Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020Pobieranie 296.72 Kb.
Strona1/4
Data27.04.2016
Rozmiar296.72 Kb.
  1   2   3   4

Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (warunki określające stopień przygotowania oraz zgodności projektów z celem szczegółowym 2)


Lp.
Opis projektu (brak danych w którymś z poniższych pkt. opisu stanowi brak formalny uniemożliwiający ocenę projektu)


Nazwa projektu


Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej - PUESC


Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu


Ministerstwo Finansów – Służba Celna, Izby Celne, Centrum Przetwarzania Danych MF.


Koszt realizacji projektu (w PLN)


126 mln. zł.


Okres realizacji projektu


od – do (mm-rrrr)

01.04.2016-01.04.2019 (36 miesięcy)Skrócony opis projektu


Celem projektu jest usprawnienie realizowanych przez klientów Służby Celnej procesów (eksportu, importu oraz obrotu wyrobami akcyzowymi) i poszerzenie zakresu spraw, które będą oni mogli załatwić w drodze elektronicznej poprzez poniższe działania podejmowane przez Służbę Celną:

- podniesienie sprawności, efektywności i jakości usług,

- podniesienie poziomu dojrzałości świadczonych i dostarczanie nowych e-usług,

- automatyczną wymianę danych między klientami i partnerami a Służbą Celną (A2B, B2A, A2C, C2A, A2A), platforma SW

- dalszą automatyzację i optymalizację procesów, procedur, usług,

- udostępnianie informacji, danych i wiedzy klientom i partnerom z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych.


Celem prowadzonych w ramach projektu działań jest zapewnienie większej wygody i skrócenie czasu realizacji przez klientów ich procesów biznesowych poprzez zapewnienie im możliwości załatwiania spraw w formie samoobsługi, bądź przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu ze Służbą Celną, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii.
W ramach projektu zakłada się osiągnięcie poprawy cyfrowej efektywności Służby Celnej w zakresie zwiększenia liczby dokumentów elektronicznych obsługiwanych przez Służbę Celną.

W ramach projektu realizowane będą również założenia i cele aktów prawnych i dokumentów unijnych, w tym Wieloletniego Planu Strategicznego dla Elektronicznego Cła (MASP), Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), dyrektyw i rozporządzeń w zakresie podatku akcyzowego.


Poprzez realizację projektu Służba Celna zaoferuje szeroki zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oparty o spójny system Informacyjny Służby Celnej, działający w ramach Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Resortu Finansów (ZSIRF) w oparciu o infrastrukturę resortu. W ramach ZSIRF nastąpi integracja danych i usług wszystkich obszarów biznesowych resortu finansów oraz komunikacja z usługami systemów zewnętrznych innych administracji.”

Projekt zakłada skanalizowanie dostępu klientów Służby Celnej w ramach jednego wspólnego punktu dostępu do usług w ramach budowy ZSIRF, a także przyczyni się do umożliwienia korzystania z usług, definiowanej w ramach ZSIRF Resortowej Hurtowni Danych (logiczne połączenie hurtowni AP i SC), takich jak sprawozdawczość, udostępnianie informacji dla kierownictwa RF, usługi analizy statystycznej. Założeniem projektu jest również umożliwienie wymiany danych pomiędzy obszarami biznesowymi resortu finansów w zakresie analizy ryzyka oraz umożliwienie korzystania z usług planowanego w ramach ZSIRF systemu do zarządzania metadanymi dla wszystkich obszarów biznesowych resortu finansów.


W wyniku realizacji projektu dostarczone zostaną e- usługi:

- automatyzacja czynności na granicy UE,

- automatyczna obsługa procedur gospodarczych (specjalnych),

- elektroniczna obsługa dokumentów załączanych do zgłoszeń celnych,

- obsługa unijnej odprawy scentralizowanej,

- automatyczne rozliczanie zabezpieczeń w ramach gwarancji ważnych w ramach UE

- usługa e-płatności,

- usługa bazy wiedzy,

- e-banderole - elektroniczna obsługa procesu zarządzania znakami akcyzy,

- e-przemieszczanie – elektroniczna obsługa towarów z zapłaconą akcyzą, wyrobów zwolnionych z akcyzy oraz alkoholu całkowicie skażonego,

- wsparcie procesu rejestracji samochodów osobowych,

- zautomatyzowana usługa wymiany informacji i dokumentów pomiędzy uczestnikami łańcucha obrotu towarowego z krajami trzecimi.


Wdrożenie e-usług projektu znacznie przyczyni się do uproszczenia i zwiększenia efektywności procesów realizowanych przez Służbę Celną m.in. poprzez:

- ujednolicenie stosowania prawa poprzez centralne określenie reguł rozliczania i zamykania procedur,

- zwiększenie niezawodności systemu centralnego w stosunku do istniejących w niektórych jednostkach aplikacji lokalnych,

- odciążenie funkcjonariuszy celnych od wykonywania obowiązków statystycznych związanych z przygotowywaniem okresowych sprawozdań.


Produkty projektu umożliwią:

- wprowadzenie automatycznego wczytywania danych wraz z integracją z systemami Straży Granicznej (wczytywanie danych z paszportów), co wraz z automatyczną analizą ryzyka pozwoli na odprawę ONE STOP i skróci czas przebywania podróżnego na granicy,

- automatyzację (m.in. samoobsługę) czynności wykonywanych przy potwierdzaniu wyprowadzenia towarów na dokumentach Zwrot-Vat dla podróżnych,

- wysyłanie przez klientów wcześniejszych zawiadomień o zamiarze przekroczenia granicy co doprowadzi do racjonalnego planowana obsady przejść granicznych w dłuższym przedziale czasowym,

- automatyzację pomiaru czasu oczekiwania na granicy co umożliwi wybór przez przewoźników optymalnego miejsca przekroczenia granicy a tym samym pozwoli na równomierne obciążenie funkcjonariuszy na wszystkich przejściach granicznych.Innowacyjny charakter projektu

Służba Celna jako podmiot administracji publicznej działa nie sama dla siebie, ale służy konkretnej społeczności oferując jak najlepiej świadczone usługi, adekwatnie do czasu w którym przychodzi jej funkcjonować. Prowadzone w ramach projektu działania zapewnią większą wygodę i skrócenie czasu realizacji przez klientów ich procesów biznesowych poprzez zapewnienie im możliwości załatwiania spraw w formie samoobsługi, bądź przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu ze Służbą Celną, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii.


W trakcie realizacji projektu niezbędnym będzie uwzględnienie elementu współtworzenia, który jest swoistym wyznacznikiem dla innowacyjności w sektorze publicznym. Współtworzenie wyrażać się będzie poprzez utrzymywanie dialogu z otoczeniem (interesariuszami), w trakcie którego będzie dochodziło do wyrażania potrzeb ze strony otoczenia i Służby Celnej. Innowacyjność projektu będzie polegać na:

- dążeniu do minimalizacji czynności po stronie klienta i Służby Celnej zmierzających do skrócenia obsługi procesu gospodarczego np. sczytanie tablicy rejestracyjnej pojazdu na granicy powoduje zamknięcie procesu eksportu i wygenerowanie potwierdzenia wyprowadzenia towarów;

- wcześniejsze pozyskanie danych, co pozwoli wymienić się danymi pomiędzy służbami granicznymi i w efekcie zapewni płynną obsługę towarów po ich faktycznym przybyciu;

- ograniczeniu liczby dokumentów wykorzystywanych w procesie obsługi klientów Służby Celnej bądź ich zastąpieniu dokumentami elektronicznymi;

- zmniejszeniu konieczności bezpośredniego kontaktu klientów z organami Służby Celnej (osobistego stawiennictwa) dzięki elektronicznej obsłudze i automatyzacji procesów;

- załatwianie spraw w obszarze obsługi celno-akcyzowej w formie samoobsługi z każdego miejsca i dla każdego typu działalności.


W projekcie udostępnione zostaną nowe e-usługi, np.:

- obsługa unijnej odprawy scentralizowanej;

- automatyczna obsługa procedur gospodarczych (specjalnych);

- automatyczne rozliczenie zabezpieczeń w ramach gwarancji ważnych w całej UE;

- usługa – Platforma Single Window.

Dodatkowo w ramach usługi automatyzacji czynności na granicy dostarczone zostaną funkcjonalności pozwalające m.in. na:

- automatyczne zakończenie obsługi procedur celnych,

- udostępnienie informacji przewoźnikom i spedytorom o etapie obsługi pojazdów ciężarowych na przejściach granicznych i wynikach podejmowanych działań.


W aspekcie technologicznym innowacyjność projektu polega m.in. na:

- zastosowaniu nowoczesnych technologii integracyjnych, zgodnych z paradygmatem SOA, dla integracji usług elektronicznych zarówno w ramach resortu finansów jak i w jego otoczeniu krajowym oraz transgranicznym;

- wykorzystaniu rożnych technologii czasu rzeczywistego (czujniki, czytniki, video, OCR, … ) w kompleksowym systemie informacyjnym w celu wykorzystania zewnętrznych zdarzeń fizycznych w biznesowych procesach obsługi klienta;

- zastosowaniu metod i technologii Business Process Management (BPM) do analizy, projektowania i implementacji procesów biznesowych w systemach informatycznych;

- zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwiających klientom Służby Celnej wygodny dostęp do jej e-usług z urządzeń mobilnych - w trakcie podróży, przemieszczenia towarów itp.;

- integracji z systemami potwierdzania tożsamości osób na poziomie państwa (profil zaufany, pl.ID /po jego wdrożeniu/) w celu zapewnienia jednolitej tożsamości cyfrowej obywatela;

- integracji z systemami potwierdzania tożsamości i uprawnień (autoryzacji) administracji celnych państw członkowskich i Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia jednolitej tożsamości cyfrowej klientów administracji celnych UE (w ramach inicjatywy Uniform User Management & Digital Signatures Dyrekcji Generalnej Ceł i Podatków Komisji Europejskiej);

- wykorzystaniu usług infrastrukturalnych w modelu prywatnej chmury obliczeniowej, wytworzonych w odrębnym projekcie Ministerstwa Finansów – HARF w celu optymalizacji zarządzania i obniżenia kosztów tworzenia i utrzymania systemów informatycznych.

Interoperacyjność systemu


W ramach realizacji Projektu zapewniona zostanie neutralność technologiczna. Nie będzie faworyzowana ani dyskryminowana żadna konkretna technologia. Zasada neutralności technologicznej, jaka będzie stosowana w Projekcie, dotyczy także stosunku do technologii o zamkniętym i otwartym kodzie źródłowym [ang. open source]. Jak długo analizowane technologie opierają się na otwartych standardach i zgodne są z rekomendacjami dla uzyskania interoperacyjności systemów informatycznych administracji publicznej, fakt, iż dany produkt opiera się na otwartym czy też zamkniętym kodzie źródłowym, nie powinien mieć znaczenia przy wyborze konkretnych rozwiązań technologicznych. Wybór technologii jest zależny od jej cech jakościowych (spełniania wymagań dot. funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenaszalności i pielęgnowalności), wymogów bezpieczeństwa, dostępności profesjonalnego wsparcia  oraz rachunku ekonomicznego.

Przyjęte w projekcie rozwiązania zapewnią interoperacyjność na poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526). Zachowane zostaną także wymagania interoperacyjności wynikające z konieczności współpracy z systemami innych państw i organizacji międzynarodowych, w szczególności z transeuropejskimi systemami obszaru ceł i akcyzy państw członkowskich UE i KE.

Osiągnięte to zostanie m.in. przez zastosowanie przy realizacji Projektu jawnych standardów i specyfikacji oraz technologii opartych na otwartych standardach, zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej oraz zgodnie z definicją otwartych standardów zaproponowaną w Europejskich Ramach Interoperacyjności.

Osiągnięcie interoperacyjności i neutralności technologicznej będzie dodatkowo wsparte przez zastosowanie architektury w wielowarstwowym modelu usługowym, zgodnym z paradygmatem Service Oriented Architecture (SOA). Wizualizacja (interfejs użytkownika), przetwarzanie i składowanie danych realizowane będą w postaci odrębnych modułów. Dzięki temu poszczególne moduły mogą być aktualizowane lub zastępowane niezależnie od siebie, co ułatwi także ich przejmowanie przez inne zespoły (wykonawców) rozwojowe lub utrzymaniowe. Usługi i dane będą dostępne dla innych systemów przez interfejsy sieciowe, projektowane i udostępniane zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. W warstwie wizualizacyjnej stosowane będą zasady postrzegalności, operacyjności, zrozumiałości oraz solidności określone w wytycznych WCAG 2.0 (ISO/IEC 40500/2012).

Rozwiązania aplikacyjne w ramach Projektu, będą przystosowane do uruchomienia na platformie wirtualizacyjnej, udostępnionej w modelu prywatnej chmury obliczeniowej, wytworzonej w ramach odrębnego projektu HARF- Chmura obliczeniowa resortu finansów. Model usługowy jest stosowany także w warstwie infrastruktury, gdzie wykorzystane będą bloki architektoniczne i usługi infrastrukturalne dostarczane przez Centrum Przetwarzania Danych MF w modelu chmury obliczeniowej, perspektywicznie świadczącej głównie usługi:


 • IaaS (Infrastructure as a Service – infrastruktura, jako usługa),

 • PaaS (Platform as a Service – platforma, jako usługa),

 • SaaS (Software as a Service - oprogramowanie, jako usługa)

 • DaaS (Desktop as a Service – wirtualny desktop jako usługa).

Wysoki poziom bezpieczeństwa i ciągłość działania w cyberprzestrzeni zapewni zastosowanie w projekcie redundantnych technologii wysokiej dostępności, kompetentny i doświadczony zespół administratorów oraz stosowne procedury oparte o dobre praktyki ITIL 3, a także wykorzystanie usług w modelu chmury obliczeniowej, dostarczanych przez projekt -HARF. Poza bardzo wysokim poziomem dostępności i bezpieczeństwa Ośrodka Przetwarzania w Radomiu CPD MF (klasaTIER IV wg Uptime Institute), projekt ten zapewni także usługę Disaster Recovery w ośrodku przetwarzania w Warszawie. Projekt HARF obejmie także swoim zakresem usługi transmisji danych dla Projektu, w warstwie sieciowej kompatybilne z protokołem IPv6.Prawny obowiązek realizacji projektu

W części działania planowane w Projekcie powiązane są z nałożonymi na państwa członkowskie obowiązkami wynikającymi z unijnych aktów prawnych, w tym:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 ustanawiające unijny kodeks celny (Unijny Kodeks Celny) wraz z aktami delegowanymi i wykonawczymi,

- Wieloletniego Planu Strategicznego dla Elektronicznego Cła(MASP),

- dyrektyw i rozporządzeń w zakresie podatku akcyzowego.


Brak realizacji powoduje konsekwencje ze strony UE.
W zakresie platformy Single Window obowiązek koordynacji działań kontrolnych na granicy morskiej przez Służbę Celną wynika z projektu ustawy deregulacyjnej IV i ma na celu podniesienie konkurencyjności polskich portów.

9.

Zakres potrzeb doradczych niezbędnych do przygotowania i realizacji projektu


Przewiduje się pozyskanie wsparcia na okres realizacji Projektu w obszarze:

- doradztwa prawnego,

- zarządzania projektami i zespołami,

- wsparcia analitycznego (w tym procesów biznesowych) i technicznego,

- wsparcia integracji i wdrożenia.

Przewiduje się również pozyskanie wsparcia zewnętrznego w zakresie przygotowania i opracowania Studium Wykonalności dla Projektu.10.

Dane kontaktowe


Grzegorz Smogorzewski – Departament Służby Celnej - Ministerstwo Finansów

Grzegorz.smogorzewski@mofnet.gov.pl, tel. 22 694-42-73
Magdalena Rzeczkowska – Departament Polityki Celnej - Ministerstwo Finansów

Magdalena.rzeczkowska@mofnet.gov.pl, tel. 22 694-50-05
Justyna Kowalewska –Departament Służby Celnej – Ministerstwo Finansów

justyna.kowalewska@mofnet.gov.pl , tel. 22 694-44-74


Warunki formalne (niespełnienie któregokolwiek z poniższych warunków stanowi podstawę do odrzucenia projektu)


11.

Projekt wpisuje się w cel szczegółowy 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych PO PC

Celem wsparcia w ramach celu szczegółowego 2 POPC jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną, co bezpośrednio ma się odbywać poprzez elektronizację nowych usług i poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług.
Projekt jest realizowany w obszarze podatki i cła. Projekt zrealizuje cel szczegółowy 2 POPC dzięki wdrożeniu nowych usług elektronicznych takich jak:

- automatyzacja czynności na granicy UE - celem jest samoobsługa i ograniczenie czynności jakie muszą być dokonane w związku z odprawą graniczną. Usługa ta przyczyni się także do poprawy obecnych funkcjonalności systemów transakcyjnych Służby Celnej,

- automatyczna obsługa procedur gospodarczych (specjalnych) – celem jest automatyzacja procesu obsługi od objęcia do rozliczenia procedury,

- elektroniczna obsługa dokumentów załączanych do zgłoszeń celnych,

- obsługa unijnej odprawy scentralizowanej,

- automatyczne rozliczanie zabezpieczeń w ramach gwarancji ważnych w ramach UE,

- usługa e-płatności,

- usługa bazy wiedzy,

- e-banderole - elektroniczna obsługa procesu zarządzania znakami akcyzy,

- e-przemieszczanie – elektroniczna obsługa towarów z zapłaconą akcyzą, wyrobów zwolnionych z akcyzy oraz alkoholu całkowicie skażonego,

- zautomatyzowana usługa wymiany informacji i dokumentów pomiędzy uczestnikami łańcucha obrotu towarowego z krajami trzecimi - Platforma Single Window – pojedyncze okno w obrocie towarowym z krajami trzecimi.

Usługi te w większości będą dostarczone na piątym poziomie dojrzałości.


W ramach projektu zakłada się osiągnięcie poprawy cyfrowej efektywności Służby Celnej w zakresie zwiększenia liczby dokumentów elektronicznych obsługiwanych przez Służbę Celną. Nowe dokumenty elektroniczne to m.in. wstępne zapotrzebowania na znaki akcyzy, dokumenty na podstawie których następuje przemieszczanie wyrobów z zapłaconą akcyzą, wyrobów zwolnionych z akcyzy oraz alkoholu całkowicie skażonego, załączniki do zgłoszeń celnych.
Przy realizacji Projektu szczególny nacisk kładziony będzie na zapewnienie interoperacyjności i spójności w ramach Systemu Informacyjnego Służby Celnej, resortu finansów i państwa (w tym poprzez wykorzystanie danych i usług dostępnych w tych systemach).

Ponadto, do wdrożenia usług projektu niezbędna jest odpowiednia infrastruktura teleinformatyczna. Zostanie ona udostępniona w ramach projektu HARF - Chmura obliczeniowa resortu finansów, zgłoszonego do realizacji w perspektywie 2014-2020. Działania projektu HARF wpisują się w Cel Nr 2 POPC Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych, i stanowią element optymalizacji infrastruktury dzięki wykorzystaniu modelu chmury obliczeniowej. Zapewnienie infrastruktury do wdrożenia i funkcjonowania e-usług publicznych, z zastosowaniem rozwiązań i usług wykorzystujących wirtualizację środowisk sprzętowych i aplikacyjnych, umożliwiające docelowo integracje w ramach prywatnej chmury obliczeniowej administracji rządowej.

Projekt nie zakłada własnych zakupów w zakresie infrastruktury centralnej, niemniej jednak w ramach projektu przewiduje się zakupy infrastruktury specjalistycznej (np. kamery, technologia OCR, czytniki) dla automatycznej obsługi czynności na granicy UE.
Ponadto udostępnienie wiedzy w formie szkoleń e-learningowych dla klientów Służby Celnej nastąpi poprzez produkty projektu PERFekt, realizowane przez Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Celem Projektu PERFEKT będzie stworzenie uniwersalnego, zintegrowanego narzędzia (platformy edukacyjnej) umożliwiającej świadczenie elektronicznych usług publicznych w zakresie zmniejszania luk kompetencyjnych społeczeństwa. W ramach Projektu PERFEKT zostanie umożliwiony sprawny i wygodny dostęp do zasobów biblioteki dedykowanych szkoleń e learningowych. Projekt PERFEKT bezpośrednio wpisuje się w cel szczegółowy 2 PO PC (podniesienia dostępności i jakości e-usług publicznych), ponieważ zakłada stworzenie i rozwój nowoczesnej usługi edukacyjno-informacyjnej. Projekt PERFEKT wspiera także rozbudowę i zwiększenie możliwości integracyjnych środowiska teleinformatycznego państwa niezbędnego dla rozwoju nowoczesnych usług i systemów e administracji.

Należy wykazać, iż cele projektu są zgodne z założeniami celu szczegółowego 2 POPC Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych. Wnioskodawca powinien odwołać się do celów wymienionych w celu szczegółowym 2 POPC i wykazać w jakim zakresie będą one zrealizowane dzięki projektowi.

Udostępnienie wytworzonych w ramach projektu PUESC szkoleń e learningowych dla funkcjonariuszy celnych i pracowników Służby Celnej będzie się odbywało w ramach wykorzystywanego przez resort finansów systemu ATENA 2.


12.

Projekt przyczynia się do realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Cele projektu są zgodne z założeniami i celami wskazanymi w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Projekt jest realizowany w obszarze „Rozliczanie podatków i obsługa celna – obsługa podatku akcyzowego oraz obsługa celna”. Projekt zawiera również elementy (Platforma Single Window) gdzie wymagana będzie współpraca międzyresortowe.


Usługi w tym obszarze będą dostarczane na poziomie centralnym i będą możliwe do zrealizowania niezależnie od miejsca pobytu przedsiębiorcy/obywatela czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii. Usługi takie jak e-przemieszczanie, obsługa unijnej odprawy scentralizowanej, czy rozliczanie zabezpieczeń ważnych w UE będą mogły być realizowane transgranicznie.
Usługi przewidziane do realizacji w ramach projektu zostały zaproponowane z perspektywy klienta (zgodnie także z celami Strategii działania Służby Celnej na lata 2014 – 2020). Celem projektu jest usprawnienie realizowanych przez klientów Służby Celnej ich procesów biznesowych (eksportu, importu oraz obrotu wyrobami akcyzowymi), uproszczenie i skrócenie procesu załatwiania spraw oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. poprzez samoobsługę, ograniczenie wymaganych dotychczas dokumentów i czynności). Katalog klientów Służby Celnej został zidentyfikowany na potrzeby opracowania Strategii działania Służby Celnej na lata 2014 – 2020. Jednym z Programów strategicznych nakierowanym na poprawne identyfikowanie potrzeb klientów Służby Celnej jest Program „Zarządzanie relacjami z klientem”. Już obecnie potrzeby klientów identyfikowane są w oparciu o takie działania jak badania ankietowe (w tym z wykorzystaniem wsparcia firm doradczych), konferencje, spotkania na poziomie ogólnopolskim i lokalnym.
Usługi przewidziane do realizacji w projekcie będą dotyczyć większości klientów Służby Celnej (jak w przypadku automatyzacji czynności na granicy usługa ta obejmie przewoźników, spedytorów, agencje celne, importerów i eksporterów). Co charakterystyczne nie będą to jedynie podmioty krajowe. Wdrożenie usług pozwoli na osiągnięcie korzyści w postaci np. skrócenia czasu odprawy, przyspieszenia obsługi procedury celnej, eliminacji biurokratycznych obciążeń związanych np. z manualną obsługą procedury, czy koniecznością przedstawienia dokumentów papierowych. Klienci Służby Celnej będą mieli także zapewnioną możliwość wglądu w stan załatwianych spraw (np. informacji o statusie obsługi odprawianych towarów, stanie rozliczeń i obsługi zabezpieczenia). Udostępniona zostanie także usługa bazy wiedzy umożliwiająca klientom łatwy dostęp do usystematyzowanych informacji oraz pozyskiwanie od nich informacji zwrotnych dzięki formularzom typu feedback (Enterprise Feedback Management).

Większość planowanych usług będą to usługi spersonalizowane – o piątym stopniu dojrzałości.


Projekt przyczyni się do realizacji celów strategicznych określonych w Strategii działania Służby Celnej na lata 2014 – 2020. W ramach projektu realizowane będą również założenia i cele aktów prawnych i dokumentów unijnych, w tym Wieloletniego Planu Strategicznego dla Elektronicznego Cła (MASP), Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), dyrektyw i rozporządzeń w zakresie podatku akcyzowego.
W zakresie kluczowych działań zintegrowanej informatyzacji projekt zakłada zapewnienie interoperacyjności i spójności w ramach Systemu Informacyjnego Służby Celnej, resortu finansów i państwa (w tym poprzez wykorzystanie danych i usług dostępnych w tych systemach). W oparciu o wymianę danych i informacji w systemach realizowane będą usługi Single Window, automatyzacji czynności na granicy. Usługa obsługi odprawy scentralizowanej w UE, czy rozliczania zabezpieczeń ważnych w całej UE zakłada wymianę komunikatów i danych z systemem Komisji Europejskiej i systemami Państw Członkowskich. Nowe usługi będą także wykorzystywać dane dostępne w rejestrach i systemach resortu finansów (CRP KEP) oraz innych instytucji (przykładowo CEIDG, KRS, banków) a także przedsiębiorców.

Nowo dostarczane usługi będą dostępne także poprzez platformę e-PUAP. Projekt umożliwi także identyfikację klientów Profilem Zaufanym.

W ramach projektu uwzględnione zostaną międzynarodowe wytyczne dostępności WCAG 2.0 w szczególności w komponentach służących prezentacji zasobów i informacji.

W zakresie technologii i infrastruktury projekt zakłada wykorzystanie chmury obliczeniowej resortu finansów i technologii mobilnych.13.

Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UEProjekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE poprzez realizację w projekcie poniższych zasad:

 1. Zrównoważony rozwój:

 • Optymalizacja, usprawnienia procesów obsługi klientów Służby Celnej przede wszystkim przedsiębiorców wpłyną pozytywnie na budowaniu bardziej konkurencyjnej gospodarki.

 • Skrócenie czasu obsługi klientów Służby Celnej wpłynie na obniżenie kosztów operacji eksportowych i importowych przedsiębiorców co wpłynie pozytywnie na ich rozwój.

 • Automatyzacja pomiaru czasu oczekiwania na przekroczenie granicy w ruchu osobowym zwiększy dokładność prezentowanych czasów oczekiwania co wpłynie pozytywnie na świadome podejmowanie decyzji o wyborze przejścia granicznego z krótszym czasem obsługi.

 • Zakłada się, że zgromadzone i przetwarzane dane na poziomie centralnym w obszarze przedmiotowego projektu będą umieszczone w istniejącym Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów.
 1. Równość szans kobiet i mężczyzn

 • Projekt będzie neutralny wobec równości szans kobiet i mężczyzn.
 1. Społeczeństwo informacyjne

 • Projekt będzie w sposób pozytywny upowszechniał i stosował nowoczesne technologie informacyjne w działalności eksportowej i importowej przedsiębiorców oraz podróżnych.
 1. Partnerstwo

 • Projekt pozytywnie wpłynie na jakość współpracy między Służbą Celną a klientami oraz partnerami poprzez automatyzację usług i ich wspólną realizację z partnerami.
 1. Niedyskryminacja

 • Udostępnione e-usługi będą zgodne ze standardami WCAG 2.0. (ISO/IEC 40500/2012) co wpłynie pozytywnie poprzez nie wprowadzanie ograniczeń i ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych w tym niewidomych i słabo widzących, osób niesłyszących, osób z trudnościami w uczeniu się, osób o ograniczeniach poznawczych, osób z upośledzeniem ruchu, mowy itp.

 • Udostępniona baza wiedzy wpłynie pozytywnie na równy dostęp do wiedzy dla klientów Służby Celnej.

6. Wpływ na środowisko.


Działania podejmowane w projekcie będą miały zasadniczo neutralny wpływ na środowisko, w tym na różnorodność biologiczną, obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, zdrowie i jakość życia ludzi. Także oddziaływanie na wody (jakość i zasoby wód) , powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne będzie miało charakter neutralny. Projekt zakłada modernizację istniejących systemów teleinformatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej na przejściach granicznych, jednakże działania te nie będą w sposób znaczący oddziaływać na środowisko.

Natomiast w efekcie uruchomienia usług dostarczanych w projekcie beneficjent zakłada wystąpienie pozytywnego wpływu na środowisko: • Automatyzacja obsługi na granicach zwłaszcza awizacja przyjazdu środka transportu z towarem na granicę spowoduje zminimalizowanie kolejek samochodów ciężarowych przed przejściami granicznymi i tym samym zmniejszy emisję spalin do atmosfery. Kierowca samochodu ciężarowego mając wyznaczony czas przyjazdu na drogowe przejście graniczne oczekiwać będzie na odprawę celną na parkingu a nie w kolejce przed przejściem często z uruchomionym silnikiem w celu ciągłego, powolnego posuwania się w ciągu pojazdów w kolejce. Zaproponowana usługa wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne i atmosferę.

 • Wczesna wymiana informacji z kontrolnymi służbami granicznymi pozwoli w sposób pozytywny zwiększyć skuteczność w ochronie rynku UE przed wprowadzeniem szkodliwych dla środowiska towarów w tym odpadów.

 • Rozwinięcie i wprowadzenie nowych e-usług ograniczy obieg papierowy dokumentów, zwiększy możliwość załatwienia spraw bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie i zmniejszy tym samym zużycie papieru i materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących, co wpłynie pozytywnie na środowisko.

 • Udostępniona baza wiedzy zminimalizują liczbę drukowanych instrukcji, co wpłynie pozytywnie na środowisko.

Ze względu na brak określonego negatywnego wpływu na środowisko nie przewiduje się, aby podlegał on badaniu wpływu na środowisko w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko.


Wnioskodawca poprzez monitorowanie realizacji świadczonych usług na wszystkich etapach jego realizacji, wdrażania oraz eksploatacji, zapewni przestrzeganie w/w zasad.

14.


Projekt ma zasięg ogólnokrajowy

E-usługi dostarczane w wyniku realizacji projektu będą świadczone w systemach centralnych i dostępne na terenie całego kraju a niektóre z nich (obsługa unijnej odprawy scentralizowanej, czy e-przemieszczanie) będą umożliwiały realizację operacji pomiędzy Państwami Członkowskimi. Przykładowo usługa automatyzacji czynności na granicy obejmie wszystkie polskie przejścia graniczne UE (drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze), a jedną z jej funkcjonalności będzie automatyczne zamknięcie lub otwarcie operacji eksportowej/importowej (wewnątrz kraju). Usługi mają umożliwiać realizację procesu biznesowego klienta niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii.

15.

Wnioskodawca wykazał, że posiada lub najpóźniej w momencie rozpoczęcia realizacji projektu będzie posiadał zdolność finansowo-organizacyjną (odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy i finansowy) pozwalającą na realizację projektu oraz zapewniającą trwałość projektu.

Beneficjent ma wieloletnie doświadczenie w organizacji i skutecznej realizacji projektów związanych z wprowadzaniem nowych technologii teleinformatycznych. Projekty te na ogół wiązały się z wprowadzaniem zmian organizacyjnych. Wiele z nich finansowanych było z funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy międzynarodowych, w tym także z EFRR.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim bogate doświadczenie całego Resortu Finansów, w tym Służby Celnej, nabyte w trakcie realizacji kilku dużych projektów informatycznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Perspektywie Finansowej 2007-2013, a w szczególności realizacji projektu „Program e-Cło”, składającego się z ponad 20 równoległe realizowanych i powiązanych ze sobą projektów informatycznych. Doświadczenie organizacji we wdrażaniu i realizacji projektu przejawia się w wielu aspektach: organizacyjnym, technicznym i finansowym i merytorycznym. Przekłada się to na wysoką zdolność instytucjonalną beneficjenta gwarantującą skuteczną i efektywną realizację projektu.

Wysoką zdolność instytucji do realizacji Projektu w aspekcie organizacyjnym gwarantuje w szczególności:

- Strategia Służby Celnej, wyznaczająca, misje, wizję i cele w długofalowej perspektywie, czyniąc organizację stabilną, świadomą celów i zorientowaną na ich realizację,

- Stabilność organizacyjna zapewnia skutecznie planowanie i realizację wieloletnich projektów i inwestycji przez cały cykl ich życia od fazy projektu poprzez realizację, wdrożenie, eksploatację utrzymanie i rozwój. Sam Projekt również wpisując się bezpośrednio w cele Strategii Służby Celnej gwarantuje sobie również zaangażowanie najwyższego kierownictwa Resortu i dbałość o utrzymanie produktów i rezultatów, którymi są przede wszystkim e-usługi dla podmiotów gospodarczych,

- Jeden ośrodek decyzyjny i struktura organizacyjna obejmująca obszary cło i podatki (akcyza, gry hazardowe, kopaliny),

- Nadzór Strategiczny Projektu umocowany wysoko w strukturze organizacji na poziomie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów,

- Metodyka zarządzania projektami i programami, w tym w szczególności zarządzania ryzykiem oraz zarządzania zmianą, stosowanie dobrych praktyk i standardów ugruntowanych w Resorcie Finansów,

- Wysoko wykwalifikowani pracownicy/funkcjonariusze z dużym praktycznym doświadczeniem pracy w projektach informatycznych z wykształceniem informatycznym i umiejętnościami zarządczymi,

- Przygotowane służby finansowo-księgowe do obsługi i rozliczania Projektu,

- Dobra komunikacja, współpraca i koordynacja projektów realizowanych w całym Resorcie poprzez wspólne struktury nadzorcze typu Rada Informatyzacji Resortu a także Zespół ds. koordynacji kluczowych projektów Resortu Finansów,

Strukturę zarządzania projektem przedstawiono w załączniku nr 1 do Kwestionariusza. Na czele tej struktury stoi Komitet Sterujący (Rada Projektu) z przewodniczącym w randze Podsekretarza Stanu i członkami reprezentującymi właścicieli biznesowych oraz Koordynatorem Projektu. Obsługę Komitetu zapewnia Departament Służby Celnej w Ministerstwie Finansów. Departament ten odpowiada także za spójność Systemu Informacyjnego Służby Celnej, czy zarządzanie procesowe oraz nadzoruje zadania związane z utrzymaniem Systemu Informacyjnego Służby Celnej. Departament Służby Celnej będzie odpowiadał za rozliczenie projektu i kontakty z Instytucją Wdrażającą, Pośredniczącą i Zarządzającą. Radzie Projektu podporządkowane są Rady podprojektów, które odpowiadają za realizację i dostarczenie poszczególnych e-usług. Zadanie to realizują z pomocą Zespołów i Kierowników Podprojektów oraz Wykonawców zewnętrznych. Za trwałość poszczególnych komponentów dostarczonych w ramach projektu, w tym ich poprawne funkcjonowanie będzie odpowiedzialny właściciel danego obszaru biznesowego w randze Dyrektora Departamentu pełniący jednocześnie funkcję stratega w Architekturze procesów biznesowych SC.

Przy realizacji projektu beneficjent będzie współpracował z innymi jednostkami administracyjnymi, na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie na wszystkich szczeblach w oparciu o dotychczas zawarte porozumienia o współpracy, funkcjonujące zespoły ponadresortowe (np. Zintegrowany Zespół Zarządzania Granicą, Międzyinstytucjonalny Zespół Wykonawczy do spraw wdrożenia w Polsce Single Window w obrocie towarowym z zagranicą) oraz bieżące kontakty i dotychczasową praktykę (spotkania, lokalne porozumienia, działania wspólne).

Wysoką zdolność instytucji do realizacji Projektu w aspekcie technicznym gwarantują w szczególności:  - Scentralizowane systemy operacyjne w ramach jednolitego zintegrowanego środowiska Systemu Informacyjnego Służby Celnej,

  - Uporządkowana architektura SISC,

  - Wdrożone jednolite standardy infrastruktury technicznej,

  - Wspólna jednolicie zarządzania i utrzymywana platforma sprzętowo-programowa,

  - Usługi IT świadczone z jednego miejsca, jednolicie zarządzane,

  - Narzędzia wspierające zarządzanie projektami – EPM, SEERP.

  Beneficjent jest państwową jednostką budżetową i całą swoją działalność finansuje ze środków cz. 19 budżetu państwa. Do momentu pozyskania dofinansowania Projektu w ramach POPC Beneficjent będzie finansował działania w ramach Projektu w ramach własnego budżetu części 19 budżetu państwa. Beneficjent będzie zabezpieczał środki finansowe na realizację Projektu kolejno zgłaszając zapotrzebowanie do ustawy budżetowej na kolejne lata, a komplementarnie realizację Projektu planuje się zabezpieczyć w ramach decyzji o zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej.
  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna