Inspire: inspirowanie edukacji szkolnej nauczaniem nieformalnymPobieranie 1.38 Mb.
Strona1/18
Data03.05.2016
Rozmiar1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Zrealizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej
i programu *Lifelong Learning Programme*


INSPIRE: INSPIROWANIE EDUKACJI SZKOLNEJ NAUCZANIEM NIEFORMALNYM

(WP2) Analiza istniejącej integracji nieformalnych miejsc nauczania z edukacją szkolną

2008
(WP2) Analiza istniejącej integracji nieformalnych miejsc nauczania z edukacją szkolną
Autor wiodący: Uniwersytet w Daugavpils, Łotwa

Współautorzy: HAW Hamburg, Niemcy


NaturGut Ophoven e.V., Niemcy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa


w Raciborzu, Polska


SPIS TREŚCI


WPROWADZENIE DO WYDANIA POLSKIEGO ……………..……………...……

WPROWADZENIE …………………………………………………………....……………

5


6

I.

DOKUMENTY OGÓLNOŚWIATOWE….…………...…………………………

7


1.1. INTEGRACJA UCZENIA SIĘ FORMALNEGO Z NIEFORMALNYM…….

7

1.2. OGÓLNOŚWIATOWE DOKUMENTY NA TEMAT ENERGII…………….

7


1.3. EDUKACJA W ZAKRESIE ENERGII…………….………………………….

9

II.


BADANIA MIĘDZYNARODOWE…………………………..………………......

11


2.1. BADANIA NA TEMAT EDUKACJI NIEFORMALNEJ
W POZASZKOLNYCH MIEJSCACH NAUCZANIA…….……………...….

11

2.2. BADANIA NA TEMAT ENERGII……………………………………...……

13

2.3. BADANIA NA TEMAT EDUKACJI NIEROFMALNEJ
W POZASZKOLNYCH MIEJSCACH NAUCZNIA
ORAZ EDUKACJI W ZAKRESIE ENERGII……………………….....…….

14

III.


DOKUMENTY KRAJOWE (POLSKA) ……….………………………..……..

17

IV.


BADANIA KRAJOWE (POLSKA) …………….…...…………..……..……….

23

V.

STRUKTURA EDUKACJI NIEFORMALNEJ (POLSKA) ……..…..……….

29

VI.


SYTUACJA W ZAKRESIE INTEGRACJI FORMALNEJ
I NIEFORMALNEJ EDUKACJI (POLSKA)
………………...……..…………

30

VII.


ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z ENERGIĄ
W EDUKACJI NIEFORMALNEJ (POLSKA)
……………...…………...…….

39

VIII.


ZESTAWIENIE NIEFORMALNYCH MIEJSC
NAUCZANIA (POLSKA)
………………………………….…...…………….…

44

IX.

DOKUMENTY KRAJOWE (ŁOTWA, NIEMCY) ….…………..…………….

47

X.


BADANIA KRAJOWE (ŁOTWA, NIEMCY) ………………………..……......

57

XI.

STRUKTURA EDUKACJI NIEFORMALNEJ (ŁOTWA, NIEMCY) ...…….

69

XII.


SYTUACJA W ZAKRESIE INTEGRACJI
FORMALNEJ I NIEFORMALNEJ EDUKACJI (ŁOTWA, NIEMCY)
.……

73

XIII.


ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z ENERGIĄ .
W EDUKACJI NIEFORMALNEJ (ŁOTWA, NIEMCY)
…….…….…….......

92

XIV.


ZESTAWIENIE NIEFORMALNYCH MIEJSC
NAUCZANIA W OKOLICY (ŁOTWA, NIEMCY)
……...……………………

100

XV.

STRESZCZENIE ………………….…………………………………………......

112

XVI.


ZAŁĄCZNIKI ……………………………………………………….…………..

113  1. Szablon do opracowania:studium literatury, przeglądu istniejącej sytuacji i najlepszych przykładów praktycznych dla WP2
  1. Kwestionariusz wywiadu z ekspertami
  1. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
  1. Szablon do opracowania zestawienia nieformalnych miejsc nauczania w okolicy

CONTENT


INTRODUCTION TO THE POLISH VERSION …………………………..…......……...…

INTRODUCTION …………………………………...………………………………………..

5


6

I.

GLOBAL DOCUMENTS …………………………...……………………...….……

7

1.1. INTEGRATION OF FORMAL/NONFORMAL LEARNING …..………...……

7
1.2. GLOBAL ENERGY DOCUMENTS ……………………………...……………..

7

1.3. ENERGY EDUCATION………………………………………………...………..

9
II.


INTERNATIONAL RESEARCH ………………………………………...…….......

11

2.1. RESEARCH ON NON-FORMAL EDUCATION
IN OUT-OF-SCHOOL PLACES…………………………………..…..…...........

11
2.2. RESEARCH ON ENERGY……………………………………….…..…………

13
2.3. RESEARCH ON NON-FORMAL EDUCATION
IN OUT-OF-SCHOOL PLACES AND ENERGY EDUCATION…..…………..

14
III.


NATIONAL DOCUMENTS (POLAND) ……………………………..…………...

17
IV.


NATIONAL RESEARCH (POLAND) …………………………………………….

23
V.

STRUCTURE OF NATIONAL NON-FORMAL EDUCATION (POLAND)......

29
VI.


SITUATION WITH INTEGRATION OF FORMAL
AND NON-FORMAL EDUCATION (POLAND)
……………………..………...

30
VII.


SITUATION WITH ENERGY TOPIC IN NON-FORMAL
EDUCATION (POLAND)
..…………………………………………….………….

39
VIII.


STOCKTAKING OF OUT-OF-SCHOOL PLACES
IN THE SURROUNDING (POLAND)
…………………...………………………

44
IX.

NATIONAL DOCUMENTS (LATVIA, GERMANY) .………………………….

47
X.


NATIONAL RESEARCH (LATVIA, GERMANY) …………………………….

57
XI.

STRUCTURE OF NATIONAL NON-FORMAL
EDUCATION (LATVIA, GERMANY)
..…………………………………………

69
XII.


SITUATION WITH INTEGRATION OF FORMAL
AND NON-FORMAL EDUCATION (LATVIA, GERMANY)
...……...………..

73
XIII.


SITUATION WITH ENERGY TOPIC
IN NON-FORMAL EDUCATION (LATVIA, GERMANY)
..…………...……...

92
XIV.


STOCKTAKING OF OUT-OF-SCHOOL PLACES
IN THE SURROUNDING (LATVIA, GERMANY)
………………………..........

100
XV.

SUMMARY…...…………………………………………………………………......

112
XVI.


APPENDICES ……………………………………………………………………...

113


 1. Template for Literature study, review of existing situation and best
  practice examples for WP2
 1. Template for Interview with experts
 1. Template for Survey for teachers
 1. Template for Stocktaking of the real situation concerning the energy
  topic in out-of-school places in the surroundingsWPROWADZENIE DO WYDANIA POLSKIEGO

Oddajemy do rąk polskiego czytelnika raport, który jest efektem pracy czterech zespołów badawczych realizyjących międzynarodowy projekt INSPIRE: INSPIROWANIE EDUKACJI SZKOLNEJ NAUCZANIEM NIEFORMALNYM. Pozaszkolne miejsca edukacji jak np. muzea, wystawy, centra ekologiczne oferują różnorodne możliwości ich wykorzystania w celach szkolnych. Jak wykazały badania przeprowadzone w pierwszym etapie projektu są one w niewielkim stopniu wykorzystywane w edukacji szkolnej. Komisja UNESCO stwierdziła, iż nieformalne nauczanie obejmuje około 70 % wszystkich ludzkich procesów nauczania. Jednocześnie Raport Unii Europejskiej z dnia 10.01.2007 roku pokazuje, że akceptacja realnego oszczędzania energii i wykorzystywania alternatywnych jej źródeł jest obecnie zależna przede wszystkim od poziomu świadomości społecznej.

Pierwszym etapem projektu było przygotowanie przez wszystkich partnerów (Tub Tech Innovation GmbH Hamburg (Niemcy), NaturGut Ophoven Leverkusen (Niemcy), Daugavpils Universitate (Łotwa), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Racibórz) raportu na temat integracji pozaszkolnych miejsc nauki z formalną edukacją szkolną. Jego celem była analiza istniejącego materiału na temat integracji nieformalnego nauczania pozaszkolnego z programem nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum w krajach realizujących projekt. Analiza ta dotyczyła propagowania wykorzystania energii odnawialnej. Raport powstał w oparciu o studium literatury (raporty światowe, europejskie, prawo oświatowe, podstawa programowa kształcenia ogólnego, artykuły w czasopismach, strony internetowe, wyniki badań naukowych), wywiady z 20 ekspertami z instytucji kształcenia nauczycieli i pozaszkolnych miejsc nauki oraz ankiet z nauczycielami (80-100) szkół podstawowych i gimnazjów.

Każda z części raportu opracowana została przez polskich, niemieckich i łotewskich badaczy, co przyczyniło się do powstania swoistego międzynarodowego przeglądu sytuacji w zakresie integracji edukacji nieformalnej z formalną oraz miejsca zagadnień związanych z użytkowaniem energii a szczególnie energii odnawialnej w edukacji formalnej i nierormalnej. Polski zespół badawczy tworzyli dr B.Fedyn, dr I. Gembalczyk, mgr J. Kielak, mgr B. Bąk, mgr Z. Kurzeja, mgr M. Liszka oraz mgr E. Świerczek Całość opracowana została w języku angielskim, autorzy polskiej części przygotowali również wersję raportu, w której wszystkie części dotyczące Polski, a zatem polskie dokumenty i badania, struktura edukacji nieformalnej oraz wyniki badań nauczycieli i ekspertów są w języku polskim. Mamy nadzieję, że ułatwi to polskiemu czytelnikowi zapoznanie się z opracowaniem, a jednocześnie zachęci do studiowania całości.

W tym miejscu chcielibyśmy również podziękować tym wszystkim ekspertom i nauczycielom, którzy zachcieli poświecić nam swój czas i podzielić się swoim doświadczeniem i opinami na interesujące nas tematy. Mamy nadzieje, że nie było to nasze ostatnie spotkanie.

Autorzy
WPROWADZENIE


(WP2) Analiza istniejącej integracji pozaszkolnych miejsc uczenia się z edukacją szkolną.


Typ referencyjny: RES
OPIS: Celem tego pakietu pracy jest przegląd i analiza istniejących materiałów na temat integracji nieformalnych miejsc uczenia się w placówkach pozaszkolnych z programem nauczania szkół podstawowych i gimnazjów. Przegląd ten skupi się przede wszystkim na trzech krajach partnerskich a jego przedmiotem będzie rozsądne użytkowanie energii i jej źródła odnawialne. Przegląd będzie bazował na 20 wywiadach z ekspertami z instytucji szkolących nauczycieli oraz z nieformalnych miejsc nauczania w każdym kraju. Zostanie załączona lista istotnych miejsc nieformalnych w każdym kraju. Wywiady z ekspertami oraz lista nieformalnych miejsc nauczania będą służyły jako podstawa do dalszych działań upowszechniających. Eksperci i personel placówek pozaszkolnych powinni być zaangażowani tak aktywnie jak to możliwe w rozwój projektu. Zebrane dane zostaną zanalizowane pod katem wytypowania najlepszych rozwiązań praktycznych. Celem analizy jest porównanie koncepcji w tych trzech krajach, identyfikacja potrzeb w szkołach oraz szans na ulepszenie i rozwój.
OPIS KORZYŚCI: Korzyścią będzie przekrój istniejącej sytuacji w zakresie integracji uczenia się w pozaszkolnych miejscach ze szkolną edukacją trzech regionów partnerskich. Ten przegląd będzie zawierał analizę wpływu integracji nauczania szkolnego i pozaszkolnego na edukację, szczególnie na kompetencje społeczne oraz wiedzę na temat środowiska. Dobre przykłady tej integracji dotyczące energii odnawialnej oraz rozsądnego użytkowania energii zostaną podkreślone. Te korzyści będą bazowały na studiowaniu literatury oraz na wywiadach z ekspertami.
ZADANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOCELOWYCH: Ten raport powinien dostarczyć podstaw do dalszego rozwoju i integracji pozaszkolnych miejsc nauczania z szkolnym programem zajęć podczas projektu. Wymiana pomiędzy partnerami europejskimi dostarczy nowych impulsów dla każdego z krajów. Co więcej, raport powinien służyć jako stymulacja dla miejsc pozaszkolnych oraz instytucji doskonalenia nauczycieli do skupiania się dodatkowo na integracji nieformalnego nauczania, w ten sposób zwiekszając wpływ na wiedzę i kształcenie ustawiczne. Wywiady z ekspertami służą dwóm celom. Po pierwsze, zbierają informacje od ekspertów, a po drugie eksperci będą poinformowani na temat projektu we wczesnym jego etapie.

ELEKTRONICZNE BĄDŹ PAPIEROWE PRODUKTY/WYDAJNOŚĆ/REZULTATY: Strona internetowa i druk. Wyniki studium literatury, wywiadów z ekspertami, lista pozaszkolnych miejsc nauczania, najlepsze przykłady praktyczne zostaną opublikowane jako prosta publikacja, będzie ją również można pobrać ze strony internetowej projektu (zobacz WP DISS)


UŻYTKOWNICY: (UCZĄCY SIĘ, INSTYTUCJE, SEKTORY): Nauczyciele szczebla podstawowego i gimnazjalnego, zarządy pozaszkolnych instytucji edukacji.
I. DOKUMENTY OGÓLNOŚWIATOWE1.1. INTEGRACJAUCZENIA SIĘ FORMALNEGO Z NIEFORMALNYM
As denoted in UNESCO Section for literacy and non-formal education (2006: 27):

In recent years, new ideas about the purposes of learning and what forms education have gained momentum around the world. While learning was once viewed as confined to the period of childhood or early adulthood, and associated with formal, regulated and institutional contexts (schools, colleges, vocational training centres and universities), it is now recognized that learning is a lifelong process, can be located in many different locations and can include both formal (basic and further) education,as well as “non formal” and “informal” periods of learning. Meanwhile, value is increasingly given to different types of expertise outside of the academic disciplines that society formally recognizes as knowledge.

At around the same time there were moves in UNESCO toward lifelong education and notion of the learning society that culminated in Learning to Be (UNESCO, 1972). Lifelong learning became the ‘master concept’ that should shape educational systems (UNESCO, 1972: 182). What emerged was an influential tripartite categorization of learning systems. It’s best known statement comes from the work of Combs with Prosser and Ahmed (1973): • Formal education: the hierarchically structured, chronologically graded ‘education system’, running from primary school through the university and including, in addition to general academic studies, a variety of specialized programs and institutions for full-time technical and professional training.

 • Informal education: the truly lifelong process whereby every individual acquires attitudes, values, skills and knowledge from daily experience and the educative influences and resources in his or her environment – from family and neighbors, from work and play, from the market place, the library and the mass media.

 • Non-formal education: any organized educational activity outside the established formal system – whether operating separately or as an important feature of some broader activity – that is intended to serve identifiable learning clienteles and learning objectives.

Just how helpful a focus on administrative setting or institutional sponsorship is a matter of some debate. Once we recognize that a considerable amount of education happens beyond the school wall it may be that a simple division between formal and informal education will suffice. It has certainly been the argument of Jeffs and Smith (1990) that the notion of non-formal education has limited use when thinking about process. 

During the last couple of years a number of initiatives (EC, 2003) have been taken at national and European level supporting the development of new approaches to validation of non-formal and informal learning. Under the Objectives work program, developing ways for the official validation of non-formal learning experiences has been identified as a key issue in making learning more attractive and relevant for the individual. By providing an overview over the different approaches, systems and methodologies, the European Inventory (EC, 2003) will be instrumental in monitoring how the overarching principles actually are followed up. This will provide an important basis for the co-operation at political level, which necessarily has to follow an agreement on common European principles. Several types of synergistic relationship between formal and nonformal education are thus emerging, with various degrees of domination, or centrality of the formal system. They can be found at all levels of education provision, from primary, secondary and vocational levels to higher education.


1.2. OGOLNOŚWIATOWE DOKUMENTY NA TEMAT ENERGII
To describe the situation in energy politics, the background materials are Global Resources Analysis (EDO, 2008), the Energy Efficiency Action Plan (EC, 2006a), other WEC (2008) and EC documents (2003, 2007a, 2007b, 2007c) as well as papers that complement and reinforce each.

Some of these reports (EDO, 2008) confirm the situation on earth that is more purchasing power, less energy, less resource, higher prices. The intensity of the energy problem diverges per global region – negative economic growth in the whole Western World, lower economic growth in the Emerging World and higher economic growth in the energy and commodities surplus nations of Former USSR, Middle East and Africa. Many institutions have planned for different activities. Almost each government is planning the initiation of a special dedicated energy department. Media are following the successful ‘energy special’ formula, universities implementing ‘global resources’, ‘global food’ and ‘global energy’ theme. Some international organizations have yearned to promote the sustainable supply and use of energy for the greatest benefit of all people, e.g. World Energy Council (WEC, 2008) by promoting researches of supplying and using energy having, publishing and disseminating the results, undertaking actions, seminars; collaborating with other organizations; European Commission has initiative in the framework of the Intelligent Energy – Europe program (EC, 2008), which raised public awareness and promoted sustainable energy production and usage among individuals and organizations, private companies and public authorities, professional and energy agencies, industry associations and NGOs across Europe.

The starting point for a European energy policy (EC, 2006a; EC, 2007a; EC, 2007b; EC, 2007c) is threefold: combating climate change, promoting jobs and growth, and limiting the EU external vulnerability to imported hydrocarbons, and promoting growth and jobs, thereby providing secure and affordable energy to consumers. It will mean the EU target needs to be seen in the context of the need for international action of industrial nations on climate change. The European Commission (EC) proposes a comprehensive package of measures to establish a new Energy Policy for Europe to combat climate change and boost the EU energy security and competitiveness that means a series of ambitious targets on greenhouse gas emissions and renewable energy and aim to create a true internal market for energy and strengthen effective regulation. This underlines the importance of minimum energy performance standards for a wide range of appliances and equipment, and for buildings and energy services. The targeted instruments are improving the efficiency of both new and existing generation capacity and to reduce transmission and distribution losses. It recognizes that energy savings can be achieved by ensuring fuel efficiency of cars, developing markets for cleaner vehicles, by improving the efficiency of urban, aviation transport systems, etc. On an individual level, small changes in our energy consumption patterns will mean improving the environment and doing our share for our common European goals.

In the complex picture of energy policy (EC, 2006b), the renewable energy sector is the one which stands out in terms of ability to reduce greenhouse gas emissions and pollution, exploit local and decentralized energy sources, and stimulate world-class high-tech industries. The European Strategic Energy Technology Plan (EC, 2006a) presented by EC has a long term vision to match the long term challenge of moving towards a low carbon energy system in a competitive manner: • By 2020, technologies will have to make the 20% renewable target a reality by permitting a sharp increase in the share of lower cost renewable (including the roll-out of off-shore wind and 2nd generation biofuels) and to cut greenhouse gas emissions by at least 20% or 30% from developed countries.

 • By 2030, electricity and heat will increasingly need to be produced from low carbon sources and extensive near-zero emission fossil fuel power plants with CO² capture and storage. Transport will need to adapt to using 2nd generation biofuels and hydrogen fuel cells increasingly;

 • For 2050 and beyond, the switch to low carbon in the European energy system should be completed, with an overall European energy mix that could include large shares for renewable, sustainable coal and gas, sustainable hydrogen, and, for those member states that want, Generation IV fission power and fusion energy.

To achieve this objective, the EC also proposes to focus on a number of energy related measures: improving energy efficiency; raising the share of renewable energy in the energy mix, as well as new measures to ensure that the benefits of the internal energy market reach everyone; reinforcing solidarity among Member States, with a more long term vision for energy technology development, a renewed focus on nuclear safety and security, and determined efforts for the EU to “speak with one voice” with its international partners, including energy producers, energy importers and developing countries.

The EU and the world are at cross-roads concerning the future of energy. Climate change, increasing dependence on oil and other fossil fuels, growing imports, and rising energy costs are making our societies and economies vulnerable. These challenges call for a comprehensive and ambitious response. This is a vision of Europe with a thriving and sustainable energy economy that has grasped the opportunities behind the threats of climate change and globalization, gained world leadership in a diverse portfolio of clean, efficient and low-emission energy technologies and become a motor for prosperity and a key contributor to growth and jobs.1.3. EDUKACJA W ZAKRESIE ENERGII

To describe the situation in energy education, Education for Sustainable Development (ESD) has to be used as a background. ESD “is an essential part of a larger conversation regarding quality of life for all the inhabitants of Earth. Sustainable development offers a philosophic and analytical framework for educative enquiries in which economic, social, and environmental factors must be considered in relation to one another” (UNESCO, 2005: 8). Educational effort related to ESD (UNESCO, 2007) will encourage changes in behaviour that will create a more sustainable future in terms of environmental integrity, economic viability, and a just society for present and future generations. Pedagogical processes that follow from opportunities for deliberating and addressing complex issues require critical and openended engagement. In practice that means also to conserve energy and become more energy efficient. In this way, a sustainable lifestyle will be attained, as well a sustainable management and response to global warming with education and promotion of alternatives such as renewable energy, energy efficiency, and energy conservation.

UNESCO (n.d.) has been involved in promoting renewable energies since 1952 when the UNESCO Arid Zone Program was initiated. In 1973, UNESCO organized the first international solar energy congress entitled The Sun in the Service of Mankind. Twenty years later UNESCO took the initiative of organizing in 1993 a high-level Expert Meeting The Sun in the Service of Mankind in order to look into the potential of all forms of renewable energies and their applications. Following the meeting recommendations, UNESCO initiated a process leading to the holding in 1996 of a World Solar Summit aimed at defining a World Solar Program and fostering a global mobilization towards use and applications of renewable energies. As the initiator of the World Solar Program 1996-2005, UNESCO has provided the world community with an instrument for the promotion of renewable sources of energy. The World Solar Program has since been subject to several UN Resolutions including one at the Fifty-eight session of the UN General Assembly (resolution A/RES/58/210).

Furthering the implementation of the World Solar Program, UNESCO’s efforts are particularly aimed towards the development of human resources geared to promoting renewable energy. UNESCO advocates for raising awareness and furthering renewable energy technologies with the provision of advisory services aimed at developing capacity-building and sound energy policies. Concurrently UNESCO provides support to the definition of national energy strategies as well as the implementation of projects aiming at developmental purposes. The promotion of renewable energies in addressing developmental issues is pursued also through UNESCO’s intergovernmental scientific programs such as: water, ecosystem, small islands states, economic and social development, etc. These activities are implemented in conjunction with UNESCO field offices in order to better address the national and regional needs and priorities.

Areas covered by UNESCO’s activities under the flagship project Promoting Sustainable and Renewable Energies for Development and the Global Renewable Energy and Training (GREET) Program respond to the regional needs of this area and are based on regional consultations. Program is as a strategic initiative with universal scope and value. It has a two-fold strategic objectives aiming at (a) improving the use and maintenance of renewable energy projects and their management, (b) strengthening the national competencies and favoring the transfer of technological know-how.

The Sustainable Energy Europe 2005-2008 Campaign (EC, n.d.) is a European Commission initiative in the framework of the Intelligent Energy - Europe (2003-2006) programme, which aims to raise public awareness and promote sustainable energy production and use among individuals and organisations, private companies and public authorities, professional and energy agencies, industry associations and NGOs across Europe. The Sustainable Energy Europe 2005-2008 Campaign wants to support all citizens as a European actor committed to sustainable energy.Resources:
Coombs, P. H. with Prosser, C. & Ahmed, M. (1973) New Paths to Learning for Rural Children and Youth. New York: International Council for Educational Development.

EC (2003) Implementation of “Education & Training 2010” Work Program. Validation of Non-Formal and Informal Learning Contribution Of The Commission Expert Group Progress Report November 2003.

EC (2006a) Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential. Brussels, 19.10.2006 http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/doc/com_2006_0545_en.pdf

EC (2006b) Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Renewable energy road map - Renewable energies in the 21st century: building a more sustainable future* COM/2006/0848 final */ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0848:EN:NOT

EC (2007a) An Energy Policy for Europe: Commission Steps up to the Energy Challenges of the 21st Century. Reference:  MEMO/07/7    Date:  10/01/2007 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/7&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

EC (2007b) Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament - an Energy Policy for Europe {SEC(2007) 12}

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna