Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Przedszkola Publicznego Nr 8 Tarnów, ul. Olszynowa 10Pobieranie 253.48 Kb.
Strona1/3
Data10.05.2016
Rozmiar253.48 Kb.
  1   2   3

Przedszkole Publiczne Nr 8 w TarnowieINSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

POŻAROWEGO

dla obiektu

Przedszkola Publicznego Nr 8

Tarnów, ul. Olszynowa 10

Opracował: Zatwierdził:


Małgorzata Kocik

Marta WiśniewskaPodstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz. U. Nr 109, poz. 719, rozdz. 2, § 6)

Tarnów – grudzień – 2010r.


SPIS TREŚCI

 1. 1.

Postanowienia wstępne.


3

 1. 2.

Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu.


3Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.


8Sposoby postępowania na wypadek pożaru.


10Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.


14Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.


17Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.

22Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami.


23Plany obiektu.


26Instrukcja postępowania na wypadek pożaru


31Przepisy prawne


32Wykaz osób realizujących zadania wynikające z instrukcji


33
 1. Postanowienia wstępne

Ochrona przeciwpożarowa jest to prawem przewidziane działanie, zmierzające


do ochrony trzech wartości: życia, zdrowia ludzkiego i mienia przed działaniem pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia – katastrofy technicznej, katastrofy chemicznej, katastrofy ekologicznej.

Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji


z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719). Zgodnie z § 6 przytoczonego wyżej rozporządzenia wymagania przeciwpożarowe dotyczące budynku powinny być zawarte
w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Celem opracowania instrukcji jest ustalenie wymagań przeciwpożarowych


w zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym itp., jakie należy uwzględnić
w czasie eksploatacji obiektu administrowanego przez Przedszkole Publiczne Nr 8.

Do zapoznania z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani


są wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowiska służbowe. Zapis ten dotyczy również pracowników niezatrudnionych
na stałe, a wykonujących prace na terenie Przedszkola na podstawie umów: zlecenia,
o dzieło itp.

Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji są zgodne z przepisami szczegółowymi dot. ochrony przeciwpożarowej oraz innymi przepisami i aktami normatywnymi.

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu  1. Lokalizacja obiektu

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 8 zwany dalej przedszkolem, zlokalizowany jest na terenie miasta Tarnowa przy ul. Olszynowej 10, w dzielnicy Rzędzin.

Dojazd pożarowy do obiektu zapewniony jest przez bramę wjazdową od
ul. M. Dąbrowskiej, od północnej strony budynku. Budynek przedszkola jest otoczony
z trzech stron (zachodnią, północną i południową) ogrodem z wydzieloną od strony południowej częścią rekreacyjno – sportową dla dzieci przedszkolnych, na której znajduje się sprzęt ogrodowy oraz od wschodu placem manewrowym. Droga dojazdowa do budynku jest utwardzona o odpowiedniej wytrzymałości, co stwarza możliwość wykorzystania mechanicznych drabin pożarniczych i ciężkiego sprzętu. Wejście główne do budynku jest od strony zachodniej, od ulicy Marii Dąbrowskiej.

Budynek stanowi własność gminy Miasta Tarnowa.
  1. Ogólna charakterystyka obiektu

Budynek Przedszkola został wybudowany w 1984 r. Jest to obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek sąsiaduje z następującymi obiektami: • od strony północnej graniczy z prywatną działką z domem jednorodzinnym stojącym w odległości 10 m,

 • od strony południowej graniczy z działką niezabudowaną o szerokości 10 m,

 • od strony wschodniej znajduje się Szkółka Jeździecka z budynkiem prywatnym
  – w odległości 40 m,

 • od strony zachodniej usytuowany jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 9
  – w odległości 80 m.

W bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia przedszkola znajdują się drogi: • ul. M. Dąbrowskiej – 5 m, od strony zachodniej,

 • ul. Olszynowa – bezpośrednio przy ogrodzeniu od trony północnej, 5 m od strony południowej.

W III segmencie od strony północnej znajdują się pomieszczenia administracji przedszkola, kuchnia wraz z zapleczem przykuchennym i magazynami oraz zejście do części piwnicznej.

Maksymalna długość dróg ewakuacyjnych z poszczególnych pomieszczeń przedszkola, zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II nie przekracza dopuszczalnych długości, które wynoszą:


 • przy jednym dojściu 10 m,

 • przy dwu lub większej ilości dojść 30 m.

Również długość przejść w pomieszczeniach do wyjść ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnej długości wynoszącej 40 m.

Drzwi ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku otwierają się zgodnie


z kierunkiem ewakuacji, a ponadto:

 • w każdym pomieszczeniu (sali dla dzieci) gdzie, na co dzień przebywa do 27 osób, znajdują się dwa wyjścia ewakuacyjne,

 • drzwi ewakuacyjne są zamknięte w sposób umożliwiający ich natychmiastowe otwarcie,

 • na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów łatwo – zapalnych jest zabronione,

 • wyjścia ewakuacyjne są przez cały czas drożne,

 • drogi i kierunki ewakuacji oraz sprzęt ppoż. są oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/02 i 0/1.

Budynek posiada wyjścia ewakuacyjne: • z każdej z 6 sal po dwa, stanowiące drzwi balkonowe bezpośrednio do ogrodu przedszkola od strony południowej 8, od strony zachodniej 4, w tym dwa bezpośrednio do ogrodu przedszkolnego, następnie 2 do części zielonej wewnątrz bryły budynku
  w kształcie [,

 • 2 wyjścia z zaplecza przedszkola od strony placu dojazdowego znajdującego się na wschód od budynku, stanowiące drzwi wejście/wyjście dla dostaw do budynku,

 • 1 z myjni bezpośrednio na plac dojazdowy,

 • 2 wejścia/wyjścia główne od strony zachodniej i północnej do budynku.

Ponadto na długim holu znajdują się jeszcze 4 drzwi balkonowe, mogące służyć za wyjścia ewakuacyjne na stronę północną, 2 z nich na plac dojazdowy, a 2 z nich do części zielonej wewnątrz bryły budynku w kształcie [. Łącznie jest 17 wyjść ewakuacyjnych.
  1. Odległość od służb interwencyjnych i czas dojazdu.
Nazwa instytucji

Odległość

Czas dojazdu

OSP Rzędzin, ul. Orkana

ok. 2 km

ok. 3 min.

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, ul. Błonie 2A

ok. 2 km

ok. 3 min.

Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ul. Narutowicza 6

ok. 3,8 km

ok. 4 min.

Pogotowia Gazowego w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7

ok. 3,8 km

ok. 4 min.

Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie ul. Matki Boskiej Fatimskiej 2

ok. 2 km

ok. 3 min.

Zakład Energetyczny Turon, ul. Studniarskiego 2

ok. 4,3 km

ok. 5 min.

Straż Miejska, ul. Nadbrzeżna Dolna 7

ok. 3,8 km

ok. 4 min.  1. Informacje o warunkach techniczno – budowlanych.

Budynek przedszkola ma rzucie kształt litery „T”. Powierzchnia zabudowy wynosi około 1.010 m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 841 m2. Kubatura obiektu to 4.228 m3. Budynek jest obiektem parterowym, częściowo podpiwniczonym.

Budynek składa się z 3 segmentów, wzdłuż najdłuższego (z zachodu na wschód) biegnie holl długości 50 m.

W układzie funkcjonalnym dzieli się na następujące zespoły: • zespół pomieszczeń ogólnych i administracyjnych zlokalizowanych w części III budynku,

 • zespół pomieszczeń dla dzieci zlokalizowany w I i II części,

 • zespół pomieszczeń żywienia (dostępny dla personelu kuchennego i związany
  z przyrządzaniem i wydawaniem posiłków dla dzieci) zlokalizowany w części III,

 • zespół pomieszczeń gospodarczych i technicznych zlokalizowany w części III
  i w podpiwniczeniu.

W podpiwniczeniu ściany są murowane z cegły, strop prefabrykowany typu DZ – 3
i wylewany na miejscu w szalowaniu płytą żelbetonową nad częścią korytarzową. Wylewana jest również płyta wspornikowa i elementy klatki schodowej.

Ściany zewnętrzne płytowe o konstrukcji szkieletowej z drewna, strona wewnętrzna


z okładziną z płyt gipsowych, izolacja termiczna z wełny mineralnej i strona zewnętrzna z okładziną z twardych płyt pilśniowych powleczonych środkiem ognioodpornym
i barwionego deskowania na słupach międzyokiennych. Fragment ściany zewnętrznej
w kuchni i pomieszczeniach przykuchennych (od strony wschodniej) jest murowany
z pustaków pianowych.

Ściany wewnętrzne (nośne i działowe) płytowe o konstrukcji szkieletowej z drewna


z dwustronną okładziną z płyt gipsowych.

Stropodach wentylowany, pełny o konstrukcji dźwigarowej z pasów drewnianych, pokrycie z jednej warstwy papy termozgrzewalnej, izolacja termiczna z wełny mineralnej, podsufitka z płyt gipsowych.

Budynek został wykonany z małowymiarowych elementów prefabrykowanych
z drewna i tworzyw, produkowanych przez Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud”
w Ciechanowie.


  1. Wystrój wnętrz.

Podłogi – przy głównych wejściach, w przejściowej sali zajęć oraz na długim hollu pokryte są wykładziną PCV. W korytarzu biegnącym wzdłuż pomieszczeń administracyjnych wyłożone są wykładziną dywanową. W kuchni, pomieszczeniach przykuchennych, korytarzu przy magazynach oraz wszystkich łazienkach i ubikacjach wyłożone są płytkami ceramicznymi. W salach zajęć oddziałów I-III, V i VI podłogi wyłożone są parkietem oraz położonymi na nich wykładzinach dywanowych lub dywanach posiadających atest ppoż. Pomieszczenia biurowe w III segmencie posiadają podłogi betonowe, pokryte płytkami PCV oraz wykładzinami dywanowymi. W salach zajęć dla dzieci wewnętrzne ściany są wyłożone boazerią od podłogi po sufit z laminatu przymocowanego za pomocą listew drewnianych, wymalowaną farbą emulsyjną.

Ściany pomieszczeń sanitarnych, kuchnia oraz magazyn spożywczy wyłożone są płytkami glazurowanymi. Stolarka i drzwi wewnętrzne w całym przedszkolu oprócz pomieszczeń kuchni, myjni i obieralni wykonane są z drewna. W ww. pomieszczeniach kuchennych okna są plastikowe. Jedynie drzwi wyjściowe dla dostawców (od placu manewrowego) oraz z myjni są metalowe.

W pomieszczeniach kuchennych używane są: taboret gazowy, kuchenki gazowe


i gazowo – elektryczne, elektryczne kociołki uchylne, piecyk elektryczny, zmywarka oraz obieraczka do warzyw.


  1. Wyposażenie obiektu w instalacje i urządzenia.

Pomieszczenia przedszkola wyposażone są w następujące instalacje: • instalacja elektryczna siły i światła, z głównym wyłącznikiem prądu oznakowanym
  i znajdującym się na zewnątrz przy wejściu do budynku od strony zachodniej,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna, z głównym zaworem wody znajdującym się
  w piwnicy, w ostatnim pomieszczeniu po prawej stronie,

 • instalacja gazowa, z głównym zaworem gazowym umieszczonym na zewnątrz, na ścianie północnej budynku,

 • instalacja wentylacyjna (mechaniczna i grawitacyjna),

 • instalacja teletechniczna (telefoniczna, internetowa),

 • instalacja co zasilana jest centralnym ogrzewaniem wodnym z MPEC w Tarnowie,

 • instalacja odgromowa,

 • instalacja hydrantów wewnętrznych.
  1. Charakterystyka pożarowa pomieszczeń i obiektu.

Do przedszkola uczęszcza 150 dzieci. Pracuje w nim 14 nauczycieli oraz 15 pracowników administracyjno – obsługowych.

Przedszkole czynne jest od 600 do 1700 za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt i przerwy wakacyjnej (wg harmonogramu).

Budynek przedszkola, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia


12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami), ze względu na swą funkcję kwalifikuje się do drugiej Kategorii Zagrożenia Ludzi ZL II. Budynek zalicza się do budynków niskich (do 12 m). Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „B”. Elementy konstrukcyjne budynku spełniają wymogi odporności ogniowej dla tej klasy budynku.


Strefy pożarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku niskiego ZL II wynosi


5000 m2. Budynek spełnia wymagania w tym zakresie.

Wymagana minimalna odporność ogniowa elementów budynku: • główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) – 30 minut NRO,

 • stropy – 30 minut NRO,

 • ścianki działowe i ściany osłonowe – (-) minut NRO,

 • konstrukcja nośna dachu – (-) minut SRO.

(NRO – elementy rozprzestrzeniające ognia)

(SRO – elementy słabo rozprzestrzeniające ogień)

(-) – nie stawia się wymagań

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć odporność ogniową co najmniej 15 minut.


Zaopatrzenie w wodę

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia


24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi:

 • dla obiektów o kubaturze powyżej 2.500 m3 położonych na terenie jednostek osadniczych, dla bezpośredniej ich ochrony należy zapewnić niezbędną wydajność wodociągu wynoszącą minimum 20 dm3/s z co najmniej dwoma hydrantami
  o średnicy 80 mm lub 200 m3 wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.

Do celów wewnętrznego gaszenia pożaru służą cztery hydranty wewnętrzne
o średnicy 25 mm rozmieszczone w budynku:

 • jeden na holu długim przy myjni,

 • jeden długim holu przy drugim wyjściu z przedszkola,

 • jeden na korytarzu na zapleczu przedszkola przed zejściem do piwnicy,

 • jeden w korytarzu w piwnicy, obok schodów po lewej stronie.

Do celów zewnętrznego gaszenia pożaru służy hydrant zlokalizowany w zachodniej części ogrodu około 30 m od głównego wejścia do przedszkola.
Drogi pożarowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia


24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) do obiektu przedszkola zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II – jest wymagana droga pożarowa o utwardzonej
i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni umożliwiającej dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Droga pożarowa powinna odpowiadać następującym wymaganiom: • najmniejsza szerokość jezdni musi wynosić minimum 3,5 m,

 • nośność utwardzonej jezdni nie może być mniejsza niż 200 kN,

 • nacisk na oś nie mniej niż 100 kN,

 • minimalna szerokość drogi pożarowej do budynku na całej długości obiektu oraz na odcinku 10 m przed i poza budynkiem powinna wynosić 4 m,

 • nie należy na tym odcinku stosować stałych elementów zagospodarowania
  i zadrzewienia terenu w odległości mniejszej niż 0,5 m od krawędzi jezdni,

 • odległość drogi pożarowej od ścian poszczególnych rodzajów budynków oraz związanych z nimi urządzeń technologicznych, placów składowych winna zawierać się w granicach 5 m do 15 m.

Dojazd do budynku, w którym znajduje się przedszkole możliwy jest od ulicy
M. Dąbrowskiej. Droga dojazdowa do przedszkola posiada odpowiednio utwardzoną nawierzchnię umożliwiającą dojazd o każdej porze roku.


 1. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym
  i czynnościom konserwacyjnym

  1. Wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy.

Wyposażenie przedszkola w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice), musi spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych typów pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku.

Pomieszczenia przedszkola wyposażone są w 7 gaśnic proszkowych typu ABC oraz koc gaśniczy. Gaśnice umieszczone są:  1. przy wejściu do korytarza administracji przedszkola, po lewej stronie, w części III budynku,

  2. na holu za drzwiami sali przejściowej, po prawej stronie w części II budynku,

  3. na holu obok drugiego wejścia do przedszkola, po lewej stronie, w części
   I budynku,

  4. na holu, za ścianką działową obok pomieszczenia myjni, po lewej stronie, w części II budynku,

  5. na korytarzu w części III budynku, przed wejściem do części magazynowej, po lewej stronie,

  6. na końcu korytarza w części magazynowej, po lewej stronie, przed drzwiami do pomieszczeń piwnicznych,

  7. w piwnicy za zakrętem korytarza po lewej stronie.

W kuchni właściwej znajduje się 1 gaśnica typu F, na ścianie po prawej stronie przy wejściu, przeznaczona do gaszenia tłuszczy spożywczych. Ilość oraz lokalizacja w/w sprzętu gaśniczego zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych


i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

Lokalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego uwidoczniona jest w budynku przedszkola przy pomocy obowiązujących znaków zgodnie z PN-92/N-012556-01 Znaki Bezpieczeństwa.


Przy rozmieszczaniu gaśnic należy zachować następujące zasady:


 1. gaśnice powinny być umieszczane w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach, przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,

 2. w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (grzejniki, piece),

 3. w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki,

 4. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m,

 5. odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m.
  1. Rodzaje sprzętu gaśniczego.

Środki gaśnicze oraz sprzęt gaśniczy oznacza się literowym symbolem grup pożarów do zwalczania, których sprzęt ten oraz środki gaśnicze są przeznaczone i tak: 1. do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,

 2. do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,

 3. do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,

 4. do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,

F) do gaszenia pożarów tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych (oleje jadalne
i tłuszcze np. w urządzeniach do pieczenia i smażenia oraz w przynależnych do nich filtrach i wyciągach – okapach kuchennych).
Wodą nie wolno gasić:

 • urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem,

 • cieczy łatwo zapalnych lżejszych od wody,

 • metali alkalicznych gwałtownie reagujących z wodą np. sód, potas,

 • substancji, które reagując z wodą wydzielają gaz zapalny np. karbid,

 • materiałów pylistych.  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna