksternistyczny jest odpłatny. Wysokość opłaty ustala Komisja Egzaminacyjna w oparciu o rozporządzenie MEiN z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych [Dz. U. z 2006 r. Nr 6 poz. 36]. Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego przekazuje opłatę za ten egzamin na rachunek bankowy środków specjalnych Zespołu Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach, którego numer otrzymuje w sekretariacie Zespołu.
  1. Na 7 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej przewodniczący Komisji ogłasza harmonogram egzaminów eksternistycznych w danej sesji. Harmonogram ten jest udostępniony w sekretariacie Zespołu.

  2. Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego pisemnego lub ustnego powinna posiadać przy sobie:
   • dowód osobisty lub inny dowód tożsamości

   • dowód opłaty za egzamin

   • indeks

Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza tożsamość osoby zdającej.
  1. Egzaminy eksternistyczne z języka polskiego, języka obcego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, natomiast z pozostałych zajęć egzaminacyjnych egzaminy przeprowadza się tylko w formie ustnej. Są to: historia, technologia informacyjna, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka i astronomia, chemia, biologia, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie, przepisy ruchu drogowego, przedmiot specjalizacyjny do wyboru: rolnictwo ekologiczne, rynek rolny, podstawy agrobiznesu, marketing produktów rolnych, podstawy sadownictwa i warzywnictwa, praktyka zawodowa, zajęcia praktyczne, nauka jazdy ciągnikiem rolniczym, nauka obsługi maszyn rolniczych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 180 min.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego z wyżej wymienionych zajęć edukacyjnych jest zdanie egzaminu pisemnego. Dla tych zajęć edukacyjnych odrębnie ustala się oceny z egzaminu w formie pisemnej i ustnej. Po egzaminie ustnym ustala się ocenę łączną, którą wpisuje się w indeksie oraz protokole egzaminów eksternistycznych jako ocenę końcową (ostateczną).


  1. W przypadku nie zaliczenia egzaminu ustnego z języka polskiego, języka obcego lub matematyki powtarza się go tylko w formie ustnej.
  1. Przed przystąpieniem do egzaminu ustnego z danych zajęć edukacyjnych zdający losuje jeden z przygotowanych zestawów egzaminacyjnych i podaje jego numer przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, który wpisuje go do protokołu z przebiegu egzaminu.

Zmiana wylosowanego zestawu jest niedozwolona
  1. Przebieg egzaminu ustnego:
   • czas trwania egzaminu ustnego - nie więcej niż 20 min  1. Ocenę ustaloną przez zespół egzaminacyjny członek zespołu egzaminacyjnego prowadzący egzamin wpisuje do indeksu osoby zdającej, a przewodniczący zespołu egzaminacyjnego do protokołu egzaminów eksternistycznych. Od tej oceny nie przysługuje odwołanie.
  1. Osoba, która nie zdała egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych lub nie przystąpiła do niego, albo przerwała egzamin eksternistyczny, może go zdawać ponownie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
  1. Kwestie sporne między osobą przystępującą do egzaminów eksternistycznych a komisją egzaminacyjną rozstrzyga Kurator Oświaty. Jego rozstrzygnięcia są ostateczne.
  1. Osoba, która zdała wszystkie egzaminy eksternistyczne ustalone w ramowym planie nauczania szkoły dla dorosłych uzyskuje świadectwo jej ukończenia.

Na tej podstawie może przystąpić odpowiednio do egzaminu dojrzałości lub egzaminu z przygotowania zawodowego. Zasady przeprowadzania wyżej wymienionych egzaminów określają odrębne przepisy.
 1. Informacje szczegółowe.
  1. Zakresy egzaminów eksternistycznych oraz wymagania egzaminacyjne wraz z kryteriami ocen z zajęć edukacyjnych objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie a wynikających z programu nauczania dla zawodu Technik Rolnik [2206] są warunkiem ukończenia szkoły dla dorosłych w trybie eksternistycznym.
  1. Wymagania egzaminacyjne wraz z kryteriami oceniania, wykaz literatury znajdują się w sekretariacie, bibliotece Zespołu.

Informacji dotyczących:

udziela Sekretariat Zespołu Szkół Nr 3 RCKUw Łosicach tel. (083) 357-25-80

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna