Institute for Social Sciences and Humanities International ConferencePobieranie 44.8 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar44.8 Kb.
Institute for Social Sciences and Humanities

International Conference

under the auspices ofthe President of Łomża - Mieczysław Czerniawski

and District Governor - Lech Szabłowski
VARIETY OF FORMS OF COOPERATIVES IN THE WORLD. TRADITION AND MODERNITY.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

pod honorowym patronatem

Prezydenta Łomży Mieczysława Czerniawskiego

Starosty Łomżyńskiego Lecha Szabłowskiego
RÓŻNORODNOŚĆ FORM SPÓŁDZIELCZOŚCI

WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

TRADYCJA A NOWOCZESNOŚĆ


Łomża, 26th-27th November 2012
26th November (Monday)

11:30
Welcome/Opening speech by the Rector of PWSIiP - prof. Robert Charmas

Speech by the Vice-Governor of the Podlaskie Voivodeship - Wojciech Dzierzgowski

Introduction to the conference – Director of the Institute for Social Sciences and Humanities at PWSIiP in Łomża - prof. Tadeusz Popławski

Plenary lectures(

(room 315)
11:45 -13:15 moderator: prof. Zbigniew Galor (PWSIiP in Łomża)


Prof. Yohanan Stryjan (School of Business, University of Stockholm, Sweden / Szkoła Biznesu, Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja), Cooperators, Entrepreneurs, and Local Development: Conceptual challenges and practical issues / Współpracownicy, przedsiębiorcy a rozwój lokalny: koncepcje wyzwań a kwestie praktyczne
Dr Krzysztof Lachowski ( Society of Cooperators, Poland), Własność wspólnotowa i pieniądz wspólnotowy, jako fundamenty budowy III drogi rozwoju / Common property and common money as the basis for the third way of development
Tomasz Sadowski (Przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej ‘Barka’/ Chairman of the Board of the Foundation for Mutual Help ‘Barka’), Ekonomia społeczna jako podstawa rozwoju społeczno-gospodarczego. Doświadczenia Afryki w perspektywie europejskiej / Social economy as the basis for socio-economic development. African experience from a European point of view
12:45-13:15

Discussion


  • 13:15-13:30 coffee breakSESSION I. Forms of co-operatives, the state, and market competition (

(room 315)

13:30-15:30 chair: doc. Torsten Lorenz (Charles University in Prague, the Czech Republic / Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)Dr Gábor G.Szabo, Dr. Anikó Juhász (Hungarian Academy of Sciences, Hungary / Węgierska Akademia Nauk, Węgry), Success or failure? - Comparative case studies focusing on trust and governance issues in the Hungarian fruit and vegetable sector / Sukces czy porażka? - Porównawcze studia przypadku koncentrujące się na kwestii zaufania i zarządzania w węgierskim sektorze owoców i warzyw


Nikołaj Kozak (‘Agrokomplex’ in Brest, Belarus / ‘Agrokomplex’, Brześć, Białoruś), Conditions of the state, market and agricultural cooperatives in Belarus within an example of "Agrokomplex" in Brest / Stan państwa, rynku i spółdzielni rolniczych na Białorusi na przykładzie "Agrokomplexu" w Brześciu
Barbara Sadowska (Vice-Chairperson of the Board of the Foundation for Mutual Help ‘Barka’, Poland / Wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej ‘Barka’, Polska), The social market economy and forms of social entrepreneurship as a way of combating marketable exclusion / Społeczna gospodarka rynkowa i formy przedsiębiorczości społecznej jako sposób zwalczania wykluczenia handlowego
Dr Radomir Miński (School of Humanities and Journalism in Poznań, Poland / Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Polska), Property relations of the workforce in ‘Mondragon’ Cooperative Corporation / Stosunki własności siły roboczej w Spółdzielni Mondragon

Dr Elżbieta Kołodziej (University of Life Sciences in Lublin, Poland / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska), The place and role of banks cooperative banking services market in Poland in the years 2006-2011 / Miejsce i rola banków spółdzielczych na rynku usług bankowych w Polsce w latach 2006-2011


15:10-15:30

Discussion  • 15.30-16.00 lunch


SESSION II. Doctrine and social movements and forms of co-operatives (

(room 315)
16:00-18:00 chair: prof. Sławomir Partycki (Catholic University of Pope John Paul II in Lublin, Poland / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)


Doc. Torsten Lorenz (Charles University in Prague, the Czech Republic / Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy), Agraryzm a spółdzielczość w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej do 1939 r. / Agrarianism and cooperatives in Central Europe and Central and Eastern Europe to 1939
Prof. Zbigniew Galor (PWSIiP in Łomża, Poland / PWSIiP w Łomży, Polska), Working cooperatives in Argentina and the traditional cooperatives / Spóldzielnie robotnicze w Argentynie a tradycyjne spółdzielnie pracy
Dr Wioletta Czemiel-Grzybowska (Białystok University of Technology, Poland / Politechnika Białostocka, Polska), Determinants of the formation of social economy entities in the Podlaskie Voivodeship / Determinanty powstawania podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim
Dr Anna Monika Kruk (The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education, Warsaw, Poland / Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska), Social cooperatives in Mazovia - results of research projects / Spółdzielczość socjalna na Mazowszu – doświadczenia z projektów badawczych
Dr Tadeusz Kowalewski (PWSIiP in Łomża, Poland / PWSIiP w Łomży, Polska), Student social cooperatives as a way to combat the marginalization of higher education / Studenckie spółdzielnie socjalne jako sposób na przeciwdziałanie marginalizacji wyższego wykształcenia
17:30-17:45

Discussion  • 17:45-18:00 coffee breakSESSION III. Cultural conditions for the development of forms of cooperatives (room 315)

18:00-19:00 chair: prof. Johanan Stryjan (School of Business, University of Stockholm, Sweden / )
Dr Henryk Kliszko (University of Białystok, Poland / Uniwersytet w Białymstoku, Polska), Exclusion, ‘homo sacer’ and community / Wykluczenie, ‘homo sacer’ a wspólnota


Prof. Juozas Lakis (Vilnius, Lithuania / Wilno, Litwa), Managing conflicts in cooperatives / Zarządzanie konfliktami w przedsiębiorstwie spółdzielczym
Prof. Sławomir Partycki, mgr Patrycja Pietras-Mieczkowska (Catholic University of Pope John Paul II in Lublin, Poland / ), Cooperative enterprise in cyberspace / Przedsiębiorstwo spółdzielcze w cyberprzestrzeni
18:45-19:00

Discussion  • 19:30--22:00 Get together

27 November (Tuesday)

SESSION IV. 100 years of cooperative societies in Poland and in the Podlaskie Voivodeship (

(room 315)
9:00-10:35 chair: dr Tadeusz Kowalewski (PWSIiP in Łomża, Poland / PWSIiP w Łomży, Polska)

Dr Aleksandra Bilewicz (University of Warsaw, Poland / Uniwersytet Warszawski, Polska), Food cooperatives in Poland - marked revival of consumers' cooperative movement / Kooperatywy spożywcze w Polsce – oddolna odnowa ruchu spółdzielni spożywców


Prof. Zofia Chyra-Rolicz (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland/ Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska), Cooperatives traditions of Łomża / Spółdzielcze tradycje Łomży
Prof. Tadeusz Popławski (PWSIiP in Łomża, Poland, PWSIiP w Łomży, Polska), Social cooperatives in Podlasie / Spółdzielczość socjalna na Podlasiu
Krzysztof Kozicki (County Government in Łomża, Poland / Samorząd Powiatu Łomżyńskiego, Polska), Social cooperatives in Łomża and in the local area / Spółdzielczość socjalna na Ziemi Łomżyńskiej

10:00-10:15

Discussion

  • 10:15-10:30 coffee break


INTERNATIONAL WORKSHOP Prospects for cooperatives in Europe, Poland and the Podlaskie Voivodeship
10:30-11:50 chair: prof. Juozas Lakis (MykoloHYPERLINK "http://lt.wikipedia.org/wiki/MRU" HYPERLINK "http://lt.wikipedia.org/wiki/MRU"RomerioHYPERLINK "http://lt.wikipedia.org/wiki/MRU" HYPERLINK "http://lt.wikipedia.org/wiki/MRU"University in Vilnius, Lithuania

Lithuania / Uniwersytet Michała Römera w Wilnie, Litwa)prof. Zofia Chyra-Rolicz (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland/ Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)


prof. Zbigniew Galor (PWSIiP in Łomża, Poland / PWSIiP w Łomży, Polska)
doc. Torsten Lorenz (Charles University in Prague, the Czech Republic / Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
prof. Yohanan Stryjan (School of Business, University of Stockholm, Sweden / Szkoła Biznesu, Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja)
dr Gabor G. Szabo (Hungarian Academy of Sciences, Hungary / Węgierska Akademia Nauk, Węgry)11:50-12:00 Closing of the conference  • 12:15-15:00 Visit to Dairy Cooperative in Piątnica
CONFERENCE PROGRAM BOARD (in alphabetical order)

Prof. Zbigniew Galor, (PWSIiP in Łomża, Poland / PWSIiP w Łomży, Polska) - chairman

Prof. Zofia Chyra-Rolicz, (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland/ Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska) v-ce chairperson

Dr Elżbieta Kołodziej, (University of Life Sciences in Lublin, Poland / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)

Dr Krzysztof Lachowski, (Cooperative society, Poland / Towarzystwo Spółdzielców, Polska)

Prof. Juozas Lakis, (MykoloHYPERLINK "http://lt.wikipedia.org/wiki/MRU" HYPERLINK "http://lt.wikipedia.org/wiki/MRU"RomerioHYPERLINK "http://lt.wikipedia.org/wiki/MRU" HYPERLINK "http://lt.wikipedia.org/wiki/MRU"University in Vilnius, Lithuania / Uniwersytet Michała Römera w Wilnie, Litwa)

Doc. dr Torsten Lorenz, (Charles University in Prague, the Czech Republic / Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

Prof. Tadeusz Popławski, (PWSIiP in Łomża, Poland / PWSIiP w Łomży, Polska)

Prof. Yohanan Stryjan, (School of Business, University in Stockholm, Sweden / Szkoła Biznesu, Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja)

Dr Gabor G. Szabo, (Hungarian Academy of Sciences, Hungary / Węgierska Akademia Nauk w Budapeszcie, Węgry)


ORGANIZING COMMITTEE

Prof. Tadeusz Popławski -– chairman, dr Tadeusz Kowalewski– v-ce chairman,

mgr Małgorzata Stankiewicz - secretary, mgr Michał Wyciński


Contact: (086)216 82 67
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna